org.eclipse.mylyn.java.tasks_3.7.1.v20120425-0100

16:46:44.914 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.mylyn.java.tasks_3.7.1.v20120425-0100.jar
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.jdt.internal.junit.model.TestCaseElement;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.model.TestElement;
import org.eclipse.jface.action.IAction;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.TreeSelection;
import org.eclipse.mylyn.tasks.core.TaskMapping;
import org.eclipse.mylyn.tasks.ui.TasksUiUtil;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.ui.IViewActionDelegate;
import org.eclipse.ui.IViewPart;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;

public class NewTaskFromJunitResultViewAction
 implements IViewActionDelegate, ISelectionChangedListener
{
 public static final String ID = "org.eclipse.mylyn.bugzilla.actions.newTaskFromJunitResultView";
 private String traceString;
 private TestCaseElement testCaseElement;
 
 public void run(IAction action)
 {
  run();
 }
 
 public void run()
 {
  if ((traceString == null) || (testCaseElement == null)) {
   return;
  }
  final StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.append("\n-- Error Log from JUnit --\nClass: ");
  sb.append(testCaseElement.getTestClassName());
  sb.append("\nMethod: ");
  sb.append(testCaseElement.getTestMethodName());
  sb.append("\nActual: ");
  sb.append(testCaseElement.getActual());
  sb.append("\nExpected: ");
  sb.append(testCaseElement.getExpected());
  sb.append("\nStack Trace:\n");
  sb.append(traceString);
  
  Shell shell = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell();
  TaskMapping taskMapping = new TaskMapping()
  {
   public String getDescription()
   {
    return sb.toString();
   }
  };
  TasksUiUtil.openNewTaskEditor(shell, taskMapping, null);
 }
 
 public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event) {}
 
 public void init(IViewPart view) {}
 
 public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection)
 {
  traceString = null;
  testCaseElement = null;
  if ((selection instanceof TreeSelection))
  {
   TreeSelection t = (TreeSelection)selection;
   TestElement testElement = (TestElement)t.getFirstElement();
   if ((testElement instanceof TestCaseElement))
   {
    testCaseElement = ((TestCaseElement)testElement);
    traceString = testCaseElement.getTrace();
   }
  }
  action.setEnabled(traceString != null);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.NewTaskFromJunitResultViewAction
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.core.runtime.CoreException;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.core.runtime.IStatus;
import org.eclipse.core.runtime.Status;
import org.eclipse.core.runtime.jobs.Job;
import org.eclipse.debug.ui.IDebugModelPresentation;
import org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.JDIDebugUIPlugin;
import org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.actions.OpenTypeAction;
import org.eclipse.jface.dialogs.MessageDialog;
import org.eclipse.jface.text.BadLocationException;
import org.eclipse.jface.text.IDocument;
import org.eclipse.jface.text.IRegion;
import org.eclipse.jface.text.hyperlink.IHyperlink;
import org.eclipse.mylyn.tasks.ui.IHighlightingHyperlink;
import org.eclipse.ui.IEditorInput;
import org.eclipse.ui.IEditorPart;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchPage;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;
import org.eclipse.ui.progress.UIJob;
import org.eclipse.ui.texteditor.IDocumentProvider;
import org.eclipse.ui.texteditor.ITextEditor;

public class JavaStackTraceFileHyperlink
 implements IHyperlink, IHighlightingHyperlink
{
 private final IRegion region;
 private final String traceLine;
 private final IRegion highlightingRegion;
 
 public JavaStackTraceFileHyperlink(IRegion region, String traceLine, IRegion highlightingRegion)
 {
  this.region = region;
  this.traceLine = traceLine;
  this.highlightingRegion = highlightingRegion;
 }
 
 public IRegion getHyperlinkRegion()
 {
  return region;
 }
 
 public String getHyperlinkText()
 {
  return null;
 }
 
 public String getTypeLabel()
 {
  return null;
 }
 
 public void open()
 {
  try
  {
   String typeName = getTypeName();
   int lineNumber = getLineNumber();
   if (lineNumber > 0) {
    lineNumber--;
   }
   startSourceSearch(typeName, lineNumber);
  }
  catch (CoreException localCoreException)
  {
   MessageDialog.openInformation(PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), 
    Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type, 
    Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Failed_to_open_type);
   return;
  }
 }
 
 protected void startSourceSearch(final String typeName, final int lineNumber)
 {
  Job search = new Job(Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Searching_)
  {
   protected IStatus run(IProgressMonitor monitor)
   {
    try
    {
     Object result = OpenTypeAction.findTypeInWorkspace(typeName);
     searchCompleted(result, typeName, lineNumber, null);
    }
    catch (CoreException e)
    {
     searchCompleted(null, typeName, lineNumber, e.getStatus());
    }
    return Status.OK_STATUS;
   }
  };
  search.schedule();
 }
 
 protected void searchCompleted(final Object source, final String typeName, final int lineNumber, IStatus status)
 {
  UIJob job = new UIJob(Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_link_search_complete)
  {
   public IStatus runInUIThread(IProgressMonitor monitor)
   {
    if (source == null) {
     MessageDialog.openInformation(PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), 
      Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type, 
      Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Type_could_not_be_located);
    } else {
     processSearchResult(source, typeName, lineNumber);
    }
    return Status.OK_STATUS;
   }
  };
  job.setSystem(true);
  job.schedule();
 }
 
 protected void processSearchResult(Object source, String typeName, int lineNumber)
 {
  IDebugModelPresentation presentation = JDIDebugUIPlugin.getDefault().getModelPresentation();
  IEditorInput editorInput = presentation.getEditorInput(source);
  if (editorInput != null)
  {
   String editorId = presentation.getEditorId(editorInput, source);
   if (editorId != null) {
    try
    {
     IEditorPart editorPart = PlatformUI.getWorkbench()
      .getActiveWorkbenchWindow()
      .getActivePage()
      .openEditor(editorInput, editorId);
     if (((editorPart instanceof ITextEditor)) && (lineNumber >= 0))
     {
      ITextEditor textEditor = (ITextEditor)editorPart;
      IDocumentProvider provider = textEditor.getDocumentProvider();
      provider.connect(editorInput);
      IDocument document = provider.getDocument(editorInput);
      try
      {
       IRegion line = document.getLineInformation(lineNumber);
       textEditor.selectAndReveal(line.getOffset(), line.getLength());
      }
      catch (BadLocationException localBadLocationException)
      {
       MessageDialog.openInformation(
       
        PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type, 
        Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Line_not_found_in_type);
      }
      provider.disconnect(editorInput);
     }
    }
    catch (CoreException localCoreException)
    {
     MessageDialog.openInformation(PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), 
      Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type, 
      Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Failed_to_open_type);
    }
   }
  }
 }
 
 private String getTypeName()
 {
  int start = traceLine.indexOf('(');
  int end = traceLine.indexOf(':');
  if ((start >= 0) && (end > start))
  {
   String typeName = traceLine.substring(start + 1, end);
   typeName = typeName.substring(0, typeName.indexOf("."));
   
   String qualifier = traceLine.substring(0, start);
   
   start = qualifier.lastIndexOf('.');
   if (start >= 0)
   {
    start = qualifier.subSequence(0, start).toString().lastIndexOf('.');
    if (start == -1) {
     start = 0;
    }
   }
   if (start >= 0) {
    qualifier = qualifier.substring(0, start);
   }
   if (qualifier.length() > 0) {
    typeName = qualifier + "." + typeName;
   }
   return typeName.trim();
  }
  return "error";
 }
 
 private int getLineNumber()
  throws CoreException
 {
  int index = traceLine.lastIndexOf(':');
  if (index >= 0)
  {
   String numText = traceLine.substring(index + 1);
   index = numText.indexOf(')');
   if (index >= 0) {
    numText = numText.substring(0, index);
   }
   try
   {
    return Integer.parseInt(numText);
   }
   catch (NumberFormatException localNumberFormatException)
   {
    throw new CoreException(null);
   }
  }
  throw new CoreException(null);
 }
 
 public IRegion getHighlightingRegion()
 {
  return highlightingRegion != null ? highlightingRegion : region;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.JavaStackTraceFileHyperlink
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.mylyn.tasks.core.TaskMapping;

class NewTaskFromJunitResultViewAction$1
 extends TaskMapping
{
 NewTaskFromJunitResultViewAction$1(NewTaskFromJunitResultViewAction paramNewTaskFromJunitResultViewAction, StringBuilder paramStringBuilder) {}
 
 public String getDescription()
 {
  return val$sb.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.NewTaskFromJunitResultViewAction.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import org.eclipse.jface.text.IRegion;
import org.eclipse.jface.text.ITextViewer;
import org.eclipse.jface.text.Region;
import org.eclipse.jface.text.hyperlink.IHyperlink;
import org.eclipse.mylyn.tasks.ui.AbstractTaskHyperlinkDetector;

public class JavaStackTraceHyperlinkDetector
 extends AbstractTaskHyperlinkDetector
{
 private static final Pattern stackTracePattern = Pattern.compile("\\S*\\(([\\w\\$]*\\.java:\\d*)\\)", 
  2);
 
 private static IRegion determineRegion(int textOffset, Matcher m, int group)
 {
  return new Region(textOffset + m.start(group), m.end(group) - m.start(group));
 }
 
 private static boolean isInRegion(int offsetInText, Matcher m)
 {
  return (offsetInText == -1) || ((offsetInText >= m.start()) && (offsetInText <= m.end()));
 }
 
 protected List<IHyperlink> detectHyperlinks(ITextViewer textViewer, String content, int offsetInContent, int contentOffset)
 {
  List<IHyperlink> links = null;
  Matcher m = stackTracePattern.matcher(content);
  while (m.find()) {
   if (isInRegion(offsetInContent, m))
   {
    if (links == null) {
     links = new ArrayList();
    }
    links.add(new JavaStackTraceFileHyperlink(determineRegion(contentOffset, m, 0), m.group(), 
     determineRegion(contentOffset, m, 1)));
   }
  }
  return links;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.JavaStackTraceHyperlinkDetector
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.core.runtime.CoreException;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.core.runtime.IStatus;
import org.eclipse.core.runtime.Status;
import org.eclipse.core.runtime.jobs.Job;
import org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.actions.OpenTypeAction;

class JavaStackTraceFileHyperlink$1
 extends Job
{
 JavaStackTraceFileHyperlink$1(JavaStackTraceFileHyperlink paramJavaStackTraceFileHyperlink, String $anonymous0, String paramString1, int paramInt)
 {
  super($anonymous0);
 }
 
 protected IStatus run(IProgressMonitor monitor)
 {
  try
  {
   Object result = OpenTypeAction.findTypeInWorkspace(val$typeName);
   this$0.searchCompleted(result, val$typeName, val$lineNumber, null);
  }
  catch (CoreException e)
  {
   this$0.searchCompleted(null, val$typeName, val$lineNumber, e.getStatus());
  }
  return Status.OK_STATUS;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.JavaStackTraceFileHyperlink.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.core.runtime.IStatus;
import org.eclipse.core.runtime.Status;
import org.eclipse.jface.dialogs.MessageDialog;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;
import org.eclipse.ui.progress.UIJob;

class JavaStackTraceFileHyperlink$2
 extends UIJob
{
 JavaStackTraceFileHyperlink$2(JavaStackTraceFileHyperlink paramJavaStackTraceFileHyperlink, String $anonymous0, Object paramObject, String paramString1, int paramInt)
 {
  super($anonymous0);
 }
 
 public IStatus runInUIThread(IProgressMonitor monitor)
 {
  if (val$source == null) {
   MessageDialog.openInformation(PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(), 
    Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type, 
    Messages.JavaStackTraceFileHyperlink_Type_could_not_be_located);
  } else {
   this$0.processSearchResult(val$source, val$typeName, val$lineNumber);
  }
  return Status.OK_STATUS;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.JavaStackTraceFileHyperlink.2
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks;

import org.eclipse.osgi.util.NLS;

public class Messages
 extends NLS
{
 private static final String BUNDLE_NAME = "org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.messages";
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_Failed_to_open_type;
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_Line_not_found_in_type;
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_link_search_complete;
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_Open_Type;
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_Searching_;
 public static String JavaStackTraceFileHyperlink_Type_could_not_be_located;
 
 static {}
 
 public static void reloadMessages()
 {
  NLS.initializeMessages("org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.messages", Messages.class);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.mylyn.internal.java.tasks.Messages
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
1

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd