org.eclipse.pde.core_3.7.1.v20120103_r372

rtOperation:fInfo	Lorg/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo;
  //  91: getfield 1259	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo:destinationDirectory	Ljava/lang/String;
  //  94: invokestatic 1307	java/lang/String:valueOf	(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  97: invokespecial 1310	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  100: getstatic 1238	java/io/File:separator	Ljava/lang/String;
  //  103: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  106: aload_3
  //  107: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  110: invokevirtual 1309	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  113: astore 4
  //  115: aconst_null
  //  116: astore 5
  //  118: aload_0
  //  119: ldc_w 586
  //  122: invokevirtual 1433	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:createScriptFile	(Ljava/lang/String;)Ljava/io/File;
  //  125: astore 5
  //  127: invokestatic 1330	javax/xml/parsers/DocumentBuilderFactory:newInstance	()Ljavax/xml/parsers/DocumentBuilderFactory;
  //  130: astore 6
  //  132: aload 6
  //  134: invokevirtual 1329	javax/xml/parsers/DocumentBuilderFactory:newDocumentBuilder	()Ljavax/xml/parsers/DocumentBuilder;
  //  137: invokevirtual 1328	javax/xml/parsers/DocumentBuilder:newDocument	()Lorg/w3c/dom/Document;
  //  140: astore 7
  //  142: aload 7
  //  144: ldc_w 668
  //  147: invokeinterface 1532 2 0
  //  152: astore 8
  //  154: aload 8
  //  156: ldc_w 641
  //  159: ldc 9
  //  161: invokeinterface 1534 3 0
  //  166: aload 8
  //  168: ldc_w 609
  //  171: ldc_w 585
  //  174: invokeinterface 1534 3 0
  //  179: aload 8
  //  181: ldc_w 593
  //  184: ldc_w 568
  //  187: invokeinterface 1534 3 0
  //  192: aload 7
  //  194: aload 8
  //  196: invokeinterface 1533 2 0
  //  201: pop
  //  202: aload 7
  //  204: ldc_w 675
  //  207: invokeinterface 1532 2 0
  //  212: astore 9
  //  214: aload 9
  //  216: ldc_w 641
  //  219: ldc_w 605
  //  222: invokeinterface 1534 3 0
  //  227: aload 7
  //  229: ldc_w 610
  //  232: invokeinterface 1532 2 0
  //  237: astore 10
  //  239: aload 10
  //  241: ldc_w 612
  //  244: aload_0
  //  245: getfield 1269	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fBuildTempMetadataLocation	Ljava/lang/String;
  //  248: invokeinterface 1534 3 0
  //  253: aload 9
  //  255: aload 10
  //  257: invokeinterface 1535 2 0
  //  262: pop
  //  263: aload 8
  //  265: aload 9
  //  267: invokeinterface 1535 2 0
  //  272: pop
  //  273: aload 7
  //  275: ldc_w 675
  //  278: invokeinterface 1532 2 0
  //  283: astore 9
  //  285: aload 9
  //  287: ldc_w 641
  //  290: ldc_w 585
  //  293: invokeinterface 1534 3 0
  //  298: aload 7
  //  300: ldc_w 684
  //  303: invokeinterface 1532 2 0
  //  308: astore 10
  //  310: aload 10
  //  312: ldc_w 687
  //  315: aload 4
  //  317: invokeinterface 1534 3 0
  //  322: aload 10
  //  324: ldc_w 593
  //  327: aload_0
  //  328: getfield 1269	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fBuildTempMetadataLocation	Ljava/lang/String;
  //  331: invokeinterface 1534 3 0
  //  336: aload 10
  //  338: ldc_w 680
  //  341: ldc_w 678
  //  344: invokeinterface 1534 3 0
  //  349: aload 9
  //  351: aload 10
  //  353: invokeinterface 1535 2 0
  //  358: pop
  //  359: aload 8
  //  361: aload 9
  //  363: invokeinterface 1535 2 0
  //  368: pop
  //  369: aload 7
  //  371: aload 5
  //  373: invokestatic 1411	org/eclipse/pde/internal/core/XMLPrintHandler:writeFile	(Lorg/w3c/dom/Document;Ljava/io/File;)V
  //  376: iconst_2
  //  377: anewarray 698	java/lang/String
  //  380: dup
  //  381: iconst_0
  //  382: ldc_w 585
  //  385: aastore
  //  386: dup
  //  387: iconst_1
  //  388: ldc_w 605
  //  391: aastore
  //  392: astore 11
  //  394: new 722	org/eclipse/ant/core/AntRunner
  //  397: dup
  //  398: invokespecial 1336	org/eclipse/ant/core/AntRunner:<init>	()V
  //  401: astore 12
  //  403: aload 12
  //  405: aload 5
  //  407: invokevirtual 1283	java/io/File:getAbsolutePath	()Ljava/lang/String;
  //  410: invokevirtual 1339	org/eclipse/ant/core/AntRunner:setBuildFileLocation	(Ljava/lang/String;)V
  //  413: aload 12
  //  415: aload 11
  //  417: invokevirtual 1340	org/eclipse/ant/core/AntRunner:setExecutionTargets	([Ljava/lang/String;)V
  //  420: aload 12
  //  422: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  425: dup
  //  426: aload_2
  //  427: iconst_1
  //  428: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  431: invokevirtual 1343	org/eclipse/ant/core/AntRunner:run	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  434: goto +149 -> 583
  //  437: pop
  //  438: aload 5
  //  440: ifnull +17 -> 457
  //  443: aload 5
  //  445: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  448: ifeq +9 -> 457
  //  451: aload 5
  //  453: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  456: pop
  //  457: aload_2
  //  458: invokeinterface 1493 1 0
  //  463: goto +145 -> 608
  //  466: pop
  //  467: aload 5
  //  469: ifnull +17 -> 486
  //  472: aload 5
  //  474: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  477: ifeq +9 -> 486
  //  480: aload 5
  //  482: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  485: pop
  //  486: aload_2
  //  487: invokeinterface 1493 1 0
  //  492: goto +116 -> 608
  //  495: pop
  //  496: aload 5
  //  498: ifnull +17 -> 515
  //  501: aload 5
  //  503: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  506: ifeq +9 -> 515
  //  509: aload 5
  //  511: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  514: pop
  //  515: aload_2
  //  516: invokeinterface 1493 1 0
  //  521: goto +87 -> 608
  //  524: pop
  //  525: aload 5
  //  527: ifnull +17 -> 544
  //  530: aload 5
  //  532: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  535: ifeq +9 -> 544
  //  538: aload 5
  //  540: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  543: pop
  //  544: aload_2
  //  545: invokeinterface 1493 1 0
  //  550: goto +58 -> 608
  //  553: astore 13
  //  555: aload 5
  //  557: ifnull +17 -> 574
  //  560: aload 5
  //  562: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  565: ifeq +9 -> 574
  //  568: aload 5
  //  570: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  573: pop
  //  574: aload_2
  //  575: invokeinterface 1493 1 0
  //  580: aload 13
  //  582: athrow
  //  583: aload 5
  //  585: ifnull +17 -> 602
  //  588: aload 5
  //  590: invokevirtual 1279	java/io/File:exists	()Z
  //  593: ifeq +9 -> 602
  //  596: aload 5
  //  598: invokevirtual 1278	java/io/File:delete	()Z
  //  601: pop
  //  602: aload_2
  //  603: invokeinterface 1493 1 0
  //  608: return
  // Line number table:
  //  Java source line #147	-> byte code offset #0
  //  Java source line #148	-> byte code offset #8
  //  Java source line #149	-> byte code offset #12
  //  Java source line #150	-> byte code offset #20
  //  Java source line #152	-> byte code offset #83
  //  Java source line #153	-> byte code offset #115
  //  Java source line #155	-> byte code offset #118
  //  Java source line #157	-> byte code offset #127
  //  Java source line #158	-> byte code offset #132
  //  Java source line #160	-> byte code offset #142
  //  Java source line #161	-> byte code offset #154
  //  Java source line #162	-> byte code offset #166
  //  Java source line #163	-> byte code offset #179
  //  Java source line #164	-> byte code offset #192
  //  Java source line #166	-> byte code offset #202
  //  Java source line #167	-> byte code offset #214
  //  Java source line #168	-> byte code offset #227
  //  Java source line #169	-> byte code offset #239
  //  Java source line #170	-> byte code offset #253
  //  Java source line #171	-> byte code offset #263
  //  Java source line #173	-> byte code offset #273
  //  Java source line #174	-> byte code offset #285
  //  Java source line #175	-> byte code offset #298
  //  Java source line #176	-> byte code offset #310
  //  Java source line #177	-> byte code offset #322
  //  Java source line #178	-> byte code offset #336
  //  Java source line #179	-> byte code offset #349
  //  Java source line #180	-> byte code offset #359
  //  Java source line #182	-> byte code offset #369
  //  Java source line #184	-> byte code offset #376
  //  Java source line #185	-> byte code offset #394
  //  Java source line #186	-> byte code offset #403
  //  Java source line #187	-> byte code offset #413
  //  Java source line #188	-> byte code offset #420
  //  Java source line #189	-> byte code offset #437
  //  Java source line #194	-> byte code offset #438
  //  Java source line #195	-> byte code offset #451
  //  Java source line #196	-> byte code offset #457
  //  Java source line #190	-> byte code offset #466
  //  Java source line #194	-> byte code offset #467
  //  Java source line #195	-> byte code offset #480
  //  Java source line #196	-> byte code offset #486
  //  Java source line #191	-> byte code offset #495
  //  Java source line #194	-> byte code offset #496
  //  Java source line #195	-> byte code offset #509
  //  Java source line #196	-> byte code offset #515
  //  Java source line #192	-> byte code offset #524
  //  Java source line #194	-> byte code offset #525
  //  Java source line #195	-> byte code offset #538
  //  Java source line #196	-> byte code offset #544
  //  Java source line #193	-> byte code offset #553
  //  Java source line #194	-> byte code offset #555
  //  Java source line #195	-> byte code offset #568
  //  Java source line #196	-> byte code offset #574
  //  Java source line #197	-> byte code offset #580
  //  Java source line #194	-> byte code offset #583
  //  Java source line #195	-> byte code offset #596
  //  Java source line #196	-> byte code offset #602
  //  Java source line #198	-> byte code offset #608
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	609	0	this	FeatureExportOperation
  //  0	609	1	configuration	String[]
  //  0	609	2	monitor	IProgressMonitor
  //  7	100	3	filename	String
  //  18	54	4	i	int
  //  113	203	4	archive	String
  //  116	481	5	scriptFile	File
  //  130	3	6	factory	DocumentBuilderFactory
  //  140	230	7	doc	Document
  //  152	208	8	root	Element
  //  212	150	9	target	Element
  //  237	115	10	child	Element
  //  392	24	11	targets	String[]
  //  401	20	12	runner	org.eclipse.ant.core.AntRunner
  //  553	28	13	localObject	Object
  //  437	1	15	localFactoryConfigurationError	FactoryConfigurationError
  //  466	1	16	localParserConfigurationException	ParserConfigurationException
  //  495	1	17	localCoreException	CoreException
  //  524	1	18	localIOException	IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  118	434	437	javax/xml/parsers/FactoryConfigurationError
  //  118	434	466	javax/xml/parsers/ParserConfigurationException
  //  118	434	495	org/eclipse/core/runtime/CoreException
  //  118	434	524	java/io/IOException
  //  118	438	553	finally
  //  466	467	553	finally
  //  495	496	553	finally
  //  524	525	553	finally
 }
 
 private void createDestination(String os, String ws, String arch)
  throws InvocationTargetException
 {
  if ((!fInfo.toDirectory) || (groupedConfigurations())) {
   return;
  }
  File file = new File(fInfo.destinationDirectory, os + '.' + ws + '.' + arch);
  if (((!file.exists()) || (!file.isDirectory())) && 
   (!file.mkdirs())) {
   throw new InvocationTargetException(new Exception(PDECoreMessages.ExportWizard_badDirectory));
  }
 }
 
 /* Error */
 private void doExport(IFeatureModel model, String[][] configs, IProgressMonitor monitor)
  throws CoreException, InvocationTargetException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_1
  //  1: invokeinterface 1528 1 0
  //  6: astore 4
  //  8: aload_2
  //  9: ifnull +14 -> 23
  //  12: aload_2
  //  13: arraylength
  //  14: ifeq +9 -> 23
  //  17: aload_2
  //  18: iconst_0
  //  19: aaload
  //  20: ifnonnull +45 -> 65
  //  23: iconst_1
  //  24: anewarray 688	[Ljava/lang/String;
  //  27: dup
  //  28: iconst_0
  //  29: iconst_3
  //  30: anewarray 698	java/lang/String
  //  33: dup
  //  34: iconst_0
  //  35: aload_0
  //  36: aload 4
  //  38: invokespecial 1438	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getOS	(Lorg/eclipse/pde/internal/core/ifeature/IFeature;)Ljava/lang/String;
  //  41: aastore
  //  42: dup
  //  43: iconst_1
  //  44: aload_0
  //  45: aload 4
  //  47: invokespecial 1440	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getWS	(Lorg/eclipse/pde/internal/core/ifeature/IFeature;)Ljava/lang/String;
  //  50: aastore
  //  51: dup
  //  52: iconst_2
  //  53: aload_0
  //  54: aload 4
  //  56: invokespecial 1439	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getOSArch	(Lorg/eclipse/pde/internal/core/ifeature/IFeature;)Ljava/lang/String;
  //  59: aastore
  //  60: aastore
  //  61: astore_2
  //  62: goto +41 -> 103
  //  65: iconst_0
  //  66: istore 5
  //  68: goto +28 -> 96
  //  71: aload_0
  //  72: aload_2
  //  73: iload 5
  //  75: aaload
  //  76: iconst_0
  //  77: aaload
  //  78: aload_2
  //  79: iload 5
  //  81: aaload
  //  82: iconst_1
  //  83: aaload
  //  84: aload_2
  //  85: iload 5
  //  87: aaload
  //  88: iconst_2
  //  89: aaload
  //  90: invokespecial 1449	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:createDestination	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  93: iinc 5 1
  //  96: iload 5
  //  98: aload_2
  //  99: arraylength
  //  100: if_icmplt -29 -> 71
  //  103: aload_1
  //  104: invokeinterface 1527 1 0
  //  109: astore 5
  //  111: aload_0
  //  112: getfield 1274	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fInfo	Lorg/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo;
  //  115: getfield 1255	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo:useJarFormat	Z
  //  118: ifeq +35 -> 153
  //  121: aload_0
  //  122: new 690	java/io/File
  //  125: dup
  //  126: aload 5
  //  128: getstatic 1266	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:FEATURE_POST_PROCESSING	Ljava/lang/String;
  //  131: invokespecial 1288	java/io/File:<init>	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  134: invokevirtual 1420	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:createPostProcessingFile	(Ljava/io/File;)V
  //  137: aload_0
  //  138: new 690	java/io/File
  //  141: dup
  //  142: aload 5
  //  144: getstatic 1267	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:PLUGIN_POST_PROCESSING	Ljava/lang/String;
  //  147: invokespecial 1288	java/io/File:<init>	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  150: invokevirtual 1420	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:createPostProcessingFile	(Ljava/io/File;)V
  //  153: aload_0
  //  154: aload 4
  //  156: invokeinterface 1520 1 0
  //  161: aload 4
  //  163: invokeinterface 1522 1 0
  //  168: aload 5
  //  170: aload_2
  //  171: aload_3
  //  172: invokevirtual 1456	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:doExport	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[[Ljava/lang/String;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  175: goto +13 -> 188
  //  178: astore 6
  //  180: aload_0
  //  181: aload_1
  //  182: invokevirtual 1422	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:deleteBuildFiles	(Ljava/lang/Object;)V
  //  185: aload 6
  //  187: athrow
  //  188: aload_0
  //  189: aload_1
  //  190: invokevirtual 1422	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:deleteBuildFiles	(Ljava/lang/Object;)V
  //  193: return
  // Line number table:
  //  Java source line #211	-> byte code offset #0
  //  Java source line #212	-> byte code offset #8
  //  Java source line #213	-> byte code offset #23
  //  Java source line #215	-> byte code offset #65
  //  Java source line #216	-> byte code offset #71
  //  Java source line #215	-> byte code offset #93
  //  Java source line #220	-> byte code offset #103
  //  Java source line #221	-> byte code offset #111
  //  Java source line #222	-> byte code offset #121
  //  Java source line #223	-> byte code offset #137
  //  Java source line #225	-> byte code offset #153
  //  Java source line #226	-> byte code offset #178
  //  Java source line #227	-> byte code offset #180
  //  Java source line #228	-> byte code offset #185
  //  Java source line #227	-> byte code offset #188
  //  Java source line #229	-> byte code offset #193
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	194	0	this	FeatureExportOperation
  //  0	194	1	model	IFeatureModel
  //  0	194	2	configs	String[][]
  //  0	194	3	monitor	IProgressMonitor
  //  6	156	4	feature	IFeature
  //  66	31	5	i	int
  //  109	60	5	location	String
  //  178	8	6	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  103	178	178	finally
 }
 
 /* Error */
 protected void createPostProcessingFile(File file)
 {
  // Byte code:
  //  0: aconst_null
  //  1: astore_2
  //  2: new 692	java/io/FileOutputStream
  //  5: dup
  //  6: aload_1
  //  7: invokespecial 1292	java/io/FileOutputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  10: astore_2
  //  11: new 714	java/util/Properties
  //  14: dup
  //  15: invokespecial 1325	java/util/Properties:<init>	()V
  //  18: astore_3
  //  19: aload_3
  //  20: ldc 2
  //  22: ldc_w 681
  //  25: invokevirtual 1327	java/util/Properties:put	(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  //  28: pop
  //  29: aload_3
  //  30: aload_2
  //  31: ldc 1
  //  33: invokevirtual 1326	java/util/Properties:store	(Ljava/io/OutputStream;Ljava/lang/String;)V
  //  36: aload_2
  //  37: invokevirtual 1291	java/io/FileOutputStream:flush	()V
  //  40: goto +36 -> 76
  //  43: pop
  //  44: aload_2
  //  45: ifnull +43 -> 88
  //  48: aload_2
  //  49: invokevirtual 1290	java/io/FileOutputStream:close	()V
  //  52: goto +36 -> 88
  //  55: pop
  //  56: goto +32 -> 88
  //  59: astore 4
  //  61: aload_2
  //  62: ifnull +11 -> 73
  //  65: aload_2
  //  66: invokevirtual 1290	java/io/FileOutputStream:close	()V
  //  69: goto +4 -> 73
  //  72: pop
  //  73: aload 4
  //  75: athrow
  //  76: aload_2
  //  77: ifnull +11 -> 88
  //  80: aload_2
  //  81: invokevirtual 1290	java/io/FileOutputStream:close	()V
  //  84: goto +4 -> 88
  //  87: pop
  //  88: return
  // Line number table:
  //  Java source line #232	-> byte code offset #0
  //  Java source line #234	-> byte code offset #2
  //  Java source line #235	-> byte code offset #11
  //  Java source line #236	-> byte code offset #19
  //  Java source line #237	-> byte code offset #29
  //  Java source line #238	-> byte code offset #36
  //  Java source line #239	-> byte code offset #43
  //  Java source line #242	-> byte code offset #44
  //  Java source line #243	-> byte code offset #48
  //  Java source line #244	-> byte code offset #55
  //  Java source line #240	-> byte code offset #59
  //  Java source line #242	-> byte code offset #61
  //  Java source line #243	-> byte code offset #65
  //  Java source line #244	-> byte code offset #72
  //  Java source line #246	-> byte code offset #73
  //  Java source line #242	-> byte code offset #76
  //  Java source line #243	-> byte code offset #80
  //  Java source line #244	-> byte code offset #87
  //  Java source line #247	-> byte code offset #88
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	89	0	this	FeatureExportOperation
  //  0	89	1	file	File
  //  1	80	2	stream	FileOutputStream
  //  18	12	3	prop	Properties
  //  59	15	4	localObject	Object
  //  43	1	5	localIOException1	IOException
  //  55	1	6	localIOException2	IOException
  //  72	1	7	localIOException3	IOException
  //  87	1	8	localIOException4	IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  2	40	43	java/io/IOException
  //  44	52	55	java/io/IOException
  //  2	44	59	finally
  //  61	69	72	java/io/IOException
  //  76	84	87	java/io/IOException
 }
 
 /* Error */
 protected void doExport(String featureID, String version, String featureLocation, String[][] configs, IProgressMonitor monitor)
  throws CoreException, InvocationTargetException
 {
  // Byte code:
  //  0: iconst_0
  //  1: putstatic 1265	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fHasErrors	Z
  //  4: aload 5
  //  6: ldc 1
  //  8: bipush 6
  //  10: aload 4
  //  12: arraylength
  //  13: iconst_4
  //  14: imul
  //  15: iadd
  //  16: aload_0
  //  17: invokevirtual 1419	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:publishingP2Metadata	()Z
  //  20: ifeq +7 -> 27
  //  23: iconst_2
  //  24: goto +4 -> 28
  //  27: iconst_0
  //  28: iadd
  //  29: invokeinterface 1497 3 0
  //  34: aload 5
  //  36: getstatic 1243	org/eclipse/pde/internal/core/PDECoreMessages:FeatureExportJob_taskName	Ljava/lang/String;
  //  39: invokeinterface 1496 2 0
  //  44: aload_0
  //  45: aload 4
  //  47: invokevirtual 1444	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:createAntBuildProperties	([[Ljava/lang/String;)Ljava/util/HashMap;
  //  50: astore 6
  //  52: new 754	org/eclipse/pde/internal/build/BuildScriptGenerator
  //  55: dup
  //  56: invokespecial 1372	org/eclipse/pde/internal/build/BuildScriptGenerator:<init>	()V
  //  59: astore 7
  //  61: aload_0
  //  62: aload 7
  //  64: aload_1
  //  65: aload_2
  //  66: aload 4
  //  68: aload_3
  //  69: invokevirtual 1455	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:setupGenerator	(Lorg/eclipse/pde/internal/build/BuildScriptGenerator;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[[Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  72: aload 7
  //  74: invokevirtual 1373	org/eclipse/pde/internal/build/BuildScriptGenerator:generate	()V
  //  77: aload 5
  //  79: iconst_1
  //  80: invokeinterface 1495 2 0
  //  85: aload 5
  //  87: getstatic 1247	org/eclipse/pde/internal/core/PDECoreMessages:FeatureExportOperation_runningBuildScript	Ljava/lang/String;
  //  90: invokeinterface 1496 2 0
  //  95: aload_0
  //  96: new 699	java/lang/StringBuffer
  //  99: dup
  //  100: aload_3
  //  101: invokestatic 1307	java/lang/String:valueOf	(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  104: invokespecial 1310	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  107: bipush 47
  //  109: invokevirtual 1311	java/lang/StringBuffer:append	(C)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  112: ldc_w 607
  //  115: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  118: aload_1
  //  119: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  122: ldc_w 572
  //  125: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  128: invokevirtual 1309	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  131: iconst_1
  //  132: anewarray 698	java/lang/String
  //  135: dup
  //  136: iconst_0
  //  137: ldc_w 639
  //  140: aastore
  //  141: aload 6
  //  143: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  146: dup
  //  147: aload 5
  //  149: iconst_1
  //  150: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  153: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  156: aload_0
  //  157: getfield 1274	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fInfo	Lorg/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo;
  //  160: getfield 1252	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo:exportSource	Z
  //  163: ifeq +44 -> 207
  //  166: aload_0
  //  167: getfield 1274	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fInfo	Lorg/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo;
  //  170: getfield 1253	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportInfo:exportSourceBundle	Z
  //  173: ifne +34 -> 207
  //  176: aload_0
  //  177: aload_0
  //  178: aload_3
  //  179: invokespecial 1434	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getBuildScriptName	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  182: iconst_1
  //  183: anewarray 698	java/lang/String
  //  186: dup
  //  187: iconst_0
  //  188: ldc_w 600
  //  191: aastore
  //  192: aload 6
  //  194: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  197: dup
  //  198: aload 5
  //  200: iconst_1
  //  201: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  204: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  207: aload_0
  //  208: invokevirtual 1419	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:publishingP2Metadata	()Z
  //  211: ifeq +83 -> 294
  //  214: aload 5
  //  216: getstatic 1245	org/eclipse/pde/internal/core/PDECoreMessages:FeatureExportOperation_publishingMetadata	Ljava/lang/String;
  //  219: invokeinterface 1496 2 0
  //  224: aload_0
  //  225: aload_0
  //  226: aload_1
  //  227: aload_3
  //  228: invokevirtual 1448	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getAssembleP2ScriptName	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  231: iconst_1
  //  232: anewarray 698	java/lang/String
  //  235: dup
  //  236: iconst_0
  //  237: ldc_w 639
  //  240: aastore
  //  241: aload 6
  //  243: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  246: dup
  //  247: aload 5
  //  249: iconst_2
  //  250: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  253: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  256: aload_0
  //  257: invokevirtual 1417	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:groupedConfigurations	()Z
  //  260: ifeq +34 -> 294
  //  263: iconst_1
  //  264: anewarray 688	[Ljava/lang/String;
  //  267: dup
  //  268: iconst_0
  //  269: iconst_3
  //  270: anewarray 698	java/lang/String
  //  273: dup
  //  274: iconst_0
  //  275: ldc_w 624
  //  278: aastore
  //  279: dup
  //  280: iconst_1
  //  281: ldc_w 624
  //  284: aastore
  //  285: dup
  //  286: iconst_2
  //  287: ldc_w 624
  //  290: aastore
  //  291: aastore
  //  292: astore 4
  //  294: aload 5
  //  296: getstatic 1246	org/eclipse/pde/internal/core/PDECoreMessages:FeatureExportOperation_runningAssemblyScript	Ljava/lang/String;
  //  299: invokeinterface 1496 2 0
  //  304: iconst_0
  //  305: istore 8
  //  307: goto +86 -> 393
  //  310: aload_0
  //  311: aload 6
  //  313: aload 4
  //  315: iload 8
  //  317: aaload
  //  318: iconst_0
  //  319: aaload
  //  320: aload 4
  //  322: iload 8
  //  324: aaload
  //  325: iconst_1
  //  326: aaload
  //  327: aload 4
  //  329: iload 8
  //  331: aaload
  //  332: iconst_2
  //  333: aaload
  //  334: invokespecial 1453	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:setArchiveLocation	(Ljava/util/Map;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  337: aload_0
  //  338: aload_0
  //  339: aload_1
  //  340: aload 4
  //  342: iload 8
  //  344: aaload
  //  345: iconst_0
  //  346: aaload
  //  347: aload 4
  //  349: iload 8
  //  351: aaload
  //  352: iconst_1
  //  353: aaload
  //  354: aload 4
  //  356: iload 8
  //  358: aaload
  //  359: iconst_2
  //  360: aaload
  //  361: aload_3
  //  362: invokevirtual 1457	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getAssemblyScriptName	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  365: iconst_1
  //  366: anewarray 698	java/lang/String
  //  369: dup
  //  370: iconst_0
  //  371: ldc_w 639
  //  374: aastore
  //  375: aload 6
  //  377: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  380: dup
  //  381: aload 5
  //  383: iconst_2
  //  384: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  387: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  390: iinc 8 1
  //  393: iload 8
  //  395: aload 4
  //  397: arraylength
  //  398: if_icmplt -88 -> 310
  //  401: aload 5
  //  403: getstatic 1248	org/eclipse/pde/internal/core/PDECoreMessages:FeatureExportOperation_runningPackagerScript	Ljava/lang/String;
  //  406: invokeinterface 1496 2 0
  //  411: iconst_0
  //  412: istore 8
  //  414: goto +77 -> 491
  //  417: aload_0
  //  418: aload 6
  //  420: aload 4
  //  422: iload 8
  //  424: aaload
  //  425: iconst_0
  //  426: aaload
  //  427: aload 4
  //  429: iload 8
  //  431: aaload
  //  432: iconst_1
  //  433: aaload
  //  434: aload 4
  //  436: iload 8
  //  438: aaload
  //  439: iconst_2
  //  440: aaload
  //  441: invokespecial 1453	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:setArchiveLocation	(Ljava/util/Map;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  444: aload_0
  //  445: aload_0
  //  446: aload_1
  //  447: aload 4
  //  449: iload 8
  //  451: aaload
  //  452: iconst_0
  //  453: aaload
  //  454: aload 4
  //  456: iload 8
  //  458: aaload
  //  459: iconst_1
  //  460: aaload
  //  461: aload 4
  //  463: iload 8
  //  465: aaload
  //  466: iconst_2
  //  467: aaload
  //  468: aload_3
  //  469: invokevirtual 1458	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getPackagerScriptName	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  472: aconst_null
  //  473: aload 6
  //  475: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  478: dup
  //  479: aload 5
  //  481: iconst_2
  //  482: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  485: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  488: iinc 8 1
  //  491: iload 8
  //  493: aload 4
  //  495: arraylength
  //  496: if_icmplt -79 -> 417
  //  499: aload 6
  //  501: ldc_w 611
  //  504: new 699	java/lang/StringBuffer
  //  507: dup
  //  508: aload_0
  //  509: getfield 1268	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:fBuildTempLocation	Ljava/lang/String;
  //  512: invokestatic 1307	java/lang/String:valueOf	(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  515: invokespecial 1310	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  518: ldc_w 579
  //  521: invokevirtual 1312	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  524: invokevirtual 1309	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  527: invokevirtual 1323	java/util/HashMap:put	(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
  //  530: pop
  //  531: aload_0
  //  532: aload_0
  //  533: aload_3
  //  534: invokespecial 1434	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:getBuildScriptName	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  537: iconst_1
  //  538: anewarray 698	java/lang/String
  //  541: dup
  //  542: iconst_0
  //  543: ldc_w 620
  //  546: aastore
  //  547: aload 6
  //  549: new 733	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor
  //  552: dup
  //  553: aload 5
  //  555: iconst_2
  //  556: invokespecial 1354	org/eclipse/core/runtime/SubProgressMonitor:<init>	(Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;I)V
  //  559: invokevirtual 1454	org/eclipse/pde/internal/core/exports/FeatureExportOperation:runScript	(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/core/runtime/IProgressMonitor;)V
  //  562: goto +15 -> 577
  //  565: astore 9
  //  567: aload 5
  //  569: invokeinterface 1493 1 0
  //  574: aload 9
  //  576: athrow
  //  577: aload 5
  //  579: invokeinterface 1493 1 0
  //  584: return
  // Line number table:
  //  Java source line #250	-> byte code offset #0
  //  Java source line #253	-> byte code offset #4
  //  Java source line #254	-> byte code offset #34
  //  Java source line #255	-> byte code offset #44
  //  Java source line #256	-> byte code offset #52
  //  Java source line #257	-> byte code offset #61
  //  Java source line #258	-> byte code offset #72
  //  Java source line #259	-> byte code offset #77
  //  Java source line #260	-> byte code offset #85
  //  Java source line #262	-> byte code offset #95
  //  Java source line #264	-> byte code offset #156
  //  Java source line #265	-> byte code offset #176
  //  Java source line #267	-> byte code offset #207
  //  Java source line #268	-> byte code offset #214
  //  Java source line #269	-> byte code offset #224
  //  Java source line #272	-> byte code offset #256
  //  Java source line #273	-> byte code offset #263
  //  Java source line #277	-> byte code offset #294
  //  Java source line #278	-> byte code offset #304
  //  Java source line #279	-> byte code offset #310
  //  Java source line #280	-> byte code offset #337
  //  Java source line #281	-> byte code offset #375
  //  Java source line #280	-> byte code offset #387
  //  Java source line #278	-> byte code offset #390
  //  Java source line #284	-> byte code offset #401
  //  Java source line #285	-> byte code offset #411
  //  Java source line #286	-> byte code offset #417
  //  Java source line #287	-> byte code offset #444
  //  Java source line #285	-> byte code offset #488
  //  Java source line #289	-> byte code offset #499
  //  Java source line #290	-> byte code offset #531
  //  Java source line #291	-> byte code offset #565
  //  Java source line #292	-> byte code offset #567
  //  Java source line #293	-> byte code offset #574
  //  Java source line #292	-> byte code offset #577
  //  Java source line #294	-> byte code offset #584
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	585	0	this	FeatureExportOperation
  //  0	585	1	featureID	String
  //  0	585	2	version	String
  //  0	585	3	featureLocation	String
  //  0	585	4	configs	String[][]
  //  0	585	5	monitor	IProgressMonitor
  //  50	498	6	properties	HashMap
  //  59	14	7	generator	BuildScriptGenerator
  //  305	89	8	i	int
  //  412	80	8	i	int
  //  565	10	9	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  4	565	565	finally
 }
 
 protected boolean groupedConfigurations()
 {
  return publishingP2Metadata();
 }
 
 private void setArchiveLocation(Map antProperties, String os, String ws, String arch)
 {
  if (!fInfo.toDirectory)
  {
   String filename = fInfo.zipFileName;
   if ((fInfo.targets != null) && (!groupedConfigurations()))
   {
    int i = filename.lastIndexOf('.');
    filename = filename.substring(0, i) + '.' + os + '.' + ws + '.' + arch + filename.substring(i);
   }
   antProperties.put("archiveFullPath", fInfo.destinationDirectory + File.separator + filename);
  }
  else
  {
   String dir = fInfo.destinationDirectory;
   if ((fInfo.targets != null) && (!groupedConfigurations())) {
    dir = dir + File.separatorChar + os + '.' + ws + '.' + arch;
   }
   antProperties.put("assemblyTempDir", dir);
  }
 }
 
 public void deleteBuildFiles(Object object)
  throws CoreException
 {
  IModel model = null;
  if ((object instanceof BundleDescription)) {
   model = PluginRegistry.findModel((BundleDescription)object);
  } else if ((object instanceof IModel)) {
   model = (IModel)object;
  }
  if (model == null) {
   return;
  }
  if ((model.getUnderlyingResource() != null) && (!isCustomBuild(model)))
  {
   String directory = (model instanceof IFeatureModel) ? ((IFeatureModel)model).getInstallLocation() : ((IPluginModelBase)model).getInstallLocation();
   File dir = new File(directory);
   File[] children = dir.listFiles();
   if (children != null) {
    for (int i = 0; i < children.length; i++) {
     if (!children[i].isDirectory())
     {
      String filename = children[i].getName();
      if ((filename.equals("build.xml")) || 
       ((filename.startsWith("javaCompiler.")) && (filename.endsWith(".args"))) || 
       ((filename.startsWith("assemble.")) && (filename.endsWith(".xml"))) || 
       ((filename.startsWith("package.")) && (filename.endsWith(".xml"))) || 
       ((filename.startsWith("compile.")) && (filename.endsWith(".xml"))) || 
       (filename.equals(FEATURE_POST_PROCESSING)) || (filename.equals(PLUGIN_POST_PROCESSING))) {
       children[i].delete();
      }
     }
     else if (children[i].getName().equals("temp.folder"))
     {
      CoreUtility.deleteContent(children[i]);
     }
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd