org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util_3.7.1.v20120425-0100

16:46:31.743 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util_3.7.1.v20120425-0100.jar
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

public enum TestConfiguration$TestKind
{
 UNIT, COMPONENT, INTEGRATION, SYSTEM;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.TestConfiguration.TestKind
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class TestProxy$Message
{
 public List<String> headers = new ArrayList();
 public String request;
 private String charset;
 
 public TestProxy$Message(String request)
 {
  this.request = request;
  charset = "ISO-8859-1";
 }
 
 public String getCharset()
 {
  return charset;
 }
 
 public String getHeader(String prefix)
 {
  if (headers != null) {
   for (String header : headers) {
    if (header.startsWith(prefix)) {
     return header;
    }
   }
  }
  return null;
 }
 
 public String getHeaderValue(String prefix)
 {
  String header = getHeader(prefix);
  if (header != null)
  {
   int i = header.indexOf(": ");
   return i != -1 ? header.substring(i + 2) : "";
  }
  return null;
 }
 
 public String getMethod()
 {
  int i = request.indexOf(" ");
  return i != -1 ? request.substring(0, i) : request;
 }
 
 public void setCharset(String charset)
 {
  this.charset = charset;
 }
 
 public String getStatusLine()
 {
  int i = request.indexOf("\n");
  return i != -1 ? request.substring(0, i) : request;
 }
 
 public String toString()
 {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.append(request);
  sb.append("\n");
  if (headers != null) {
   for (String header : headers)
   {
    sb.append(header);
    sb.append("\n");
   }
  }
  sb.append("\n");
  return sb.toString().replaceAll("\n", TestProxy.CRLF);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.TestProxy.Message
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.util.EnumSet;
import org.eclipse.core.runtime.Assert;

public class TestConfiguration
{
 public static TestConfiguration defaultConfiguration;
 
 public static enum TestKind
 {
  UNIT, COMPONENT, INTEGRATION, SYSTEM;
 }
 
 private static final String SERVER = System.getProperty("mylyn.test.server", "mylyn.org");
 private final EnumSet<TestKind> kinds;
 private boolean localOnly;
 private boolean defaultOnly;
 private boolean headless;
 
 public static TestConfiguration getDefault()
 {
  if (defaultConfiguration == null)
  {
   defaultConfiguration = new TestConfiguration(TestKind.UNIT, new TestKind[0]);
   defaultConfiguration.setDefaultOnly(CommonTestUtil.runHeartbeatTestsOnly());
  }
  return defaultConfiguration;
 }
 
 public static String getRepositoryUrl(String service)
 {
  return getDefault().getUrl(service);
 }
 
 public static String getRepositoryUrl(String service, boolean secure)
 {
  return getDefault().getUrl(service, secure);
 }
 
 public static void setDefault(TestConfiguration defaultConfiguration)
 {
  defaultConfiguration = defaultConfiguration;
 }
 
 public TestConfiguration(TestKind firstKind, TestKind... moreKinds)
 {
  Assert.isNotNull(firstKind);
  kinds = EnumSet.of(firstKind, moreKinds);
 }
 
 public String getUrl(String service)
 {
  return getUrl(service, false);
 }
 
 public String getUrl(String service, boolean secure)
 {
  return (secure ? "https://" : "http://") + SERVER + "/" + service;
 }
 
 public boolean hasKind(TestKind kind)
 {
  return kinds.contains(kind);
 }
 
 public boolean isDefaultOnly()
 {
  return defaultOnly;
 }
 
 public boolean isHeadless()
 {
  return headless;
 }
 
 public boolean isLocalOnly()
 {
  return localOnly;
 }
 
 public void setDefaultOnly(boolean heartbeat)
 {
  defaultOnly = heartbeat;
 }
 
 public void setHeadless(boolean headless)
 {
  this.headless = headless;
 }
 
 public void setLocalOnly(boolean localOnly)
 {
  this.localOnly = localOnly;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.TestConfiguration
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestResult;

class ManagedTestSuite$1
 implements Test
{
 ManagedTestSuite$1(ManagedTestSuite paramManagedTestSuite) {}
 
 public int countTestCases()
 {
  return 1;
 }
 
 public void run(TestResult result) {}
 
 public String toString()
 {
  return "ShutdownWatchdog";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.ManagedTestSuite.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.net.Proxy;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import junit.framework.TestCase;
import junit.framework.TestSuite;
import org.eclipse.core.runtime.Assert;
import org.eclipse.mylyn.commons.core.net.NetUtil;
import org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core.RepositoryLocation;
import org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core.auth.AuthenticationType;
import org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core.auth.UserCredentials;

public abstract class RepositoryTestFixture
{
 private final String connectorKind;
 private String description;
 private String repositoryName;
 private final String repositoryUrl;
 private String simpleInfo;
 private TestSuite suite;
 private boolean useCertificateAuthentication;
 private boolean useShortUserNames;
 
 private final class Activation
  extends TestCase
 {
  private final boolean activate;
  
  private Activation(String name, boolean activate)
  {
   super();
   this.activate = activate;
  }
  
  protected void runTest()
   throws Throwable
  {
   if (activate) {
    activate();
   } else {
    getDefault().activate();
   }
  }
 }
 
 public RepositoryTestFixture(String connectorKind, String repositoryUrl)
 {
  this.connectorKind = connectorKind;
  this.repositoryUrl = repositoryUrl;
  useCertificateAuthentication = repositoryUrl.contains("/secure/");
 }
 
 public void add(Class<? extends TestCase> clazz)
 {
  Assert.isNotNull(suite, "Invoke createSuite() first");
  suite.addTestSuite(clazz);
 }
 
 public TestSuite createSuite(TestSuite parentSuite)
 {
  suite = new TestSuite("Testing on " + getInfo());
  parentSuite.addTest(suite);
  suite.addTest(new Activation("repository: " + getRepositoryUrl() + " [@" + getSimpleInfo() + "]", true, null));
  return suite;
 }
 
 public void done()
 {
  Assert.isNotNull(suite, "Invoke createSuite() first");
  suite.addTest(new Activation("done", false, null));
  suite = null;
 }
 
 public String getConnectorKind()
 {
  return connectorKind;
 }
 
 public String getDescription()
 {
  return description;
 }
 
 public String getInfo()
 {
  return repositoryName + " " + simpleInfo;
 }
 
 public String getRepositoryUrl()
 {
  return repositoryUrl;
 }
 
 public String getSimpleInfo()
 {
  return simpleInfo;
 }
 
 public boolean isExcluded()
 {
  String excludeFixture = System.getProperty("mylyn.test.exclude", "");
  String[] excludeFixtureArray = excludeFixture.split(",");
  return new HashSet(Arrays.asList(excludeFixtureArray)).contains(getRepositoryUrl());
 }
 
 public boolean isUseCertificateAuthentication()
 {
  return useCertificateAuthentication;
 }
 
 public boolean isUseShortUserNames()
 {
  return useShortUserNames;
 }
 
 public RepositoryLocation location()
  throws Exception
 {
  return location(CommonTestUtil.PrivilegeLevel.USER);
 }
 
 public RepositoryLocation location(CommonTestUtil.PrivilegeLevel level)
  throws Exception
 {
  return location(level, NetUtil.getProxyForUrl(repositoryUrl));
 }
 
 public RepositoryLocation location(CommonTestUtil.PrivilegeLevel level, Proxy proxy)
  throws Exception
 {
  if (level == CommonTestUtil.PrivilegeLevel.ANONYMOUS) {
   return location(null, null, proxy);
  }
  UserCredentials credentials = CommonTestUtil.getCredentials(level);
  String userName = credentials.getUserName();
  if ((isUseShortUserNames()) && (userName.contains("@"))) {
   userName = userName.substring(0, userName.indexOf("@"));
  }
  return location(userName, credentials.getPassword(), proxy);
 }
 
 public RepositoryLocation location(String username, String password)
  throws Exception
 {
  return location(username, password, NetUtil.getProxyForUrl(repositoryUrl));
 }
 
 public RepositoryLocation location(String username, String password, Proxy proxy)
  throws Exception
 {
  RepositoryLocation location = new RepositoryLocation();
  location.setUrl(repositoryUrl);
  location.setProxy(proxy);
  if ((username != null) && (password != null)) {
   location.setCredentials(AuthenticationType.REPOSITORY, new UserCredentials(username, password));
  }
  if ((isUseCertificateAuthentication()) && (!forceDefaultKeystore(proxy))) {
   location.setCredentials(AuthenticationType.CERTIFICATE, CommonTestUtil.getCertificateCredentials());
  }
  return location;
 }
 
 private boolean forceDefaultKeystore(Proxy proxy)
 {
  if ((proxy != null) && (System.getProperty("javax.net.ssl.keyStore") != null)) {
   return true;
  }
  return false;
 }
 
 public void setUseCertificateAuthentication(boolean useCertificateAuthentication)
 {
  this.useCertificateAuthentication = useCertificateAuthentication;
 }
 
 public void setUseShortUserNames(boolean useShortUsernames)
 {
  useShortUserNames = useShortUsernames;
 }
 
 protected abstract RepositoryTestFixture activate();
 
 protected abstract RepositoryTestFixture getDefault();
 
 protected void setInfo(String repositoryName, String version, String description)
 {
  Assert.isNotNull(repositoryName);
  Assert.isNotNull(version);
  this.repositoryName = repositoryName;
  simpleInfo = version;
  this.description = description;
  if ((description != null) && (description.length() > 0)) {
   simpleInfo = (simpleInfo + "/" + description);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.RepositoryTestFixture
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.io.PrintStream;
import org.eclipse.core.resources.IProject;
import org.eclipse.core.resources.IResource;
import org.eclipse.core.runtime.CoreException;

public class ResourceTestUtil
{
 public static void deleteProject(IProject project)
  throws CoreException
 {
  if ((project.exists()) && (!project.isOpen())) {
   project.open(null);
  }
  deleteResource(project);
 }
 
 public static void deleteResource(IResource resource)
  throws CoreException
 {
  CoreException lastException = null;
  try
  {
   resource.delete(true, null);
  }
  catch (CoreException e)
  {
   lastException = e;
   
   System.out.println("(CoreException): " + e.getMessage() + ", resource " + resource.getFullPath());
  }
  catch (IllegalArgumentException iae)
  {
   System.out.println("(IllegalArgumentException): " + iae.getMessage() + ", resource " + resource.getFullPath());
  }
  int retryCount = 60;
  do
  {
   try
   {
    Thread.sleep(1000L);
   }
   catch (InterruptedException localInterruptedException) {}
   try
   {
    resource.delete(true, null);
   }
   catch (CoreException e)
   {
    lastException = e;
    
    System.out.println("(CoreException) Retry " + retryCount + ": " + e.getMessage() + ", resource " + resource.getFullPath());
   }
   catch (IllegalArgumentException iae)
   {
    System.out.println("(IllegalArgumentException) Retry " + retryCount + ": " + iae.getMessage() + ", resource " + resource.getFullPath());
   }
   if (!resource.isAccessible()) {
    break;
   }
   retryCount--;
  } while (retryCount >= 0);
  if (!resource.isAccessible()) {
   return;
  }
  System.err.println("Failed to delete " + resource.getFullPath());
  if (lastException != null) {
   throw lastException;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.ResourceTestUtil
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import org.eclipse.core.resources.IFolder;
import org.eclipse.core.resources.IProject;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspace;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspaceRoot;
import org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin;
import org.eclipse.core.runtime.CoreException;

public class TestProject
{
 public IProject project;
 
 public TestProject(String name)
  throws CoreException, InvocationTargetException, InterruptedException
 {
  IWorkspaceRoot root = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot();
  project = root.getProject(name);
  project.create(null);
  project.open(null);
 }
 
 public IProject getProject()
 {
  return project;
 }
 
 public IFolder createFolder(String name)
  throws CoreException
 {
  IFolder folder = project.getFolder(name);
  folder.create(false, true, null);
  return folder;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.TestProject
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintStream;
import java.net.ProxySelector;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Properties;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.zip.ZipFile;
import junit.framework.AssertionFailedError;
import org.eclipse.core.net.proxy.IProxyService;
import org.eclipse.core.runtime.FileLocator;
import org.eclipse.core.runtime.IPath;
import org.eclipse.core.runtime.Platform;
import org.eclipse.core.runtime.Plugin;
import org.eclipse.mylyn.commons.core.CoreUtil;
import org.eclipse.mylyn.commons.net.WebUtil;
import org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core.auth.CertificateCredentials;
import org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core.auth.UserCredentials;
import org.eclipse.mylyn.internal.commons.net.CommonsNetPlugin;
import org.eclipse.osgi.baseadaptor.BaseData;
import org.eclipse.osgi.baseadaptor.loader.ClasspathManager;
import org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.VersionRange;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.osgi.framework.Bundle;

public class CommonTestUtil
{
 public static final String KEY_CREDENTIALS_FILE = "mylyn.credentials";
 private static final int MAX_RETRY = 5;
 
 public static enum PrivilegeLevel
 {
  ADMIN, ANONYMOUS, GUEST, READ_ONLY, USER;
 }
 
 public static String changeSeparator(String path, char oldSeparator, char newSeparator)
 {
  return path.replace(oldSeparator, newSeparator);
 }
 
 /* Error */
 public static void copy(File source, File dest)
  throws IOException
 {
  // Byte code:
  //  0: new 346	java/io/FileInputStream
  //  3: dup
  //  4: aload_0
  //  5: invokespecial 635	java/io/FileInputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  8: astore_2
  //  9: new 347	java/io/FileOutputStream
  //  12: dup
  //  13: aload_1
  //  14: invokespecial 636	java/io/FileOutputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  17: astore_3
  //  18: aload_2
  //  19: aload_3
  //  20: invokestatic 715	org/eclipse/mylyn/commons/sdk/util/CommonTestUtil:transferData	(Ljava/io/InputStream;Ljava/io/OutputStream;)V
  //  23: goto +12 -> 35
  //  26: astore 4
  //  28: aload_3
  //  29: invokevirtual 641	java/io/OutputStream:close	()V
  //  32: aload 4
  //  34: athrow
  //  35: aload_3
  //  36: invokevirtual 641	java/io/OutputStream:close	()V
  //  39: goto +12 -> 51
  //  42: astore 5
  //  44: aload_2
  //  45: invokevirtual 639	java/io/InputStream:close	()V
  //  48: aload 5
  //  50: athrow
  //  51: aload_2
  //  52: invokevirtual 639	java/io/InputStream:close	()V
  //  55: return
  // Line number table:
  //  Java source line #87	-> byte code offset #0
  //  Java source line #89	-> byte code offset #9
  //  Java source line #91	-> byte code offset #18
  //  Java source line #92	-> byte code offset #26
  //  Java source line #93	-> byte code offset #28
  //  Java source line #94	-> byte code offset #32
  //  Java source line #93	-> byte code offset #35
  //  Java source line #95	-> byte code offset #42
  //  Java source line #96	-> byte code offset #44
  //  Java source line #97	-> byte code offset #48
  //  Java source line #96	-> byte code offset #51
  //  Java source line #98	-> byte code offset #55
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	56	0	source	File
  //  0	56	1	dest	File
  //  8	44	2	in	InputStream
  //  17	19	3	out	OutputStream
  //  26	7	4	localObject1	Object
  //  42	7	5	localObject2	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  18	26	26	finally
  //  9	42	42	finally
 }
 
 public static void copyFolder(File sourceFolder, File targetFolder)
  throws IOException
 {
  File[] arrayOfFile;
  int j = (arrayOfFile = sourceFolder.listFiles()).length;
  for (int i = 0; i < j; i++)
  {
   File sourceFile = arrayOfFile[i];
   if (sourceFile.isFile())
   {
    File destFile = new File(targetFolder, sourceFile.getName());
    copy(sourceFile, destFile);
   }
  }
 }
 
 public static void copyFolderRecursively(File sourceFolder, File targetFolder)
  throws IOException
 {
  File[] arrayOfFile;
  int j = (arrayOfFile = sourceFolder.listFiles()).length;
  for (int i = 0; i < j; i++)
  {
   File sourceFile = arrayOfFile[i];
   if (sourceFile.isFile())
   {
    File destFile = new File(targetFolder, sourceFile.getName());
    copy(sourceFile, destFile);
   }
   else if (sourceFile.isDirectory())
   {
    File destDir = new File(targetFolder, sourceFile.getName());
    if ((!destDir.exists()) && 
     (!destDir.mkdir())) {
     throw new IOException("Unable to create destination folder: " + destDir.getAbsolutePath());
    }
    copyFolderRecursively(sourceFile, destDir);
   }
  }
 }
 
 public static File createTempFileInPlugin(Plugin plugin, IPath path)
 {
  IPath stateLocation = plugin.getStateLocation();
  stateLocation = stateLocation.append(path);
  return stateLocation.toFile();
 }
 
 public static File createTempFolder(String prefix)
  throws IOException
 {
  File location = File.createTempFile(prefix, null);
  location.delete();
  location.mkdirs();
  return location;
 }
 
 public static void delete(File file)
 {
  if (file.exists()) {
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (file.delete()) {
     i = 5;
    } else {
     try
     {
      Thread.sleep(1000L);
     }
     catch (InterruptedException localInterruptedException) {}
    }
   }
  }
 }
 
 public static void deleteFolder(File path)
 {
  if (path.isDirectory())
  {
   File[] arrayOfFile;
   int j = (arrayOfFile = path.listFiles()).length;
   for (int i = 0; i < j; i++)
   {
    File file = arrayOfFile[i];
    file.delete();
   }
   path.delete();
  }
 }
 
 public static void deleteFolderRecursively(File path)
 {
  File[] files = path.listFiles();
  if (files != null)
  {
   File[] arrayOfFile1;
   int j = (arrayOfFile1 = files).length;
   for (int i = 0; i < j; i++)
   {
    File file = arrayOfFile1[i];
    if (file.isDirectory()) {
     deleteFolderRecursively(file);
    } else {
     file.delete();
    }
   }
  }
  path.delete();
 }
 
 public static CertificateCredentials getCertificateCredentials()
 {
  try
  {
   File keyStoreFile = getFile(CommonTestUtil.class, "testdata/keystore");
   String password = getUserCredentials().getPassword();
   return new CertificateCredentials(keyStoreFile.getAbsolutePath(), password, null);
  }
  catch (IOException cause)
  {
   AssertionFailedError e = new AssertionFailedError("Failed to load keystore file");
   e.initCause(cause);
   throw e;
  }
 }
 
 public static boolean hasCredentials(PrivilegeLevel level)
 {
  try
  {
   getCredentials(level);
   return true;
  }
  catch (AssertionFailedError localAssertionFailedError) {}
  return false;
 }
 
 public static UserCredentials getCredentials(PrivilegeLevel level)
 {
  return getCredentials(level, null);
 }
 
 public static UserCredentials getCredentials(PrivilegeLevel level, String realm)
 {
  Properties properties = new Properties();
  try
  {
   String filename = System.getProperty("mylyn.credentials");
   File file;
   File file;
   if (filename != null)
   {
    file = new File(filename);
   }
   else
   {
    file = new File(new File(System.getProperty("user.home"), ".mylyn"), "credentials.properties");
    if (!file.exists()) {
     file = getFile(CommonTestUtil.class, "testdata/credentials.properties");
    }
   }
   properties.load(new FileInputStream(file));
  }
  catch (Exception e)
  {
   AssertionFailedError error = new AssertionFailedError(
    "must define credentials in $HOME/.mylyn/credentials.properties");
   error.initCause(e);
   throw error;
  }
  String defaultPassword = properties.getProperty("pass");
  
  realm = realm != null ? realm + "." : "";
  switch (level)
  {
  case ANONYMOUS: 
   return createCredentials(properties, realm + "anon.", "", "");
  case GUEST: 
   return createCredentials(properties, realm + "guest.", "guest@mylyn.eclipse.org", defaultPassword);
  case USER: 
   return createCredentials(properties, realm, "tests@mylyn.eclipse.org", defaultPassword);
  case READ_ONLY: 
   return createCredentials(properties, realm, "read-only@mylyn.eclipse.org", defaultPassword);
  case ADMIN: 
   return createCredentials(properties, realm + "admin.", "admin@mylyn.eclipse.org", null);
  }
  throw new AssertionFailedError("invalid privilege level");
 }
 
 public static File getFile(Object source, String filename)
  throws IOException
 {
  Class<?> clazz = (source instanceof Class) ? (Class)source : source.getClass();
  if (Platform.isRunning())
  {
   ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader();
   if ((classLoader instanceof DefaultClassLoader))
   {
    URL url = ((DefaultClassLoader)classLoader).getClasspathManager()
     .getBaseData()
     .getBundle()
     .getEntry(filename);
    if (url != null)
    {
     URL localURL = FileLocator.toFileURL(url);
     return new File(localURL.getFile());
    }
   }
  }
  else
  {
   URL localURL = clazz.getResource("");
   String path = URLDecoder.decode(localURL.getFile(), Charset.defaultCharset().name());
   int i = path.indexOf("!");
   if (i != -1)
   {
    int j = path.lastIndexOf(File.separatorChar, i);
    if (j != -1) {
     path = path.substring(0, j) + File.separator;
    } else {
     throw new AssertionFailedError("Unable to determine location for '" + filename + "' at '" + path + 
      "'");
    }
    if (path.startsWith("file:")) {
     path = path.substring(5);
    }
    return new File(path + filename);
   }
   String directory = clazz.getName().replaceAll("[^.]", "");
   directory = directory.replaceAll(".", "../");
   if (path.contains("/bin/")) {
    directory = directory + "../";
   } else if (path.contains("/target/classes/")) {
    directory = directory + "../../";
   }
   filename = path + new StringBuilder(String.valueOf(directory)).append(filename).toString().replaceAll("/", Matcher.quoteReplacement(File.separator));
   return new File(filename).getCanonicalFile();
  }
  throw new AssertionFailedError("Could not locate " + filename);
 }
 
 public static InputStream getResource(Object source, String filename)
  throws IOException
 {
  Class<?> clazz = (source instanceof Class) ? (Class)source : source.getClass();
  ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader();
  InputStream in = classLoader.getResourceAsStream(filename);
  if (in == null)
  {
   File file = getFile(source, filename);
   if (file != null) {
    return new FileInputStream(file);
   }
  }
  if (in == null) {
   throw new IOException(NLS.bind("Failed to locate ''{0}'' for ''{1}''", filename, clazz.getName()));
  }
  return in;
 }
 
 public static UserCredentials getUserCredentials()
 {
  return getCredentials(PrivilegeLevel.USER, null);
 }
 
 public static String read(File source)
  throws IOException
 {
  InputStream in = new FileInputStream(source);
  try
  {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   byte[] buf = new byte['?'];
   int len;
   while ((len = in.read(buf)) > 0)
   {
    int len;
    sb.append(new String(buf, 0, len));
   }
   return sb.toString();
  }
  finally
  {
   in.close();
  }
 }
 
 public static boolean runHeartbeatTestsOnly()
 {
  return !Boolean.parseBoolean(System.getProperty("org.eclipse.mylyn.tests.all"));
 }
 
 public static void unzip(ZipFile zipFile, File dstDir)
  throws IOException
 {
  unzip(zipFile, dstDir, dstDir, 0);
 }
 
 /* Error */
 public static void write(String fileName, StringBuffer content)
  throws IOException
 {
  // Byte code:
  //  0: new 348	java/io/FileWriter
  //  3: dup
  //  4: aload_0
  //  5: invokespecial 637	java/io/FileWriter:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  8: astore_2
  //  9: aload_2
  //  10: aload_1
  //  11: invokevirtual 667	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  14: invokevirtual 647	java/io/Writer:write	(Ljava/lang/String;)V
  //  17: goto +14 -> 31
  //  20: astore_3
  //  21: aload_2
  //  22: invokevirtual 646	java/io/Writer:close	()V
  //  25: goto +4 -> 29
  //  28: pop
  //  29: aload_3
  //  30: athrow
  //  31: aload_2
  //  32: invokevirtual 646	java/io/Writer:close	()V
  //  35: goto +4 -> 39
  //  38: pop
  //  39: return
  // Line number table:
  //  Java source line #362	-> byte code offset #0
  //  Java source line #364	-> byte code offset #9
  //  Java source line #365	-> byte code offset #20
  //  Java source line #367	-> byte code offset #21
  //  Java source line #368	-> byte code offset #28
  //  Java source line #371	-> byte code offset #29
  //  Java source line #367	-> byte code offset #31
  //  Java source line #368	-> byte code offset #38
  //  Java source line #372	-> byte code offset #39
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	40	0	fileName	String
  //  0	40	1	content	StringBuffer
  //  8	24	2	writer	java.io.Writer
  //  20	10	3	localObject	Object
  //  28	1	4	localIOException1	IOException
  //  38	1	5	localIOException2	IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  9	20	20	finally
  //  21	25	28	java/io/IOException
  //  31	35	38	java/io/IOException
 }
 
 private static UserCredentials createCredentials(Properties properties, String prefix, String defaultUsername, String defaultPassword)
 {
  String username = properties.getProperty(prefix + "user");
  String password = properties.getProperty(prefix + "pass");
  if (username == null) {
   username = defaultUsername;
  }
  if (password == null) {
   password = defaultPassword;
  }
  if ((username == null) || (password == null)) {
   throw new AssertionFailedError("username or password not found for " + prefix + 
    " in <plug-in dir>/credentials.properties, make sure file is valid");
  }
  return new UserCredentials(username, password);
 }
 
 private static void transferData(InputStream in, OutputStream out)
  throws IOException
 {
  byte[] buf = new byte['?'];
  int len;
  while ((len = in.read(buf)) > 0)
  {
   int len;
   out.write(buf, 0, len);
  }
 }
 
 /* Error */
 private static void unzip(ZipFile zipFile, File rootDstDir, File dstDir, int depth)
  throws IOException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: invokevirtual 693	java/util/zip/ZipFile:entries	()Ljava/util/Enumeration;
  //  4: astore 4
  //  6: goto +158 -> 164
  //  9: aload 4
  //  11: invokeinterface 732 1 0
  //  16: checkcast 380	java/util/zip/ZipEntry
  //  19: astore 5
  //  21: aload 5
  //  23: invokevirtual 690	java/util/zip/ZipEntry:isDirectory	()Z
  //  26: ifeq +6 -> 32
  //  29: goto +135 -> 164
  //  32: aload 5
  //  34: invokevirtual 691	java/util/zip/ZipEntry:getName	()Ljava/lang/String;
  //  37: astore 6
  //  39: new 345	java/io/File
  //  42: dup
  //  43: aload_2
  //  44: aload 6
  //  46: bipush 47
  //  48: getstatic 611	java/io/File:separatorChar	C
  //  51: invokestatic 716	org/eclipse/mylyn/commons/sdk/util/CommonTestUtil:changeSeparator	(Ljava/lang/String;CC)Ljava/lang/String;
  //  54: invokespecial 632	java/io/File:<init>	(Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)V
  //  57: astore 7
  //  59: aload 7
  //  61: invokevirtual 627	java/io/File:getParentFile	()Ljava/io/File;
  //  64: invokevirtual 625	java/io/File:mkdirs	()Z
  //  67: pop
  //  68: aconst_null
  //  69: astore 8
  //  71: aconst_null
  //  72: astore 9
  //  74: aload_0
  //  75: aload 5
  //  77: invokevirtual 694	java/util/zip/ZipFile:getInputStream	(Ljava/util/zip/ZipEntry;)Ljava/io/InputStream;
  //  80: astore 8
  //  82: new 347	java/io/FileOutputStream
  //  85: dup
  //  86: aload 7
  //  88: invokespecial 636	java/io/FileOutputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  91: astore 9
  //  93: aload 8
  //  95: aload 9
  //  97: invokestatic 715	org/eclipse/mylyn/commons/sdk/util/CommonTestUtil:transferData	(Ljava/io/InputStream;Ljava/io/OutputStream;)V
  //  100: goto +36 -> 136
  //  103: astore 10
  //  105: aload 9
  //  107: ifnull +12 -> 119
  //  110: aload 9
  //  112: invokevirtual 641	java/io/OutputStream:close	()V
  //  115: goto +4 -> 119
  //  118: pop
  //  119: aload 8
  //  121: ifnull +12 -> 133
  //  124: aload 8
  //  126: invokevirtual 639	java/io/InputStream:close	()V
  //  129: goto +4 -> 133
  //  132: pop
  //  133: aload 10
  //  135: athrow
  //  136: aload 9
  //  138: ifnull +12 -> 150
  //  141: aload 9
  //  143: invokevirtual 641	java/io/OutputStream:close	()V
  //  146: goto +4 -> 150
  //  149: pop
  //  150: aload 8
  //  152: ifnull +12 -> 164
  //  155: aload 8
  //  157: invokevirtual 639	java/io/InputStream:close	()V
  //  160: goto +4 -> 164
  //  163: pop
  //  164: aload 4
  //  166: invokeinterface 731 1 0
  //  171: ifne -162 -> 9
  //  174: goto +16 -> 190
  //  177: astore 11
  //  179: aload_0
  //  180: invokevirtual 692	java/util/zip/ZipFile:close	()V
  //  183: goto +4 -> 187
  //  186: pop
  //  187: aload 11
  //  189: athrow
  //  190: aload_0
  //  191: invokevirtual 692	java/util/zip/ZipFile:close	()V
  //  194: goto +4 -> 198
  //  197: pop
  //  198: return
  // Line number table:
  //  Java source line #415	-> byte code offset #0
  //  Java source line #418	-> byte code offset #6
  //  Java source line #419	-> byte code offset #9
  //  Java source line #420	-> byte code offset #21
  //  Java source line #421	-> byte code offset #29
  //  Java source line #423	-> byte code offset #32
  //  Java source line #424	-> byte code offset #39
  //  Java source line #425	-> byte code offset #59
  //  Java source line #426	-> byte code offset #68
  //  Java source line #427	-> byte code offset #71
  //  Java source line #429	-> byte code offset #74
  //  Java source line #430	-> byte code offset #82
  //  Java source line #431	-> byte code offset #93
  //  Java source line #432	-> byte code offset #103
  //  Java source line #433	-> byte code offset #105
  //  Java source line #435	-> byte code offset #110
  //  Java source line #436	-> byte code offset #118
  //  Java source line #440	-> byte code offset #119
  //  Java source line #442	-> byte code offset #124
  //  Java source line #443	-> byte code offset #132
  //  Java source line #447	-> byte code offset #133
  //  Java source line #433	-> byte code offset #136
  //  Java source line #435	-> byte code offset #141
  //  Java source line #436	-> byte code offset #149
  //  Java source line #440	-> byte code offset #150
  //  Java source line #442	-> byte code offset #155
  //  Java source line #443	-> byte code offset #163
  //  Java source line #418	-> byte code offset #164
  //  Java source line #449	-> byte code offset #177
  //  Java source line #451	-> byte code offset #179
  //  Java source line #452	-> byte code offset #186
  //  Java source line #455	-> byte code offset #187
  //  Java source line #451	-> byte code offset #190
  //  Java source line #452	-> byte code offset #197
  //  Java source line #456	-> byte code offset #198
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	199	0	zipFile	ZipFile
  //  0	199	1	rootDstDir	File
  //  0	199	2	dstDir	File
  //  0	199	3	depth	int
  //  4	161	4	entries	java.util.Enumeration<? extends java.util.zip.ZipEntry>
  //  19	57	5	entry	java.util.zip.ZipEntry
  //  37	8	6	entryName	String
  //  57	30	7	file	File
  //  69	87	8	src	InputStream
  //  72	70	9	dst	OutputStream
  //  103	31	10	localObject1	Object
  //  177	11	11	localObject2	Object
  //  118	1	12	localIOException1	IOException
  //  132	1	13	localIOException2	IOException
  //  149	1	14	localIOException3	IOException
  //  163	1	15	localIOException4	IOException
  //  186	1	16	localIOException5	IOException
  //  197	1	17	localIOException6	IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  74	103	103	finally
  //  110	115	118	java/io/IOException
  //  124	129	132	java/io/IOException
  //  141	146	149	java/io/IOException
  //  155	160	163	java/io/IOException
  //  6	177	177	finally
  //  179	183	186	java/io/IOException
  //  190	194	197	java/io/IOException
 }
 
 public static boolean isCertificateAuthBroken()
 {
  return new VersionRange("[0.0.0,1.6.0.25]").isIncluded(CoreUtil.getRuntimeVersion());
 }
 
 public static boolean hasCertificateCredentials()
 {
  try
  {
   getCertificateCredentials();
   return true;
  }
  catch (AssertionFailedError localAssertionFailedError) {}
  return false;
 }
 
 public static String getShortUserName(UserCredentials credentials)
 {
  String username = credentials.getUserName();
  if (username.contains("@")) {
   return username.substring(0, username.indexOf("@"));
  }
  return username;
 }
 
 public static boolean fixProxyConfiguration()
 {
  if ((Platform.isRunning()) && (CommonsNetPlugin.getProxyService() != null) && 
   (CommonsNetPlugin.getProxyService().isSystemProxiesEnabled()) && 
   (!CommonsNetPlugin.getProxyService().hasSystemProxies()))
  {
   System.err.println("Forcing manual proxy configuration");
   CommonsNetPlugin.getProxyService().setSystemProxiesEnabled(false);
   CommonsNetPlugin.getProxyService().setProxiesEnabled(true);
   return true;
  }
  return false;
 }
 
 public static void dumpSystemInfo(PrintStream out)
 {
  Properties p = System.getProperties();
  if (Platform.isRunning()) {
   p.put("build.system", Platform.getOS() + "-" + Platform.getOSArch() + "-" + Platform.getWS());
  } else {
   p.put("build.system", "standalone");
  }
  String info = "System: ${os.name} ${os.version} (${os.arch}) / ${build.system} / ${java.vendor} ${java.vm.name} ${java.version}";
  for (Map.Entry<Object, Object> entry : p.entrySet()) {
   info = info.replaceFirst(Pattern.quote("${" + entry.getKey() + "}"), entry.getValue().toString());
  }
  out.println(info);
  out.print("Proxy : " + WebUtil.getProxyForUrl("http://mylyn.eclipse.org") + " (Platform)");
  try
  {
   out.print(" / " + ProxySelector.getDefault().select(new URI("http://mylyn.eclipse.org")) + " (Java)");
  }
  catch (URISyntaxException localURISyntaxException) {}
  out.println();
  out.println();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.CommonTestUtil
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

public enum CommonTestUtil$PrivilegeLevel
{
 ADMIN, ANONYMOUS, GUEST, READ_ONLY, USER;
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.CommonTestUtil.PrivilegeLevel
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.io.PrintStream;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.TimerTask;
import junit.framework.Test;

class ManagedTestSuite$DumpThreadTask
 extends TimerTask
{
 private final Test test;
 private final Thread testThread;
 
 public ManagedTestSuite$DumpThreadTask(ManagedTestSuite paramManagedTestSuite, Test test)
 {
  this.test = test;
  testThread = Thread.currentThread();
 }
 
 public void run()
 {
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  sb.append(MessageFormat.format("Test {0} is taking too long:\n", new Object[] { test.toString() }));
  Map<Thread, StackTraceElement[]> traces = Thread.getAllStackTraces();
  for (Map.Entry<Thread, StackTraceElement[]> entry : traces.entrySet())
  {
   sb.append(((Thread)entry.getKey()).toString());
   sb.append("\n");
   StackTraceElement[] arrayOfStackTraceElement;
   int j = (arrayOfStackTraceElement = (StackTraceElement[])entry.getValue()).length;
   for (int i = 0; i < j; i++)
   {
    StackTraceElement element = arrayOfStackTraceElement[i];
    sb.append(" ");
    sb.append(element.toString());
    sb.append("\n");
   }
   sb.append("\n");
  }
  System.err.println(sb.toString());
  
  System.err.println("Sending interrupt to thread: " + testThread.toString());
  testThread.interrupt();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util.ManagedTestSuite.DumpThreadTask
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.commons.sdk.util;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.EOFException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintStream;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.util.ArrayList;
i
1 2

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd