org.eclipse.osgi_3.8.2.v20130124-134944

k;
    }
    if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
     Debug.println("SLL: Active sl = " + currentSL + "; Bundle " + launch[i].getBundleId() + " sl = " + bsl);
    }
    boolean isLazyStart = launch[i].isLazyStart();
    if (lazyOnly ? isLazyStart : !isLazyStart) {
     framework.resumeBundle(launch[i]);
    }
   }
  }
 }
 
 protected void decFWSL(int decToSL, AbstractBundle[] shutdown)
 {
  if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
   Debug.println("SLL: decFWSL: saving activeSL of " + decToSL);
  }
  saveActiveStartLevel(decToSL);
  for (int i = shutdown.length - 1; i >= 0; i--)
  {
   int bsl = shutdown[i].getInternalStartLevel();
   if (bsl <= decToSL + 1)
   {
    if (bsl <= decToSL) {
     break;
    }
    if (shutdown[i].isActive())
    {
     if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
      Debug.println("SLL: stopping bundle " + shutdown[i].getBundleId());
     }
     framework.suspendBundle(shutdown[i], false);
    }
   }
  }
 }
 
 private void stopSystemBundle()
 {
  try
  {
   framework.systemBundle.context.stop();
  }
  catch (BundleException sbe)
  {
   if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL)
   {
    Debug.println("SLL: Bundle suspend exception: " + sbe.getMessage());
    Debug.printStackTrace(sbe.getNestedException() == null ? sbe : sbe.getNestedException());
   }
   framework.publishFrameworkEvent(2, framework.systemBundle, sbe);
  }
  framework.systemBundle.state = 4;
  framework.publishBundleEvent(4, framework.systemBundle);
 }
 
 private void unloadAllBundles(BundleRepository bundles)
 {
  synchronized (bundles)
  {
   List<AbstractBundle> allBundles = bundles.getBundles();
   int size = allBundles.size();
   for (int i = 0; i < size; i++)
   {
    AbstractBundle bundle = (AbstractBundle)allBundles.get(i);
    if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
     Debug.println("SLL: Trying to unload bundle " + bundle);
    }
    bundle.refresh();
    try
    {
     bundle.getBundleData().close();
    }
    catch (IOException localIOException) {}
   }
  }
 }
 
 protected void setBundleSL(StartLevelEvent startLevelEvent)
 {
  synchronized (lock)
  {
   int currentSL = getStartLevel();
   int newSL = startLevelEvent.getNewSL();
   AbstractBundle bundle = startLevelEvent.getBundle();
   if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL)
   {
    Debug.print("SLL: bundle active=" + bundle.isActive());
    Debug.print("; newSL = " + newSL);
    Debug.println("; activeSL = " + currentSL);
   }
   if ((bundle.isActive()) && (newSL > currentSL))
   {
    if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
     Debug.println("SLL: stopping bundle " + bundle.getBundleId());
    }
    framework.suspendBundle(bundle, false);
   }
   else if ((!bundle.isActive()) && (newSL <= currentSL))
   {
    if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
     Debug.println("SLL: starting bundle " + bundle.getBundleId());
    }
    framework.resumeBundle(bundle);
   }
   if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
    Debug.println("SLL: Bundle Startlevel set to " + newSL);
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.util.Dictionary;
import java.util.Hashtable;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.debug.FrameworkDebugOptions;
import org.eclipse.osgi.internal.resolver.StateImpl;
import org.eclipse.osgi.service.debug.DebugOptions;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.State;
import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.ServiceRegistration;
import org.osgi.service.condpermadmin.ConditionalPermissionAdmin;

public class SystemBundleActivator
 implements BundleActivator
{
 private BundleContext context;
 private InternalSystemBundle bundle;
 private Framework framework;
 private ServiceRegistration<?> packageAdmin;
 private ServiceRegistration<?> securityAdmin;
 private ServiceRegistration<?> startLevel;
 private ServiceRegistration<?> debugOptions;
 private ServiceRegistration<?> contextFinder;
 
 public void start(BundleContext bc)
  throws Exception
 {
  context = bc;
  bundle = ((InternalSystemBundle)bc.getBundle());
  framework = bundle.framework;
  if (framework.packageAdmin != null) {
   packageAdmin = register(new String[] { "org.osgi.service.packageadmin.PackageAdmin" }, framework.packageAdmin, null);
  }
  if (framework.securityAdmin != null) {
   securityAdmin = register(new String[] { "org.osgi.service.permissionadmin.PermissionAdmin", ConditionalPermissionAdmin.class.getName() }, framework.securityAdmin, null);
  }
  if (framework.startLevelManager != null) {
   startLevel = register(new String[] { "org.osgi.service.startlevel.StartLevel" }, framework.startLevelManager, null);
  }
  FrameworkDebugOptions dbgOptions = null;
  if ((dbgOptions = FrameworkDebugOptions.getDefault()) != null)
  {
   dbgOptions.start(bc);
   debugOptions = register(new String[] { DebugOptions.class.getName() }, dbgOptions, null);
  }
  ClassLoader tccl = framework.getContextFinder();
  if (tccl != null)
  {
   Dictionary<String, Object> props = new Hashtable(7);
   props.put("equinox.classloader.type", "contextClassLoader");
   contextFinder = register(new String[] { ClassLoader.class.getName() }, tccl, props);
  }
  framework.adaptor.frameworkStart(bc);
  State state = framework.adaptor.getState();
  if ((state instanceof StateImpl)) {
   ((StateImpl)state).setResolverHookFactory(new CoreResolverHookFactory((BundleContextImpl)context, framework.getServiceRegistry()));
  }
  framework.packageAdmin.setResolvedBundles(bundle);
  
  framework.systemBundle.manifestLocalization = null;
 }
 
 public void stop(BundleContext bc)
  throws Exception
 {
  framework.adaptor.frameworkStop(bc);
  if (packageAdmin != null) {
   packageAdmin.unregister();
  }
  if (securityAdmin != null) {
   securityAdmin.unregister();
  }
  if (startLevel != null) {
   startLevel.unregister();
  }
  if (debugOptions != null)
  {
   FrameworkDebugOptions dbgOptions = FrameworkDebugOptions.getDefault();
   if (dbgOptions != null) {
    dbgOptions.stop(bc);
   }
   debugOptions.unregister();
  }
  if (contextFinder != null) {
   contextFinder.unregister();
  }
  framework = null;
  bundle = null;
  context = null;
 }
 
 private ServiceRegistration<?> register(String[] names, Object service, Dictionary<String, Object> properties)
 {
  if (properties == null) {
   properties = new Hashtable(7);
  }
  Dictionary<String, String> headers = bundle.getHeaders();
  properties.put("service.vendor", headers.get("Bundle-Vendor"));
  properties.put("service.ranking", new Integer(Integer.MAX_VALUE));
  properties.put("service.pid", bundle.getBundleId() + "." + service.getClass().getName());
  return context.registerService(names, service, properties);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.SystemBundleActivator
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Tokenizer
{
 protected char[] value;
 protected int max;
 protected int cursor;
 
 public Tokenizer(String value)
 {
  this.value = value.toCharArray();
  max = this.value.length;
  cursor = 0;
 }
 
 private void skipWhiteSpace()
 {
  char[] val = value;
  for (int cur = cursor; cur < max; cur++)
  {
   char c = val[cur];
   if ((c != ' ') && (c != '\t') && (c != '\n') && (c != '\r')) {
    break;
   }
  }
  cursor = cur;
 }
 
 public String getToken(String terminals)
 {
  skipWhiteSpace();
  char[] val = value;
  int cur = cursor;
  
  int begin = cur;
  for (; cur < max; cur++)
  {
   char c = val[cur];
   if (terminals.indexOf(c) != -1) {
    break;
   }
  }
  cursor = cur;
  int count = cur - begin;
  if (count > 0)
  {
   skipWhiteSpace();
   while ((count > 0) && ((val[(begin + count - 1)] == ' ') || (val[(begin + count - 1)] == '\t'))) {
    count--;
   }
   return new String(val, begin, count);
  }
  return null;
 }
 
 public String getEscapedToken(String terminals)
 {
  char[] val = value;
  int cur = cursor;
  if (cur >= max) {
   return null;
  }
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  for (; cur < max; cur++)
  {
   char c = val[cur];
   if (c == '\\')
   {
    cur++;
    if (cur == max) {
     break;
    }
    c = val[cur];
   }
   else
   {
    if (terminals.indexOf(c) != -1) {
     break;
    }
   }
   sb.append(c);
  }
  cursor = cur;
  return sb.toString();
 }
 
 public List<String> getEscapedTokens(String terminals)
 {
  List<String> result = new ArrayList();
  for (String token = getEscapedToken(terminals); token != null; token = getEscapedToken(terminals))
  {
   result.add(token);
   getChar();
  }
  return result;
 }
 
 public String getString(String terminals, String preserveEscapes)
 {
  skipWhiteSpace();
  char[] val = value;
  int cur = cursor;
  if (cur < max) {
   if (val[cur] == '"')
   {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    cur++;
    char c = '\000';
    int begin = cur;
    for (; cur < max; cur++)
    {
     c = val[cur];
     if (c == '\\')
     {
      cur++;
      if (cur == max) {
       break;
      }
      c = val[cur];
      if ((preserveEscapes != null) && (preserveEscapes.indexOf(c) != -1)) {
       sb.append('\\');
      }
     }
     else
     {
      if (c == '"') {
       break;
      }
     }
     sb.append(c);
    }
    int count = cur - begin;
    if (c == '"') {
     cur++;
    }
    cursor = cur;
    if (count > 0)
    {
     skipWhiteSpace();
     return sb.toString();
    }
   }
   else
   {
    return getToken(terminals);
   }
  }
  return null;
 }
 
 public String getString(String terminals)
 {
  return getString(terminals, null);
 }
 
 public char getChar()
 {
  int cur = cursor;
  if (cur < max)
  {
   cursor = (cur + 1);
   return value[cur];
  }
  return '\000';
 }
 
 public boolean hasMoreTokens()
 {
  if (cursor < max) {
   return true;
  }
  return false;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Tokenizer
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.math.BigInteger;
import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.security.SecureRandom;
import java.util.Date;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.Random;

public class UniversalUniqueIdentifier
{
 private byte[] fBits = new byte[16];
 private static volatile BigInteger fgPreviousClockValue;
 private static volatile int fgClockAdjustment = 0;
 private static volatile int fgClockSequence = -1;
 private static final byte[] nodeAddress = computeNodeAddress();
 private static final Random fgRandomNumberGenerator = new Random();
 public static final int BYTES_SIZE = 16;
 public static final byte[] UNDEFINED_UUID_BYTES = new byte[16];
 public static final int MAX_CLOCK_SEQUENCE = 16384;
 public static final int MAX_CLOCK_ADJUSTMENT = 32767;
 public static final int TIME_FIELD_START = 0;
 public static final int TIME_FIELD_STOP = 6;
 public static final int TIME_HIGH_AND_VERSION = 7;
 public static final int CLOCK_SEQUENCE_HIGH_AND_RESERVED = 8;
 public static final int CLOCK_SEQUENCE_LOW = 9;
 public static final int NODE_ADDRESS_START = 10;
 public static final int NODE_ADDRESS_BYTE_SIZE = 6;
 public static final int BYTE_MASK = 255;
 public static final int HIGH_NIBBLE_MASK = 240;
 public static final int LOW_NIBBLE_MASK = 15;
 public static final int SHIFT_NIBBLE = 4;
 public static final int ShiftByte = 8;
 
 public UniversalUniqueIdentifier()
 {
  setVersion(1);
  setVariant(1);
  setTimeValues();
  setNode(getNodeAddress());
 }
 
 private void appendByteString(StringBuffer buffer, byte value)
 {
  String hexString;
  String hexString;
  if (value < 0) {
   hexString = Integer.toHexString(256 + value);
  } else {
   hexString = Integer.toHexString(value);
  }
  if (hexString.length() == 1) {
   buffer.append("0");
  }
  buffer.append(hexString);
 }
 
 private static BigInteger clockValueNow()
 {
  GregorianCalendar now = new GregorianCalendar();
  BigInteger nowMillis = BigInteger.valueOf(now.getTime().getTime());
  BigInteger baseMillis = BigInteger.valueOf(now.getGregorianChange().getTime());
  
  return nowMillis.subtract(baseMillis).multiply(BigInteger.valueOf(10000L));
 }
 
 private static byte[] computeNodeAddress()
 {
  byte[] address = new byte[6];
  
  int thread = Thread.currentThread().hashCode();
  long time = System.currentTimeMillis();
  int objectId = System.identityHashCode(new String());
  ByteArrayOutputStream byteOut = new ByteArrayOutputStream();
  DataOutputStream out = new DataOutputStream(byteOut);
  byte[] ipAddress = getIPAddress();
  try
  {
   if (ipAddress != null) {
    out.write(ipAddress);
   }
   out.write(thread);
   out.writeLong(time);
   out.write(objectId);
   out.close();
  }
  catch (IOException localIOException) {}
  byte[] rand = byteOut.toByteArray();
  
  SecureRandom randomizer = new SecureRandom(rand);
  randomizer.nextBytes(address);
  
  address[0] = ((byte)(address[0] | 0xFFFFFF80));
  
  return address;
 }
 
 private static byte[] getIPAddress()
 {
  try
  {
   return InetAddress.getLocalHost().getAddress();
  }
  catch (UnknownHostException localUnknownHostException)
  {
   return null;
  }
  catch (ArrayIndexOutOfBoundsException localArrayIndexOutOfBoundsException) {}
  return null;
 }
 
 private static byte[] getNodeAddress()
 {
  return nodeAddress;
 }
 
 private static int nextClockSequence()
 {
  if (fgClockSequence == -1) {
   fgClockSequence = (int)(fgRandomNumberGenerator.nextDouble() * 16384.0D);
  }
  fgClockSequence = (fgClockSequence + 1) % 16384;
  
  return fgClockSequence;
 }
 
 private static BigInteger nextTimestamp()
 {
  BigInteger timestamp = clockValueNow();
  
  int timestampComparison = timestamp.compareTo(fgPreviousClockValue);
  if (timestampComparison == 0)
  {
   if (fgClockAdjustment == 32767)
   {
    while (timestamp.compareTo(fgPreviousClockValue) == 0) {
     timestamp = clockValueNow();
    }
    timestamp = nextTimestamp();
   }
   else
   {
    fgClockAdjustment += 1;
   }
  }
  else
  {
   fgClockAdjustment = 0;
   if (timestampComparison < 0) {
    nextClockSequence();
   }
  }
  return timestamp;
 }
 
 private void setClockSequence(int clockSeq)
 {
  int clockSeqHigh = clockSeq >>> 8 & 0xF;
  int reserved = fBits[8] & 0xF0;
  
  fBits[8] = ((byte)(reserved | clockSeqHigh));
  fBits[9] = ((byte)(clockSeq & 0xFF));
 }
 
 private void setNode(byte[] bytes)
 {
  for (int index = 0; index < 6; index++) {
   fBits[(index + 10)] = bytes[index];
  }
 }
 
 private void setTimestamp(BigInteger timestamp)
 {
  BigInteger value = timestamp;
  BigInteger bigByte = BigInteger.valueOf(256L);
  for (int index = 0; index < 6; index++)
  {
   BigInteger[] results = value.divideAndRemainder(bigByte);
   value = results[0];
   fBits[index] = ((byte)results[1].intValue());
  }
  int version = fBits[7] & 0xF0;
  int timeHigh = value.intValue() & 0xF;
  fBits[7] = ((byte)(timeHigh | version));
 }
 
 private synchronized void setTimeValues()
 {
  setTimestamp(timestamp());
  setClockSequence(fgClockSequence);
 }
 
 private int setVariant(int variantIdentifier)
 {
  int clockSeqHigh = fBits[8] & 0xF;
  int variant = variantIdentifier & 0xF;
  
  fBits[8] = ((byte)(variant << 4 | clockSeqHigh));
  return variant;
 }
 
 private void setVersion(int versionIdentifier)
 {
  int timeHigh = fBits[7] & 0xF;
  int version = versionIdentifier & 0xF;
  
  fBits[7] = ((byte)(timeHigh | version << 4));
 }
 
 private static BigInteger timestamp()
 {
  BigInteger timestamp;
  BigInteger timestamp;
  if (fgPreviousClockValue == null)
  {
   fgClockAdjustment = 0;
   nextClockSequence();
   timestamp = clockValueNow();
  }
  else
  {
   timestamp = nextTimestamp();
  }
  fgPreviousClockValue = timestamp;
  return fgClockAdjustment == 0 ? timestamp : timestamp.add(BigInteger.valueOf(fgClockAdjustment));
 }
 
 public String toString()
 {
  StringBuffer buffer = new StringBuffer();
  for (int i = 0; i < fBits.length; i++)
  {
   if ((i == 4) || (i == 6) || (i == 8) || (i == 10)) {
    buffer.append('-');
   }
   appendByteString(buffer, fBits[i]);
  }
  return buffer.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.UniversalUniqueIdentifier
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

public class Util
{
 public static void sortByString(Object[] array)
 {
  qSortByString(array, 0, array.length - 1);
 }
 
 public static void qSortByString(Object[] array, int start, int stop)
 {
  if (start >= stop) {
   return;
  }
  int left = start;
  int right = stop;
  
  String mid = String.valueOf(array[((start + stop) / 2)]);
  for (goto 105; left <= right;)
  {
   do
   {
    if (left >= stop) {
     break;
    }
   } while (String.valueOf(array[left]).compareTo(mid) < 0);
   while ((right > start) && (mid.compareTo(String.valueOf(array[right])) < 0)) {
    right--;
   }
   if (left <= right)
   {
    Object temp = array[left];
    array[left] = array[right];
    array[right] = temp;
    left++;
    right--;
   }
  }
  if (start < right) {
   qSortByString(array, start, right);
  }
  if (left < stop) {
   qSortByString(array, left, stop);
  }
 }
 
 public static void sort(Object[] array, int start, int end)
 {
  int middle = (start + end) / 2;
  if (start + 1 < middle) {
   sort(array, start, middle);
  }
  if (middle + 1 < end) {
   sort(array, middle, end);
  }
  if (start + 1 >= end) {
   return;
  }
  if (((Comparable)array[(middle - 1)]).compareTo(array[middle]) <= 0) {
   return;
  }
  if (start + 2 == end)
  {
   Object temp = array[start];
   array[start] = array[middle];
   array[middle] = temp;
   return;
  }
  int i1 = start;int i2 = middle;int i3 = 0;
  Object[] merge = new Object[end - start];
  while ((i1 < middle) && (i2 < end)) {
   merge[(i3++)] = (((Comparable)array[i1]).compareTo(array[i2]) <= 0 ? array[(i1++)] : array[(i2++)]);
  }
  if (i1 < middle) {
   System.arraycopy(array, i1, merge, i3, middle - i1);
  }
  System.arraycopy(merge, 0, array, start, i2 - start);
 }
 
 public static void dsort(Object[] array, int start, int end)
 {
  sort(array, start, end);
  
  swap(array);
 }
 
 public static void swap(Object[] array)
 {
  int start = 0;
  int end = array.length - 1;
  while (start < end)
  {
   Object temp = array[start];
   array[(start++)] = array[end];
   array[(end--)] = temp;
  }
 }
 
 public static String toString(Object object, int length)
 {
  boolean onLeft = object instanceof Number;
  return toString(object, length, ' ', onLeft);
 }
 
 public static String toString(Object object, int length, char pad, boolean onLeft)
 {
  String input = String.valueOf(object);
  int size = input.length();
  if (size >= length)
  {
   int start = onLeft ? size - length : 0;
   return input.substring(start, length);
  }
  StringBuffer padding = new StringBuffer(length - size);
  for (int i = size; i < length; i++) {
   padding.append(pad);
  }
  StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer(length);
  if (onLeft) {
   stringBuffer.append(padding.toString());
  }
  stringBuffer.append(input);
  if (!onLeft) {
   stringBuffer.append(padding.toString());
  }
  return stringBuffer.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Util
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.lang.reflect.Method;
import java.net.ContentHandler;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;
import java.util.Hashtable;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.StringTokenizer;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Msg;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLog;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLogEntry;
import org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.ServiceReference;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker;

public class ContentHandlerFactory
 extends MultiplexingFactory
 implements java.net.ContentHandlerFactory
{
 private ServiceTracker<ContentHandler, ContentHandler> contentHandlerTracker;
 private static final String contentHandlerClazz = "java.net.ContentHandler";
 private static final String CONTENT_HANDLER_PKGS = "java.content.handler.pkgs";
 private static final String DEFAULT_VM_CONTENT_HANDLERS = "sun.net.www.content";
 private static final List<Class<?>> ignoredClasses = Arrays.asList(new Class[] { MultiplexingContentHandler.class, ContentHandlerFactory.class, URLConnection.class });
 private Map<String, ContentHandlerProxy> proxies;
 private java.net.ContentHandlerFactory parentFactory;
 
 public ContentHandlerFactory(BundleContext context, FrameworkAdaptor adaptor)
 {
  super(context, adaptor);
  
  proxies = new Hashtable(5);
  
  contentHandlerTracker = new ServiceTracker(context, "java.net.ContentHandler", null);
  contentHandlerTracker.open();
 }
 
 public ContentHandler createContentHandler(String contentType)
 {
  String builtInHandlers = StreamHandlerFactory.secureAction.getProperty("java.content.handler.pkgs");
  builtInHandlers = "sun.net.www.content|" + builtInHandlers;
  Class<?> clazz = null;
  if (builtInHandlers != null)
  {
   String convertedContentType = contentType.replace('.', '_');
   convertedContentType = convertedContentType.replace('/', '.');
   convertedContentType = convertedContentType.replace('-', '_');
   StringTokenizer tok = new StringTokenizer(builtInHandlers, "|");
   while (tok.hasMoreElements())
   {
    StringBuffer name = new StringBuffer();
    name.append(tok.nextToken());
    name.append(".");
    name.append(convertedContentType);
    try
    {
     clazz = StreamHandlerFactory.secureAction.loadSystemClass(name.toString());
     if (clazz != null) {
      return null;
     }
    }
    catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException) {}
   }
  }
  if (isMultiplexing()) {
   return new MultiplexingContentHandler(contentType, this);
  }
  return createInternalContentHandler(contentType);
 }
 
 public ContentHandler createInternalContentHandler(String contentType)
 {
  ContentHandlerProxy proxy = (ContentHandlerProxy)proxies.get(contentType);
  if (proxy != null) {
   return proxy;
  }
  ServiceReference[] serviceReferences = contentHandlerTracker.getServiceReferences();
  if (serviceReferences != null) {
   for (int i = 0; i < serviceReferences.length; i++)
   {
    Object prop = serviceReferences[i].getProperty("url.content.mimetype");
    if ((prop instanceof String)) {
     prop = new String[] { (String)prop };
    }
    if (!(prop instanceof String[]))
    {
     String message = NLS.bind(Msg.URL_HANDLER_INCORRECT_TYPE, new Object[] { "url.content.mimetype", "java.net.ContentHandler", serviceReferences[i].getBundle() });
     adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry("org.eclipse.osgi", 2, 0, message, 0, null, null));
    }
    else
    {
     String[] contentHandler = (String[])prop;
     for (int j = 0; j < contentHandler.length; j++) {
      if (contentHandler[j].equals(contentType))
      {
       proxy = new ContentHandlerProxy(contentType, serviceReferences[i], context);
       proxies.put(contentType, proxy);
       return proxy;
      }
     }
    }
   }
  }
  if (parentFactory != null)
  {
   ContentHandler parentHandler = parentFactory.createContentHandler(contentType);
   if (parentHandler != null) {
    return parentHandler;
   }
  }
  proxy = new ContentHandlerProxy(contentType, null, context);
  proxies.put(contentType, proxy);
  return proxy;
 }
 
 public synchronized ContentHandler findAuthorizedContentHandler(String contentType)
 {
  Object factory = findAuthorizedFactory(ignoredClasses);
  if (factory == null) {
   return null;
  }
  if (factory == this) {
   return createInternalContentHandler(contentType);
  }
  try
  {
   Method createInternalContentHandlerMethod = factory.getClass().getMethod("createInternalContentHandler", new Class[] { String.class });
   return (ContentHandler)createInternalContentHandlerMethod.invoke(factory, new Object[] { contentType });
  }
  catch (Exception e)
  {
   adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry(ContentHandlerFactory.class.getName(), 4, 0, "findAuthorizedContentHandler-loop", 0, e, null));
   throw new RuntimeException(e.getMessage(), e);
  }
 }
 
 public Object getParentFactory()
 {
  return parentFactory;
 }
 
 public void setParentFactory(Object parentFactory)
 {
  if (this.parentFactory == null) {
   this.parentFactory = ((java.net.ContentHandlerFactory)parentFactory);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.ContentHandlerFactory
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.io.IOException;
import java.net.ContentHandler;
import java.net.URLConnection;

class ContentHandlerProxy$DefaultContentHandler
 extends ContentHandler
{
 final ContentHandlerProxy this$0;
 
 ContentHandlerProxy$DefaultContentHandler(ContentHandlerProxy paramContentHandlerProxy) {}
 
 public Object getContent(URLConnection uConn)
  throws IOException
 {
  return uConn.getInputStream();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.ContentHandlerProxy.DefaultContentHandler
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.io.IOException;
import java.net.ContentHandler;
import java.net.URLConnection;
import org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.ServiceReference;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer;

public class ContentHandlerProxy
 extends ContentHandler
 implements ServiceTrackerCustomizer<ContentHandler, ServiceReference<ContentHandler>>
{
 protected ContentHandler realHandler;
 protected ServiceTracker<ContentHandler, ServiceReference<ContentHandler>> contentHandlerServiceTracker;
 protected BundleContext context;
 protected ServiceReference<ContentHandler> contentHandlerServiceReference;
 protected String contentType;
 protected int ranking = Integer.MIN_VALUE;
 
 public ContentHandlerProxy(String contentType, ServiceReference<ContentHandler> reference, BundleContext context)
 {
  this.context = context;
  this.contentType = contentType;
  
  setNewHandler(reference, getRank(reference));
  
  contentHandlerServiceTracker = new ServiceTracker(context, ContentHandler.class.getName(), this);
  StreamHandlerFactory.secureAction.open(contentHandlerServiceTracker);
 }
 
 private void setNewHandler(ServiceReference<ContentHandler> reference, int rank)
 {
  if (contentHandlerServiceReference != null) {
   context.ungetService(contentHandlerServiceReference);
  }
  contentHandlerServiceReference = reference;
  ranking = rank;
  if (reference == null) {
   realHandler = new DefaultContentHandler();
  } else {
   realHandler = ((ContentHandler)StreamHandlerFactory.secureAction.getService(reference, context));
  }
 }
 
 public ServiceReference<ContentHandler> addingService(ServiceReference<ContentHandler> reference)
 {
  Object prop = reference.getProperty("url.content.mimetype");
  if (!(prop instanceof String[])) {
   return null;
  }
  String[] contentTypes = (String[])prop;
  for (int i = 0; i < contentTypes.length; i++) {
   if (contentTypes[i].equals(contentType))
   {
    int newServiceRanking = getRank(reference);
    if ((newServiceRanking > ranking) || (contentHandlerServiceReference == null)) {
     setNewHandler(reference, newServiceRanking);
    }
    return reference;
   }
  }
  return null;
 }
 
 public void modifiedService(ServiceReference<ContentHandler> reference, ServiceReference<ContentHandler> service)
 {
  int newrank = getRank(reference);
  if (reference == contentHandlerServiceReference)
  {
   if (newrank < ranking)
   {
    ServiceReference<ContentHandler> newReference = contentHandlerServiceTracker.getServiceReference();
    if ((newReference != contentHandlerServiceReference) && (newReference != null)) {
     setNewHandler(newReference, ((Integer)newReference.getProperty("service.ranking")).intValue());
    }
   }
  }
  else if (newrank > ranking) {
   setNewHandler(reference, newrank);
  }
 }
 
 public void removedService(ServiceReference<ContentHandler> reference, ServiceReference<ContentHandler> service)
 {
  if (reference != contentHandlerServiceReference) {
   return;
  }
  ServiceReference<ContentHandler> newReference = contentHandlerServiceTracker.getServiceReference();
  
  setNewHandler(newReference, getRank(newReference));
 }
 
 public Object getContent(URLConnection uConn)
  throws IOException
 {
  return realHandler.getContent(uConn);
 }
 
 private int getRank(ServiceReference<?> reference)
 {
  if (reference == null) {
   return Integer.MIN_VALUE;
  }
  Object property = reference.getProperty("service.ranking");
  return (property instanceof Integer) ? ((Integer)property).intValue() : 0;
 }
 
 class DefaultContentHandler
  extends ContentHandler
 {
  DefaultContentHandler() {}
  
  public Object getContent(URLConnection uConn)
   throws IOException
  {
   return uConn.getInputStream();
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.ContentHandlerProxy
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.io.IOException;
import java.net.ContentHandler;
import java.net.URLConnection;

public class MultiplexingContentHandler
 extends ContentHandler
{
 private String contentType;
 private ContentHandlerFactory factory;
 
 public MultiplexingContentHandler(String contentType, ContentHandlerFactory factory)
 {
  this.contentType = contentType;
  this.factory = factory;
 }
 
 public Object getContent(URLConnection uConn)
  throws IOException
 {
  ContentHandler handler = factory.findAuthorizedContentHandler(contentType);
  if (handler != null) {
   return handler.getContent(uConn);
  }
  return uConn.getInputStream();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.MultiplexingContentHandler
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

class MultiplexingFactory$InternalSecurityManager
 extends SecurityManager
{
 public Class<?>[] getClassContext()
 {
  return super.getClassContext();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.MultiplexingFactory.InternalSecurityManager
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLog;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLogEntry;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.ServiceReference;
import org.osgi.service.packageadmin.PackageAdmin;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker;

public abstract class MultiplexingFactory
{
 protected static final String PACKAGEADMINCLASS = "org.osgi.service.packageadmin.PackageAdmin";
 protected BundleContext context;
 protected FrameworkAdaptor adaptor;
 private List<Object> factories;
 private ServiceTracker<ServiceReference<?>, PackageAdmin> packageAdminTracker;
 
 static class InternalSecurityManager
  extends SecurityManager
 {
  public Class<?>[] getClassContext()
  {
   return super.getClassContext();
  }
 }
 
 private static InternalSecurityManager internalSecurityManager = new InternalSecurityManager();
 
 MultiplexingFactory(BundleContext context, FrameworkAdaptor adaptor)
 {
  this.context = context;
  this.adaptor = adaptor;
  packageAdminTracker = new ServiceTracker(context, "org.osgi.service.packageadmin.PackageAdmin", null);
  packageAdminTracker.open();
 }
 
 public abstract void setParentFactory(Object paramObject);
 
 public abstract Object getParentFactory();
 
 public boolean isMultiplexing()
 {
  return getFactories() != null;
 }
 
 public void register(Object factory)
 {
  try
  {
   Class<?> clazz = factory.getClass();
   Method setParentFactory = clazz.getMethod("setParentFactory", new Class[] { Object.class });
   setParentFactory.invoke(factory, new Object[] { getParentFactory() });
  }
  catch (Exception e)
  {
   adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry(MultiplexingFactory.class.getName(), 4, 0, "register", 4, e, null));
   throw new RuntimeException(e.getMessage(), e);
  }
  addFactory(factory);
 }
 
 public void unregister(Object factory)
 {
  removeFactory(factory);
  try
  {
   Method closeTracker = factory.getClass().getSuperclass().getDeclaredMethod("closePackageAdminTracker", null);
   closeTracker.setAccessible(true);
   closeTracker.invoke(factory, null);
  }
  catch (Exception e)
  {
   adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry(MultiplexingFactory.class.getName(), 4, 0, "unregister", 4, e, null));
   throw new RuntimeException(e.getMessage(), e);
  }
 }
 
 public Object designateSuccessor()
 {
  List<Object> released = releaseFactories();
  if ((released == null) || (released.isEmpty())) {
   return getParentFactory();
  }
  Object successor = released.remove(0);
  try
  {
   Class<?> clazz = successor.getClass();
   Method register = clazz.getMethod("register", new Class[] { Object.class });
   for (Iterator localIterator = released.iterator(); localIterator.hasNext();)
   {
    Object r = localIterator.next();
    register.invoke(successor, new Object[] { r });
   }
  }
  catch (Exception e)
  {
   adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry(MultiplexingFactory.class.getName(), 4, 0, "designateSuccessor", 4, e, null));
   throw new RuntimeException(e.getMessage(), e);
  }
  closePackageAdminTracker();
  return successor;
 }
 
 private void closePackageAdminTracker()
 {
  packageAdminTracker.close();
 }
 
 public Object findAuthorizedFactory(List<Class<?>> ignoredClasses)
 {
  List<Object> current = getFactories();
  Class[] classStack = internalSecurityManager.getClassContext();
  for (int i = 0; i < classStack.length; i++)
  {
   Class<?> clazz = classStack[i];
   if ((clazz != InternalSecurityManager.class) && (clazz != MultiplexingFactory.class) && (!ignoredClasses.contains(clazz)))
   {
    if (hasAuthority(clazz)) {
     return this;
    }
    if (current != null) {
     for (Iterator localIterator = current.iterator(); localIterator.hasNext();)
     {
      Object factory = localIterator.next();
      try
      {
       Method hasAuthorityMethod = factory.getClass().getMethod("hasAuthority", new Class[] { Class.class });
       if (((Boolean)hasAuthorityMethod.invoke(factory, new Object[] { clazz })).booleanValue()) {
        return factory;
       }
      }
      catch (Exception e)
      {
       adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkLogEntry(MultiplexingFactory.class.getName(), 4, 0, "findAuthorizedURLStreamHandler-loop", 4, e, null));
       throw new RuntimeException(e.getMessage(), e);
      }
     }
    }
   }
  }
  return this;
 }
 
 public boolean hasAuthority(Class<?> clazz)
 {
  PackageAdmin packageAdminService = (PackageAdmin)packageAdminTracker.getService();
  if (packageAdminService != null) {
   return packageAdminService.getBundle(clazz) != null;
  }
  return false;
 }
 
 private synchronized List<Object> getFactories()
 {
  return factories;
 }
 
 private synchronized List<Object> releaseFactories()
 {
  if (factories == null) {
   return null;
  }
  List<Object> released = new LinkedList(factories);
  factories = null;
  return released;
 }
 
 private synchronized void addFactory(Object factory)
 {
  List<Object> updated = factories == null ? new LinkedList() : new LinkedList(factories);
  updated.add(factory);
  factories = updated;
 }
 
 private synchronized void removeFactory(Object factory)
 {
  List<Object> updated = new LinkedList(factories);
  updated.remove(factory);
  factories = (updated.isEmpty() ? null : updated);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol.MultiplexingFactory
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.protocol;

import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.net.InetAddress;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.net.URLStreamHandler;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLog;
import org.eclipse.osgi.framework.log.FrameworkLogEntry;

public class Multip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd