javax.servlet.jsp_2.0.0.v201101211617

16:37:08.346 INFO jd.cli.Main - Decompiling javax.servlet.jsp_2.0.0.v201101211617.jar
package javax.servlet.jsp;

public final class ErrorData
{
 private Throwable throwable;
 private int statusCode;
 private String uri;
 private String servletName;
 
 public ErrorData(Throwable throwable, int statusCode, String uri, String servletName)
 {
  this.throwable = throwable;
  this.statusCode = statusCode;
  this.uri = uri;
  this.servletName = servletName;
 }
 
 public Throwable getThrowable()
 {
  return throwable;
 }
 
 public int getStatusCode()
 {
  return statusCode;
 }
 
 public String getRequestURI()
 {
  return uri;
 }
 
 public String getServletName()
 {
  return servletName;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.ErrorData
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public abstract interface HttpJspPage
 extends JspPage
{
 public abstract void _jspService(HttpServletRequest paramHttpServletRequest, HttpServletResponse paramHttpServletResponse)
  throws ServletException, IOException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.HttpJspPage
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import java.io.Writer;
import java.util.Enumeration;
import javax.servlet.jsp.el.ExpressionEvaluator;
import javax.servlet.jsp.el.VariableResolver;

public abstract class JspContext
{
 public abstract void setAttribute(String paramString, Object paramObject);
 
 public abstract void setAttribute(String paramString, Object paramObject, int paramInt);
 
 public abstract Object getAttribute(String paramString);
 
 public abstract Object getAttribute(String paramString, int paramInt);
 
 public abstract Object findAttribute(String paramString);
 
 public abstract void removeAttribute(String paramString);
 
 public abstract void removeAttribute(String paramString, int paramInt);
 
 public abstract int getAttributesScope(String paramString);
 
 public abstract Enumeration getAttributeNamesInScope(int paramInt);
 
 public abstract JspWriter getOut();
 
 public abstract ExpressionEvaluator getExpressionEvaluator();
 
 public abstract VariableResolver getVariableResolver();
 
 public JspWriter pushBody(Writer writer)
 {
  return null;
 }
 
 public JspWriter popBody()
 {
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspContext
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

public abstract class JspEngineInfo
{
 public abstract String getSpecificationVersion();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspEngineInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

public class JspException
 extends Exception
{
 private Throwable rootCause;
 
 public JspException() {}
 
 public JspException(String msg)
 {
  super(msg);
 }
 
 public JspException(String message, Throwable rootCause)
 {
  super(message);
  this.rootCause = rootCause;
 }
 
 public JspException(Throwable rootCause)
 {
  super(rootCause.getLocalizedMessage());
  this.rootCause = rootCause;
 }
 
 public Throwable getRootCause()
 {
  return rootCause;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import javax.servlet.Servlet;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;

public abstract class JspFactory
{
 private static JspFactory deflt = null;
 
 public static synchronized void setDefaultFactory(JspFactory deflt)
 {
  deflt = deflt;
 }
 
 public static synchronized JspFactory getDefaultFactory()
 {
  return deflt;
 }
 
 public abstract PageContext getPageContext(Servlet paramServlet, ServletRequest paramServletRequest, ServletResponse paramServletResponse, String paramString, boolean paramBoolean1, int paramInt, boolean paramBoolean2);
 
 public abstract void releasePageContext(PageContext paramPageContext);
 
 public abstract JspEngineInfo getEngineInfo();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspFactory
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import javax.servlet.Servlet;

public abstract interface JspPage
 extends Servlet
{
 public abstract void jspInit();
 
 public abstract void jspDestroy();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspPage
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

public class JspTagException
 extends JspException
{
 public JspTagException(String msg)
 {
  super(msg);
 }
 
 public JspTagException() {}
 
 public JspTagException(String message, Throwable rootCause)
 {
  super(message, rootCause);
 }
 
 public JspTagException(Throwable rootCause)
 {
  super(rootCause);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspTagException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import java.io.IOException;
import java.io.Writer;

public abstract class JspWriter
 extends Writer
{
 public static final int NO_BUFFER = 0;
 public static final int DEFAULT_BUFFER = -1;
 public static final int UNBOUNDED_BUFFER = -2;
 protected int bufferSize;
 protected boolean autoFlush;
 
 protected JspWriter(int bufferSize, boolean autoFlush)
 {
  this.bufferSize = bufferSize;
  this.autoFlush = autoFlush;
 }
 
 public abstract void newLine()
  throws IOException;
 
 public abstract void print(boolean paramBoolean)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(char paramChar)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(int paramInt)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(long paramLong)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(float paramFloat)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(double paramDouble)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(char[] paramArrayOfChar)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(String paramString)
  throws IOException;
 
 public abstract void print(Object paramObject)
  throws IOException;
 
 public abstract void println()
  throws IOException;
 
 public abstract void println(boolean paramBoolean)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(char paramChar)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(int paramInt)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(long paramLong)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(float paramFloat)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(double paramDouble)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(char[] paramArrayOfChar)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(String paramString)
  throws IOException;
 
 public abstract void println(Object paramObject)
  throws IOException;
 
 public abstract void clear()
  throws IOException;
 
 public abstract void clearBuffer()
  throws IOException;
 
 public abstract void flush()
  throws IOException;
 
 public abstract void close()
  throws IOException;
 
 public int getBufferSize()
 {
  return bufferSize;
 }
 
 public abstract int getRemaining();
 
 public boolean isAutoFlush()
 {
  return autoFlush;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.JspWriter
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.Servlet;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.jsp.tagext.BodyContent;

public abstract class PageContext
 extends JspContext
{
 public static final int PAGE_SCOPE = 1;
 public static final int REQUEST_SCOPE = 2;
 public static final int SESSION_SCOPE = 3;
 public static final int APPLICATION_SCOPE = 4;
 public static final String PAGE = "javax.servlet.jsp.jspPage";
 public static final String PAGECONTEXT = "javax.servlet.jsp.jspPageContext";
 public static final String REQUEST = "javax.servlet.jsp.jspRequest";
 public static final String RESPONSE = "javax.servlet.jsp.jspResponse";
 public static final String CONFIG = "javax.servlet.jsp.jspConfig";
 public static final String SESSION = "javax.servlet.jsp.jspSession";
 public static final String OUT = "javax.servlet.jsp.jspOut";
 public static final String APPLICATION = "javax.servlet.jsp.jspApplication";
 public static final String EXCEPTION = "javax.servlet.jsp.jspException";
 
 public abstract void initialize(Servlet paramServlet, ServletRequest paramServletRequest, ServletResponse paramServletResponse, String paramString, boolean paramBoolean1, int paramInt, boolean paramBoolean2)
  throws IOException, IllegalStateException, IllegalArgumentException;
 
 public abstract void release();
 
 public abstract HttpSession getSession();
 
 public abstract Object getPage();
 
 public abstract ServletRequest getRequest();
 
 public abstract ServletResponse getResponse();
 
 public abstract Exception getException();
 
 public abstract ServletConfig getServletConfig();
 
 public abstract ServletContext getServletContext();
 
 public abstract void forward(String paramString)
  throws ServletException, IOException;
 
 public abstract void include(String paramString)
  throws ServletException, IOException;
 
 public abstract void include(String paramString, boolean paramBoolean)
  throws ServletException, IOException;
 
 public abstract void handlePageException(Exception paramException)
  throws ServletException, IOException;
 
 public abstract void handlePageException(Throwable paramThrowable)
  throws ServletException, IOException;
 
 public BodyContent pushBody()
 {
  return null;
 }
 
 public ErrorData getErrorData()
 {
  return new ErrorData((Throwable)getRequest().getAttribute("javax.servlet.error.exception"), ((Integer)getRequest().getAttribute("javax.servlet.error.status_code")).intValue(), (String)getRequest().getAttribute("javax.servlet.error.request_uri"), (String)getRequest().getAttribute("javax.servlet.error.servlet_name"));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.PageContext
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp;

public class SkipPageException
 extends JspException
{
 public SkipPageException() {}
 
 public SkipPageException(String message)
 {
  super(message);
 }
 
 public SkipPageException(String message, Throwable rootCause)
 {
  super(message, rootCause);
 }
 
 public SkipPageException(Throwable rootCause)
 {
  super(rootCause);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.SkipPageException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

public class ELException
 extends Exception
{
 private Throwable mRootCause;
 
 public ELException() {}
 
 public ELException(String pMessage)
 {
  super(pMessage);
 }
 
 public ELException(Throwable pRootCause)
 {
  super(pRootCause.getLocalizedMessage());
  mRootCause = pRootCause;
 }
 
 public ELException(String pMessage, Throwable pRootCause)
 {
  super(pMessage);
  mRootCause = pRootCause;
 }
 
 public Throwable getRootCause()
 {
  return mRootCause;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.ELException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

public class ELParseException
 extends ELException
{
 public ELParseException() {}
 
 public ELParseException(String pMessage)
 {
  super(pMessage);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.ELParseException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

public abstract class Expression
{
 public abstract Object evaluate(VariableResolver paramVariableResolver)
  throws ELException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.Expression
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

public abstract class ExpressionEvaluator
{
 public abstract Expression parseExpression(String paramString, Class paramClass, FunctionMapper paramFunctionMapper)
  throws ELException;
 
 public abstract Object evaluate(String paramString, Class paramClass, VariableResolver paramVariableResolver, FunctionMapper paramFunctionMapper)
  throws ELException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.ExpressionEvaluator
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

import java.lang.reflect.Method;

public abstract interface FunctionMapper
{
 public abstract Method resolveFunction(String paramString1, String paramString2);
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.FunctionMapper
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.el;

public abstract interface VariableResolver
{
 public abstract Object resolveVariable(String paramString)
  throws ELException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.el.VariableResolver
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.io.Writer;
import javax.servlet.jsp.JspWriter;

public abstract class BodyContent
 extends JspWriter
{
 private JspWriter enclosingWriter;
 
 protected BodyContent(JspWriter e)
 {
  super(-2, false);
  enclosingWriter = e;
 }
 
 public void flush()
  throws IOException
 {
  throw new IOException("Illegal to flush within a custom tag");
 }
 
 public void clearBody()
 {
  try
  {
   clear();
  }
  catch (IOException ex)
  {
   throw new Error("internal error!;");
  }
 }
 
 public abstract Reader getReader();
 
 public abstract String getString();
 
 public abstract void writeOut(Writer paramWriter)
  throws IOException;
 
 public JspWriter getEnclosingWriter()
 {
  return enclosingWriter;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.BodyContent
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;

public abstract interface BodyTag
 extends IterationTag
{
 /**
  * @deprecated
  */
 public static final int EVAL_BODY_TAG = 2;
 public static final int EVAL_BODY_BUFFERED = 2;
 
 public abstract void setBodyContent(BodyContent paramBodyContent);
 
 public abstract void doInitBody()
  throws JspException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.BodyTag
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.JspWriter;

public class BodyTagSupport
 extends TagSupport
 implements BodyTag
{
 protected BodyContent bodyContent;
 
 public int doStartTag()
  throws JspException
 {
  return 2;
 }
 
 public int doEndTag()
  throws JspException
 {
  return super.doEndTag();
 }
 
 public void setBodyContent(BodyContent b)
 {
  bodyContent = b;
 }
 
 public void doInitBody()
  throws JspException
 {}
 
 public int doAfterBody()
  throws JspException
 {
  return 0;
 }
 
 public void release()
 {
  bodyContent = null;
  
  super.release();
 }
 
 public BodyContent getBodyContent()
 {
  return bodyContent;
 }
 
 public JspWriter getPreviousOut()
 {
  return bodyContent.getEnclosingWriter();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.BodyTagSupport
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;

public abstract interface DynamicAttributes
{
 public abstract void setDynamicAttribute(String paramString1, String paramString2, Object paramObject)
  throws JspException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.DynamicAttributes
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class FunctionInfo
{
 private String name;
 private String functionClass;
 private String functionSignature;
 
 public FunctionInfo(String name, String klass, String signature)
 {
  this.name = name;
  functionClass = klass;
  functionSignature = signature;
 }
 
 public String getName()
 {
  return name;
 }
 
 public String getFunctionClass()
 {
  return functionClass;
 }
 
 public String getFunctionSignature()
 {
  return functionSignature;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.FunctionInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;

public abstract interface IterationTag
 extends Tag
{
 public static final int EVAL_BODY_AGAIN = 2;
 
 public abstract int doAfterBody()
  throws JspException;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.IterationTag
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.IOException;
import java.io.Writer;
import javax.servlet.jsp.JspContext;
import javax.servlet.jsp.JspException;

public abstract class JspFragment
{
 public abstract void invoke(Writer paramWriter)
  throws JspException, IOException;
 
 public abstract JspContext getJspContext();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.JspFragment
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public abstract interface JspTag {}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.JspTag
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.InputStream;

public abstract class PageData
{
 public abstract InputStream getInputStream();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.PageData
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.jsp.JspContext;
import javax.servlet.jsp.JspException;

public abstract interface SimpleTag
 extends JspTag
{
 public abstract void doTag()
  throws JspException, IOException;
 
 public abstract void setParent(JspTag paramJspTag);
 
 public abstract JspTag getParent();
 
 public abstract void setJspContext(JspContext paramJspContext);
 
 public abstract void setJspBody(JspFragment paramJspFragment);
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTag
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.jsp.JspContext;
import javax.servlet.jsp.JspException;

public class SimpleTagSupport
 implements SimpleTag
{
 private JspTag parentTag;
 private JspContext jspContext;
 private JspFragment jspBody;
 
 public void doTag()
  throws JspException, IOException
 {}
 
 public void setParent(JspTag parent)
 {
  parentTag = parent;
 }
 
 public JspTag getParent()
 {
  return parentTag;
 }
 
 public void setJspContext(JspContext pc)
 {
  jspContext = pc;
 }
 
 protected JspContext getJspContext()
 {
  return jspContext;
 }
 
 public void setJspBody(JspFragment jspBody)
 {
  this.jspBody = jspBody;
 }
 
 protected JspFragment getJspBody()
 {
  return jspBody;
 }
 
 public static final JspTag findAncestorWithClass(JspTag from, Class klass)
 {
  boolean isInterface = false;
  if ((from == null) || (klass == null) || ((!JspTag.class.isAssignableFrom(klass)) && (!(isInterface = klass.isInterface())))) {
   return null;
  }
  for (;;)
  {
   JspTag parent = null;
   if ((from instanceof SimpleTag)) {
    parent = ((SimpleTag)from).getParent();
   } else if ((from instanceof Tag)) {
    parent = ((Tag)from).getParent();
   }
   if (parent == null) {
    return null;
   }
   if ((parent instanceof TagAdapter)) {
    parent = ((TagAdapter)parent).getAdaptee();
   }
   if (((isInterface) && (klass.isInstance(parent))) || (klass.isAssignableFrom(parent.getClass()))) {
    return parent;
   }
   from = parent;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.PageContext;

public abstract interface Tag
 extends JspTag
{
 public static final int SKIP_BODY = 0;
 public static final int EVAL_BODY_INCLUDE = 1;
 public static final int SKIP_PAGE = 5;
 public static final int EVAL_PAGE = 6;
 
 public abstract void setPageContext(PageContext paramPageContext);
 
 public abstract void setParent(Tag paramTag);
 
 public abstract Tag getParent();
 
 public abstract int doStartTag()
  throws JspException;
 
 public abstract int doEndTag()
  throws JspException;
 
 public abstract void release();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.Tag
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.PageContext;

public class TagAdapter
 implements Tag
{
 private SimpleTag simpleTagAdaptee;
 private Tag parent;
 private boolean parentDetermined;
 
 public TagAdapter(SimpleTag adaptee)
 {
  if (adaptee == null) {
   throw new IllegalArgumentException();
  }
  simpleTagAdaptee = adaptee;
 }
 
 public void setPageContext(PageContext pc)
 {
  throw new UnsupportedOperationException("Illegal to invoke setPageContext() on TagAdapter wrapper");
 }
 
 public void setParent(Tag parentTag)
 {
  throw new UnsupportedOperationException("Illegal to invoke setParent() on TagAdapter wrapper");
 }
 
 public Tag getParent()
 {
  if (!parentDetermined)
  {
   JspTag adapteeParent = simpleTagAdaptee.getParent();
   if (adapteeParent != null) {
    if ((adapteeParent instanceof Tag)) {
     parent = ((Tag)adapteeParent);
    } else {
     parent = new TagAdapter((SimpleTag)adapteeParent);
    }
   }
   parentDetermined = true;
  }
  return parent;
 }
 
 public JspTag getAdaptee()
 {
  return simpleTagAdaptee;
 }
 
 public int doStartTag()
  throws JspException
 {
  throw new UnsupportedOperationException("Illegal to invoke doStartTag() on TagAdapter wrapper");
 }
 
 public int doEndTag()
  throws JspException
 {
  throw new UnsupportedOperationException("Illegal to invoke doEndTag() on TagAdapter wrapper");
 }
 
 public void release()
 {
  throw new UnsupportedOperationException("Illegal to invoke release() on TagAdapter wrapper");
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagAdapter
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class TagAttributeInfo
{
 public static final String ID = "id";
 private String name;
 private String type;
 private boolean reqTime;
 private boolean required;
 private boolean fragment;
 
 public TagAttributeInfo(String name, boolean required, String type, boolean reqTime)
 {
  this.name = name;
  this.required = required;
  this.type = type;
  this.reqTime = reqTime;
 }
 
 public TagAttributeInfo(String name, boolean required, String type, boolean reqTime, boolean fragment)
 {
  this(name, required, type, reqTime);
  this.fragment = fragment;
 }
 
 public String getName()
 {
  return name;
 }
 
 public String getTypeName()
 {
  return type;
 }
 
 public boolean canBeRequestTime()
 {
  return reqTime;
 }
 
 public boolean isRequired()
 {
  return required;
 }
 
 public static TagAttributeInfo getIdAttribute(TagAttributeInfo[] a)
 {
  for (int i = 0; i < a.length; i++) {
   if (a[i].getName().equals("id")) {
    return a[i];
   }
  }
  return null;
 }
 
 public boolean isFragment()
 {
  return fragment;
 }
 
 public String toString()
 {
  StringBuffer b = new StringBuffer();
  b.append("name = " + name + " ");
  b.append("type = " + type + " ");
  b.append("reqTime = " + reqTime + " ");
  b.append("required = " + required + " ");
  b.append("fragment = " + fragment + " ");
  return b.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagAttributeInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.util.Enumeration;
import java.util.Hashtable;

public class TagData
 implements Cloneable
{
 public static final Object REQUEST_TIME_VALUE = new Object();
 private Hashtable attributes;
 
 public TagData(Object[][] atts)
 {
  if (atts == null) {
   attributes = new Hashtable();
  } else {
   attributes = new Hashtable(atts.length);
  }
  if (atts != null) {
   for (int i = 0; i < atts.length; i++) {
    attributes.put(atts[i][0], atts[i][1]);
   }
  }
 }
 
 public TagData(Hashtable attrs)
 {
  attributes = attrs;
 }
 
 public String getId()
 {
  return getAttributeString("id");
 }
 
 public Object getAttribute(String attName)
 {
  return attributes.get(attName);
 }
 
 public void setAttribute(String attName, Object value)
 {
  attributes.put(attName, value);
 }
 
 public String getAttributeString(String attName)
 {
  Object o = attributes.get(attName);
  if (o == null) {
   return null;
  }
  return (String)o;
 }
 
 public Enumeration getAttributes()
 {
  return attributes.keys();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagData
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public abstract class TagExtraInfo
{
 private TagInfo tagInfo;
 
 public VariableInfo[] getVariableInfo(TagData data)
 {
  return ZERO_VARIABLE_INFO;
 }
 
 public boolean isValid(TagData data)
 {
  return true;
 }
 
 public ValidationMessage[] validate(TagData data)
 {
  ValidationMessage[] result = null;
  if (!isValid(data)) {
   result = new ValidationMessage[] { new ValidationMessage(data.getId(), "isValid() == false") };
  }
  return result;
 }
 
 public final void setTagInfo(TagInfo tagInfo)
 {
  this.tagInfo = tagInfo;
 }
 
 public final TagInfo getTagInfo()
 {
  return tagInfo;
 }
 
 private static final VariableInfo[] ZERO_VARIABLE_INFO = new VariableInfo[0];
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class TagFileInfo
{
 private String name;
 private String path;
 private TagInfo tagInfo;
 
 public TagFileInfo(String name, String path, TagInfo tagInfo)
 {
  this.name = name;
  this.path = path;
  this.tagInfo = tagInfo;
 }
 
 public String getName()
 {
  return name;
 }
 
 public String getPath()
 {
  return path;
 }
 
 public TagInfo getTagInfo()
 {
  return tagInfo;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagFileInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class TagInfo
{
 public static final String BODY_CONTENT_JSP = "JSP";
 public static final String BODY_CONTENT_TAG_DEPENDENT = "TAGDEPENDENT";
 public static final String BODY_CONTENT_EMPTY = "EMPTY";
 public static final String BODY_CONTENT_SCRIPTLESS = "SCRIPTLESS";
 private String tagName;
 private String tagClassName;
 private String bodyContent;
 private String infoString;
 private TagLibraryInfo tagLibrary;
 private TagExtraInfo tagExtraInfo;
 private TagAttributeInfo[] attributeInfo;
 private String displayName;
 private String smallIcon;
 private String largeIcon;
 private TagVariableInfo[] tagVariableInfo;
 private boolean dynamicAttributes;
 
 public TagInfo(String tagName, String tagClassName, String bodycontent, String infoString, TagLibraryInfo taglib, TagExtraInfo tagExtraInfo, TagAttributeInfo[] attributeInfo)
 {
  this.tagName = tagName;
  this.tagClassName = tagClassName;
  bodyContent = bodycontent;
  this.infoString = infoString;
  tagLibrary = taglib;
  this.tagExtraInfo = tagExtraInfo;
  this.attributeInfo = attributeInfo;
  if (tagExtraInfo != null) {
   tagExtraInfo.setTagInfo(this);
  }
 }
 
 public TagInfo(String tagName, String tagClassName, String bodycontent, String infoString, TagLibraryInfo taglib, TagExtraInfo tagExtraInfo, TagAttributeInfo[] attributeInfo, String displayName, String smallIcon, String largeIcon, TagVariableInfo[] tvi)
 {
  this.tagName = tagName;
  this.tagClassName = tagClassName;
  bodyContent = bodycontent;
  this.infoString = infoString;
  tagLibrary = taglib;
  this.tagExtraInfo = tagExtraInfo;
  this.attributeInfo = attributeInfo;
  this.displayName = displayName;
  this.smallIcon = smallIcon;
  this.largeIcon = largeIcon;
  tagVariableInfo = tvi;
  if (tagExtraInfo != null) {
   tagExtraInfo.setTagInfo(this);
  }
 }
 
 public TagInfo(String tagName, String tagClassName, String bodycontent, String infoString, TagLibraryInfo taglib, TagExtraInfo tagExtraInfo, TagAttributeInfo[] attributeInfo, String displayName, String smallIcon, String largeIcon, TagVariableInfo[] tvi, boolean dynamicAttributes)
 {
  this.tagName = tagName;
  this.tagClassName = tagClassName;
  bodyContent = bodycontent;
  this.infoString = infoString;
  tagLibrary = taglib;
  this.tagExtraInfo = tagExtraInfo;
  this.attributeInfo = attributeInfo;
  this.displayName = displayName;
  this.smallIcon = smallIcon;
  this.largeIcon = largeIcon;
  tagVariableInfo = tvi;
  this.dynamicAttributes = dynamicAttributes;
  if (tagExtraInfo != null) {
   tagExtraInfo.setTagInfo(this);
  }
 }
 
 public String getTagName()
 {
  return tagName;
 }
 
 public TagAttributeInfo[] getAttributes()
 {
  return attributeInfo;
 }
 
 public VariableInfo[] getVariableInfo(TagData data)
 {
  VariableInfo[] result = null;
  TagExtraInfo tei = getTagExtraInfo();
  if (tei != null) {
   result = tei.getVariableInfo(data);
  }
  return result;
 }
 
 public boolean isValid(TagData data)
 {
  TagExtraInfo tei = getTagExtraInfo();
  if (tei == null) {
   return true;
  }
  return tei.isValid(data);
 }
 
 public ValidationMessage[] validate(TagData data)
 {
  TagExtraInfo tei = getTagExtraInfo();
  if (tei == null) {
   return null;
  }
  return tei.validate(data);
 }
 
 public void setTagExtraInfo(TagExtraInfo tei)
 {
  tagExtraInfo = tei;
 }
 
 public TagExtraInfo getTagExtraInfo()
 {
  return tagExtraInfo;
 }
 
 public String getTagClassName()
 {
  return tagClassName;
 }
 
 public String getBodyContent()
 {
  return bodyContent;
 }
 
 public String getInfoString()
 {
  return infoString;
 }
 
 public void setTagLibrary(TagLibraryInfo tl)
 {
  tagLibrary = tl;
 }
 
 public TagLibraryInfo getTagLibrary()
 {
  return tagLibrary;
 }
 
 public String getDisplayName()
 {
  return displayName;
 }
 
 public String getSmallIcon()
 {
  return smallIcon;
 }
 
 public String getLargeIcon()
 {
  return largeIcon;
 }
 
 public TagVariableInfo[] getTagVariableInfos()
 {
  return tagVariableInfo;
 }
 
 public boolean hasDynamicAttributes()
 {
  return dynamicAttributes;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.PrintStream;

public abstract class TagLibraryInfo
{
 protected String prefix;
 protected String uri;
 protected TagInfo[] tags;
 protected TagFileInfo[] tagFiles;
 protected FunctionInfo[] functions;
 protected String tlibversion;
 protected String jspversion;
 protected String shortname;
 protected String urn;
 protected String info;
 
 protected TagLibraryInfo(String prefix, String uri)
 {
  this.prefix = prefix;
  this.uri = uri;
 }
 
 public String getURI()
 {
  return uri;
 }
 
 public String getPrefixString()
 {
  return prefix;
 }
 
 public String getShortName()
 {
  return shortname;
 }
 
 public String getReliableURN()
 {
  return urn;
 }
 
 public String getInfoString()
 {
  return info;
 }
 
 public String getRequiredVersion()
 {
  return jspversion;
 }
 
 public TagInfo[] getTags()
 {
  return tags;
 }
 
 public TagFileInfo[] getTagFiles()
 {
  return tagFiles;
 }
 
 public TagInfo getTag(String shortname)
 {
  TagInfo[] tags = getTags();
  if ((tags == null) || (tags.length == 0)) {
   return null;
  }
  for (int i = 0; i < tags.length; i++) {
   if (tags[i].getTagName().equals(shortname)) {
    return tags[i];
   }
  }
  return null;
 }
 
 public TagFileInfo getTagFile(String shortname)
 {
  TagFileInfo[] tagFiles = getTagFiles();
  if ((tagFiles == null) || (tagFiles.length == 0)) {
   return null;
  }
  for (int i = 0; i < tagFiles.length; i++) {
   if (tagFiles[i].getName().equals(shortname)) {
    return tagFiles[i];
   }
  }
  return null;
 }
 
 public FunctionInfo[] getFunctions()
 {
  return functions;
 }
 
 public FunctionInfo getFunction(String name)
 {
  if ((functions == null) || (functions.length == 0))
  {
   System.err.println("No functions");
   return null;
  }
  for (int i = 0; i < functions.length; i++) {
   if (functions[i].getName().equals(name)) {
    return functions[i];
   }
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagLibraryInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.util.Map;

public abstract class TagLibraryValidator
{
 private Map initParameters;
 
 public void setInitParameters(Map map)
 {
  initParameters = map;
 }
 
 public Map getInitParameters()
 {
  return initParameters;
 }
 
 public ValidationMessage[] validate(String prefix, String uri, PageData page)
 {
  return null;
 }
 
 public void release()
 {
  initParameters = null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagLibraryValidator
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

import java.io.Serializable;
import java.util.Enumeration;
import java.util.Hashtable;
import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.PageContext;

public class TagSupport
 implements IterationTag, Serializable
{
 private Tag parent;
 private Hashtable values;
 protected String id;
 protected PageContext pageContext;
 
 public static final Tag findAncestorWithClass(Tag from, Class klass)
 {
  boolean isInterface = false;
  if ((from == null) || (klass == null) || ((!Tag.class.isAssignableFrom(klass)) && (!(isInterface = klass.isInterface())))) {
   return null;
  }
  for (;;)
  {
   Tag tag = from.getParent();
   if (tag == null) {
    return null;
   }
   if (((isInterface) && (klass.isInstance(tag))) || (klass.isAssignableFrom(tag.getClass()))) {
    return tag;
   }
   from = tag;
  }
 }
 
 public int doStartTag()
  throws JspException
 {
  return 0;
 }
 
 public int doEndTag()
  throws JspException
 {
  return 6;
 }
 
 public int doAfterBody()
  throws JspException
 {
  return 0;
 }
 
 public void release()
 {
  parent = null;
  id = null;
  if (values != null) {
   values.clear();
  }
  values = null;
 }
 
 public void setParent(Tag t)
 {
  parent = t;
 }
 
 public Tag getParent()
 {
  return parent;
 }
 
 public void setId(String id)
 {
  this.id = id;
 }
 
 public String getId()
 {
  return id;
 }
 
 public void setPageContext(PageContext pageContext)
 {
  this.pageContext = pageContext;
 }
 
 public void setValue(String k, Object o)
 {
  if (values == null) {
   values = new Hashtable();
  }
  values.put(k, o);
 }
 
 public Object getValue(String k)
 {
  if (values == null) {
   return null;
  }
  return values.get(k);
 }
 
 public void removeValue(String k)
 {
  if (values != null) {
   values.remove(k);
  }
 }
 
 public Enumeration getValues()
 {
  if (values == null) {
   return null;
  }
  return values.keys();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class TagVariableInfo
{
 private String nameGiven;
 private String nameFromAttribute;
 private String className;
 private boolean declare;
 private int scope;
 
 public TagVariableInfo(String nameGiven, String nameFromAttribute, String className, boolean declare, int scope)
 {
  this.nameGiven = nameGiven;
  this.nameFromAttribute = nameFromAttribute;
  this.className = className;
  this.declare = declare;
  this.scope = scope;
 }
 
 public String getNameGiven()
 {
  return nameGiven;
 }
 
 public String getNameFromAttribute()
 {
  return nameFromAttribute;
 }
 
 public String getClassName()
 {
  return className;
 }
 
 public boolean getDeclare()
 {
  return declare;
 }
 
 public int getScope()
 {
  return scope;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TagVariableInfo
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public abstract interface TryCatchFinally
{
 public abstract void doCatch(Throwable paramThrowable)
  throws Throwable;
 
 public abstract void doFinally();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.TryCatchFinally
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class ValidationMessage
{
 private String id;
 private String message;
 
 public ValidationMessage(String id, String message)
 {
  this.id = id;
  this.message = message;
 }
 
 public String getId()
 {
  return id;
 }
 
 public String getMessage()
 {
  return message;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javax.servlet.jsp.tagext.ValidationMessage
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javax.servlet.jsp.tagext;

public class VariableInfo
{
 public static final int NESTED = 0;
 public static final int AT_BEGIN = 1;
 public static final int AT_END = 2;
 private String varName;
 private String className;
 private boolean declare;
 private int scope;
 
 public VariableInfo(String varName, String className, boolean declare, int scope)
 {
  this.varName = varName;
  this.className = className;
  this.declare = declare;
  this.scope = scope;
 }
 
 public String getVarName()
 {
  return varName;
 }
 
 public
1 2

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd