org.eclipse.ui.net_1.2.101.v20120914-093638

16:48:24.166 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.ui.net_1.2.101.v20120914-093638.jar
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin;
import org.osgi.framework.BundleContext;

public class Activator
 extends AbstractUIPlugin
{
 public static final String PLUGIN_ID = "org.eclipse.ui.net";
 private static Activator plugin;
 
 public Activator()
 {
  plugin = this;
 }
 
 public static Activator getDefault()
 {
  return plugin;
 }
 
 public void start(BundleContext context)
  throws Exception
 {
  super.start(context);
 }
 
 public void stop(BundleContext context)
  throws Exception
 {
  plugin = null;
  super.stop(context);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.Activator
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.osgi.util.NLS;

public final class NetUIMessages
 extends NLS
{
 private static final String BUNDLE_NAME = "org.eclipse.ui.internal.net.messages";
 public static String ProxyPreferencePage_0;
 public static String ProxyPreferencePage_1;
 public static String ProxyPreferencePage_2;
 public static String ProxyPreferencePage_3;
 public static String ProxyPreferencePage_4;
 public static String ProxyPreferencePage_5;
 public static String ProxyPreferencePage_6;
 public static String ProxyPreferencePage_7;
 public static String ProxyPreferencePage_8;
 public static String ProxyPreferencePage_9;
 public static String ProxyPreferencePage_10;
 public static String ProxyPreferencePage_11;
 public static String ProxyPreferencePage_12;
 public static String ProxyPreferencePage_13;
 public static String ProxyPreferencePage_14;
 public static String ProxyPreferencePage_15;
 public static String ProxyPreferencePage_16;
 public static String ProxyPreferencePage_17;
 public static String ProxyPreferencePage_18;
 public static String ProxyPreferencePage_19;
 public static String ProxyPreferencePage_20;
 public static String ProxyEntryDialog_0;
 public static String ProxyEntryDialog_1;
 public static String ProxyEntryDialog_2;
 public static String ProxyEntryDialog_3;
 public static String ProxyEntryDialog_4;
 public static String ProxyEntryDialog_5;
 public static String ProxyEntryDialog_6;
 public static String ProxyEntryDialog_7;
 public static String ProxyEntryDialog_8;
 public static String ProxyEntryDialog_9;
 public static String ProxyEntryDialog_10;
 public static String ProxyEntryDialog_11;
 public static String ProxyEntryDialog_12;
 public static String ProxyEntryDialog_13;
 public static String ProxyBypassDialog_0;
 public static String ProxyBypassDialog_1;
 public static String ProxyBypassDialog_2;
 public static String UserValidationDialog_0;
 public static String UserValidationDialog_1;
 public static String UserValidationDialog_2;
 public static String UserValidationDialog_3;
 
 static
 {
  NLS.initializeMessages("org.eclipse.ui.internal.net.messages", NetUIMessages.class);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NetUIMessages
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;

class NonProxyHostsComposite$1
 implements ISelectionChangedListener
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$1(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event)
 {
  this$0.enableButtons();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.1
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.CheckStateChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.ICheckStateListener;

class NonProxyHostsComposite$2
 implements ICheckStateListener
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$2(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void checkStateChanged(CheckStateChangedEvent event)
 {
  this$0.setProvider(this$0.currentProvider);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.2
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;

class NonProxyHostsComposite$3
 implements IDoubleClickListener
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$3(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
 {
  this$0.editSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.3
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;

class NonProxyHostsComposite$4
 extends SelectionAdapter
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$4(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  this$0.addHost();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.4
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;

class NonProxyHostsComposite$5
 extends SelectionAdapter
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$5(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  this$0.editSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.5
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;

class NonProxyHostsComposite$6
 extends SelectionAdapter
{
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$6(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite)
 {
  this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  this$0.removeSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.6
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.dialogs.IInputValidator;
import org.eclipse.jface.dialogs.InputDialog;
import org.eclipse.jface.fieldassist.ControlDecoration;
import org.eclipse.jface.fieldassist.FieldDecoration;
import org.eclipse.jface.fieldassist.FieldDecorationRegistry;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Control;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

class NonProxyHostsComposite$7
 extends InputDialog
{
 private ControlDecoration decorator;
 final NonProxyHostsComposite this$0;
 
 NonProxyHostsComposite$7(NonProxyHostsComposite paramNonProxyHostsComposite, Shell $anonymous0, String $anonymous1, String $anonymous2, String $anonymous3, IInputValidator $anonymous4)
 {
  super($anonymous0, $anonymous1, $anonymous2, $anonymous3, $anonymous4);this$0 = paramNonProxyHostsComposite;
 }
 
 protected Control createDialogArea(Composite parent)
 {
  Control createDialogArea = super.createDialogArea(parent);
  decorator = new ControlDecoration(getText(), 16512);
  decorator.setDescriptionText(NetUIMessages.ProxyBypassDialog_2);
  decorator.setImage(FieldDecorationRegistry.getDefault()
   .getFieldDecoration(
   "DEC_INFORMATION")
   .getImage());
  return createDialogArea;
 }
 
 public boolean close()
 {
  decorator.dispose();
  return super.close();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite.7
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.eclipse.core.internal.net.ProxySelector;
import org.eclipse.core.internal.net.StringUtil;
import org.eclipse.jface.dialogs.IInputValidator;
import org.eclipse.jface.dialogs.InputDialog;
import org.eclipse.jface.fieldassist.ControlDecoration;
import org.eclipse.jface.fieldassist.FieldDecoration;
import org.eclipse.jface.fieldassist.FieldDecorationRegistry;
import org.eclipse.jface.viewers.CheckStateChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.CheckboxTableViewer;
import org.eclipse.jface.viewers.ColumnPixelData;
import org.eclipse.jface.viewers.ColumnWeightData;
import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.ICheckStateListener;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredSelection;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.TableLayout;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Control;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Table;

public class NonProxyHostsComposite
 extends Composite
{
 private Label hostsLabel;
 CheckboxTableViewer hostsViewer;
 private Button addButton;
 private Button editButton;
 private Button removeButton;
 protected String currentProvider;
 private ArrayList bypassHosts = new ArrayList();
 
 NonProxyHostsComposite(Composite parent, int style)
 {
  super(parent, style);
  createWidgets();
 }
 
 protected void createWidgets()
 {
  setLayout(new GridLayout(2, false));
  
  hostsLabel = new Label(this, 0);
  hostsLabel.setText(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_12);
  hostsLabel.setLayoutData(new GridData(16384, 128, false, false, 
   2, 1));
  
  Table hostsTable = new Table(this, 68386);
  
  hostsTable.setHeaderVisible(true);
  hostsTable.setLinesVisible(true);
  hostsTable.setLayoutData(new GridData(4, 4, true, true, 
   1, 3));
  
  hostsViewer = new CheckboxTableViewer(hostsTable);
  NonProxyHostsLabelProvider labelProvider = new NonProxyHostsLabelProvider();
  NonProxyHostsContentProvider contentProvider = new NonProxyHostsContentProvider();
  labelProvider.createColumns(hostsViewer);
  hostsViewer.setContentProvider(contentProvider);
  hostsViewer.setLabelProvider(labelProvider);
  
  TableLayout tableLayout = new TableLayout();
  tableLayout.addColumnData(new ColumnPixelData(24));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(50, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(50, 50, true));
  hostsTable.setLayout(tableLayout);
  
  addButton = createButton(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_15);
  editButton = createButton(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_16);
  removeButton = createButton(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_17);
  
  hostsViewer
   .addSelectionChangedListener(new ISelectionChangedListener()
   {
    public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event)
    {
     enableButtons();
    }
   });
  hostsViewer.addCheckStateListener(new ICheckStateListener()
  {
   public void checkStateChanged(CheckStateChangedEvent event)
   {
    setProvider(currentProvider);
   }
  });
  hostsViewer.addDoubleClickListener(new IDoubleClickListener()
  {
   public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
   {
    editSelection();
   }
  });
  addButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
  {
   public void widgetSelected(SelectionEvent e)
   {
    addHost();
   }
  });
  editButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
  {
   public void widgetSelected(SelectionEvent e)
   {
    editSelection();
   }
  });
  removeButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
  {
   public void widgetSelected(SelectionEvent e)
   {
    removeSelection();
   }
  });
  initializeValues();
  enableButtons();
 }
 
 public void setEnabled(boolean enabled)
 {
  super.setEnabled(enabled);
  hostsViewer.getTable().setEnabled(enabled);
  enableButtons();
 }
 
 protected void enableButtons()
 {
  boolean enabled = getEnabled();
  if (enabled)
  {
   boolean editable = isSelectionEditable();
   addButton.setEnabled(true);
   editButton.setEnabled(editable);
   removeButton.setEnabled(editable);
  }
  else
  {
   addButton.setEnabled(false);
   editButton.setEnabled(false);
   removeButton.setEnabled(false);
  }
 }
 
 private boolean isSelectionEditable()
 {
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)hostsViewer
   .getSelection();
  Iterator iterator = selection.iterator();
  boolean editable = iterator.hasNext();
  while (iterator.hasNext())
  {
   String provider = ((ProxyBypassData)iterator.next()).getSource();
   if (!ProxySelector.canSetBypassHosts(provider)) {
    editable = false;
   }
  }
  return editable;
 }
 
 protected void addHost()
 {
  String[] hosts = promptForHost(null);
  if (hosts != null)
  {
   for (int i = 0; i < hosts.length; i++) {
    bypassHosts.add(0, new ProxyBypassData(hosts[i], 
     getEditableProvider()));
   }
   hostsViewer.refresh();
   setProvider(currentProvider);
  }
 }
 
 private String getEditableProvider()
 {
  String[] providers = ProxySelector.getProviders();
  for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
   if (ProxySelector.canSetBypassHosts(providers[i])) {
    return providers[i];
   }
  }
  return null;
 }
 
 protected void removeSelection()
 {
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)hostsViewer
   .getSelection();
  Iterator it = selection.iterator();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)it.next();
   bypassHosts.remove(data);
  }
  hostsViewer.refresh();
 }
 
 protected void editSelection()
 {
  if (!isSelectionEditable()) {
   return;
  }
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)hostsViewer
   .getSelection();
  String selectedHosts = getStringList(selection.iterator());
  String[] hosts = promptForHost(selectedHosts);
  if (hosts != null)
  {
   Object[] selectedItems = selection.toArray();
   for (int i = 0; i < selectedItems.length; i++)
   {
    ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)selectedItems[i];
    data.setHost(hosts[i]);
   }
   hostsViewer.refresh();
  }
 }
 
 String getStringList(Iterator iterator)
 {
  StringBuffer buffer = new StringBuffer();
  if (iterator.hasNext())
  {
   ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)iterator.next();
   buffer.append(data.getHost());
  }
  while (iterator.hasNext())
  {
   buffer.append(';');
   ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)iterator.next();
   buffer.append(data.getHost());
  }
  return buffer.toString();
 }
 
 private String[] promptForHost(String selectedHosts)
 {
  InputDialog dialog = new InputDialog(getShell(), 
   NetUIMessages.ProxyBypassDialog_0, 
   NetUIMessages.ProxyBypassDialog_1, selectedHosts, null)
   {
    private ControlDecoration decorator;
    
    protected Control createDialogArea(Composite parent)
    {
     Control createDialogArea = super.createDialogArea(parent);
     decorator = new ControlDecoration(getText(), 16512);
     decorator.setDescriptionText(NetUIMessages.ProxyBypassDialog_2);
     decorator.setImage(FieldDecorationRegistry.getDefault()
      .getFieldDecoration(
      "DEC_INFORMATION")
      .getImage());
     return createDialogArea;
    }
    
    public boolean close()
    {
     decorator.dispose();
     return super.close();
    }
   };
   int result = dialog.open();
   if (result != 1)
   {
    String value = dialog.getValue();
    String[] hosts = StringUtil.split(value, new String[] { ";", "|" });
    ArrayList filtered = new ArrayList();
    for (int i = 0; i < hosts.length; i++) {
     if (hosts[i].length() != 0) {
      filtered.add(hosts[i]);
     }
    }
    return (String[])filtered.toArray(new String[0]);
   }
   return null;
  }
  
  private Button createButton(String message)
  {
   Button button = new Button(this, 8);
   button.setText(message);
   button.setLayoutData(new GridData(4, 128, false, false));
   return button;
  }
  
  public void initializeValues()
  {
   String[] providers = ProxySelector.getProviders();
   for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
    bypassHosts.addAll(getProxyBypassData(providers[i]));
   }
   hostsViewer.setInput(bypassHosts);
   setProvider(ProxySelector.getDefaultProvider());
  }
  
  public void setProvider(String item)
  {
   if (item == null) {
    item = currentProvider;
   } else {
    currentProvider = item;
   }
   ArrayList selected = new ArrayList();
   Iterator it = bypassHosts.iterator();
   while (it.hasNext())
   {
    ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)it.next();
    if (data.getSource().equalsIgnoreCase(item)) {
     selected.add(data);
    }
   }
   hostsViewer.setCheckedElements(selected.toArray(new ProxyBypassData[0]));
  }
  
  public void performApply()
  {
   String provider = getEditableProvider();
   Iterator it = bypassHosts.iterator();
   ArrayList hosts = new ArrayList();
   while (it.hasNext())
   {
    ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)it.next();
    if (data.getSource().equals(provider)) {
     hosts.add(data.getHost());
    }
   }
   String[] data = (String[])hosts.toArray(new String[0]);
   ProxySelector.setBypassHosts(provider, data);
  }
  
  public void refresh()
  {
   ArrayList natives = new ArrayList();
   String provider = getEditableProvider();
   Iterator it = bypassHosts.iterator();
   while (it.hasNext())
   {
    ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)it.next();
    if (!data.getSource().equals(provider)) {
     natives.add(data);
    }
   }
   bypassHosts.removeAll(natives);
   String[] providers = ProxySelector.getProviders();
   for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
    if (!providers[i].equals(provider)) {
     bypassHosts.addAll(getProxyBypassData(providers[i]));
    }
   }
   hostsViewer.refresh();
   setProvider(currentProvider);
  }
  
  private List getProxyBypassData(String provider)
  {
   List bypassProxyData = new ArrayList();
   String[] hosts = ProxySelector.getBypassHosts(provider);
   for (int j = 0; (hosts != null) && (j < hosts.length); j++)
   {
    ProxyBypassData data = new ProxyBypassData(hosts[j], provider);
    bypassProxyData.add(data);
   }
   return bypassProxyData;
  }
 }

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsComposite
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import java.util.Collection;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredContentProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.Viewer;

public class NonProxyHostsContentProvider
 implements IStructuredContentProvider
{
 public void dispose() {}
 
 public Object[] getElements(Object inputElement)
 {
  Collection coll = (Collection)inputElement;
  return coll.toArray(new ProxyBypassData[0]);
 }
 
 public void inputChanged(Viewer viewer, Object oldInput, Object newInput) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsContentProvider
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.core.internal.net.ProxySelector;
import org.eclipse.jface.viewers.BaseLabelProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.IColorProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.ITableLabelProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.TableViewer;
import org.eclipse.jface.viewers.TableViewerColumn;
import org.eclipse.swt.graphics.Color;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.TableColumn;

public class NonProxyHostsLabelProvider
 extends BaseLabelProvider
 implements ITableLabelProvider, IColorProvider
{
 public Image getColumnImage(Object element, int columnIndex)
 {
  return null;
 }
 
 public String getColumnText(Object element, int columnIndex)
 {
  if (element == null) {
   return null;
  }
  ProxyBypassData data = (ProxyBypassData)element;
  switch (columnIndex)
  {
  case 0: 
   return null;
  case 1: 
   return data.getHost();
  case 2: 
   return ProxySelector.localizeProvider(data.getSource());
  }
  return null;
 }
 
 public boolean isLabelProperty(Object element, String property)
 {
  return false;
 }
 
 public void createColumns(TableViewer viewer)
 {
  String[] titles = {
   "", 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_13, 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_14 };
  for (int i = 0; i < titles.length; i++)
  {
   TableColumn column = new TableViewerColumn(viewer, 0)
    .getColumn();
   column.setText(titles[i]);
   column.setResizable(true);
  }
 }
 
 public Color getBackground(Object element)
 {
  if ((element instanceof ProxyBypassData))
  {
   String provider = ((ProxyBypassData)element).getSource();
   if (!ProxySelector.canSetBypassHosts(provider)) {
    return Display.getCurrent().getSystemColor(
     29);
   }
  }
  return null;
 }
 
 public Color getForeground(Object element)
 {
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.NonProxyHostsLabelProvider
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

public class ProxyBypassData
{
 private String host;
 private String source;
 
 public ProxyBypassData(String host, String source)
 {
  this.host = host;
  this.source = source;
 }
 
 public String getHost()
 {
  return host;
 }
 
 public void setHost(String host)
 {
  this.host = host;
 }
 
 public String getSource()
 {
  return source;
 }
 
 public void setSource(String source)
 {
  this.source = source;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyBypassData
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;

class ProxyEntriesComposite$1
 implements ISelectionChangedListener
{
 final ProxyEntriesComposite this$0;
 
 ProxyEntriesComposite$1(ProxyEntriesComposite paramProxyEntriesComposite)
 {
  this$0 = paramProxyEntriesComposite;
 }
 
 public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event)
 {
  this$0.enableButtons();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite.1
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.CheckStateChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.ICheckStateListener;

class ProxyEntriesComposite$2
 implements ICheckStateListener
{
 final ProxyEntriesComposite this$0;
 
 ProxyEntriesComposite$2(ProxyEntriesComposite paramProxyEntriesComposite)
 {
  this$0 = paramProxyEntriesComposite;
 }
 
 public void checkStateChanged(CheckStateChangedEvent event)
 {
  this$0.setProvider(this$0.currentProvider);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite.2
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;

class ProxyEntriesComposite$3
 implements IDoubleClickListener
{
 final ProxyEntriesComposite this$0;
 
 ProxyEntriesComposite$3(ProxyEntriesComposite paramProxyEntriesComposite)
 {
  this$0 = paramProxyEntriesComposite;
 }
 
 public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
 {
  this$0.editSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite.3
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;

class ProxyEntriesComposite$4
 extends SelectionAdapter
{
 final ProxyEntriesComposite this$0;
 
 ProxyEntriesComposite$4(ProxyEntriesComposite paramProxyEntriesComposite)
 {
  this$0 = paramProxyEntriesComposite;
 }
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  this$0.editSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite.4
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;

class ProxyEntriesComposite$5
 extends SelectionAdapter
{
 final ProxyEntriesComposite this$0;
 
 ProxyEntriesComposite$5(ProxyEntriesComposite paramProxyEntriesComposite)
 {
  this$0 = paramProxyEntriesComposite;
 }
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  this$0.removeSelection();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite.5
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.eclipse.core.internal.net.ProxyData;
import org.eclipse.core.internal.net.ProxySelector;
import org.eclipse.jface.viewers.CheckStateChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.CheckboxTableViewer;
import org.eclipse.jface.viewers.ColumnPixelData;
import org.eclipse.jface.viewers.ColumnWeightData;
import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.ICheckStateListener;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelectionChangedListener;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredSelection;
import org.eclipse.jface.viewers.SelectionChangedEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.TableLayout;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Table;

public class ProxyEntriesComposite
 extends Composite
{
 private Label entriesLabel;
 private CheckboxTableViewer entriesViewer;
 private Button editButton;
 private Button removeButton;
 protected String currentProvider;
 private ArrayList proxyEntries = new ArrayList();
 
 ProxyEntriesComposite(Composite parent, int style)
 {
  super(parent, style);
  createWidgets();
 }
 
 protected void createWidgets()
 {
  setLayout(new GridLayout(2, false));
  
  entriesLabel = new Label(this, 0);
  entriesLabel.setText(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_1);
  entriesLabel.setLayoutData(new GridData(1, 16777216, 
   false, false, 2, 1));
  
  Table entriesTable = new Table(this, 68386);
  
  entriesTable.setHeaderVisible(true);
  entriesTable.setLinesVisible(true);
  entriesTable.setLayoutData(new GridData(4, 4, true, true, 
   1, 3));
  
  entriesViewer = new CheckboxTableViewer(entriesTable);
  ProxyEntriesLabelProvider labelProvider = new ProxyEntriesLabelProvider();
  ProxyEntriesContentProvider contentProvider = new ProxyEntriesContentProvider();
  labelProvider.createColumns(entriesViewer);
  entriesViewer.setContentProvider(contentProvider);
  entriesViewer.setLabelProvider(labelProvider);
  
  TableLayout tableLayout = new TableLayout();
  tableLayout.addColumnData(new ColumnPixelData(24));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(20, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(50, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(20, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(20, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(20, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(50, 50, true));
  tableLayout.addColumnData(new ColumnWeightData(50, 50, true));
  
  entriesTable.setLayout(tableLayout);
  
  editButton = createButton(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_10);
  removeButton = createButton(NetUIMessages.ProxyPreferencePage_11);
  
  entriesViewer
   .addSelectionChangedListener(new ISelectionChangedListener()
   {
    public void selectionChanged(SelectionChangedEvent event)
    {
     enableButtons();
    }
   });
  entriesViewer.addCheckStateListener(new ICheckStateListener()
  {
   public void checkStateChanged(CheckStateChangedEvent event)
   {
    setProvider(currentProvider);
   }
  });
  entriesViewer.addDoubleClickListener(new IDoubleClickListener()
  {
   public void doubleClick(DoubleClickEvent event)
   {
    editSelection();
   }
  });
  editButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
  {
   public void widgetSelected(SelectionEvent e)
   {
    editSelection();
   }
  });
  removeButton.addSelectionListener(new SelectionAdapter()
  {
   public void widgetSelected(SelectionEvent e)
   {
    removeSelection();
   }
  });
  initializeValues();
  enableButtons();
 }
 
 protected void enableButtons()
 {
  boolean enabled = getEnabled();
  if (enabled)
  {
   editButton.setEnabled(isSelectionEditable());
   removeButton.setEnabled(isSelectionRemovable());
  }
  else
  {
   editButton.setEnabled(false);
   removeButton.setEnabled(false);
  }
 }
 
 private boolean isSelectionEditable()
 {
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)entriesViewer
   .getSelection();
  return (isSelectionRemovable()) && (selection.size() == 1);
 }
 
 private boolean isSelectionRemovable()
 {
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)entriesViewer
   .getSelection();
  Iterator iterator = selection.iterator();
  boolean editable = iterator.hasNext();
  while (iterator.hasNext())
  {
   String provider = ((ProxyData)iterator.next()).getSource();
   if (!ProxySelector.canSetProxyData(provider)) {
    editable = false;
   }
  }
  return editable;
 }
 
 protected void addEntry()
 {
  Iterator it = proxyEntries.iterator();
  ArrayList added = new ArrayList();
  String editableProvider = getEditableProvider();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   if (data.getSource().equalsIgnoreCase(editableProvider)) {
    added.add(data.getType());
   }
  }
  String[] addedArray = (String[])added.toArray(new String[0]);
  ProxyData data = promptForEntry(null, addedArray, 
   NetUIMessages.ProxyEntryDialog_0);
  if (data != null)
  {
   data.setSource(editableProvider);
   proxyEntries.add(0, data);
   entriesViewer.refresh();
  }
 }
 
 private String getEditableProvider()
 {
  String[] providers = ProxySelector.getProviders();
  for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
   if (ProxySelector.canSetProxyData(providers[i])) {
    return providers[i];
   }
  }
  return null;
 }
 
 private ProxyData promptForEntry(ProxyData entry, String[] addedArray, String title)
 {
  ProxyEntryDialog dialog = new ProxyEntryDialog(getShell(), entry, 
   addedArray, title);
  int result = dialog.open();
  if (result != 1) {
   return dialog.getValue();
  }
  return null;
 }
 
 protected void editSelection()
 {
  if (!isSelectionRemovable()) {
   return;
  }
  Iterator itsel = ((IStructuredSelection)entriesViewer.getSelection()).iterator();
  ProxyData toEdit = null;
  if (itsel.hasNext()) {
   toEdit = (ProxyData)itsel.next();
  } else {
   return;
  }
  Iterator it = proxyEntries.iterator();
  ArrayList added = new ArrayList();
  String editableProvider = getEditableProvider();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   if ((data.getSource().equalsIgnoreCase(editableProvider)) && 
    (data.getType() != toEdit.getType())) {
    added.add(data.getType());
   }
  }
  String[] addedArray = (String[])added.toArray(new String[0]);
  ProxyData data = promptForEntry(toEdit, addedArray, 
   NetUIMessages.ProxyEntryDialog_1);
  if (data != null) {
   entriesViewer.refresh();
  }
 }
 
 protected void removeSelection()
 {
  IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection)entriesViewer
   .getSelection();
  Iterator it = selection.iterator();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   data.setHost("");
   data.setPort(-1);
   data.setUserid(null);
   data.setPassword(null);
  }
  entriesViewer.refresh();
 }
 
 private Button createButton(String message)
 {
  Button button = new Button(this, 8);
  button.setText(message);
  button.setLayoutData(new GridData(4, 128, false, false));
  return button;
 }
 
 public void initializeValues()
 {
  String[] providers = ProxySelector.getProviders();
  for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
   proxyEntries.addAll(getProxyData(providers[i]));
  }
  entriesViewer.setInput(proxyEntries);
  setProvider(ProxySelector.getDefaultProvider());
 }
 
 public void setProvider(String item)
 {
  if (item == null) {
   item = currentProvider;
  } else {
   currentProvider = item;
  }
  ArrayList checked = new ArrayList();
  Iterator it = proxyEntries.iterator();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   if (data.getSource().equalsIgnoreCase(item)) {
    checked.add(data);
   }
  }
  entriesViewer.setCheckedElements(checked.toArray(new ProxyData[0]));
 }
 
 public void performApply()
 {
  String provider = getEditableProvider();
  Iterator it = proxyEntries.iterator();
  ArrayList proxies = new ArrayList();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   if (data.getSource().equals(provider)) {
    proxies.add(data);
   }
  }
  ProxyData[] data = (ProxyData[])proxies.toArray(new ProxyData[0]);
  ProxySelector.setProxyData(provider, data);
 }
 
 public void refresh()
 {
  String provider = getEditableProvider();
  Iterator it = proxyEntries.iterator();
  ArrayList natives = new ArrayList();
  while (it.hasNext())
  {
   ProxyData data = (ProxyData)it.next();
   if (!data.getSource().equals(provider)) {
    natives.add(data);
   }
  }
  proxyEntries.removeAll(natives);
  String[] providers = ProxySelector.getProviders();
  for (int i = 0; i < providers.length; i++) {
   if (!providers[i].equals(provider)) {
    proxyEntries.addAll(getProxyData(providers[i]));
   }
  }
  entriesViewer.refresh();
  setProvider(currentProvider);
 }
 
 private List getProxyData(String provider)
 {
  List proxyDatas = new ArrayList();
  ProxyData[] entries = ProxySelector.getProxyData(provider);
  for (int j = 0; j < entries.length; j++)
  {
   entries[j].setSource(provider);
   proxyDatas.add(entries[j]);
  }
  return proxyDatas;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesComposite
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import java.util.Collection;
import org.eclipse.core.internal.net.ProxyData;
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredContentProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.Viewer;

public class ProxyEntriesContentProvider
 implements IStructuredContentProvider
{
 public void dispose() {}
 
 public Object[] getElements(Object inputElement)
 {
  Collection coll = (Collection)inputElement;
  return coll.toArray(new ProxyData[0]);
 }
 
 public void inputChanged(Viewer viewer, Object oldInput, Object newInput) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.ui.internal.net.ProxyEntriesContentProvider
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.ui.internal.net;

import org.eclipse.core.internal.net.ProxyData;
import org.eclipse.core.internal.net.ProxySelector;
import org.eclipse.jface.viewers.BaseLabelProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.IColorProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.ITableLabelProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.TableViewer;
import org.eclipse.jface.viewers.TableViewerColumn;
import org.eclipse.swt.graphics.Color;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.TableColumn;

public class ProxyEntriesLabelProvider
 extends BaseLabelProvider
 implements ITableLabelProvider, IColorProvider
{
 public Image getColumnImage(Object element, int columnIndex)
 {
  return null;
 }
 
 public String getColumnText(Object element, int columnIndex)
 {
  if (element == null) {
   return null;
  }
  ProxyData data = (ProxyData)element;
  switch (columnIndex)
  {
  case 0: 
   return null;
  case 1: 
   return data.getType();
  case 2: 
   if (data.isDynamic()) {
    return NetUIMessages.ProxyPreferencePage_18;
   }
   return data.getHost();
  case 3: 
   if (data.isDynamic()) {
    return NetUIMessages.ProxyPreferencePage_18;
   }
   if (data.getPort() == -1) {
    return "";
   }
   return Integer.toString(data.getPort());
  case 4: 
   return ProxySelector.localizeProvider(data.getSource());
  case 5: 
   return data.isRequiresAuthentication() ? NetUIMessages.ProxyPreferencePage_19 : NetUIMessages.ProxyPreferencePage_20;
  case 6: 
   return data.getUserId();
  case 7: 
   if (data.getPassword() == null) {
    return null;
   }
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   for (int i = 0; i < data.getPassword().length(); i++) {
    sb.append('*');
   }
   return sb.toString();
  }
  return null;
 }
 
 public boolean isLabelProperty(Object element, String property)
 {
  return false;
 }
 
 public void createColumns(TableViewer viewer)
 {
  String[] titles = {
   "", 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_2, 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_3, 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_4, 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_5, 
   NetUIMessages.ProxyPreferencePage_6, 
   NetUIMessag
1 2

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd