flex-messaging-opt-1.0

16:35:51.646 INFO jd.cli.Main - Decompiling flex-messaging-opt-1.0.jar
package flex.management;

import flex.messaging.log.Log;
import flex.messaging.log.Logger;
import flex.messaging.util.ClassUtil;
import java.lang.reflect.Method;
import javax.management.MBeanServer;

public class WebSphereMBeanServerLocator
 implements MBeanServerLocator
{
 private static final int FAILED_TO_LOCATE_MBEAN_SERVER = 10427;
 private MBeanServer server;
 
 public synchronized MBeanServer getMBeanServer()
 {
  if (server == null)
  {
   Class adminServiceClass = ClassUtil.createClass("com.ibm.websphere.management.AdminServiceFactory");
   try
   {
    Method getMBeanFactoryMethod = adminServiceClass.getMethod("getMBeanFactory", new Class[0]);
    Object mbeanFactory = getMBeanFactoryMethod.invoke(null, new Object[0]);
    Method getMBeanServerMethod = mbeanFactory.getClass().getMethod("getMBeanServer", new Class[0]);
    server = ((MBeanServer)getMBeanServerMethod.invoke(mbeanFactory, new Object[0]));
   }
   catch (Exception e)
   {
    ManagementException me = new ManagementException();
    me.setMessage(10427, new Object[] { getClass().getName() });
    me.setRootCause(e);
    throw me;
   }
   if (Log.isDebug()) {
    Log.getLogger("Management.MBeanServer").debug("Using MBeanServer: " + server);
   }
  }
  return server;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.management.WebSphereMBeanServerLocator
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import flex.messaging.FlexContext;
import flex.messaging.util.PropertyStringResourceLoader;
import java.security.Principal;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import javax.management.InstanceNotFoundException;
import javax.management.MBeanException;
import javax.management.MBeanServer;
import javax.management.MalformedObjectNameException;
import javax.management.ObjectInstance;
import javax.management.ObjectName;
import javax.management.ReflectionException;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import jrun.security.JRunSecurityException;
import jrun.servlet.JRunServletContext;
import jrun.servlet.WebApplication;
import jrun.servlet.security.AuthenticatedUser;
import jrun.servlet.security.ServletUsers;
import jrun.servlet.security.WebAppSecurityService;
import jrun.servlet.session.Session;
import jrunx.kernel.JRun;

public class JRunLoginCommand
 extends AppServerLoginCommand
{
 private WebAppSecurityService appSecurity;
 private ServletUsers usersService;
 private static final int AUTH_FAILED = 10060;
 private static final int SEC_MANAGER_REQ_FOR_AUTH = 10061;
 private static final int NO_SEC_MANAGER = 20050;
 private static final int NO_SEC_SRVC_OR_USERS = 20051;
 
 public void start(ServletConfig servletConfig)
 {
  try
  {
   Class.forName("jrun.servlet.security.AuthenticatedUser");
   Class.forName("jrun.servlet.security.WebAppSecurityService");
   Class.forName("jrun.servlet.JRunServletContext");
  }
  catch (Throwable t)
  {
   SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
   
   se.setMessage(20050);
   throw se;
  }
  if (JRun.server != null) {
   try
   {
    ServletContext servletContext = servletConfig.getServletContext();
    String webAppName = ((JRunServletContext)servletContext).getWebApplication().getName();
    
    Set serviceMBeans = null;
    ObjectInstance mbean = null;
    
    ObjectName serviceName = new ObjectName("ServletEngineService." + webAppName + ":service=WebAppSecurityService");
    serviceMBeans = JRun.server.queryMBeans(serviceName, null);
    if (serviceMBeans != null)
    {
     Iterator iterator = serviceMBeans.iterator();
     if (iterator.hasNext()) {
      mbean = (ObjectInstance)iterator.next();
     }
    }
    if (mbean != null)
    {
     Object securityService = JRun.server.invoke(mbean.getObjectName(), "getWebAppSecurity", null, null);
     if ((securityService instanceof WebAppSecurityService)) {
      appSecurity = ((WebAppSecurityService)securityService);
     }
    }
    serviceName = new ObjectName("ServletEngineService:service=ServletUsersService");
    serviceMBeans = JRun.server.queryMBeans(serviceName, null);
    if (serviceMBeans != null)
    {
     Iterator iterator = serviceMBeans.iterator();
     if (iterator.hasNext()) {
      mbean = (ObjectInstance)iterator.next();
     }
    }
    if (mbean != null)
    {
     Object usersService = JRun.server.invoke(mbean.getObjectName(), "getServletUsers", null, null);
     if ((usersService instanceof ServletUsers)) {
      this.usersService = ((ServletUsers)usersService);
     }
    }
   }
   catch (MalformedObjectNameException ex)
   {
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20051);
    se.setRootCause(ex);
    throw se;
   }
   catch (InstanceNotFoundException ex)
   {
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20051);
    se.setRootCause(ex);
    throw se;
   }
   catch (MBeanException ex)
   {
    Exception e = ex.getTargetException();
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20051);
    se.setRootCause(e);
    throw se;
   }
   catch (ReflectionException ex)
   {
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20051);
    se.setRootCause(ex);
    throw se;
   }
   catch (NullPointerException npe)
   {
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20051);
    se.setRootCause(npe);
    throw se;
   }
  }
 }
 
 public Principal doAuthentication(String username, Object credentials)
  throws SecurityException
 {
  if (appSecurity == null) {
   start(FlexContext.getServletConfig());
  }
  try
  {
   AuthenticatedUser user = null;
   String password = extractPassword(credentials);
   if (password != null)
   {
    HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
    if (response != null)
    {
     HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
     user = appSecurity.authenticate(username, password, request.getSession(true));
    }
    else
    {
     ServletContext servletContext = FlexContext.getServletConfig().getServletContext();
     WebApplication webApp = ((JRunServletContext)servletContext).getWebApplication();
     HttpSession tempSession = webApp.getSessionService().createSession("temp");
     user = appSecurity.authenticate(username, password, tempSession);
     tempSession.invalidate();
    }
    return user.getPrincipal();
   }
  }
  catch (Exception ex)
  {
   SecurityException se;
   SecurityException se;
   if ((ex instanceof SecurityException))
   {
    se = (SecurityException)ex;
   }
   else if ((ex instanceof MBeanException))
   {
    ex = ((MBeanException)ex).getTargetException();
    SecurityException se = new SecurityException();
    se.setMessage(10060);
    se.setRootCause(ex);
   }
   else if ((ex instanceof JRunSecurityException))
   {
    SecurityException se = new SecurityException();
    se.setMessage(10060);
    se.setRootCause(ex);
   }
   else
   {
    se = new SecurityException();
    se.setMessage(10061);
   }
   se.setCode("Client.Authentication");
   throw se;
  }
  return null;
 }
 
 public boolean doAuthorization(Principal principal, List roles)
  throws SecurityException
 {
  if (appSecurity == null) {
   start(FlexContext.getServletConfig());
  }
  boolean authorized = false;
  
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if (response != null)
  {
   HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
   authorized = doAuthorization(principal, roles, request);
  }
  else
  {
   for (int i = 0; i < roles.size(); i++)
   {
    String role = (String)roles.get(i);
    if (appSecurity.isPrincipalInRole(principal, role))
    {
     authorized = true;
     break;
    }
   }
  }
  return authorized;
 }
 
 public boolean logout(Principal principal)
  throws SecurityException
 {
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if (response != null) {
   try
   {
    ServletContext servletContext = FlexContext.getServletConfig().getServletContext();
    WebApplication webApp = ((JRunServletContext)servletContext).getWebApplication();
    HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
    
    HttpSession session = request.getSession();
    String sessionId = session.getId();
    AuthenticatedUser currentUser = usersService.getUser(sessionId, webApp);
    currentUser.logoff();
   }
   catch (NullPointerException npe) {}
  }
  return true;
 }
 
 public void stop()
 {
  usersService = null;
  appSecurity = null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.JRunLoginCommand
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import java.security.Principal;
import java.util.List;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.login.LoginContext;
import javax.security.auth.login.LoginException;
import oracle.security.jazn.JAZNConfig;
import oracle.security.jazn.callback.JAZNCallbackHandler;

public class OracleLoginCommand
 extends AppServerLoginCommand
{
 public Principal doAuthentication(String username, Object credentials)
  throws SecurityException
 {
  OracleUser user;
  try
  {
   CallbackHandler callbackHandler = new JAZNCallbackHandler(JAZNConfig.getJAZNConfig(), null, username, extractPassword(credentials));
   
   LoginContext context = new LoginContext("oracle.security.jazn.oc4j.JAZNUserManager", callbackHandler);
   
   user = new OracleUser(context);
  }
  catch (LoginException loginException)
  {
   throw wrapLoginException(loginException);
  }
  return user;
 }
 
 public boolean doAuthorization(Principal principal, List roles)
  throws SecurityException
 {
  boolean result = false;
  if ((principal instanceof OracleUser))
  {
   OracleUser user = (OracleUser)principal;
   result = user.isMemberOf(roles);
  }
  return result;
 }
 
 public boolean logout(Principal principal)
  throws SecurityException
 {
  boolean result = false;
  if ((principal instanceof OracleUser))
  {
   OracleUser user = (OracleUser)principal;
   try
   {
    user.logout();
    result = true;
   }
   catch (LoginException loginException)
   {
    throw wrapLoginException(loginException);
   }
  }
  return result;
 }
 
 private SecurityException wrapLoginException(LoginException exception)
 {
  SecurityException result = new SecurityException();
  result.setRootCause(exception);
  return result;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.OracleLoginCommand
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import java.security.Principal;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import javax.security.auth.Subject;
import javax.security.auth.login.LoginContext;
import javax.security.auth.login.LoginException;
import oracle.security.jazn.realm.Realm;
import oracle.security.jazn.realm.RealmRole;
import oracle.security.jazn.realm.RealmUser;

public class OracleUser
 implements Principal
{
 private LoginContext context;
 private Subject subject;
 
 public OracleUser(LoginContext context)
  throws LoginException
 {
  this.context = context;
  context.logout();
  context.login();
  subject = context.getSubject();
 }
 
 public void logout()
  throws LoginException
 {
  context.logout();
 }
 
 private Principal userPrincipal()
 {
  Set possibleUsers = subject.getPrincipals(RealmUser.class);
  return (Principal)possibleUsers.iterator().next();
 }
 
 public boolean isMemberOf(List roleNames)
 {
  boolean result = false;
  Set possibleUsers = subject.getPrincipals(RealmRole.class);
  Iterator itr = possibleUsers.iterator();
  while (itr.hasNext())
  {
   RealmRole role = (RealmRole)itr.next();
   Realm realm = role.getRealm();
   String realmFullName = realm.getFullName();
   String roleSimpleName = role.getName();
   if ((realmFullName.length() > 0) && (roleSimpleName.startsWith(realmFullName))) {
    roleSimpleName = roleSimpleName.substring(realmFullName.length() + 1);
   }
   if (roleNames.contains(roleSimpleName))
   {
    result = true;
    break;
   }
  }
  return result;
 }
 
 public boolean equals(Object object)
 {
  boolean result = false;
  if (object == this)
  {
   result = true;
  }
  else if ((object instanceof OracleUser))
  {
   OracleUser other = (OracleUser)object;
   result = subject.equals(subject);
  }
  return result;
 }
 
 public String getName()
 {
  return userPrincipal().getName();
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return subject.hashCode();
 }
 
 public String toString()
 {
  return subject.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.OracleUser
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import flex.messaging.FlexContext;
import flex.messaging.util.PropertyStringResourceLoader;
import java.security.Principal;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class TomcatLoginCommand
 extends AppServerLoginCommand
{
 private static final int NO_VALVE = 20000;
 
 public Principal doAuthentication(String username, Object credentials)
  throws SecurityException
 {
  TomcatLogin login = TomcatLoginHolder.getLogin();
  if (login == null)
  {
   SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
   
   se.setMessage(20000);
   throw se;
  }
  String password = extractPassword(credentials);
  if (password != null)
  {
   HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
   return login.login(username, password, request);
  }
  return null;
 }
 
 public boolean doAuthorization(Principal principal, List roles)
  throws SecurityException
 {
  boolean authorized = false;
  
  HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if ((response != null) && (request != null) && (principal != null) && (principal.equals(request.getUserPrincipal())))
  {
   authorized = doAuthorization(principal, roles, request);
  }
  else
  {
   TomcatLogin login = TomcatLoginHolder.getLogin();
   if (login == null)
   {
    SecurityException se = new SecurityException(new PropertyStringResourceLoader("flex/messaging/vendors"));
    
    se.setMessage(20000);
    throw se;
   }
   authorized = login.authorize(principal, roles);
  }
  return authorized;
 }
 
 public boolean logout(Principal principal)
  throws SecurityException
 {
  HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if ((response != null) && (request != null))
  {
   TomcatLogin login = TomcatLoginHolder.getLogin();
   if (login != null) {
    return login.logout(request);
   }
  }
  return true;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.TomcatLoginCommand
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import com.ibm.ws.security.core.ContextManager;
import java.security.Principal;
import javax.security.auth.Subject;

class WebSphereLoginCommand$WSLCPrincipal
 implements Principal
{
 private String username;
 private ContextManager contextManager;
 private Subject subject;
 private final WebSphereLoginCommand this$0;
 
 public WebSphereLoginCommand$WSLCPrincipal(WebSphereLoginCommand paramWebSphereLoginCommand, String username, ContextManager contextManager, Subject subject)
 {
  this.username = username;
  this.contextManager = contextManager;
  this.subject = subject;
 }
 
 public String getName()
 {
  return username;
 }
 
 public ContextManager getContextManager()
 {
  return contextManager;
 }
 
 public Subject getSubject()
 {
  return subject;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.WebSphereLoginCommand.WSLCPrincipal
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import com.ibm.websphere.security.UserRegistry;
import com.ibm.websphere.security.WSSecurityException;
import com.ibm.websphere.security.auth.WSLoginFailedException;
import com.ibm.ws.security.core.ContextManager;
import com.ibm.ws.security.core.ContextManagerFactory;
import flex.messaging.FlexContext;
import flex.messaging.log.Log;
import flex.messaging.log.Logger;
import java.security.Principal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.security.auth.Subject;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class WebSphereLoginCommand
 extends AppServerLoginCommand
{
 public Principal doAuthentication(String username, Object credentials)
 {
  Principal principal = null;
  try
  {
   String password = extractPassword(credentials);
   if (password != null)
   {
    ContextManager contextManager = ContextManagerFactory.getInstance();
    
    Subject subject = contextManager.login(contextManager.getDefaultRealm(), username, password);
    if (subject != null)
    {
     contextManager.setCallerSubject(subject);
     principal = new WSLCPrincipal(username, contextManager, subject);
    }
   }
  }
  catch (WSLoginFailedException wsLoginFailedException)
  {
   if (Log.isDebug()) {
    Log.getLogger("Security").debug("WebSphereLoginCommand#doAuthentication() failed: " + wsLoginFailedException.toString(), wsLoginFailedException);
   }
  }
  catch (WSSecurityException wsSecurityException)
  {
   if (Log.isDebug()) {
    Log.getLogger("Security").debug("WebSphereLoginCommand#doAuthentication() failed: " + wsSecurityException.toString(), wsSecurityException);
   }
  }
  if ((Log.isDebug()) && (principal != null)) {
   Log.getLogger("Security").debug("WebSphereLoginCommand#doAuthentication(). Principal: " + principal + ", Principal class: " + principal.getClass().getName() + ", Principal identity: " + System.identityHashCode(principal));
  }
  return principal;
 }
 
 public boolean doAuthorization(Principal principal, List roles)
 {
  if (principal == null) {
   return false;
  }
  if (Log.isDebug()) {
   Log.getLogger("Security").debug("WebSphereLoginCommand#doAuthorization(). Principal: " + principal + ", Principal class: " + principal.getClass().getName() + ", Principal identity: " + System.identityHashCode(principal));
  }
  HttpServletRequest request;
  Iterator iter;
  if ((principal instanceof WSLCPrincipal))
  {
   ContextManager contextManager = ((WSLCPrincipal)principal).getContextManager();
   UserRegistry registry = contextManager.getRegistry(contextManager.getDefaultRealm());
   try
   {
    List groups = new ArrayList(registry.getGroupsForUser(principal.getName()));
    
    groups.retainAll(roles);
    if (groups.size() > 0) {
     ContextManagerFactory.getInstance().setCallerSubject(((WSLCPrincipal)principal).getSubject());
    }
    return groups.size() > 0;
   }
   catch (Exception e) {}
  }
  else
  {
   request = FlexContext.getHttpRequest();
   for (iter = roles.iterator(); iter.hasNext();) {
    if (request.isUserInRole((String)iter.next())) {
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 public boolean logout(Principal principal)
 {
  return true;
 }
 
 private class WSLCPrincipal
  implements Principal
 {
  private String username;
  private ContextManager contextManager;
  private Subject subject;
  
  public WSLCPrincipal(String username, ContextManager contextManager, Subject subject)
  {
   this.username = username;
   this.contextManager = contextManager;
   this.subject = subject;
  }
  
  public String getName()
  {
   return username;
  }
  
  public ContextManager getContextManager()
  {
   return contextManager;
  }
  
  public Subject getSubject()
  {
   return subject;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.WebSphereLoginCommand
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import java.security.Principal;
import javax.security.auth.Subject;
import weblogic.security.SubjectUtils;

class WeblogicLoginCommand$SubjectPrincipal
 implements Principal
{
 private Subject subject;
 private final WeblogicLoginCommand this$0;
 
 public WeblogicLoginCommand$SubjectPrincipal(WeblogicLoginCommand paramWeblogicLoginCommand, Subject subject)
 {
  this.subject = subject;
 }
 
 public String getName()
 {
  return SubjectUtils.getUserPrincipal(subject).getName();
 }
 
 public Subject getSubject()
 {
  return subject;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.WeblogicLoginCommand.SubjectPrincipal
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.security;

import flex.messaging.FlexContext;
import java.security.Principal;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.security.auth.Subject;
import javax.security.auth.login.LoginException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import weblogic.security.SimpleCallbackHandler;
import weblogic.security.SubjectUtils;
import weblogic.security.services.Authentication;
import weblogic.servlet.security.ServletAuthentication;

public class WeblogicLoginCommand
 extends AppServerLoginCommand
{
 public Principal doAuthentication(String username, Object credentials)
 {
  Principal principal = null;
  
  String password = extractPassword(credentials);
  if (password != null)
  {
   HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
   if (response != null)
   {
    HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
    int result = 1;
    try
    {
     result = ServletAuthentication.login(username, password, request);
    }
    catch (LoginException e) {}catch (NoSuchMethodError noSuchMethodError)
    {
     result = ServletAuthentication.weak(username, password, request);
    }
    if (result != 1) {
     principal = getSubjectPrincipal(username, password);
    }
   }
   else
   {
    principal = getSubjectPrincipal(username, password);
   }
  }
  return principal;
 }
 
 private Principal getSubjectPrincipal(String username, String password)
 {
  Principal principal = null;
  
  SimpleCallbackHandler handler = new SimpleCallbackHandler(username, password);
  try
  {
   Subject subject = Authentication.login(handler);
   principal = new SubjectPrincipal(subject);
  }
  catch (LoginException e) {}
  return principal;
 }
 
 private boolean doSubjectGroupAuthorization(Principal principal, List roles)
 {
  boolean authorized = false;
  
  Subject subject = ((SubjectPrincipal)principal).getSubject();
  Iterator iter = roles.iterator();
  while (iter.hasNext())
  {
   String role = (String)iter.next();
   if (SubjectUtils.isUserInGroup(subject, role))
   {
    authorized = true;
    break;
   }
  }
  return authorized;
 }
 
 public boolean doAuthorization(Principal principal, List roles)
 {
  if (principal == null) {
   return false;
  }
  boolean authorized = false;
  
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if (response != null)
  {
   HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
   
   authorized = doAuthorization(principal, roles, request);
   if (!authorized) {
    authorized = doSubjectGroupAuthorization(principal, roles);
   }
  }
  else
  {
   authorized = doSubjectGroupAuthorization(principal, roles);
  }
  return authorized;
 }
 
 public boolean logout(Principal principal)
 {
  HttpServletResponse response = FlexContext.getHttpResponse();
  if (response != null)
  {
   HttpServletRequest request = FlexContext.getHttpRequest();
   ServletAuthentication.logout(request);
  }
  return true;
 }
 
 private class SubjectPrincipal
  implements Principal
 {
  private Subject subject;
  
  public SubjectPrincipal(Subject subject)
  {
   this.subject = subject;
  }
  
  public String getName()
  {
   return SubjectUtils.getUserPrincipal(subject).getName();
  }
  
  public Subject getSubject()
  {
   return subject;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.security.WeblogicLoginCommand
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.util.concurrent;

import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkEvent;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkException;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkListener;
import flex.messaging.log.Log;
import flex.messaging.log.Logger;

class AsynchBeansWorkManagerExecutor$1
 implements WorkListener
{
 private final AsynchBeansWorkManagerExecutor this$0;
 
 AsynchBeansWorkManagerExecutor$1(AsynchBeansWorkManagerExecutor paramAsynchBeansWorkManagerExecutor) {}
 
 public void workAccepted(WorkEvent event) {}
 
 public void workCompleted(WorkEvent event)
 {
  WorkException e = event.getException();
  if (e != null)
  {
   if (Log.isDebug()) {
    Log.getLogger("Executor").error("AsynchBeansWorkManager's WorkListener.workCompleted() callback invoked for failed execution.", e);
   }
   AsynchBeansWorkManagerExecutor.access$100(this$0, AsynchBeansWorkManagerExecutor.WorkCommandWrapper.access$000((AsynchBeansWorkManagerExecutor.WorkCommandWrapper)event.getWork()), e);
  }
 }
 
 public void workRejected(WorkEvent event)
 {
  WorkException e = event.getException();
  if (Log.isDebug()) {
   Log.getLogger("Executor").error("AsynchBeansWorkManager's WorkListener.workRejected() callback invoked. WorkException? " + e);
  }
  AsynchBeansWorkManagerExecutor.access$100(this$0, AsynchBeansWorkManagerExecutor.WorkCommandWrapper.access$000((AsynchBeansWorkManagerExecutor.WorkCommandWrapper)event.getWork()), e);
 }
 
 public void workStarted(WorkEvent event) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.util.concurrent.AsynchBeansWorkManagerExecutor.1
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.util.concurrent;

import com.ibm.websphere.asynchbeans.Work;

class AsynchBeansWorkManagerExecutor$WorkCommandWrapper
 implements Work
{
 private final Runnable command;
 private final AsynchBeansWorkManagerExecutor this$0;
 
 public AsynchBeansWorkManagerExecutor$WorkCommandWrapper(AsynchBeansWorkManagerExecutor paramAsynchBeansWorkManagerExecutor, Runnable command)
 {
  this.command = command;
 }
 
 public void run()
 {
  command.run();
 }
 
 public void release() {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.util.concurrent.AsynchBeansWorkManagerExecutor.WorkCommandWrapper
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package flex.messaging.util.concurrent;

import com.ibm.websphere.asynchbeans.Work;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkEvent;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkException;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkListener;
import com.ibm.websphere.asynchbeans.WorkManager;
import flex.messaging.config.ConfigurationException;
import flex.messaging.log.Log;
import flex.messaging.log.Logger;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;

public class AsynchBeansWorkManagerExecutor
 implements Executor
{
 public AsynchBeansWorkManagerExecutor(String workManagerJNDIName)
 {
  try
  {
   InitialContext ic = new InitialContext();
   workManager = ((WorkManager)ic.lookup(workManagerJNDIName));
  }
  catch (NamingException ne)
  {
   ConfigurationException ce = new ConfigurationException();
   ce.setMessage(13600, new Object[] { workManagerJNDIName });
   ce.setRootCause(ne);
   throw ce;
  }
  workListener = new WorkListener()
  {
   public void workAccepted(WorkEvent event) {}
   
   public void workCompleted(WorkEvent event)
   {
    WorkException e = event.getException();
    if (e != null)
    {
     if (Log.isDebug()) {
      Log.getLogger("Executor").error("AsynchBeansWorkManager's WorkListener.workCompleted() callback invoked for failed execution.", e);
     }
     AsynchBeansWorkManagerExecutor.this.handleFailedExecution(getWorkcommand, e);
    }
   }
   
   public void workRejected(WorkEvent event)
   {
    WorkException e = event.getException();
    if (Log.isDebug()) {
     Log.getLogger("Executor").error("AsynchBeansWorkManager's WorkListener.workRejected() callback invoked. WorkException? " + e);
    }
    AsynchBeansWorkManagerExecutor.this.handleFailedExecution(getWorkcommand, e);
   }
   
   public void workStarted(WorkEvent event) {}
  };
 }
 
 private final Object lock = new Object();
 private final WorkManager workManager;
 private final WorkListener workListener;
 private FailedExecutionHandler failedExecutionHandler;
 
 /* Error */
 public FailedExecutionHandler getFailedExecutionHandler()
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 4	flex/messaging/util/concurrent/AsynchBeansWorkManagerExecutor:lock	Ljava/lang/Object;
  //  4: dup
  //  5: astore_1
  //  6: monitorenter
  //  7: aload_0
  //  8: getfield 18	flex/messaging/util/concurrent/AsynchBeansWorkManagerExecutor:failedExecutionHandler	Lflex/messaging/util/concurrent/FailedExecutionHandler;
  //  11: aload_1
  //  12: monitorexit
  //  13: areturn
  //  14: astore_2
  //  15: aload_1
  //  16: monitorexit
  //  17: aload_2
  //  18: athrow
  // Line number table:
  //  Java source line #139	-> byte code offset #0
  //  Java source line #141	-> byte code offset #7
  //  Java source line #142	-> byte code offset #14
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	19	0	this	AsynchBeansWorkManagerExecutor
  //  5	11	1	Ljava/lang/Object;	Object
  //  14	4	2	localObject1	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  7	13	14	finally
  //  14	17	14	finally
 }
 
 public void setFailedExecutionHandler(FailedExecutionHandler value)
 {
  synchronized (lock)
  {
   failedExecutionHandler = value;
  }
 }
 
 public void execute(Runnable command)
 {
  try
  {
   workManager.startWork(new WorkCommandWrapper(command), Long.MAX_VALUE, workListener);
  }
  catch (WorkException e)
  {
   handleFailedExecution(command, e);
  }
 }
 
 private void handleFailedExecution(Runnable command, Exception e)
 {
  FailedExecutionHandler handler = getFailedExecutionHandler();
  if (handler != null) {
   handler.failedExecution(command, this, e);
  } else if (Log.isError()) {
   Log.getLogger("Executor").error("AsynchBeansWorkManager hit an Exception but no FailedExecutionHandler is registered to handle the error.", e);
  }
 }
 
 class WorkCommandWrapper
  implements Work
 {
  private final Runnable command;
  
  public WorkCommandWrapper(Runnable command)
  {
   this.command = command;
  }
  
  public void run()
  {
   command.run();
  }
  
  public void release() {}
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   flex.messaging.util.concurrent.AsynchBeansWorkManagerExecutor
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
1

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd