com.sun.el_2.2.0.v201108011116

16:34:32.723 INFO jd.cli.Main - Decompiling com.sun.el_2.2.0.v201108011116.jar
package com.sun.el;

import com.sun.el.lang.ELSupport;
import com.sun.el.lang.ExpressionBuilder;
import com.sun.el.util.MessageFactory;
import javax.el.ELContext;
import javax.el.ELException;
import javax.el.ExpressionFactory;
import javax.el.MethodExpression;
import javax.el.ValueExpression;

public class ExpressionFactoryImpl
 extends ExpressionFactory
{
 public Object coerceToType(Object obj, Class type)
 {
  Object ret;
  try
  {
   ret = ELSupport.coerceToType(obj, type);
  }
  catch (IllegalArgumentException ex)
  {
   throw new ELException(ex);
  }
  return ret;
 }
 
 public MethodExpression createMethodExpression(ELContext context, String expression, Class expectedReturnType, Class[] expectedParamTypes)
 {
  ExpressionBuilder builder = new ExpressionBuilder(expression, context);
  MethodExpression me = builder.createMethodExpression(expectedReturnType, expectedParamTypes);
  if ((expectedParamTypes == null) && (!me.isParmetersProvided())) {
   throw new NullPointerException(MessageFactory.get("error.method.nullParms"));
  }
  return me;
 }
 
 public ValueExpression createValueExpression(ELContext context, String expression, Class expectedType)
 {
  if (expectedType == null) {
   throw new NullPointerException(MessageFactory.get("error.value.expectedType"));
  }
  ExpressionBuilder builder = new ExpressionBuilder(expression, context);
  return builder.createValueExpression(expectedType);
 }
 
 public ValueExpression createValueExpression(Object instance, Class expectedType)
 {
  if (expectedType == null) {
   throw new NullPointerException(MessageFactory.get("error.value.expectedType"));
  }
  return new ValueExpressionLiteral(instance, expectedType);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.ExpressionFactoryImpl
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el;

import com.sun.el.lang.EvaluationContext;
import com.sun.el.lang.ExpressionBuilder;
import com.sun.el.parser.Node;
import com.sun.el.util.ReflectionUtil;
import java.io.Externalizable;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectOutput;
import javax.el.ELContext;
import javax.el.ELException;
import javax.el.FunctionMapper;
import javax.el.MethodExpression;
import javax.el.MethodInfo;
import javax.el.MethodNotFoundException;
import javax.el.PropertyNotFoundException;
import javax.el.VariableMapper;

public final class MethodExpressionImpl
 extends MethodExpression
 implements Externalizable
{
 private Class expectedType;
 private String expr;
 private FunctionMapper fnMapper;
 private VariableMapper varMapper;
 private transient Node node;
 private Class[] paramTypes;
 
 public MethodExpressionImpl() {}
 
 public MethodExpressionImpl(String expr, Node node, FunctionMapper fnMapper, VariableMapper varMapper, Class expectedType, Class[] paramTypes)
 {
  this.expr = expr;
  this.node = node;
  this.fnMapper = fnMapper;
  this.varMapper = varMapper;
  this.expectedType = expectedType;
  this.paramTypes = paramTypes;
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  if ((obj instanceof MethodExpressionImpl))
  {
   MethodExpressionImpl me = (MethodExpressionImpl)obj;
   return getNode().equals(me.getNode());
  }
  return false;
 }
 
 public String getExpressionString()
 {
  return expr;
 }
 
 public MethodInfo getMethodInfo(ELContext context)
  throws PropertyNotFoundException, MethodNotFoundException, ELException
 {
  Node n = getNode();
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  return n.getMethodInfo(ctx, paramTypes);
 }
 
 private Node getNode()
  throws ELException
 {
  if (node == null) {
   node = ExpressionBuilder.createNode(expr);
  }
  return node;
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return getNode().hashCode();
 }
 
 public Object invoke(ELContext context, Object[] params)
  throws PropertyNotFoundException, MethodNotFoundException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  return getNode().invoke(ctx, paramTypes, params);
 }
 
 public void readExternal(ObjectInput in)
  throws IOException, ClassNotFoundException
 {
  expr = in.readUTF();
  String type = in.readUTF();
  if (!"".equals(type)) {
   expectedType = ReflectionUtil.forName(type);
  }
  paramTypes = ReflectionUtil.toTypeArray((String[])in.readObject());
  
  fnMapper = ((FunctionMapper)in.readObject());
  varMapper = ((VariableMapper)in.readObject());
 }
 
 public void writeExternal(ObjectOutput out)
  throws IOException
 {
  out.writeUTF(expr);
  out.writeUTF(expectedType != null ? expectedType.getName() : "");
  
  out.writeObject(ReflectionUtil.toTypeNameArray(paramTypes));
  out.writeObject(fnMapper);
  out.writeObject(varMapper);
 }
 
 public boolean isLiteralText()
 {
  return false;
 }
 
 public boolean isParmetersProvided()
 {
  return getNode().isParametersProvided();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.MethodExpressionImpl
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el;

import com.sun.el.lang.ELSupport;
import com.sun.el.util.ReflectionUtil;
import java.io.Externalizable;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectOutput;
import javax.el.ELContext;
import javax.el.ELException;
import javax.el.MethodExpression;
import javax.el.MethodInfo;

public class MethodExpressionLiteral
 extends MethodExpression
 implements Externalizable
{
 private Class expectedType;
 private String expr;
 private Class[] paramTypes;
 
 public MethodExpressionLiteral() {}
 
 public MethodExpressionLiteral(String expr, Class expectedType, Class[] paramTypes)
 {
  this.expr = expr;
  this.expectedType = expectedType;
  this.paramTypes = paramTypes;
 }
 
 public MethodInfo getMethodInfo(ELContext context)
  throws ELException
 {
  return new MethodInfo(expr, expectedType, paramTypes);
 }
 
 public Object invoke(ELContext context, Object[] params)
  throws ELException
 {
  if (expectedType == null) {
   return expr;
  }
  try
  {
   return ELSupport.coerceToType(expr, expectedType);
  }
  catch (Exception ex)
  {
   throw new ELException(ex);
  }
 }
 
 public String getExpressionString()
 {
  return expr;
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  return ((obj instanceof MethodExpressionLiteral)) && (hashCode() == obj.hashCode());
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return expr.hashCode();
 }
 
 public boolean isLiteralText()
 {
  return true;
 }
 
 public void readExternal(ObjectInput in)
  throws IOException, ClassNotFoundException
 {
  expr = in.readUTF();
  String type = in.readUTF();
  if (!"".equals(type)) {
   expectedType = ReflectionUtil.forName(type);
  }
  paramTypes = ReflectionUtil.toTypeArray((String[])in.readObject());
 }
 
 public void writeExternal(ObjectOutput out)
  throws IOException
 {
  out.writeUTF(expr);
  out.writeUTF(expectedType != null ? expectedType.getName() : "");
  
  out.writeObject(ReflectionUtil.toTypeNameArray(paramTypes));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.MethodExpressionLiteral
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el;

import com.sun.el.lang.ELSupport;
import com.sun.el.lang.EvaluationContext;
import com.sun.el.lang.ExpressionBuilder;
import com.sun.el.parser.AstLiteralExpression;
import com.sun.el.parser.Node;
import com.sun.el.util.ReflectionUtil;
import java.io.Externalizable;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectOutput;
import javax.el.ELContext;
import javax.el.ELException;
import javax.el.FunctionMapper;
import javax.el.PropertyNotFoundException;
import javax.el.PropertyNotWritableException;
import javax.el.ValueExpression;
import javax.el.ValueReference;
import javax.el.VariableMapper;

public final class ValueExpressionImpl
 extends ValueExpression
 implements Externalizable
{
 private Class expectedType;
 private String expr;
 private FunctionMapper fnMapper;
 private VariableMapper varMapper;
 private transient Node node;
 
 public ValueExpressionImpl() {}
 
 public ValueExpressionImpl(String expr, Node node, FunctionMapper fnMapper, VariableMapper varMapper, Class expectedType)
 {
  this.expr = expr;
  this.node = node;
  this.fnMapper = fnMapper;
  this.varMapper = varMapper;
  this.expectedType = expectedType;
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  if ((obj instanceof ValueExpressionImpl))
  {
   ValueExpressionImpl v = (ValueExpressionImpl)obj;
   return getNode().equals(v.getNode());
  }
  return false;
 }
 
 public Class getExpectedType()
 {
  return expectedType;
 }
 
 public String getExpressionString()
 {
  return expr;
 }
 
 private Node getNode()
  throws ELException
 {
  if (node == null) {
   node = ExpressionBuilder.createNode(expr);
  }
  return node;
 }
 
 public Class getType(ELContext context)
  throws PropertyNotFoundException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  return getNode().getType(ctx);
 }
 
 public ValueReference getValueReference(ELContext context)
  throws PropertyNotFoundException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  return getNode().getValueReference(ctx);
 }
 
 public Object getValue(ELContext context)
  throws PropertyNotFoundException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  Object value = getNode().getValue(ctx);
  if (expectedType != null) {
   try
   {
    value = ELSupport.coerceToType(value, expectedType);
   }
   catch (IllegalArgumentException ex)
   {
    throw new ELException(ex);
   }
  }
  return value;
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return getNode().hashCode();
 }
 
 public boolean isLiteralText()
 {
  try
  {
   return getNode() instanceof AstLiteralExpression;
  }
  catch (ELException ele) {}
  return false;
 }
 
 public boolean isReadOnly(ELContext context)
  throws PropertyNotFoundException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  return getNode().isReadOnly(ctx);
 }
 
 public void readExternal(ObjectInput in)
  throws IOException, ClassNotFoundException
 {
  expr = in.readUTF();
  String type = in.readUTF();
  if (!"".equals(type)) {
   expectedType = ReflectionUtil.forName(type);
  }
  fnMapper = ((FunctionMapper)in.readObject());
  varMapper = ((VariableMapper)in.readObject());
 }
 
 public void setValue(ELContext context, Object value)
  throws PropertyNotFoundException, PropertyNotWritableException, ELException
 {
  EvaluationContext ctx = new EvaluationContext(context, fnMapper, varMapper);
  
  getNode().setValue(ctx, value);
 }
 
 public void writeExternal(ObjectOutput out)
  throws IOException
 {
  out.writeUTF(expr);
  out.writeUTF(expectedType != null ? expectedType.getName() : "");
  
  out.writeObject(fnMapper);
  out.writeObject(varMapper);
 }
 
 public String toString()
 {
  return "ValueExpression[" + expr + "]";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.ValueExpressionImpl
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el;

import com.sun.el.lang.ELSupport;
import com.sun.el.util.MessageFactory;
import com.sun.el.util.ReflectionUtil;
import java.io.Externalizable;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectOutput;
import javax.el.ELContext;
import javax.el.ELException;
import javax.el.PropertyNotWritableException;
import javax.el.ValueExpression;

public final class ValueExpressionLiteral
 extends ValueExpression
 implements Externalizable
{
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 private Object value;
 private Class expectedType;
 
 public ValueExpressionLiteral() {}
 
 public ValueExpressionLiteral(Object value, Class expectedType)
 {
  this.value = value;
  this.expectedType = expectedType;
 }
 
 public Object getValue(ELContext context)
 {
  if (expectedType != null) {
   try
   {
    return ELSupport.coerceToType(value, expectedType);
   }
   catch (IllegalArgumentException ex)
   {
    throw new ELException(ex);
   }
  }
  return value;
 }
 
 public void setValue(ELContext context, Object value)
 {
  throw new PropertyNotWritableException(MessageFactory.get("error.value.literal.write", this.value));
 }
 
 public boolean isReadOnly(ELContext context)
 {
  return true;
 }
 
 public Class getType(ELContext context)
 {
  return value != null ? value.getClass() : null;
 }
 
 public Class getExpectedType()
 {
  return expectedType;
 }
 
 public String getExpressionString()
 {
  return value != null ? value.toString() : null;
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  return ((obj instanceof ValueExpressionLiteral)) && (equals((ValueExpressionLiteral)obj));
 }
 
 public boolean equals(ValueExpressionLiteral ve)
 {
  return (ve != null) && (value != null) && (value != null) && ((value == value) || (value.equals(value)));
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return value != null ? value.hashCode() : 0;
 }
 
 public boolean isLiteralText()
 {
  return true;
 }
 
 public void writeExternal(ObjectOutput out)
  throws IOException
 {
  out.writeObject(value);
  out.writeUTF(expectedType != null ? expectedType.getName() : "");
 }
 
 public void readExternal(ObjectInput in)
  throws IOException, ClassNotFoundException
 {
  value = in.readObject();
  String type = in.readUTF();
  if (!"".equals(type)) {
   expectedType = ReflectionUtil.forName(type);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.ValueExpressionLiteral
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;

public final class ELArithmetic$BigDecimalDelegate
 extends ELArithmetic
{
 protected Number add(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigDecimal)num0).add((BigDecimal)num1);
 }
 
 protected Number coerce(Number num)
 {
  if ((num instanceof BigDecimal)) {
   return num;
  }
  if ((num instanceof BigInteger)) {
   return new BigDecimal((BigInteger)num);
  }
  return new BigDecimal(num.doubleValue());
 }
 
 protected Number coerce(String str)
 {
  return new BigDecimal(str);
 }
 
 protected Number divide(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigDecimal)num0).divide((BigDecimal)num1, 4);
 }
 
 protected Number subtract(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigDecimal)num0).subtract((BigDecimal)num1);
 }
 
 protected Number mod(Number num0, Number num1)
 {
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() % num1.doubleValue());
 }
 
 protected Number multiply(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigDecimal)num0).multiply((BigDecimal)num1);
 }
 
 public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
 {
  return ((obj0 instanceof BigDecimal)) || ((obj1 instanceof BigDecimal));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.lang.ELArithmetic.BigDecimalDelegate
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;

public final class ELArithmetic$BigIntegerDelegate
 extends ELArithmetic
{
 protected Number add(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigInteger)num0).add((BigInteger)num1);
 }
 
 protected Number coerce(Number num)
 {
  if ((num instanceof BigInteger)) {
   return num;
  }
  return new BigInteger(num.toString());
 }
 
 protected Number coerce(String str)
 {
  return new BigInteger(str);
 }
 
 protected Number divide(Number num0, Number num1)
 {
  return new BigDecimal((BigInteger)num0).divide(new BigDecimal((BigInteger)num1), 4);
 }
 
 protected Number multiply(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigInteger)num0).multiply((BigInteger)num1);
 }
 
 protected Number mod(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigInteger)num0).mod((BigInteger)num1);
 }
 
 protected Number subtract(Number num0, Number num1)
 {
  return ((BigInteger)num0).subtract((BigInteger)num1);
 }
 
 public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
 {
  return ((obj0 instanceof BigInteger)) || ((obj1 instanceof BigInteger));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.lang.ELArithmetic.BigIntegerDelegate
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;

public final class ELArithmetic$DoubleDelegate
 extends ELArithmetic
{
 protected Number add(Number num0, Number num1)
 {
  if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
   return ((BigDecimal)num0).add(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
  }
  if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
   return new BigDecimal(num0.doubleValue()).add((BigDecimal)num1);
  }
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() + num1.doubleValue());
 }
 
 protected Number coerce(Number num)
 {
  if ((num instanceof Double)) {
   return num;
  }
  if ((num instanceof BigInteger)) {
   return new BigDecimal((BigInteger)num);
  }
  return Double.valueOf(num.doubleValue());
 }
 
 protected Number coerce(String str)
 {
  return Double.valueOf(str);
 }
 
 protected Number divide(Number num0, Number num1)
 {
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() / num1.doubleValue());
 }
 
 protected Number mod(Number num0, Number num1)
 {
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() % num1.doubleValue());
 }
 
 protected Number subtract(Number num0, Number num1)
 {
  if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
   return ((BigDecimal)num0).subtract(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
  }
  if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
   return new BigDecimal(num0.doubleValue()).subtract((BigDecimal)num1);
  }
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() - num1.doubleValue());
 }
 
 protected Number multiply(Number num0, Number num1)
 {
  if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
   return ((BigDecimal)num0).multiply(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
  }
  if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
   return new BigDecimal(num0.doubleValue()).multiply((BigDecimal)num1);
  }
  return Double.valueOf(num0.doubleValue() * num1.doubleValue());
 }
 
 public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
 {
  return ((obj0 instanceof Double)) || ((obj1 instanceof Double)) || ((obj0 instanceof Float)) || ((obj1 instanceof Float)) || ((obj0 != null) && ((Double.TYPE == obj0.getClass()) || (Float.TYPE == obj0.getClass()))) || ((obj1 != null) && ((Double.TYPE == obj1.getClass()) || (Float.TYPE == obj1.getClass()))) || (((obj0 instanceof String)) && (ELSupport.isStringFloat((String)obj0))) || (((obj1 instanceof String)) && (ELSupport.isStringFloat((String)obj1)));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.lang.ELArithmetic.DoubleDelegate
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

public final class ELArithmetic$LongDelegate
 extends ELArithmetic
{
 protected Number add(Number num0, Number num1)
 {
  return Long.valueOf(num0.longValue() + num1.longValue());
 }
 
 protected Number coerce(Number num)
 {
  if ((num instanceof Long)) {
   return num;
  }
  return Long.valueOf(num.longValue());
 }
 
 protected Number coerce(String str)
 {
  return Long.valueOf(str);
 }
 
 protected Number divide(Number num0, Number num1)
 {
  return Long.valueOf(num0.longValue() / num1.longValue());
 }
 
 protected Number mod(Number num0, Number num1)
 {
  return Long.valueOf(num0.longValue() % num1.longValue());
 }
 
 protected Number subtract(Number num0, Number num1)
 {
  return Long.valueOf(num0.longValue() - num1.longValue());
 }
 
 protected Number multiply(Number num0, Number num1)
 {
  return Long.valueOf(num0.longValue() * num1.longValue());
 }
 
 public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
 {
  return ((obj0 instanceof Long)) || ((obj1 instanceof Long));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.lang.ELArithmetic.LongDelegate
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

import com.sun.el.util.MessageFactory;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;

public abstract class ELArithmetic
{
 public static final class BigDecimalDelegate
  extends ELArithmetic
 {
  protected Number add(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigDecimal)num0).add((BigDecimal)num1);
  }
  
  protected Number coerce(Number num)
  {
   if ((num instanceof BigDecimal)) {
    return num;
   }
   if ((num instanceof BigInteger)) {
    return new BigDecimal((BigInteger)num);
   }
   return new BigDecimal(num.doubleValue());
  }
  
  protected Number coerce(String str)
  {
   return new BigDecimal(str);
  }
  
  protected Number divide(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigDecimal)num0).divide((BigDecimal)num1, 4);
  }
  
  protected Number subtract(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigDecimal)num0).subtract((BigDecimal)num1);
  }
  
  protected Number mod(Number num0, Number num1)
  {
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() % num1.doubleValue());
  }
  
  protected Number multiply(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigDecimal)num0).multiply((BigDecimal)num1);
  }
  
  public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
  {
   return ((obj0 instanceof BigDecimal)) || ((obj1 instanceof BigDecimal));
  }
 }
 
 public static final class BigIntegerDelegate
  extends ELArithmetic
 {
  protected Number add(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigInteger)num0).add((BigInteger)num1);
  }
  
  protected Number coerce(Number num)
  {
   if ((num instanceof BigInteger)) {
    return num;
   }
   return new BigInteger(num.toString());
  }
  
  protected Number coerce(String str)
  {
   return new BigInteger(str);
  }
  
  protected Number divide(Number num0, Number num1)
  {
   return new BigDecimal((BigInteger)num0).divide(new BigDecimal((BigInteger)num1), 4);
  }
  
  protected Number multiply(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigInteger)num0).multiply((BigInteger)num1);
  }
  
  protected Number mod(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigInteger)num0).mod((BigInteger)num1);
  }
  
  protected Number subtract(Number num0, Number num1)
  {
   return ((BigInteger)num0).subtract((BigInteger)num1);
  }
  
  public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
  {
   return ((obj0 instanceof BigInteger)) || ((obj1 instanceof BigInteger));
  }
 }
 
 public static final class DoubleDelegate
  extends ELArithmetic
 {
  protected Number add(Number num0, Number num1)
  {
   if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
    return ((BigDecimal)num0).add(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
   }
   if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
    return new BigDecimal(num0.doubleValue()).add((BigDecimal)num1);
   }
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() + num1.doubleValue());
  }
  
  protected Number coerce(Number num)
  {
   if ((num instanceof Double)) {
    return num;
   }
   if ((num instanceof BigInteger)) {
    return new BigDecimal((BigInteger)num);
   }
   return Double.valueOf(num.doubleValue());
  }
  
  protected Number coerce(String str)
  {
   return Double.valueOf(str);
  }
  
  protected Number divide(Number num0, Number num1)
  {
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() / num1.doubleValue());
  }
  
  protected Number mod(Number num0, Number num1)
  {
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() % num1.doubleValue());
  }
  
  protected Number subtract(Number num0, Number num1)
  {
   if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
    return ((BigDecimal)num0).subtract(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
   }
   if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
    return new BigDecimal(num0.doubleValue()).subtract((BigDecimal)num1);
   }
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() - num1.doubleValue());
  }
  
  protected Number multiply(Number num0, Number num1)
  {
   if ((num0 instanceof BigDecimal)) {
    return ((BigDecimal)num0).multiply(new BigDecimal(num1.doubleValue()));
   }
   if ((num1 instanceof BigDecimal)) {
    return new BigDecimal(num0.doubleValue()).multiply((BigDecimal)num1);
   }
   return Double.valueOf(num0.doubleValue() * num1.doubleValue());
  }
  
  public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
  {
   return ((obj0 instanceof Double)) || ((obj1 instanceof Double)) || ((obj0 instanceof Float)) || ((obj1 instanceof Float)) || ((obj0 != null) && ((Double.TYPE == obj0.getClass()) || (Float.TYPE == obj0.getClass()))) || ((obj1 != null) && ((Double.TYPE == obj1.getClass()) || (Float.TYPE == obj1.getClass()))) || (((obj0 instanceof String)) && (ELSupport.isStringFloat((String)obj0))) || (((obj1 instanceof String)) && (ELSupport.isStringFloat((String)obj1)));
  }
 }
 
 public static final class LongDelegate
  extends ELArithmetic
 {
  protected Number add(Number num0, Number num1)
  {
   return Long.valueOf(num0.longValue() + num1.longValue());
  }
  
  protected Number coerce(Number num)
  {
   if ((num instanceof Long)) {
    return num;
   }
   return Long.valueOf(num.longValue());
  }
  
  protected Number coerce(String str)
  {
   return Long.valueOf(str);
  }
  
  protected Number divide(Number num0, Number num1)
  {
   return Long.valueOf(num0.longValue() / num1.longValue());
  }
  
  protected Number mod(Number num0, Number num1)
  {
   return Long.valueOf(num0.longValue() % num1.longValue());
  }
  
  protected Number subtract(Number num0, Number num1)
  {
   return Long.valueOf(num0.longValue() - num1.longValue());
  }
  
  protected Number multiply(Number num0, Number num1)
  {
   return Long.valueOf(num0.longValue() * num1.longValue());
  }
  
  public boolean matches(Object obj0, Object obj1)
  {
   return ((obj0 instanceof Long)) || ((obj1 instanceof Long));
  }
 }
 
 public static final BigDecimalDelegate BIGDECIMAL = new BigDecimalDelegate();
 public static final BigIntegerDelegate BIGINTEGER = new BigIntegerDelegate();
 public static final DoubleDelegate DOUBLE = new DoubleDelegate();
 public static final LongDelegate LONG = new LongDelegate();
 private static final Long ZERO = Long.valueOf(0L);
 
 public static final Number add(Object obj0, Object obj1)
 {
  if ((obj0 == null) && (obj1 == null)) {
   return Long.valueOf(0L);
  }
  ELArithmetic delegate;
  ELArithmetic delegate;
  if (BIGDECIMAL.matches(obj0, obj1))
  {
   delegate = BIGDECIMAL;
  }
  else
  {
   ELArithmetic delegate;
   if (DOUBLE.matches(obj0, obj1))
   {
    delegate = DOUBLE;
   }
   else
   {
    ELArithmetic delegate;
    if (BIGINTEGER.matches(obj0, obj1)) {
     delegate = BIGINTEGER;
    } else {
     delegate = LONG;
    }
   }
  }
  Number num0 = delegate.coerce(obj0);
  Number num1 = delegate.coerce(obj1);
  
  return delegate.add(num0, num1);
 }
 
 public static final Number mod(Object obj0, Object obj1)
 {
  if ((obj0 == null) && (obj1 == null)) {
   return Long.valueOf(0L);
  }
  ELArithmetic delegate;
  ELArithmetic delegate;
  if (BIGDECIMAL.matches(obj0, obj1))
  {
   delegate = BIGDECIMAL;
  }
  else
  {
   ELArithmetic delegate;
   if (DOUBLE.matches(obj0, obj1))
   {
    delegate = DOUBLE;
   }
   else
   {
    ELArithmetic delegate;
    if (BIGINTEGER.matches(obj0, obj1)) {
     delegate = BIGINTEGER;
    } else {
     delegate = LONG;
    }
   }
  }
  Number num0 = delegate.coerce(obj0);
  Number num1 = delegate.coerce(obj1);
  
  return delegate.mod(num0, num1);
 }
 
 public static final Number subtract(Object obj0, Object obj1)
 {
  if ((obj0 == null) && (obj1 == null)) {
   return Long.valueOf(0L);
  }
  ELArithmetic delegate;
  ELArithmetic delegate;
  if (BIGDECIMAL.matches(obj0, obj1))
  {
   delegate = BIGDECIMAL;
  }
  else
  {
   ELArithmetic delegate;
   if (DOUBLE.matches(obj0, obj1))
   {
    delegate = DOUBLE;
   }
   else
   {
    ELArithmetic delegate;
    if (BIGINTEGER.matches(obj0, obj1)) {
     delegate = BIGINTEGER;
    } else {
     delegate = LONG;
    }
   }
  }
  Number num0 = delegate.coerce(obj0);
  Number num1 = delegate.coerce(obj1);
  
  return delegate.subtract(num0, num1);
 }
 
 public static final Number divide(Object obj0, Object obj1)
 {
  if ((obj0 == null) && (obj1 == null)) {
   return ZERO;
  }
  ELArithmetic delegate;
  ELArithmetic delegate;
  if (BIGDECIMAL.matches(obj0, obj1))
  {
   delegate = BIGDECIMAL;
  }
  else
  {
   ELArithmetic delegate;
   if (BIGINTEGER.matches(obj0, obj1)) {
    delegate = BIGDECIMAL;
   } else {
    delegate = DOUBLE;
   }
  }
  Number num0 = delegate.coerce(obj0);
  Number num1 = delegate.coerce(obj1);
  
  return delegate.divide(num0, num1);
 }
 
 public static final Number multiply(Object obj0, Object obj1)
 {
  if ((obj0 == null) && (obj1 == null)) {
   return Long.valueOf(0L);
  }
  ELArithmetic delegate;
  ELArithmetic delegate;
  if (BIGDECIMAL.matches(obj0, obj1))
  {
   delegate = BIGDECIMAL;
  }
  else
  {
   ELArithmetic delegate;
   if (DOUBLE.matches(obj0, obj1))
   {
    delegate = DOUBLE;
   }
   else
   {
    ELArithmetic delegate;
    if (BIGINTEGER.matches(obj0, obj1)) {
     delegate = BIGINTEGER;
    } else {
     delegate = LONG;
    }
   }
  }
  Number num0 = delegate.coerce(obj0);
  Number num1 = delegate.coerce(obj1);
  
  return delegate.multiply(num0, num1);
 }
 
 public static final boolean isNumber(Object obj)
 {
  return (obj != null) && (isNumberType(obj.getClass()));
 }
 
 public static final boolean isNumberType(Class type)
 {
  return (type == Long.class) || (type == Long.TYPE) || (type == Double.class) || (type == Double.TYPE) || (type == Byte.class) || (type == Byte.TYPE) || (type == Short.class) || (type == Short.TYPE) || (type == Integer.class) || (type == Integer.TYPE) || (type == Float.class) || (type == Float.TYPE) || (type == BigInteger.class) || (type == BigDecimal.class);
 }
 
 protected abstract Number add(Number paramNumber1, Number paramNumber2);
 
 protected abstract Number multiply(Number paramNumber1, Number paramNumber2);
 
 protected abstract Number subtract(Number paramNumber1, Number paramNumber2);
 
 protected abstract Number mod(Number paramNumber1, Number paramNumber2);
 
 protected abstract Number coerce(Number paramNumber);
 
 protected final Number coerce(Object obj)
 {
  if (isNumber(obj)) {
   return coerce((Number)obj);
  }
  if ((obj instanceof String)) {
   return coerce((String)obj);
  }
  if ((obj == null) || ("".equals(obj))) {
   return coerce(ZERO);
  }
  Class objType = obj.getClass();
  if ((Character.class.equals(objType)) || (Character.TYPE == objType)) {
   return coerce(Short.valueOf((short)((Character)obj).charValue()));
  }
  throw new IllegalArgumentException(MessageFactory.get("el.convert", obj, objType));
 }
 
 protected abstract Number coerce(String paramString);
 
 protected abstract Number divide(Number paramNumber1, Number paramNumber2);
 
 protected abstract boolean matches(Object paramObject1, Object paramObject2);
}

/* Location:
 * Qualified Name:   com.sun.el.lang.ELArithmetic
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package com.sun.el.lang;

import com.sun.el.util.MessageFactory;
import java.beans.PropertyEditor;
import java.beans.PropertyEditorManager;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;
import javax.el.ELException;
import javax.el.PropertyNotFoundException;

public class ELSupport
{
 private static final Long ZERO = Long.valueOf(0L);
 
 public static final void throwUnhandled(Object base, Object property)
  throws ELException
 {
  if (base == null) {
   throw new PropertyNotFoundException(MessageFactory.get("error.resolver.unhandled.null", property));
  }
  throw new PropertyNotFoundException(MessageFactory.get("error.resolver.unhandled", base.getClass(), property));
 }
 
 public static final int compare(Object obj0, Object obj1)
  throws ELException
 {
  if ((obj0 == obj1) || (equals(obj0, obj1))) {
   return 0;
  }
  if (isBigDecimalOp(obj0, obj1))
  {
   BigDecimal bd0 = (BigDecimal)coerceToNumber(obj0, BigDecimal.class);
   BigDecimal bd1 = (BigDecimal)coerceToNumber(obj1, BigDecimal.class);
   return bd0.compareTo(bd1);
  }
  if (isDoubleOp(obj0, obj1))
  {
   Double d0 = (Double)coerceToNumber(obj0, Double.class);
   Double d1 = (Double)coerceToNumber(obj1, Double.class);
   return d0.compareTo(d1);
  }
  if (isBigIntegerOp(obj0, obj1))
  {
   BigInteger bi0 = (BigInteger)coerceToNumber(obj0, BigInteger.class);
   BigInteger bi1 = (BigInteger)coerceToNumber(obj1, BigInteger.class);
   return bi0.compareTo(bi1);
  }
  if (isLongOp(obj0, obj1))
  {
   Long l0 = (Long)coerceToNumber(obj0, Long.class);
   Long l1 = (Long)coerceToNumber(obj1, Long.class);
   return l0.compareTo(l1);
  }
  if (((obj0 instanceof String)) || ((obj1 instanceof String))) {
   return coerceToString(obj0).compareTo(coerceToString(obj1));
  }
  if ((obj0 instanceof Comparable)) {
   return obj1 != null ? ((Comparable)obj0).compareTo(obj1) : 1;
  }
  if ((obj1 instanceof Comparable)) {
   return obj0 != null ? -((Comparable)obj1).compareTo(obj0) : -1;
  }
  throw new ELException(MessageFactory.get("error.compare", obj0, obj1));
 }
 
 public static final boolean equals(Object obj0, Object obj1)
  throws ELException
 {
  if (obj0 == obj1) {
   return true;
  }
  if ((obj0 == null) || (obj1 == null)) {
   return false;
  }
  if (((obj0 instanceof Boolean)) || ((obj1 instanceof Boolean))) {
   return coerceToBoolean(obj0).equals(coerceToBoolean(obj1));
  }
  if (obj0.getClass().isEnum()) {
   return obj0.equals(coerceToEnum(obj1, obj0.getClass()));
  }
  if (obj1.getClass().isEnum()) {
   return obj1.equals(coerceToEnum(obj0, obj1.getClass()));
  }
  if (((obj0 instanceof String)) || ((obj1 instanceof String))) {
   return coerceToString(obj0).equals(coerceToString(obj1));
  }
  if (isBigDecimalOp(obj0, obj1))
  {
   BigDecimal bd0 = (BigDecimal)coerceToNumber(obj0, BigDecimal.class);
   BigDecimal bd1 = (BigDecimal)coerceToNumber(obj1, BigDecimal.class);
   return bd0.equals(bd1);
  }
  if (isDoubleOp(obj0, obj1))
  {
   Double d0 = (Double)coerceToNumber(obj0, Double.class);
   Double d1 = (Double)coerceToNumber(obj1, Double.class);
   return d0.equals(d1);
  }
  if (isBigIntegerOp(obj0, obj1))
  {
   BigInteger bi0 = (BigInteger)coerceToNumber(obj0, BigInteger.class);
   BigInteger bi1 = (BigInteger)coerceToNumber(obj1, BigInteger.class);
   return bi0.equals(bi1);
  }
  if (isLongOp(obj0, obj1))
  {
   Long l0 = (Long)coerceToNumber(obj0, Long.class);
   Long l1 = (Long)coerceToNumber(obj1, Long.class);
   return l0.equals(l1);
  }
  return obj0.equals(obj1);
 }
 
 public static final Boolean coerceToBoolean(Object obj)
  throws IllegalArgumentException
 {
  if ((obj == null) || ("".equals(obj))) {
   return Boolean.FALSE;
  }
  if ((obj instanceof Boolean)) {
   return (Boolean)obj;
  }
  if ((obj instanceof String)) {
   return Boolean.valueOf((String)obj);
  }
  throw new IllegalArgumentException(MessageFactory.get("error.convert", obj, obj.getClass(), Boolean.class));
 }
 
 public static final Enum coerceToEnum(Object obj, Class type)
 {
  if ((obj == null) || ("".equals(obj))) {
   return null;
  }
  if (obj.getClass().isEnum()) {
   return (Enum)obj;
  }
  return Enum.valueOf(type, obj.toString());
 }
 
 public static final Character coerceToCharacter(Object obj)
  throws IllegalArgumentException
 {
  if ((obj == null) || ("".equals(obj))) {
   return Character.valueOf('\000');
  }
  if ((obj instanceof String)) {
   return Character.valueOf(((String)obj).charAt(0));
  }
  if (ELArithmetic.isNumber(obj)) {
   return Character.valueOf((char)((Number)obj).shortValue());
  }
  Class objType = obj.getClass();
  if ((obj instanceof Character)) {
   return (Character)obj;
  }
  throw new IllegalArgumentException(MessageFactory.get("error.convert", obj, objType, Character.class));
 }
 
 public static final Number coerceToNumber(Object obj)
 {
  if (obj == null) {
   return ZERO;
  }
  if ((obj instanceof Number)) {
   return (Number)obj;
  }
  String str = coerceToString(obj);
  if (isStringFloat(str)) {
   return toFloat(str);
  }
  return toNumber(str);
 }
 
 protected static final Number coerceToNumber(Number number, Class type)
  throws IllegalArgumentException
 {
  if ((Long.TYPE == type) || (Long.class.equals(type))) {
   return Long.valueOf(number.longValue());
  }
  if ((Double.TYPE == type) || (Double.class.equals(type))) {
   return Double.valueOf(number.doubleValue());
  }
  if ((Integer.TYPE == type) || (Integer.class.equals(type))) {
   return Integer.valueOf(number.intValue());
  }
  if (BigInteger.class.equals(type))
  {
   if ((number instanceof BigDecimal)) {
    return ((BigDecimal)number).toBigInteger();
   }
   if ((number instanceof BigInteger)) {
    return number;
   }
   return BigInteger.valueOf(number.longValue());
  }
  if (BigDecimal.class.equals(type))
  {
   if ((number instanceof BigDecimal)) {
    return number;
   }
   if ((number instanceof BigInteger)) {
    return new BigDecimal((BigInteger)number);
   }
   if ((number instanceof Long)) {
    return new BigDecimal(((Long)number).longValue());
   }
   return new BigDecimal(number.doubleValue());
  }
  if ((Byte.TYPE == type) || (Byte.class.equals(type))) {
   return Byte.valueOf(number.byteValue());
  }
  if ((Short.TYPE == type) || (Short.class.equals(type))) {
   return Short.valueOf(number.shortValue());
  }
  if ((Float.TYPE == type) || (Float.class.equals(type))) {
   return Float.valueOf(number.floatValue());
  }
  throw new IllegalArgumentException(MessageFactory.get("error.convert", number, number.getClass(), type));
 }
 
 public static final Number coerceToNumber(Object obj, Class type)
  throws IllegalArgumentException
 {
  if ((obj == null) || ("".equals(obj))) {
   return coerceToNumber(ZERO, type);
  }
  if ((obj instanceof String)) {
   return coerceToNumber((String)obj, type);
  }
  if (ELArithmetic.isNumber(obj))
  {
   if (obj.getClass().equals(type)) {
    
1 2 3 4 5 6

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd