org.eclipse.emf.converter_2.5.0.v20120130-0943

16:43:27.905 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.emf.converter_2.5.0.v20120130-0943.jar
package org.eclipse.emf.converter;

import org.eclipse.emf.common.EMFPlugin.EclipsePlugin;

public class ConverterPlugin$Implementation
 extends EMFPlugin.EclipsePlugin
{
 public ConverterPlugin$Implementation()
 {
  ConverterPlugin.access$0(this);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ConverterPlugin.Implementation
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

import org.eclipse.emf.common.EMFPlugin;
import org.eclipse.emf.common.EMFPlugin.EclipsePlugin;
import org.eclipse.emf.common.util.ResourceLocator;

public final class ConverterPlugin
 extends EMFPlugin
{
 public static final ConverterPlugin INSTANCE = new ConverterPlugin();
 private static Implementation plugin;
 public static final String ID = "org.eclipse.emf.converter";
 
 private ConverterPlugin()
 {
  super(new ResourceLocator[0]);
 }
 
 public ResourceLocator getPluginResourceLocator()
 {
  return plugin;
 }
 
 public static Implementation getPlugin()
 {
  return plugin;
 }
 
 public static class Implementation
  extends EMFPlugin.EclipsePlugin
 {
  public Implementation()
  {
   ConverterPlugin.plugin = this;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ConverterPlugin
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
import org.eclipse.emf.common.util.EList;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
import org.eclipse.emf.ecore.EPackage;
import org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreUtil.ContentTreeIterator;

class ModelConverter$1
 extends EcoreUtil.ContentTreeIterator<EPackage>
{
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 
 ModelConverter$1(ModelConverter paramModelConverter, Collection $anonymous0)
 {
  super($anonymous0);
 }
 
 protected Iterator<? extends EObject> getEObjectChildren(EObject eObject)
 {
  return ((EPackage)eObject).getESubpackages().iterator();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ModelConverter.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

public class ModelConverter$EPackageConvertInfo
{
 protected boolean convert = false;
 protected String convertData;
 
 public boolean isConvert()
 {
  return convert;
 }
 
 public void setConvert(boolean convert)
 {
  this.convert = convert;
 }
 
 public String getConvertData()
 {
  return convertData;
 }
 
 public void setConvertData(String convertData)
 {
  this.convertData = convertData;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ModelConverter.EPackageConvertInfo
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.eclipse.emf.codegen.ecore.genmodel.GenPackage;
import org.eclipse.emf.converter.util.ConverterUtil.EPackageList;
import org.eclipse.emf.converter.util.ConverterUtil.GenPackageList;
import org.eclipse.emf.ecore.EPackage;

public class ModelConverter$ReferencedEPackageFilter
{
 protected ModelConverter$ReferencedEPackageFilter(ModelConverter paramModelConverter) {}
 
 public List<GenPackage> computeValidReferencedGenPackages()
 {
  List<GenPackage> genPackages = new ConverterUtil.GenPackageList();
  for (GenPackage genPackage : this$0.getReferencedGenPackages())
  {
   EPackage ePackage = getReferredEPackage(genPackage);
   if (ePackage != null) {
    genPackages.add(genPackage);
   }
  }
  return genPackages;
 }
 
 public List<EPackage> filterReferencedEPackages(Collection<EPackage> ePackages, List<GenPackage> referencedGenPackages)
 {
  if (referencedGenPackages == null) {
   referencedGenPackages = this$0.getReferencedGenPackages();
  }
  if (ePackages.isEmpty()) {
   return Collections.emptyList();
  }
  if (referencedGenPackages.isEmpty()) {
   return new ArrayList(ePackages);
  }
  List<EPackage> filteredEPackages = new ConverterUtil.EPackageList(ePackages);
  for (GenPackage genPackage : referencedGenPackages)
  {
   EPackage ePackage = getReferredEPackage(genPackage);
   if (ePackage != null) {
    filteredEPackages.remove(ePackage);
   }
  }
  return filteredEPackages;
 }
 
 protected EPackage getReferredEPackage(GenPackage genPackage)
 {
  return isValidReference(genPackage) ? 
   this$0.getReferredEPackage(genPackage) : 
   null;
 }
 
 protected boolean isValidReference(GenPackage genPackage)
 {
  return this$0.getReferenceGenPackageConvertInfo(genPackage).isValidReference();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ModelConverter.ReferencedEPackageFilter
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

public class ModelConverter$ReferencedGenPackageConvertInfo
{
 protected boolean validReference = true;
 
 public boolean isValidReference()
 {
  return validReference;
 }
 
 public void setValidReference(boolean validReference)
 {
  this.validReference = validReference;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ModelConverter.ReferencedGenPackageConvertInfo
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.eclipse.emf.codegen.ecore.genmodel.GenModel;
import org.eclipse.emf.codegen.ecore.genmodel.GenPackage;
import org.eclipse.emf.common.util.EList;
import org.eclipse.emf.common.util.TreeIterator;
import org.eclipse.emf.common.util.URI;
import org.eclipse.emf.common.util.UniqueEList.FastCompare;
import org.eclipse.emf.converter.util.ConverterUtil;
import org.eclipse.emf.converter.util.ConverterUtil.EPackageList;
import org.eclipse.emf.converter.util.ConverterUtil.GenPackageList;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
import org.eclipse.emf.ecore.EPackage;
import org.eclipse.emf.ecore.plugin.EcorePlugin;
import org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource;
import org.eclipse.emf.ecore.resource.ResourceSet;
import org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreUtil.ContentTreeIterator;

public abstract class ModelConverter
{
 protected GenModel genModel;
 protected List<EPackage> ePackages;
 protected Map<EPackage, EPackageConvertInfo> ePackageToInfoMap;
 protected List<GenPackage> referencedGenPackages;
 protected Map<GenPackage, ReferencedGenPackageConvertInfo> referencedGenPackageToInfoMap;
 protected ResourceSet externalGenModelResourceSet;
 protected List<GenModel> externalGenModelList;
 protected ReferencedEPackageFilter referencedEPackageFilter;
 protected ReferencedEPackageFilter referencedEPackageFilterToConvert;
 
 public static class EPackageConvertInfo
 {
  protected boolean convert = false;
  protected String convertData;
  
  public boolean isConvert()
  {
   return convert;
  }
  
  public void setConvert(boolean convert)
  {
   this.convert = convert;
  }
  
  public String getConvertData()
  {
   return convertData;
  }
  
  public void setConvertData(String convertData)
  {
   this.convertData = convertData;
  }
 }
 
 public static class ReferencedGenPackageConvertInfo
 {
  protected boolean validReference = true;
  
  public boolean isValidReference()
  {
   return validReference;
  }
  
  public void setValidReference(boolean validReference)
  {
   this.validReference = validReference;
  }
 }
 
 protected class ReferencedEPackageFilter
 {
  protected ReferencedEPackageFilter() {}
  
  public List<GenPackage> computeValidReferencedGenPackages()
  {
   List<GenPackage> genPackages = new ConverterUtil.GenPackageList();
   for (GenPackage genPackage : getReferencedGenPackages())
   {
    EPackage ePackage = getReferredEPackage(genPackage);
    if (ePackage != null) {
     genPackages.add(genPackage);
    }
   }
   return genPackages;
  }
  
  public List<EPackage> filterReferencedEPackages(Collection<EPackage> ePackages, List<GenPackage> referencedGenPackages)
  {
   if (referencedGenPackages == null) {
    referencedGenPackages = getReferencedGenPackages();
   }
   if (ePackages.isEmpty()) {
    return Collections.emptyList();
   }
   if (referencedGenPackages.isEmpty()) {
    return new ArrayList(ePackages);
   }
   List<EPackage> filteredEPackages = new ConverterUtil.EPackageList(ePackages);
   for (GenPackage genPackage : referencedGenPackages)
   {
    EPackage ePackage = getReferredEPackage(genPackage);
    if (ePackage != null) {
     filteredEPackages.remove(ePackage);
    }
   }
   return filteredEPackages;
  }
  
  protected EPackage getReferredEPackage(GenPackage genPackage)
  {
   return isValidReference(genPackage) ? 
    ModelConverter.this.getReferredEPackage(genPackage) : 
    null;
  }
  
  protected boolean isValidReference(GenPackage genPackage)
  {
   return getReferenceGenPackageConvertInfo(genPackage).isValidReference();
  }
 }
 
 public void dispose()
 {
  clearEPackagesCollections();
  if (referencedGenPackages != null)
  {
   referencedGenPackages.clear();
   referencedGenPackages = null;
  }
  if (referencedGenPackageToInfoMap != null)
  {
   referencedGenPackageToInfoMap.clear();
   referencedGenPackageToInfoMap = null;
  }
  genModel = null;
  referencedEPackageFilter = null;
  referencedEPackageFilterToConvert = null;
 }
 
 public abstract String getID();
 
 protected String getConverterGenAnnotationSource()
 {
  return "http://www.eclipse.org/emf/2002/GenModel" + getID();
 }
 
 public GenModel getGenModel()
 {
  return genModel;
 }
 
 public List<EPackage> getEPackages()
 {
  if (ePackages == null) {
   ePackages = createEPackagesList();
  }
  return ePackages;
 }
 
 protected List<EPackage> createEPackagesList()
 {
  return new ConverterUtil.EPackageList();
 }
 
 public List<GenPackage> getReferencedGenPackages()
 {
  if (referencedGenPackages == null) {
   referencedGenPackages = createReferencedGenPackagesList();
  }
  return referencedGenPackages;
 }
 
 protected List<GenPackage> createReferencedGenPackagesList()
 {
  return new ConverterUtil.GenPackageList();
 }
 
 public void clearEPackagesCollections()
 {
  if (ePackages != null)
  {
   ePackages.clear();
   ePackages = null;
  }
  if (ePackageToInfoMap != null)
  {
   ePackageToInfoMap.clear();
   ePackageToInfoMap = null;
  }
  if (externalGenModelList != null)
  {
   externalGenModelList.clear();
   externalGenModelList = null;
  }
 }
 
 public ResourceSet createResourceSet()
 {
  return ConverterUtil.createResourceSet();
 }
 
 protected Map<EPackage, EPackageConvertInfo> getEPackageToInfoMap()
 {
  if (ePackageToInfoMap == null) {
   ePackageToInfoMap = new HashMap();
  }
  return ePackageToInfoMap;
 }
 
 public EPackageConvertInfo getEPackageConvertInfo(EPackage ePackage)
 {
  EPackageConvertInfo ePackageInfo = (EPackageConvertInfo)getEPackageToInfoMap().get(ePackage);
  if (ePackageInfo == null)
  {
   ePackageInfo = createEPackageInfo(ePackage);
   getEPackageToInfoMap().put(ePackage, ePackageInfo);
  }
  return ePackageInfo;
 }
 
 public void clearEPackageConvertInfoCache()
 {
  getEPackageToInfoMap().clear();
 }
 
 protected EPackageConvertInfo createEPackageInfo(EPackage ePackage)
 {
  return new EPackageConvertInfo();
 }
 
 protected Map<GenPackage, ReferencedGenPackageConvertInfo> getReferencedGenPackageToInfoMap()
 {
  if (referencedGenPackageToInfoMap == null) {
   referencedGenPackageToInfoMap = new HashMap();
  }
  return referencedGenPackageToInfoMap;
 }
 
 public ReferencedGenPackageConvertInfo getReferenceGenPackageConvertInfo(GenPackage genPackage)
 {
  ReferencedGenPackageConvertInfo genPackageConvertInfo = (ReferencedGenPackageConvertInfo)getReferencedGenPackageToInfoMap().get(genPackage);
  if (genPackageConvertInfo == null)
  {
   genPackageConvertInfo = createGenPackageConvertInfo(genPackage);
   getReferencedGenPackageToInfoMap().put(genPackage, genPackageConvertInfo);
  }
  return genPackageConvertInfo;
 }
 
 public void clearReferenceGenPackageConvertInfoCache()
 {
  getReferencedGenPackageToInfoMap().clear();
 }
 
 protected ReferencedGenPackageConvertInfo createGenPackageConvertInfo(GenPackage genPackage)
 {
  return new ReferencedGenPackageConvertInfo();
 }
 
 public List<EPackage> filterReferencedEPackages(Collection<EPackage> ePackages, List<GenPackage> referencedGenPackages)
 {
  if (referencedEPackageFilter == null) {
   referencedEPackageFilter = createReferencedEPackageFilter();
  }
  return referencedEPackageFilter.filterReferencedEPackages(ePackages, referencedGenPackages);
 }
 
 protected ReferencedEPackageFilter createReferencedEPackageFilter()
 {
  return new ReferencedEPackageFilter();
 }
 
 protected List<EPackage> computeEPackagesToConvert()
 {
  List<EPackage> ePackages = new ConverterUtil.EPackageList();
  for (EPackage ePackage : getEPackages()) {
   if (canConvert(ePackage)) {
    ePackages.add(ePackage);
   }
  }
  return filterReferencedEPackagesToConvert(ePackages, null);
 }
 
 protected List<EPackage> filterReferencedEPackagesToConvert(Collection<EPackage> ePackages, List<GenPackage> referencedGenPackages)
 {
  if (referencedEPackageFilterToConvert == null) {
   referencedEPackageFilterToConvert = createReferencedEPackageFilterToConvert();
  }
  return referencedEPackageFilterToConvert.filterReferencedEPackages(ePackages, referencedGenPackages);
 }
 
 protected List<GenPackage> computeValidReferencedGenPackages()
 {
  if (referencedEPackageFilterToConvert == null) {
   referencedEPackageFilterToConvert = createReferencedEPackageFilterToConvert();
  }
  return referencedEPackageFilterToConvert.computeValidReferencedGenPackages();
 }
 
 protected ReferencedEPackageFilter createReferencedEPackageFilterToConvert()
 {
  return new ReferencedEPackageFilter();
 }
 
 protected boolean canConvert(EPackage ePackage)
 {
  return getEPackageConvertInfo(ePackage).isConvert();
 }
 
 public EPackage getReferredEPackage(GenPackage genPackage)
 {
  String nsURI = genPackage.getEcorePackage().getNsURI();
  if (nsURI != null) {
   for (EPackage ePackage : getEPackages()) {
    if (nsURI.equals(ePackage.getNsURI())) {
     return ePackage;
    }
   }
  }
  return null;
 }
 
 public List<GenModel> getExternalGenModels()
 {
  if (externalGenModelList == null)
  {
   externalGenModelList = new UniqueEList.FastCompare();
   if (externalGenModelResourceSet == null) {
    externalGenModelResourceSet = createExternalGenModelResourceSet();
   }
   Map<String, URI> ePackageToGenModelMap = EcorePlugin.getEPackageNsURIToGenModelLocationMap();
   for (TreeIterator<EPackage> i = 
      new EcoreUtil.ContentTreeIterator(getEPackages())
     {
      private static final long serialVersionUID = 1L;
      
      protected Iterator<? extends EObject> getEObjectChildren(EObject eObject)
      {
       return ((EPackage)eObject).getESubpackages().iterator();
      }
     }; 
     
      i.hasNext();)
   {
    EPackage ePackage = (EPackage)i.next();
    URI genModelURI = (URI)ePackageToGenModelMap.get(ePackage.getNsURI());
    if (genModelURI != null)
    {
     try
     {
      Resource genModelResource = externalGenModelResourceSet.getResource(genModelURI, false);
      if (genModelResource == null)
      {
       genModelResource = externalGenModelResourceSet.getResource(genModelURI, true);
       externalGenModelList.add((GenModel)genModelResource.getContents().get(0));
      }
     }
     catch (Exception exception)
     {
      ConverterPlugin.INSTANCE.log(exception);
     }
     i.prune();
    }
   }
  }
  return externalGenModelList;
 }
 
 protected ResourceSet createExternalGenModelResourceSet()
 {
  return createResourceSet();
 }
 
 @Deprecated
 protected Map<?, ?> getGenmodelSaveOptions()
 {
  Map<Object, Object> result = new HashMap();
  result.put("SAVE_ONLY_IF_CHANGED", "MEMORY_BUFFER");
  return result;
 }
 
 protected Map<?, ?> getGenModelSaveOptions()
 {
  return getGenmodelSaveOptions();
 }
 
 public void makeEPackageConvertDataUnique()
 {
  if (!getEPackageToInfoMap().isEmpty())
  {
   Map<String, Integer> dataToCounter = new HashMap();
   List<EPackage> ePackages = filterReferencedEPackages(getEPackageToInfoMap().keySet(), null);
   if (!ePackages.isEmpty())
   {
    List<EPackageConvertInfo> packageInfos = new ArrayList(ePackages.size());
    for (EPackage ePackage : ePackages) {
     if ((ePackage.getESuperPackage() == null) || (!ePackages.contains(ePackage.getESuperPackage())))
     {
      EPackageConvertInfo packageInfo = (EPackageConvertInfo)getEPackageToInfoMap().get(ePackage);
      if (packageInfo.isConvert()) {
       packageInfos.add(0, packageInfo);
      } else {
       packageInfos.add(packageInfo);
      }
      String data = packageInfo.getConvertData();
      if (data != null) {
       dataToCounter.put(data, null);
      }
     }
    }
    for (EPackageConvertInfo packageInfo : packageInfos)
    {
     String data = packageInfo.getConvertData();
     if (data != null)
     {
      Integer counterObject = (Integer)dataToCounter.get(data);
      if (counterObject != null)
      {
       int counter = counterObject.intValue();
       int index = data.lastIndexOf(".");
       StringBuffer newValue = null;
       do
       {
        newValue = new StringBuffer(data).insert(index, counter++);
       } while (
       
        dataToCounter.containsKey(newValue.toString()));
       packageInfo.setConvertData(newValue.toString());
       counterObject = Integer.valueOf(counter);
       dataToCounter.put(newValue.toString(), Integer.valueOf(1));
      }
      else
      {
       counterObject = Integer.valueOf(1);
      }
      dataToCounter.put(data, counterObject);
     }
    }
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ModelConverter
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui;

import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardContainer;

class ModelConverterDescriptorSelectionPage$1
 implements IDoubleClickListener
{
 ModelConverterDescriptorSelectionPage$1(ModelConverterDescriptorSelectionPage paramModelConverterDescriptorSelectionPage) {}
 
 public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
 {
  if (this$0.canFlipToNextPage()) {
   ModelConverterDescriptorSelectionPage.access$0(this$0).showPage(this$0.getNextPage());
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.ModelConverterDescriptorSelectionPage.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui;

import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import org.eclipse.core.runtime.Platform;
import org.eclipse.core.runtime.preferences.IEclipsePreferences;
import org.eclipse.core.runtime.preferences.IPreferencesService;
import org.eclipse.core.runtime.preferences.InstanceScope;
import org.eclipse.emf.codegen.ecore.genmodel.provider.GenModelEditPlugin;
import org.eclipse.emf.converter.ConverterPlugin;
import org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterDescriptor;
import org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager;
import org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorLabelProvider;
import org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorWizardNode;
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.jface.viewers.ArrayContentProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredSelection;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.StructuredSelection;
import org.eclipse.jface.viewers.TableViewer;
import org.eclipse.jface.viewers.ViewerSorter;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizard;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardContainer;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardNode;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardPage;
import org.eclipse.jface.wizard.Wizard;
import org.eclipse.jface.wizard.WizardSelectionPage;
import org.eclipse.swt.graphics.Rectangle;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Table;
import org.eclipse.swt.widgets.TableItem;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWizard;
import org.osgi.service.prefs.BackingStoreException;

public abstract class ModelConverterDescriptorSelectionPage
 extends WizardSelectionPage
 implements ISelectionChangedListener
{
 protected ModelConverterManager<?> modelConverterManager;
 protected ModelConverterDescriptor descriptor;
 protected TableViewer descriptorTableViewer;
 protected ImageDescriptor modeConverterWizardDefaultImageDescriptor;
 protected Map<? extends ModelConverterDescriptor, ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorWizardNode> modelConverterWizardNodeMap;
 protected IStructuredSelection selection;
 protected IWorkbench workbench;
 protected boolean firstTime = true;
 protected Set<IWizard> initializedWizards = new HashSet();
 
 public ModelConverterDescriptorSelectionPage(String pageId, ModelConverterManager<?> modelConverterManager, IWorkbench workbench, IStructuredSelection selection)
 {
  super(pageId);
  this.modelConverterManager = modelConverterManager;
  this.workbench = workbench;
  this.selection = selection;
 }
 
 public void dispose()
 {
  if (descriptorTableViewer != null)
  {
   descriptorTableViewer.removeSelectionChangedListener(this);
   descriptorTableViewer = null;
  }
  if (initializedWizards != null)
  {
   initializedWizards.clear();
   initializedWizards = null;
  }
  modeConverterWizardDefaultImageDescriptor = null;
  
  descriptor = null;
  modelConverterManager = null;
  
  clearCache();
  
  super.dispose();
 }
 
 public void clearCache()
 {
  if (modelConverterWizardNodeMap != null)
  {
   for (IWizardNode wizardNode : modelConverterWizardNodeMap.values()) {
    wizardNode.dispose();
   }
   modelConverterWizardNodeMap.clear();
   modelConverterWizardNodeMap = null;
  }
  selection = null;
  workbench = null;
 }
 
 public void setModeConverterWizardDefaultImageDescriptor(ImageDescriptor imageDescriptor)
 {
  modeConverterWizardDefaultImageDescriptor = imageDescriptor;
 }
 
 public String getLastModelConverterDescriptorId()
 {
  return Platform.getPreferencesService().getString("org.eclipse.emf.converter", modelConverterManager.getClass().getName(), "", null);
 }
 
 public void performFinish()
 {
  if (descriptor != null)
  {
   IEclipsePreferences node = new InstanceScope().getNode("org.eclipse.emf.converter");
   node.put(modelConverterManager.getClass().getName(), descriptor.getID());
   try
   {
    node.flush();
   }
   catch (BackingStoreException exception)
   {
    ConverterPlugin.INSTANCE.log(exception);
   }
  }
 }
 
 public void setModelConverterDescriptor(ModelConverterDescriptor descriptor)
 {
  if (getModelConverterDescriptor() != descriptor)
  {
   this.descriptor = descriptor;
   if (descriptorTableViewer != null) {
    if (descriptor != null) {
     descriptorTableViewer.setSelection(new StructuredSelection(descriptor), true);
    } else {
     descriptorTableViewer.setSelection(StructuredSelection.EMPTY);
    }
   }
  }
 }
 
 public ModelConverterDescriptor getModelConverterDescriptor()
 {
  return descriptor;
 }
 
 public void setVisible(boolean visible)
 {
  super.setVisible(visible);
  if ((visible) && (firstTime))
  {
   firstTime = false;
   Table table = descriptorTableViewer.getTable();
   firstTimeVisible(table);
   table.setFocus();
  }
 }
 
 protected void firstTimeVisible(Table descriptorTable)
 {
  if (descriptorTable.getItemCount() > 0)
  {
   ModelConverterDescriptor descriptor = getModelConverterDescriptor();
   if (descriptor == null)
   {
    descriptor = modelConverterManager.getModelConverterDescriptor(getLastModelConverterDescriptorId());
    if (descriptor == null) {
     descriptor = (ModelConverterDescriptor)descriptorTable.getItem(0).getData();
    }
    setModelConverterDescriptor(descriptor);
   }
  }
  else
  {
   setErrorMessage(getNoModelConverterMessage());
  }
 }
 
 protected String getNoModelConverterMessage()
 {
  return GenModelEditPlugin.INSTANCE.getString("_UI_NoModelConverter_error");
 }
 
 protected abstract String getSelectModelConverterLabel();
 
 protected abstract Object[] getTableInput();
 
 public void createControl(Composite parent)
 {
  Composite composite = new Composite(parent, 0);
  
  GridLayout layout = new GridLayout();
  numColumns = 1;
  verticalSpacing = 12;
  composite.setLayout(layout);
  
  GridData data = new GridData();
  verticalAlignment = 4;
  grabExcessVerticalSpace = true;
  horizontalAlignment = 4;
  composite.setLayoutData(data);
  
  Label label = new Label(composite, 0);
  label.setText(getSelectModelConverterLabel());
  
  GridData data = new GridData();
  verticalAlignment = 4;
  horizontalAlignment = 4;
  label.setLayoutData(data);
  
  Table descriptorTable = new Table(composite, 67588);
  
  GridData data = new GridData();
  widthHint = (getCurrentgetBoundswidth / 5);
  heightHint = (getCurrentgetBoundsheight / 3);
  verticalAlignment = 4;
  horizontalAlignment = 4;
  grabExcessHorizontalSpace = true;
  grabExcessVerticalSpace = true;
  descriptorTable.setLayoutData(data);
  
  descriptorTableViewer = new TableViewer(descriptorTable);
  descriptorTableViewer.setContentProvider(new ArrayContentProvider());
  descriptorTableViewer.setLabelProvider(new ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorLabelProvider());
  descriptorTableViewer.setSorter(new ViewerSorter());
  
  descriptorTableViewer.addDoubleClickListener(new IDoubleClickListener()
  {
   public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
   {
    if (canFlipToNextPage()) {
     getContainer().showPage(getNextPage());
    }
   }
  });
  descriptorTableViewer.setInput(getTableInput());
  descriptorTableViewer.addSelectionChangedListener(this);
  if (getModelConverterDescriptor() != null) {
   descriptorTableViewer.setSelection(new StructuredSelection(getModelConverterDescriptor()), true);
  }
  setControl(composite);
 }
 
 public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event)
 {
  ISelection selection = event.getSelection();
  if ((!selection.isEmpty()) && ((selection instanceof IStructuredSelection)))
  {
   Object selectedObject = ((IStructuredSelection)selection).getFirstElement();
   if ((selectedObject instanceof ModelConverterDescriptor))
   {
    descriptor = ((ModelConverterDescriptor)selectedObject);
    if (modelConverterWizardNodeMap == null) {
     modelConverterWizardNodeMap = modelConverterManager.createModelConverterDescriptorWizardNodeMap();
    }
    setMessage(descriptor.getDescription(), 0);
    setSelectedNode((IWizardNode)modelConverterWizardNodeMap.get(descriptor));
    return;
   }
  }
  setPageComplete(false);
 }
 
 public boolean isPageComplete()
 {
  return descriptor != null;
 }
 
 public IWizardPage getNextPage()
 {
  IWizard modelConverterWizard = getSelectedNode().getWizard();
  if (initializedWizards.add(modelConverterWizard))
  {
   if ((modelConverterWizard instanceof Wizard))
   {
    Wizard wizard = (Wizard)modelConverterWizard;
    if (modeConverterWizardDefaultImageDescriptor != null) {
     wizard.setDefaultPageImageDescriptor(modeConverterWizardDefaultImageDescriptor);
    }
    if (wizard.getWindowTitle() == null) {
     wizard.setWindowTitle(getWizard().getWindowTitle());
    }
   }
   if ((modelConverterWizard instanceof IWorkbenchWizard)) {
    ((IWorkbenchWizard)modelConverterWizard).init(workbench, selection);
   }
  }
  adjustModelConverterWizard(modelConverterWizard);
  IWizardPage wizardPage = super.getNextPage();
  
  IWizardNode wizardNode = getSelectedNode();
  if ((wizardNode instanceof ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorWizardNode)) {
   ((ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorWizardNode)wizardNode).setContentCreated(true);
  }
  return wizardPage;
 }
 
 protected void adjustModelConverterWizard(IWizard modelConverterWizard) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.ModelConverterDescriptorSelectionPage
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui;

import org.eclipse.core.resources.IFile;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspace;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspaceRoot;
import org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin;
import org.eclipse.core.runtime.Path;
import org.eclipse.emf.codegen.ecore.genmodel.GenModel;
import org.eclipse.emf.common.util.URI;
import org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource;
import org.eclipse.jface.action.IAction;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredSelection;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizard;
import org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog;
import org.eclipse.swt.graphics.Point;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.ui.IEditorActionDelegate;
import org.eclipse.ui.IEditorInput;
import org.eclipse.ui.IEditorPart;
import org.eclipse.ui.IFileEditorInput;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;
import org.eclipse.ui.actions.ActionDelegate;

public abstract class OpenWizardActionDelegate
 extends ActionDelegate
 implements IEditorActionDelegate
{
 protected boolean fixedFile = false;
 protected IFile file;
 
 public OpenWizardActionDelegate() {}
 
 public OpenWizardActionDelegate(IEditorPart editorPart)
 {
  this();
 }
 
 public void dispose()
 {
  file = null;
  super.dispose();
 }
 
 public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection)
 {
  if (fixedFile) {
   return;
  }
  if ((selection instanceof IStructuredSelection))
  {
   Object object = ((IStructuredSelection)selection).getFirstElement();
   if ((object instanceof IFile))
   {
    file = ((IFile)object);
    action.setEnabled(true);
    return;
   }
   if ((object instanceof GenModel))
   {
    GenModel genModel = (GenModel)object;
    Resource resource = genModel.eResource();
    if (resource != null)
    {
     URI uri = resource.getURI();
     if (uri.isPlatformResource())
     {
      file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(new Path(uri.toPlatformString(true)));
      if (file.exists())
      {
       action.setEnabled(true);
       return;
      }
     }
    }
   }
  }
  file = null;
  action.setEnabled(false);
 }
 
 public void setActiveEditor(IAction action, IEditorPart targetEditor)
 {
  if (targetEditor != null)
  {
   IEditorInput input = targetEditor.getEditorInput();
   if ((input instanceof IFileEditorInput))
   {
    file = ((IFileEditorInput)input).getFile();
    fixedFile = true;
    action.setEnabled(true);
    return;
   }
  }
  file = null;
  action.setEnabled(false);
 }
 
 public void run(IAction action)
 {
  run(PlatformUI.getWorkbench(), PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), file);
 }
 
 protected void run(IWorkbench workbench, Shell shell, IFile file)
 {
  IWizard wizard = createWizard(workbench, shell, file);
  
  WizardDialog wizardDialog = new WizardDialog(shell, wizard);
  wizardDialog.create();
  wizardDialog.getShell().setSize(Math.max(540, getShellgetSizex), 580);
  wizardDialog.open();
 }
 
 protected abstract IWizard createWizard(IWorkbench paramIWorkbench, Shell paramShell, IFile paramIFile);
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.OpenWizardActionDelegate
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui.contribution;

import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public abstract interface ModelConverterDescriptor
{
 public abstract String getID();
 
 public abstract String getName();
 
 public abstract Image getIcon();
 
 public abstract String getDescription();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterDescriptor
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui.contribution;

import org.eclipse.core.runtime.IConfigurationElement;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class ModelConverterManager$ModelConverterDescriptorImpl
 implements ModelConverterDescriptor
{
 protected String id;
 protected String name;
 protected Image icon;
 protected String description;
 protected IConfigurationElement configurationElement;
 
 public String getID()
 {
  return id;
 }
 
 public void setID(String id)
 {
  this.id = id;
 }
 
 public Image getIcon()
 {
  return icon;
 }
 
 public void setIcon(Image icon)
 {
  this.icon = icon;
 }
 
 public String getName()
 {
  return name;
 }
 
 public void setName(String name)
 {
  this.name = name;
 }
 
 public String getDescription()
 {
  return description;
 }
 
 public void setDescription(String description)
 {
  this.description = description;
 }
 
 protected Object createExecutableExtension(String attribute)
 {
  if (configurationElement != null) {
   try
   {
    return configurationElement.createExecutableExtension(attribute);
   }
   catch (Exception localException) {}
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorImpl
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui.contribution;

import org.eclipse.jface.viewers.LabelProvider;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class ModelConverterManager$ModelConverterDescriptorLabelProvider
 extends LabelProvider
{
 public Image getImage(Object element)
 {
  if ((element instanceof ModelConverterDescriptor)) {
   return ((ModelConverterDescriptor)element).getIcon();
  }
  return super.getImage(element);
 }
 
 public String getText(Object element)
 {
  if ((element instanceof ModelConverterDescriptor)) {
   return ((ModelConverterDescriptor)element).getName();
  }
  return super.getText(element);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorLabelProvider
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui.contribution;

import org.eclipse.jface.wizard.IWizard;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardNode;
import org.eclipse.swt.graphics.Point;

public abstract class ModelConverterManager$ModelConverterDescriptorWizardNode
 implements IWizardNode
{
 protected boolean contentCreated = false;
 protected ModelConverterDescriptor descriptor;
 protected IWizard wizard;
 protected Point point;
 
 public ModelConverterManager$ModelConverterDescriptorWizardNode(ModelConverterDescriptor descriptor)
 {
  this.descriptor = descriptor;
 }
 
 public void dispose()
 {
  wizard = null;
  descriptor = null;
  point = null;
 }
 
 public IWizard getWizard()
 {
  if (wizard == null) {
   if (descriptor != null) {
    wizard = createWizard();
   }
  }
  return wizard;
 }
 
 protected abstract IWizard createWizard();
 
 public boolean isContentCreated()
 {
  return contentCreated;
 }
 
 public void setContentCreated(boolean contentCreated)
 {
  this.contentCreated = contentCreated;
 }
 
 public Point getExtent()
 {
  if (point == null) {
   point = new Point(-1, -1);
  }
  return point;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.emf.converter.ui.contribution.ModelConverterManager.ModelConverterDescriptorWizardNode
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.emf.converter.ui.contribution;

import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.eclipse.core.runtime.IConfigurationElement;
import org.eclipse.core.runtime.IContributor;
import org.eclipse.core.runtime.IExtensionPoint;
import org.eclipse.core.runtime.IExtensionRegistry;
import org.eclipse.core.runtime.Platform;
import org.eclipse.emf.common.util.URI;
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.jface.viewers.LabelProvider;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizard;
import org.eclipse.jface.wizard.IWizardNode;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.graphics.Point;

public abstract class ModelConverterManager<D extends ModelConverterDescriptor>
{
 protected List<D> descriptors;
 
 public static class ModelConverterDescriptorImpl
  implements ModelConverterDescriptor
 {
  protected String id;
  protected String name;
  protected Image icon;
  protected String description;
  protected IConfigurationElement configurationElement;
  
  public String getID()
  {
   return id;
  }
  
  public void setID(String id)
  {
   this.id = id;
  }
  
  public Image getIcon()
  {
   return icon;
  }
  
  public void setIcon(Image icon)
  {
   this.icon = icon;
  }
  
  public String getName()
  {
   return name;
  }
  
  public void setName(String name)
  {
   this.name = name;
  }
  
  public String getDescription()
  {
   return description;
  }
  
  public void setDescription(String description)
  {
   this.description = description;
  }
  
  protected Object createExecutableExtension(String attribute)
 
1 2 3 4

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd