com.jcraft.jsch_0.1.44.v201101211721

16:34:29.752 INFO jd.cli.Main - Decompiling com.jcraft.jsch_0.1.44.v201101211721.jar
package com.jcraft.jsch;

public class Buffer
{
 final byte[] tmp = new byte[4];
 byte[] buffer;
 int index;
 int s;
 
 public Buffer(int paramInt)
 {
  buffer = new byte[paramInt];
  index = 0;
  s = 0;
 }
 
 public Buffer(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  buffer = paramArrayOfByte;
  index = 0;
  s = 0;
 }
 
 public Buffer()
 {
  this(20480);
 }
 
 public void putByte(byte paramByte)
 {
  buffer[(index++)] = paramByte;
 }
 
 public void putByte(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  putByte(paramArrayOfByte, 0, paramArrayOfByte.length);
 }
 
 public void putByte(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
 {
  System.arraycopy(paramArrayOfByte, paramInt1, buffer, index, paramInt2);
  index += paramInt2;
 }
 
 public void putString(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  putString(paramArrayOfByte, 0, paramArrayOfByte.length);
 }
 
 public void putString(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
 {
  putInt(paramInt2);
  putByte(paramArrayOfByte, paramInt1, paramInt2);
 }
 
 public void putInt(int paramInt)
 {
  tmp[0] = ((byte)(paramInt >>> 24));
  tmp[1] = ((byte)(paramInt >>> 16));
  tmp[2] = ((byte)(paramInt >>> 8));
  tmp[3] = ((byte)paramInt);
  System.arraycopy(tmp, 0, buffer, index, 4);
  index += 4;
 }
 
 public void putLong(long paramLong)
 {
  tmp[0] = ((byte)(int)(paramLong >>> 56));
  tmp[1] = ((byte)(int)(paramLong >>> 48));
  tmp[2] = ((byte)(int)(paramLong >>> 40));
  tmp[3] = ((byte)(int)(paramLong >>> 32));
  System.arraycopy(tmp, 0, buffer, index, 4);
  tmp[0] = ((byte)(int)(paramLong >>> 24));
  tmp[1] = ((byte)(int)(paramLong >>> 16));
  tmp[2] = ((byte)(int)(paramLong >>> 8));
  tmp[3] = ((byte)(int)paramLong);
  System.arraycopy(tmp, 0, buffer, index + 4, 4);
  index += 8;
 }
 
 void skip(int paramInt)
 {
  index += paramInt;
 }
 
 void putPad(int paramInt)
 {
  while (paramInt > 0)
  {
   buffer[(index++)] = 0;
   paramInt--;
  }
 }
 
 public void putMPInt(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  int i = paramArrayOfByte.length;
  if ((paramArrayOfByte[0] & 0x80) != 0)
  {
   i++;
   putInt(i);
   putByte((byte)0);
  }
  else
  {
   putInt(i);
  }
  putByte(paramArrayOfByte);
 }
 
 public int getLength()
 {
  return index - s;
 }
 
 public int getOffSet()
 {
  return s;
 }
 
 public void setOffSet(int paramInt)
 {
  s = paramInt;
 }
 
 public long getLong()
 {
  long l = getInt() & 0xFFFFFFFF;
  l = l << 32 | getInt() & 0xFFFFFFFF;
  return l;
 }
 
 public int getInt()
 {
  int i = getShort();
  i = i << 16 & 0xFFFF0000 | getShort() & 0xFFFF;
  return i;
 }
 
 public long getUInt()
 {
  long l1 = 0L;
  long l2 = 0L;
  l1 = getByte();
  l1 = l1 << 8 & 0xFF00 | getByte() & 0xFF;
  l2 = getByte();
  l2 = l2 << 8 & 0xFF00 | getByte() & 0xFF;
  l1 = l1 << 16 & 0xFFFFFFFFFFFF0000 | l2 & 0xFFFF;
  return l1;
 }
 
 int getShort()
 {
  int i = getByte();
  i = i << 8 & 0xFF00 | getByte() & 0xFF;
  return i;
 }
 
 public int getByte()
 {
  return buffer[(s++)] & 0xFF;
 }
 
 public void getByte(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  getByte(paramArrayOfByte, 0, paramArrayOfByte.length);
 }
 
 void getByte(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
 {
  System.arraycopy(buffer, s, paramArrayOfByte, paramInt1, paramInt2);
  s += paramInt2;
 }
 
 public int getByte(int paramInt)
 {
  int i = s;
  s += paramInt;
  return i;
 }
 
 public byte[] getMPInt()
 {
  int i = getInt();
  if ((i < 0) || (i > 8192)) {
   i = 8192;
  }
  byte[] arrayOfByte = new byte[i];
  getByte(arrayOfByte, 0, i);
  return arrayOfByte;
 }
 
 public byte[] getMPIntBits()
 {
  int i = getInt();
  int j = (i + 7) / 8;
  Object localObject = new byte[j];
  getByte((byte[])localObject, 0, j);
  if ((localObject[0] & 0x80) != 0)
  {
   byte[] arrayOfByte = new byte[localObject.length + 1];
   arrayOfByte[0] = 0;
   System.arraycopy(localObject, 0, arrayOfByte, 1, localObject.length);
   localObject = arrayOfByte;
  }
  return (byte[])localObject;
 }
 
 public byte[] getString()
 {
  int i = getInt();
  if ((i < 0) || (i > 262144)) {
   i = 262144;
  }
  byte[] arrayOfByte = new byte[i];
  getByte(arrayOfByte, 0, i);
  return arrayOfByte;
 }
 
 byte[] getString(int[] paramArrayOfInt1, int[] paramArrayOfInt2)
 {
  int i = getInt();
  paramArrayOfInt1[0] = getByte(i);
  paramArrayOfInt2[0] = i;
  return buffer;
 }
 
 public void reset()
 {
  index = 0;
  s = 0;
 }
 
 public void shift()
 {
  if (s == 0) {
   return;
  }
  System.arraycopy(buffer, s, buffer, 0, index - s);
  index -= s;
  s = 0;
 }
 
 void rewind()
 {
  s = 0;
 }
 
 byte getCommand()
 {
  return buffer[5];
 }
 
 void checkFreeSize(int paramInt)
 {
  if (buffer.length < index + paramInt)
  {
   byte[] arrayOfByte = new byte[buffer.length * 2];
   System.arraycopy(buffer, 0, arrayOfByte, 0, index);
   buffer = arrayOfByte;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Buffer
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;

class Channel$1
 extends OutputStream
{
 private int dataLen;
 private Buffer buffer;
 private Packet packet;
 private boolean closed;
 byte[] b;
 private final Channel val$channel;
 private final Channel this$0;
 
 private synchronized void init()
  throws IOException
 {
  buffer = new Buffer(this$0.rmpsize);
  packet = new Packet(buffer);
  
  byte[] arrayOfByte = buffer.buffer;
  if (arrayOfByte.length - 14 - 32 - 20 <= 0)
  {
   buffer = null;
   packet = null;
   throw new IOException("failed to initialize the channel.");
  }
 }
 
 public void write(int paramInt)
  throws IOException
 {
  b[0] = ((byte)paramInt);
  write(b, 0, 1);
 }
 
 public void write(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
  throws IOException
 {
  if (packet == null) {
   init();
  }
  if (closed) {
   throw new IOException("Already closed");
  }
  byte[] arrayOfByte = buffer.buffer;
  int i = arrayOfByte.length;
  while (paramInt2 > 0)
  {
   int j = paramInt2;
   if (paramInt2 > i - (14 + dataLen) - 32 - 20) {
    j = i - (14 + dataLen) - 32 - 20;
   }
   if (j <= 0)
   {
    flush();
   }
   else
   {
    System.arraycopy(paramArrayOfByte, paramInt1, arrayOfByte, 14 + dataLen, j);
    dataLen += j;
    paramInt1 += j;
    paramInt2 -= j;
   }
  }
 }
 
 public void flush()
  throws IOException
 {
  if (closed) {
   throw new IOException("Already closed");
  }
  if (dataLen == 0) {
   return;
  }
  packet.reset();
  buffer.putByte((byte)94);
  buffer.putInt(this$0.recipient);
  buffer.putInt(dataLen);
  buffer.skip(dataLen);
  try
  {
   int i = dataLen;
   dataLen = 0;
   this$0.getSession().write(packet, val$channel, i);
  }
  catch (Exception localException)
  {
   close();
   throw new IOException(localException.toString());
  }
 }
 
 Channel$1(Channel paramChannel1, Channel paramChannel2)
  throws IOException
 {
  this$0 = paramChannel1;val$channel = paramChannel2;dataLen = 0;buffer = null;packet = null;closed = false;b = new byte[1];
 }
 
 public void close()
  throws IOException
 {
  if (packet == null) {
   try
   {
    init();
   }
   catch (IOException localIOException)
   {
    return;
   }
  }
  if (closed) {
   return;
  }
  if (dataLen > 0) {
   flush();
  }
  val$channel.eof();
  closed = true;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Channel.1
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

class Channel$MyPipedInputStream
 extends PipedInputStream
{
 private final Channel this$0;
 
 Channel$MyPipedInputStream(Channel paramChannel)
  throws IOException
 {
  this$0 = paramChannel;
 }
 
 Channel$MyPipedInputStream(Channel paramChannel, int paramInt)
  throws IOException
 {
  this$0 = paramChannel;
  
  buffer = new byte[paramInt];
 }
 
 Channel$MyPipedInputStream(Channel paramChannel, PipedOutputStream paramPipedOutputStream)
  throws IOException
 {
  super(paramPipedOutputStream);this$0 = paramChannel;
 }
 
 Channel$MyPipedInputStream(Channel paramChannel, PipedOutputStream paramPipedOutputStream, int paramInt)
  throws IOException
 {
  super(paramPipedOutputStream);this$0 = paramChannel;
  buffer = new byte[paramInt];
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Channel.MyPipedInputStream
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.PipedOutputStream;

class Channel$PassiveInputStream
 extends Channel.MyPipedInputStream
{
 PipedOutputStream out;
 private final Channel this$0;
 
 Channel$PassiveInputStream(Channel paramChannel, PipedOutputStream paramPipedOutputStream, int paramInt)
  throws IOException
 {
  super(paramChannel, paramPipedOutputStream, paramInt);this$0 = paramChannel;
  out = paramPipedOutputStream;
 }
 
 Channel$PassiveInputStream(Channel paramChannel, PipedOutputStream paramPipedOutputStream)
  throws IOException
 {
  super(paramChannel, paramPipedOutputStream);this$0 = paramChannel;
  out = paramPipedOutputStream;
 }
 
 public void close()
  throws IOException
 {
  if (out != null) {
   out.close();
  }
  out = null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Channel.PassiveInputStream
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

class Channel$PassiveOutputStream
 extends PipedOutputStream
{
 private final Channel this$0;
 
 Channel$PassiveOutputStream(Channel paramChannel, PipedInputStream paramPipedInputStream)
  throws IOException
 {
  super(paramPipedInputStream);this$0 = paramChannel;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Channel.PassiveOutputStream
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;
import java.util.Vector;

public abstract class Channel
 implements Runnable
{
 static final int SSH_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION = 91;
 static final int SSH_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE = 92;
 static final int SSH_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST = 93;
 static final int SSH_OPEN_ADMINISTRATIVELY_PROHIBITED = 1;
 static final int SSH_OPEN_CONNECT_FAILED = 2;
 static final int SSH_OPEN_UNKNOWN_CHANNEL_TYPE = 3;
 static final int SSH_OPEN_RESOURCE_SHORTAGE = 4;
 static int index = 0;
 private static Vector pool = new Vector();
 int id;
 
 static Channel getChannel(String paramString)
 {
  if (paramString.equals("session")) {
   return new ChannelSession();
  }
  if (paramString.equals("shell")) {
   return new ChannelShell();
  }
  if (paramString.equals("exec")) {
   return new ChannelExec();
  }
  if (paramString.equals("x11")) {
   return new ChannelX11();
  }
  if (paramString.equals("auth-agent@openssh.com")) {
   return new ChannelAgentForwarding();
  }
  if (paramString.equals("direct-tcpip")) {
   return new ChannelDirectTCPIP();
  }
  if (paramString.equals("forwarded-tcpip")) {
   return new ChannelForwardedTCPIP();
  }
  if (paramString.equals("sftp")) {
   return new ChannelSftp();
  }
  if (paramString.equals("subsystem")) {
   return new ChannelSubsystem();
  }
  return null;
 }
 
 static Channel getChannel(int paramInt, Session paramSession)
 {
  synchronized (pool)
  {
   for (int i = 0; i < pool.size(); i++)
   {
    Channel localChannel1 = (Channel)pool.elementAt(i);
    if ((id == paramInt) && (session == paramSession))
    {
     Channel localChannel2 = localChannel1;return localChannel2;
    }
   }
  }
  return null;
 }
 
 static void del(Channel paramChannel)
 {
  synchronized (pool)
  {
   pool.removeElement(paramChannel);
  }
 }
 
 int recipient = -1;
 byte[] type = Util.str2byte("foo");
 int lwsize_max = 1048576;
 int lwsize = lwsize_max;
 int lmpsize = 16384;
 long rwsize = 0L;
 int rmpsize = 0;
 IO io = null;
 Thread thread = null;
 boolean eof_local = false;
 boolean eof_remote = false;
 boolean close = false;
 boolean connected = false;
 int exitstatus = -1;
 int reply = 0;
 int connectTimeout = 0;
 private Session session;
 int notifyme = 0;
 
 Channel()
 {
  synchronized (pool)
  {
   id = (index++);
   pool.addElement(this);
  }
 }
 
 void setRecipient(int paramInt)
 {
  recipient = paramInt;
 }
 
 int getRecipient()
 {
  return recipient;
 }
 
 void init()
  throws JSchException
 {}
 
 public void connect()
  throws JSchException
 {
  connect(0);
 }
 
 public void connect(int paramInt)
  throws JSchException
 {
  Session localSession = getSession();
  if (!localSession.isConnected()) {
   throw new JSchException("session is down");
  }
  connectTimeout = paramInt;
  try
  {
   Buffer localBuffer = new Buffer(100);
   Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
   
   localPacket.reset();
   localBuffer.putByte((byte)90);
   localBuffer.putString(type);
   localBuffer.putInt(id);
   localBuffer.putInt(lwsize);
   localBuffer.putInt(lmpsize);
   localSession.write(localPacket);
   int i = 1000;
   long l1 = System.currentTimeMillis();
   long l2 = paramInt;
   while ((getRecipient() == -1) && (localSession.isConnected()) && (i > 0)) {
    if ((l2 > 0L) && 
     (System.currentTimeMillis() - l1 > l2))
    {
     i = 0;
    }
    else
    {
     try
     {
      Thread.sleep(50L);
     }
     catch (Exception localException2) {}
     i--;
    }
   }
   if (!localSession.isConnected()) {
    throw new JSchException("session is down");
   }
   if (i == 0) {
    throw new JSchException("channel is not opened.");
   }
   if (isClosed()) {
    throw new JSchException("channel is not opened.");
   }
   connected = true;
   start();
  }
  catch (Exception localException1)
  {
   connected = false;
   disconnect();
   if ((localException1 instanceof JSchException)) {
    throw ((JSchException)localException1);
   }
   throw new JSchException(localException1.toString(), localException1);
  }
 }
 
 public void setXForwarding(boolean paramBoolean) {}
 
 public void start()
  throws JSchException
 {}
 
 public boolean isEOF()
 {
  return eof_remote;
 }
 
 void getData(Buffer paramBuffer)
 {
  setRecipient(paramBuffer.getInt());
  setRemoteWindowSize(paramBuffer.getUInt());
  setRemotePacketSize(paramBuffer.getInt());
 }
 
 public void setInputStream(InputStream paramInputStream)
 {
  io.setInputStream(paramInputStream, false);
 }
 
 public void setInputStream(InputStream paramInputStream, boolean paramBoolean)
 {
  io.setInputStream(paramInputStream, paramBoolean);
 }
 
 public void setOutputStream(OutputStream paramOutputStream)
 {
  io.setOutputStream(paramOutputStream, false);
 }
 
 public void setOutputStream(OutputStream paramOutputStream, boolean paramBoolean)
 {
  io.setOutputStream(paramOutputStream, paramBoolean);
 }
 
 public void setExtOutputStream(OutputStream paramOutputStream)
 {
  io.setExtOutputStream(paramOutputStream, false);
 }
 
 public void setExtOutputStream(OutputStream paramOutputStream, boolean paramBoolean)
 {
  io.setExtOutputStream(paramOutputStream, paramBoolean);
 }
 
 public InputStream getInputStream()
  throws IOException
 {
  MyPipedInputStream localMyPipedInputStream = new MyPipedInputStream(32768);
  
  io.setOutputStream(new PassiveOutputStream(localMyPipedInputStream), false);
  return localMyPipedInputStream;
 }
 
 public InputStream getExtInputStream()
  throws IOException
 {
  MyPipedInputStream localMyPipedInputStream = new MyPipedInputStream(32768);
  
  io.setExtOutputStream(new PassiveOutputStream(localMyPipedInputStream), false);
  return localMyPipedInputStream;
 }
 
 public OutputStream getOutputStream()
  throws IOException
 {
  Channel localChannel = this;
  OutputStream local1 = new OutputStream()
  {
   private int dataLen;
   private Buffer buffer;
   private Packet packet;
   private boolean closed;
   byte[] b;
   private final Channel val$channel;
   
   private synchronized void init()
    throws IOException
   {
    buffer = new Buffer(rmpsize);
    packet = new Packet(buffer);
    
    byte[] arrayOfByte = buffer.buffer;
    if (arrayOfByte.length - 14 - 32 - 20 <= 0)
    {
     buffer = null;
     packet = null;
     throw new IOException("failed to initialize the channel.");
    }
   }
   
   public void write(int paramAnonymousInt)
    throws IOException
   {
    b[0] = ((byte)paramAnonymousInt);
    write(b, 0, 1);
   }
   
   public void write(byte[] paramAnonymousArrayOfByte, int paramAnonymousInt1, int paramAnonymousInt2)
    throws IOException
   {
    if (packet == null) {
     init();
    }
    if (closed) {
     throw new IOException("Already closed");
    }
    byte[] arrayOfByte = buffer.buffer;
    int i = arrayOfByte.length;
    while (paramAnonymousInt2 > 0)
    {
     int j = paramAnonymousInt2;
     if (paramAnonymousInt2 > i - (14 + dataLen) - 32 - 20) {
      j = i - (14 + dataLen) - 32 - 20;
     }
     if (j <= 0)
     {
      flush();
     }
     else
     {
      System.arraycopy(paramAnonymousArrayOfByte, paramAnonymousInt1, arrayOfByte, 14 + dataLen, j);
      dataLen += j;
      paramAnonymousInt1 += j;
      paramAnonymousInt2 -= j;
     }
    }
   }
   
   public void flush()
    throws IOException
   {
    if (closed) {
     throw new IOException("Already closed");
    }
    if (dataLen == 0) {
     return;
    }
    packet.reset();
    buffer.putByte((byte)94);
    buffer.putInt(recipient);
    buffer.putInt(dataLen);
    buffer.skip(dataLen);
    try
    {
     int i = dataLen;
     dataLen = 0;
     getSession().write(packet, val$channel, i);
    }
    catch (Exception localException)
    {
     close();
     throw new IOException(localException.toString());
    }
   }
   
   public void close()
    throws IOException
   {
    if (packet == null) {
     try
     {
      init();
     }
     catch (IOException localIOException)
     {
      return;
     }
    }
    if (closed) {
     return;
    }
    if (dataLen > 0) {
     flush();
    }
    val$channel.eof();
    closed = true;
   }
  };
  return local1;
 }
 
 class MyPipedInputStream
  extends PipedInputStream
 {
  MyPipedInputStream()
   throws IOException
  {}
  
  MyPipedInputStream(int paramInt)
   throws IOException
  {
   buffer = new byte[paramInt];
  }
  
  MyPipedInputStream(PipedOutputStream paramPipedOutputStream)
   throws IOException
  {
   super();
  }
  
  MyPipedInputStream(PipedOutputStream paramPipedOutputStream, int paramInt)
   throws IOException
  {
   super();
   buffer = new byte[paramInt];
  }
 }
 
 void setLocalWindowSizeMax(int paramInt)
 {
  lwsize_max = paramInt;
 }
 
 void setLocalWindowSize(int paramInt)
 {
  lwsize = paramInt;
 }
 
 void setLocalPacketSize(int paramInt)
 {
  lmpsize = paramInt;
 }
 
 synchronized void setRemoteWindowSize(long paramLong)
 {
  rwsize = paramLong;
 }
 
 synchronized void addRemoteWindowSize(int paramInt)
 {
  rwsize += paramInt;
  if (notifyme > 0) {
   notifyAll();
  }
 }
 
 void setRemotePacketSize(int paramInt)
 {
  rmpsize = paramInt;
 }
 
 public void run() {}
 
 void write(byte[] paramArrayOfByte)
  throws IOException
 {
  write(paramArrayOfByte, 0, paramArrayOfByte.length);
 }
 
 void write(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
  throws IOException
 {
  try
  {
   io.put(paramArrayOfByte, paramInt1, paramInt2);
  }
  catch (NullPointerException localNullPointerException) {}
 }
 
 void write_ext(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
  throws IOException
 {
  try
  {
   io.put_ext(paramArrayOfByte, paramInt1, paramInt2);
  }
  catch (NullPointerException localNullPointerException) {}
 }
 
 void eof_remote()
 {
  eof_remote = true;
  try
  {
   io.out_close();
  }
  catch (NullPointerException localNullPointerException) {}
 }
 
 void eof()
 {
  if (eof_local) {
   return;
  }
  eof_local = true;
  try
  {
   Buffer localBuffer = new Buffer(100);
   Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
   localPacket.reset();
   localBuffer.putByte((byte)96);
   localBuffer.putInt(getRecipient());
   synchronized (this)
   {
    if (!close) {
     getSession().write(localPacket);
    }
   }
  }
  catch (Exception localException) {}
 }
 
 void close()
 {
  if (close) {
   return;
  }
  close = true;
  eof_local = (eof_remote = 1);
  try
  {
   Buffer localBuffer = new Buffer(100);
   Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
   localPacket.reset();
   localBuffer.putByte((byte)97);
   localBuffer.putInt(getRecipient());
   synchronized (this)
   {
    getSession().write(localPacket);
   }
  }
  catch (Exception localException) {}
 }
 
 public boolean isClosed()
 {
  return close;
 }
 
 static void disconnect(Session paramSession)
 {
  Channel[] arrayOfChannel = null;
  int i = 0;
  synchronized (pool)
  {
   arrayOfChannel = new Channel[pool.size()];
   for (j = 0; j < pool.size(); j++) {
    try
    {
     Channel localChannel = (Channel)pool.elementAt(j);
     if (session == paramSession) {
      arrayOfChannel[(i++)] = localChannel;
     }
    }
    catch (Exception localException) {}
   }
  }
  for (int j = 0; j < i; j++) {
   arrayOfChannel[j].disconnect();
  }
 }
 
 /* Error */
 public void disconnect()
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: astore_1
  //  2: aload_1
  //  3: monitorenter
  //  4: aload_0
  //  5: getfield 311	com/jcraft/jsch/Channel:connected	Z
  //  8: ifne +9 -> 17
  //  11: aload_1
  //  12: monitorexit
  //  13: jsr +68 -> 81
  //  16: return
  //  17: aload_0
  //  18: iconst_0
  //  19: putfield 311	com/jcraft/jsch/Channel:connected	Z
  //  22: aload_1
  //  23: monitorexit
  //  24: goto +8 -> 32
  //  27: astore_2
  //  28: aload_1
  //  29: monitorexit
  //  30: aload_2
  //  31: athrow
  //  32: aload_0
  //  33: invokevirtual 327	com/jcraft/jsch/Channel:close	()V
  //  36: aload_0
  //  37: aload_0
  //  38: iconst_1
  //  39: dup_x1
  //  40: putfield 312	com/jcraft/jsch/Channel:eof_local	Z
  //  43: putfield 313	com/jcraft/jsch/Channel:eof_remote	Z
  //  46: aload_0
  //  47: aconst_null
  //  48: putfield 317	com/jcraft/jsch/Channel:thread	Ljava/lang/Thread;
  //  51: aload_0
  //  52: getfield 315	com/jcraft/jsch/Channel:io	Lcom/jcraft/jsch/IO;
  //  55: ifnull +10 -> 65
  //  58: aload_0
  //  59: getfield 315	com/jcraft/jsch/Channel:io	Lcom/jcraft/jsch/IO;
  //  62: invokevirtual 350	com/jcraft/jsch/IO:close	()V
  //  65: goto +4 -> 69
  //  68: astore_2
  //  69: jsr +12 -> 81
  //  72: goto +17 -> 89
  //  75: astore_3
  //  76: jsr +5 -> 81
  //  79: aload_3
  //  80: athrow
  //  81: astore 4
  //  83: aload_0
  //  84: invokestatic 336	com/jcraft/jsch/Channel:del	(Lcom/jcraft/jsch/Channel;)V
  //  87: ret 4
  //  89: return
  // Line number table:
  //  Java source line #521	-> byte code offset #0
  //  Java source line #522	-> byte code offset #4
  //  Java source line #523	-> byte code offset #11
  //  Java source line #525	-> byte code offset #17
  //  Java source line #526	-> byte code offset #22
  //  Java source line #528	-> byte code offset #32
  //  Java source line #530	-> byte code offset #36
  //  Java source line #532	-> byte code offset #46
  //  Java source line #535	-> byte code offset #51
  //  Java source line #536	-> byte code offset #58
  //  Java source line #538	-> byte code offset #65
  //  Java source line #539	-> byte code offset #68
  //  Java source line #543	-> byte code offset #69
  //  Java source line #545	-> byte code offset #75
  //  Java source line #547	-> byte code offset #89
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	90	0	this	Channel
  //  27	4	2	localObject1	Object
  //  68	1	2	localException	Exception
  //  75	5	3	localObject2	Object
  //  81	1	4	localObject3	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  4	13	27	finally
  //  17	24	27	finally
  //  27	30	27	finally
  //  51	65	68	java/lang/Exception
  //  0	16	75	finally
  //  17	72	75	finally
  //  75	79	75	finally
 }
 
 public boolean isConnected()
 {
  Session localSession = session;
  if (localSession != null) {
   return (localSession.isConnected()) && (connected);
  }
  return false;
 }
 
 public void sendSignal(String paramString)
  throws Exception
 {
  RequestSignal localRequestSignal = new RequestSignal();
  localRequestSignal.setSignal(paramString);
  localRequestSignal.request(getSession(), this);
 }
 
 class PassiveInputStream
  extends Channel.MyPipedInputStream
 {
  PipedOutputStream out;
  
  PassiveInputStream(PipedOutputStream paramPipedOutputStream, int paramInt)
   throws IOException
  {
   super(paramPipedOutputStream, paramInt);
   out = paramPipedOutputStream;
  }
  
  PassiveInputStream(PipedOutputStream paramPipedOutputStream)
   throws IOException
  {
   super(paramPipedOutputStream);
   out = paramPipedOutputStream;
  }
  
  public void close()
   throws IOException
  {
   if (out != null) {
    out.close();
   }
   out = null;
  }
 }
 
 class PassiveOutputStream
  extends PipedOutputStream
 {
  PassiveOutputStream(PipedInputStream paramPipedInputStream)
   throws IOException
  {
   super();
  }
 }
 
 void setExitStatus(int paramInt)
 {
  exitstatus = paramInt;
 }
 
 public int getExitStatus()
 {
  return exitstatus;
 }
 
 void setSession(Session paramSession)
 {
  session = paramSession;
 }
 
 public Session getSession()
  throws JSchException
 {
  Session localSession = session;
  if (localSession == null) {
   throw new JSchException("session is not available");
  }
  return localSession;
 }
 
 public int getId()
 {
  return id;
 }
 
 protected void sendOpenConfirmation()
  throws Exception
 {
  Buffer localBuffer = new Buffer(100);
  Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
  localPacket.reset();
  localBuffer.putByte((byte)91);
  localBuffer.putInt(getRecipient());
  localBuffer.putInt(id);
  localBuffer.putInt(lwsize);
  localBuffer.putInt(lmpsize);
  getSession().write(localPacket);
 }
 
 protected void sendOpenFailure(int paramInt)
 {
  try
  {
   Buffer localBuffer = new Buffer(100);
   Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
   localPacket.reset();
   localBuffer.putByte((byte)92);
   localBuffer.putInt(getRecipient());
   localBuffer.putInt(paramInt);
   localBuffer.putString(Util.str2byte("open failed"));
   localBuffer.putString(Util.empty);
   getSession().write(localPacket);
  }
  catch (Exception localException) {}
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.Channel
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.util.Vector;

class ChannelAgentForwarding
 extends Channel
{
 private static final int LOCAL_WINDOW_SIZE_MAX = 131072;
 private static final int LOCAL_MAXIMUM_PACKET_SIZE = 16384;
 private final int SSH2_AGENTC_REQUEST_IDENTITIES = 11;
 private final int SSH2_AGENT_IDENTITIES_ANSWER = 12;
 private final int SSH2_AGENTC_SIGN_REQUEST = 13;
 private final int SSH2_AGENT_SIGN_RESPONSE = 14;
 private final int SSH2_AGENTC_ADD_IDENTITY = 17;
 private final int SSH2_AGENTC_REMOVE_IDENTITY = 18;
 private final int SSH2_AGENTC_REMOVE_ALL_IDENTITIES = 19;
 private final int SSH2_AGENT_FAILURE = 30;
 boolean init = true;
 private Buffer rbuf = null;
 private Buffer wbuf = null;
 private Packet packet = null;
 private Buffer mbuf = null;
 
 ChannelAgentForwarding()
 {
  setLocalWindowSizeMax(131072);
  setLocalWindowSize(131072);
  setLocalPacketSize(16384);
  
  type = Util.str2byte("auth-agent@openssh.com");
  rbuf = new Buffer();
  rbuf.reset();
  
  mbuf = new Buffer();
  connected = true;
 }
 
 public void run()
 {
  try
  {
   sendOpenConfirmation();
  }
  catch (Exception localException)
  {
   close = true;
   disconnect();
  }
 }
 
 void write(byte[] paramArrayOfByte, int paramInt1, int paramInt2)
  throws IOException
 {
  if (packet == null)
  {
   wbuf = new Buffer(rmpsize);
   packet = new Packet(wbuf);
  }
  rbuf.shift();
  if (rbuf.buffer.length < rbuf.index + paramInt2)
  {
   byte[] arrayOfByte1 = new byte[rbuf.s + paramInt2];
   System.arraycopy(rbuf.buffer, 0, arrayOfByte1, 0, rbuf.buffer.length);
   rbuf.buffer = arrayOfByte1;
  }
  rbuf.putByte(paramArrayOfByte, paramInt1, paramInt2);
  
  int i = rbuf.getInt();
  if (i > rbuf.getLength())
  {
   rbuf.s -= 4;
   return;
  }
  int j = rbuf.getByte();
  
  Session localSession = null;
  try
  {
   localSession = getSession();
  }
  catch (JSchException localJSchException1)
  {
   throw new IOException(localJSchException1.toString());
  }
  Vector localVector = jsch.identities;
  UserInfo localUserInfo = localSession.getUserInfo();
  int m;
  byte[] arrayOfByte2;
  if (j == 11)
  {
   mbuf.reset();
   mbuf.putByte((byte)12);
   synchronized (localVector)
   {
    int k = 0;
    for (m = 0; m < localVector.size(); m++)
    {
     Identity localIdentity = (Identity)localVector.elementAt(m);
     if (localIdentity.getPublicKeyBlob() != null) {
      k++;
     }
    }
    mbuf.putInt(k);
    for (int n = 0; n < localVector.size(); n++)
    {
     ??? = (Identity)localVector.elementAt(n);
     byte[] arrayOfByte3 = ((Identity)???).getPublicKeyBlob();
     if (arrayOfByte3 != null)
     {
      mbuf.putString(arrayOfByte3);
      mbuf.putString(Util.empty);
     }
    }
   }
   arrayOfByte2 = new byte[mbuf.getLength()];
   mbuf.getByte(arrayOfByte2);
   
   send(arrayOfByte2);
  }
  else if (j == 13)
  {
   ??? = rbuf.getString();
   arrayOfByte2 = rbuf.getString();
   m = rbuf.getInt();
   
   Object localObject2 = null;
   synchronized (localVector)
   {
    for (int i1 = 0; i1 < localVector.size(); i1++)
    {
     localObject5 = (Identity)localVector.elementAt(i1);
     if (((Identity)localObject5).getPublicKeyBlob() != null) {
      if (Util.array_equals((byte[])???, ((Identity)localObject5).getPublicKeyBlob())) {
       if (((Identity)localObject5).isEncrypted())
       {
        if (localUserInfo == null) {}
        while (((Identity)localObject5).isEncrypted())
        {
         if (!localUserInfo.promptPassphrase("Passphrase for " + ((Identity)localObject5).getName())) {
          break;
         }
         String str = localUserInfo.getPassphrase();
         if (str == null) {
          break;
         }
         byte[] arrayOfByte5 = Util.str2byte(str);
         try
         {
          if (((Identity)localObject5).setPassphrase(arrayOfByte5)) {
           break;
          }
         }
         catch (JSchException localJSchException2)
         {
          break;
         }
        }
       }
       else if (!((Identity)localObject5).isEncrypted())
       {
        localObject2 = localObject5;
        break;
       }
      }
     }
    }
   }
   byte[] arrayOfByte4 = null;
   if (localObject2 != null) {
    arrayOfByte4 = ((Identity)localObject2).getSignature(arrayOfByte2);
   }
   mbuf.reset();
   if (arrayOfByte4 == null)
   {
    mbuf.putByte((byte)30);
   }
   else
   {
    mbuf.putByte((byte)14);
    mbuf.putString(arrayOfByte4);
   }
   Object localObject5 = new byte[mbuf.getLength()];
   mbuf.getByte((byte[])localObject5);
   
   send((byte[])localObject5);
  }
 }
 
 private void send(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  packet.reset();
  wbuf.putByte((byte)94);
  wbuf.putInt(recipient);
  wbuf.putInt(4 + paramArrayOfByte.length);
  wbuf.putString(paramArrayOfByte);
  try
  {
   getSession().write(packet, this, 4 + paramArrayOfByte.length);
  }
  catch (Exception localException) {}
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.ChannelAgentForwarding
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintStream;

public class ChannelDirectTCPIP
 extends Channel
{
 private static final int LOCAL_WINDOW_SIZE_MAX = 131072;
 private static final int LOCAL_MAXIMUM_PACKET_SIZE = 16384;
 String host;
 int port;
 String originator_IP_address = "127.0.0.1";
 int originator_port = 0;
 
 ChannelDirectTCPIP()
 {
  setLocalWindowSizeMax(131072);
  setLocalWindowSize(131072);
  setLocalPacketSize(16384);
 }
 
 void init()
 {
  try
  {
   io = new IO();
  }
  catch (Exception localException)
  {
   System.err.println(localException);
  }
 }
 
 public void connect()
  throws JSchException
 {
  try
  {
   Session localSession = getSession();
   if (!localSession.isConnected()) {
    throw new JSchException("session is down");
   }
   Buffer localBuffer = new Buffer(150);
   Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
   
   localPacket.reset();
   localBuffer.putByte((byte)90);
   localBuffer.putString(Util.str2byte("direct-tcpip"));
   localBuffer.putInt(id);
   localBuffer.putInt(lwsize);
   localBuffer.putInt(lmpsize);
   localBuffer.putString(Util.str2byte(host));
   localBuffer.putInt(port);
   localBuffer.putString(Util.str2byte(originator_IP_address));
   localBuffer.putInt(originator_port);
   localSession.write(localPacket);
   
   int i = 1000;
   try
   {
    do
    {
     Thread.sleep(50L);
     i--;
     if ((getRecipient() != -1) || (!localSession.isConnected()) || (i <= 0)) {
      break;
     }
    } while (!eof_remote);
   }
   catch (Exception localException2) {}
   if (!localSession.isConnected()) {
    throw new JSchException("session is down");
   }
   if ((i == 0) || (eof_remote)) {
    throw new JSchException("channel is not opened.");
   }
   connected = true;
   if (io.in != null)
   {
    thread = new Thread(this);
    thread.setName("DirectTCPIP thread " + localSession.getHost());
    if (daemon_thread) {
     thread.setDaemon(daemon_thread);
    }
    thread.start();
   }
  }
  catch (Exception localException1)
  {
   io.close();
   io = null;
   Channel.del(this);
   if ((localException1 instanceof JSchException)) {
    throw ((JSchException)localException1);
   }
  }
 }
 
 public void run()
 {
  Buffer localBuffer = new Buffer(rmpsize);
  Packet localPacket = new Packet(localBuffer);
  int i = 0;
  try
  {
   Session localSession = getSession();
   do
   {
    i = io.in.read(buffer, 14, buffer.length - 14 - 32 - 20);
    if (i <= 0)
    {
     eof();
     break;
    }
    if (close) {
     break;
    }
    localPacket.reset();
    localBuffer.putByte((byte)94);
    localBuffer.putInt(recipient);
    localBuffer.putInt(i);
    localBuffer.skip(i);
    localSession.write(localPacket, this, i);
    if ((!isConnected()) || (thread == null) || (io == null)) {
     break;
    }
   } while (io.in != null);
  }
  catch (Exception localException) {}
  disconnect();
 }
 
 public void setInputStream(InputStream paramInputStream)
 {
  io.setInputStream(paramInputStream);
 }
 
 public void setOutputStream(OutputStream paramOutputStream)
 {
  io.setOutputStream(paramOutputStream);
 }
 
 public void setHost(String paramString)
 {
  host = paramString;
 }
 
 public void setPort(int paramInt)
 {
  port = paramInt;
 }
 
 public void setOrgIPAddress(String paramString)
 {
  originator_IP_address = paramString;
 }
 
 public void setOrgPort(int paramInt)
 {
  originator_port = paramInt;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.jcraft.jsch.ChannelDirectTCPIP
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.jcraft.jsch;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

public class ChannelExec
 extends ChannelSession
{
 byte[] command = new byte[0];
 
 public void start()
  throws JSchException
 {
  Session localSession = getSession();
  try
  {
   sendRequests();
   RequestExec localRequestExec = new RequestExec(command);
   localRequestExec.request(localSession, this);
  }
  catch (Exception localException)
  {
   if ((localException instanceof JSchException)) {
    throw ((JSchException)localException);
   }
   if ((localException instanceof Throwable)) {
    throw new JSchException("ChannelExec", localException);
   }
   throw new JSchException("ChannelExec");
  }
  if (io.in != null)
  {
   thread = new Thread(this);
   thread.setName("Exec thread " + localSession.getHost());
   if (daemon_thread) {
    thread.setDaemon(daemon_thread);
   }
   thread.start();
  }
 }
 
 public void setCommand(String paramString)
 {
  command = Util.str2byte(paramString);
 }
 
 public void setCommand(byte[] paramArrayOfByte)
 {
  command = paramArrayOfByte;
 }
 
 void init()
  throws JSchException
 {
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd