jfxrt

ocalList2.get(j)).getBottom())) {
     return true;
    }
   }
  }
  List localList3 = getImageBorders();
  if (localList3 != null) {
   for (int k = 0; k < localList3.size(); k++)
   {
    Insets localInsets2 = ((BorderImage)localList3.get(k)).getOffsets();
    if (borderContains(paramDouble1, paramDouble2, d1 + localInsets2.getLeft(), d2 + localInsets2.getTop(), d3 - localInsets2.getRight(), d4 - localInsets2.getBottom(), ((BorderImage)localList3.get(k)).getTopWidth(), ((BorderImage)localList3.get(k)).getRightWidth(), ((BorderImage)localList3.get(k)).getBottomWidth(), ((BorderImage)localList3.get(k)).getLeftWidth())) {
     return true;
    }
   }
  }
  List localList4 = getStrokeBorders();
  if (localList4 != null) {
   for (int m = 0; m < localList4.size(); m++)
   {
    Insets localInsets3 = ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getOffsets();
    if (borderContains(paramDouble1, paramDouble2, d1 + localInsets3.getLeft(), d2 + localInsets3.getTop(), d3 - localInsets3.getRight(), d4 - localInsets3.getBottom(), ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getTopWidth(), ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getRightWidth(), ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getBottomWidth(), ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getLeftWidth())) {
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 private boolean borderContains(double paramDouble1, double paramDouble2, double paramDouble3, double paramDouble4, double paramDouble5, double paramDouble6, double paramDouble7, double paramDouble8, double paramDouble9, double paramDouble10)
 {
  return ((paramDouble1 >= paramDouble3) && (paramDouble1 <= paramDouble3 + paramDouble10)) || (((paramDouble1 >= paramDouble5 - paramDouble8) && (paramDouble1 <= paramDouble5) && (paramDouble2 >= paramDouble4) && (paramDouble2 <= paramDouble6)) || (((paramDouble2 >= paramDouble4) && (paramDouble2 <= paramDouble4 + paramDouble7)) || ((paramDouble2 >= paramDouble6 - paramDouble9) && (paramDouble2 <= paramDouble6) && (paramDouble1 >= paramDouble3) && (paramDouble1 <= paramDouble5))));
 }
 
 @Deprecated
 protected Node impl_pickNodeLocal(double paramDouble1, double paramDouble2)
 {
  if (containsBounds(paramDouble1, paramDouble2))
  {
   ObservableList localObservableList = getChildren();
   for (int i = localObservableList.size() - 1; i >= 0; i--)
   {
    Node localNode = ((Node)localObservableList.get(i)).impl_pickNode(paramDouble1, paramDouble2);
    if (localNode != null) {
     return localNode;
    }
   }
   if (contains(paramDouble1, paramDouble2)) {
    return this;
   }
  }
  return null;
 }
 
 @Deprecated
 protected Node impl_pickNodeLocal(PickRay paramPickRay)
 {
  if (impl_intersects(paramPickRay))
  {
   ObservableList localObservableList = getChildren();
   for (int i = localObservableList.size() - 1; i >= 0; i--)
   {
    Node localNode = ((Node)localObservableList.get(i)).impl_pickNode(paramPickRay);
    if (localNode != null) {
     return localNode;
    }
   }
   return this;
  }
  return null;
 }
 
 @Deprecated
 protected Bounds impl_computeLayoutBounds()
 {
  return new BoundingBox(0.0D, 0.0D, 0.0D, getWidth(), getHeight(), 0.0D);
 }
 
 @Deprecated
 protected final void impl_notifyLayoutBoundsChanged() {}
 
 @Deprecated
 public BaseBounds impl_computeGeomBounds(BaseBounds paramBaseBounds, BaseTransform paramBaseTransform)
 {
  double d1 = 0.0D;
  double d2 = 0.0D;
  double d3 = getWidth();
  double d4 = getHeight();
  Shape localShape = getShape();
  if ((localShape != null) && (!getScaleShape()))
  {
   d5 = localShape.getLayoutBounds().getWidth();
   d6 = localShape.getLayoutBounds().getHeight();
   if (getPositionShape())
   {
    d1 = (getWidth() - d5) / 2.0D;
    d2 = (getHeight() - d6) / 2.0D;
    d3 = d1 + d5;
    d4 = d2 + d6;
   }
   else
   {
    d1 = localShape.getLayoutBounds().getMinX();
    d2 = localShape.getLayoutBounds().getMinY();
    d3 = localShape.getLayoutBounds().getMaxX();
    d4 = localShape.getLayoutBounds().getMaxY();
   }
  }
  double d5 = d1;
  double d6 = d2;
  double d7 = d3;
  double d8 = d4;
  List localList1 = getBackgroundFills();
  if (localList1 != null) {
   for (int i = 0; i < localList1.size(); i++)
   {
    Insets localInsets1 = ((com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundFill)localList1.get(i)).getOffsets();
    d5 = Math.min(d5, d1 + localInsets1.getLeft());
    d6 = Math.min(d6, d2 + localInsets1.getTop());
    d7 = Math.max(d7, d3 - localInsets1.getRight());
    d8 = Math.max(d8, d4 - localInsets1.getBottom());
   }
  }
  List localList2 = getBackgroundImages();
  if (localList2 != null) {
   for (int j = 0; j < localList2.size(); j++)
   {
    d5 = Math.min(d5, d1 + ((com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage)localList2.get(j)).getLeft());
    d6 = Math.min(d6, d2 + ((com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage)localList2.get(j)).getTop());
    d7 = Math.max(d7, d3 - ((com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage)localList2.get(j)).getRight());
    d8 = Math.max(d8, d4 - ((com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage)localList2.get(j)).getBottom());
   }
  }
  List localList3 = getImageBorders();
  if (localList3 != null) {
   for (int k = 0; k < localList3.size(); k++)
   {
    Insets localInsets2 = ((BorderImage)localList3.get(k)).getOffsets();
    d5 = Math.min(d5, d1 + localInsets2.getLeft() - ((BorderImage)localList3.get(k)).getLeftWidth() / 2.0D);
    d6 = Math.min(d6, d2 + localInsets2.getTop() - ((BorderImage)localList3.get(k)).getTopWidth() / 2.0D);
    d7 = Math.max(d7, d3 - localInsets2.getRight() + ((BorderImage)localList3.get(k)).getRightWidth() / 2.0D);
    d8 = Math.max(d8, d4 - localInsets2.getBottom() + ((BorderImage)localList3.get(k)).getBottomWidth() / 2.0D);
   }
  }
  List localList4 = getStrokeBorders();
  if (localList4 != null) {
   for (int m = 0; m < localList4.size(); m++)
   {
    localObject = ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getOffsets();
    d5 = Math.min(d5, d1 + ((Insets)localObject).getLeft() - ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getLeftWidth() / 2.0D);
    d6 = Math.min(d6, d2 + ((Insets)localObject).getTop() - ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getTopWidth() / 2.0D);
    d7 = Math.max(d7, d3 - ((Insets)localObject).getRight() + ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getRightWidth() / 2.0D);
    d8 = Math.max(d8, d4 - ((Insets)localObject).getBottom() + ((StrokeBorder)localList4.get(m)).getBottomWidth() / 2.0D);
   }
  }
  BaseBounds localBaseBounds1 = super.impl_computeGeomBounds(paramBaseBounds, paramBaseTransform);
  if (localBaseBounds1.isEmpty())
  {
   paramBaseBounds = paramBaseBounds.deriveWithNewBounds((float)d5, (float)d6, 0.0F, (float)d7, (float)d8, 0.0F);
   paramBaseBounds = paramBaseTransform.transform(paramBaseBounds, paramBaseBounds);
   return paramBaseBounds;
  }
  Object localObject = getInstancebounds;
  localObject = ((BaseBounds)localObject).deriveWithNewBounds((float)d5, (float)d6, 0.0F, (float)d7, (float)d8, 0.0F);
  BaseBounds localBaseBounds2 = paramBaseTransform.transform((BaseBounds)localObject, (BaseBounds)localObject);
  localBaseBounds1 = localBaseBounds1.deriveWithUnion(localBaseBounds2);
  return localBaseBounds1;
 }
 
 PGShape.StrokeLineCap toPGLineCap(StrokeLineCap paramStrokeLineCap)
 {
  if (paramStrokeLineCap == StrokeLineCap.SQUARE) {
   return PGShape.StrokeLineCap.SQUARE;
  }
  if (paramStrokeLineCap == StrokeLineCap.BUTT) {
   return PGShape.StrokeLineCap.BUTT;
  }
  return PGShape.StrokeLineCap.ROUND;
 }
 
 PGShape.StrokeLineJoin toPGLineJoin(StrokeLineJoin paramStrokeLineJoin)
 {
  if (paramStrokeLineJoin == StrokeLineJoin.MITER) {
   return PGShape.StrokeLineJoin.MITER;
  }
  if (paramStrokeLineJoin == StrokeLineJoin.BEVEL) {
   return PGShape.StrokeLineJoin.BEVEL;
  }
  return PGShape.StrokeLineJoin.ROUND;
 }
 
 PGShape.StrokeType toPGStrokeType(StrokeType paramStrokeType)
 {
  if (paramStrokeType == StrokeType.INSIDE) {
   return PGShape.StrokeType.INSIDE;
  }
  if (paramStrokeType == StrokeType.OUTSIDE) {
   return PGShape.StrokeType.OUTSIDE;
  }
  return PGShape.StrokeType.CENTERED;
 }
 
 @Deprecated
 public static List<StyleableProperty> impl_CSS_STYLEABLES()
 {
  return StyleableProperties.STYLEABLES;
 }
 
 @Deprecated
 public List<StyleableProperty> impl_getStyleableProperties()
 {
  return impl_CSS_STYLEABLES();
 }
 
 private final class InsetsExpression
  extends ObjectExpression<Insets>
 {
  private Insets cache = null;
  private ExpressionHelper<Insets> helper = null;
  
  private InsetsExpression() {}
  
  void fireValueChanged()
  {
   cache = null;
   ExpressionHelper.fireValueChangedEvent(helper);
  }
  
  public Insets get()
  {
   if ((imageBorders == null) && (strokeBorders == null)) {
    return getPadding();
   }
   if (cache == null)
   {
    double d1 = 0.0D;
    double d2 = 0.0D;
    double d3 = 0.0D;
    double d4 = 0.0D;
    List localList1 = Region.this.getImageBorders();
    if (localList1 != null) {
     for (int i = 0; i < localList1.size(); i++)
     {
      Insets localInsets1 = ((BorderImage)localList1.get(i)).getOffsets();
      d3 = Math.max(d3, localInsets1.getLeft() + ((BorderImage)localList1.get(i)).getLeftWidth());
      d1 = Math.max(d1, localInsets1.getTop() + ((BorderImage)localList1.get(i)).getTopWidth());
      d4 = Math.max(d4, localInsets1.getRight() + ((BorderImage)localList1.get(i)).getRightWidth());
      d2 = Math.max(d2, localInsets1.getBottom() + ((BorderImage)localList1.get(i)).getBottomWidth());
     }
    }
    List localList2 = Region.this.getStrokeBorders();
    if (localList2 != null) {
     for (int j = 0; j < localList2.size(); j++)
     {
      Insets localInsets3 = ((StrokeBorder)localList2.get(j)).getOffsets();
      d3 = Math.max(d3, localInsets3.getLeft() + ((StrokeBorder)localList2.get(j)).getLeftWidth());
      d1 = Math.max(d1, localInsets3.getTop() + ((StrokeBorder)localList2.get(j)).getTopWidth());
      d4 = Math.max(d4, localInsets3.getRight() + ((StrokeBorder)localList2.get(j)).getRightWidth());
      d2 = Math.max(d2, localInsets3.getBottom() + ((StrokeBorder)localList2.get(j)).getBottomWidth());
     }
    }
    Insets localInsets2 = getPadding();
    cache = new Insets(Math.max(0.0D, d1) + localInsets2.getTop(), Math.max(0.0D, d4) + localInsets2.getRight(), Math.max(0.0D, d2) + localInsets2.getBottom(), Math.max(0.0D, d3) + localInsets2.getLeft());
   }
   return cache;
  }
  
  public Insets getValue()
  {
   return get();
  }
  
  public void addListener(InvalidationListener paramInvalidationListener)
  {
   helper = ExpressionHelper.addListener(helper, this, paramInvalidationListener);
  }
  
  public void removeListener(InvalidationListener paramInvalidationListener)
  {
   helper = ExpressionHelper.removeListener(helper, paramInvalidationListener);
  }
  
  public void addListener(ChangeListener<? super Insets> paramChangeListener)
  {
   helper = ExpressionHelper.addListener(helper, this, paramChangeListener);
  }
  
  public void removeListener(ChangeListener<? super Insets> paramChangeListener)
  {
   helper = ExpressionHelper.removeListener(helper, paramChangeListener);
  }
 }
 
 private static class StyleableProperties
 {
  private static final StyleableProperty<Region, Insets> PADDING = new StyleableProperty("-fx-padding", InsetsConverter.getInstance(), Insets.EMPTY)
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (padding == null) || (!padding.isBound());
   }
   
   public WritableValue<Insets> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.paddingProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, List<com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundFill>> BACKGROUND_FILLS = new StyleableProperty("-fx-background-fills", BackgroundFillConverter.getInstance(), null, false, com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundFill.impl_CSS_STYLEABLES())
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (backgroundFills == null) || (!backgroundFills.isBound());
   }
   
   public WritableValue<List<com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundFill>> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.backgroundFillsProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, List<com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage>> BACKGROUND_IMAGES = new StyleableProperty("-fx-background-images", BackgroundImageConverter.getInstance(), null, false, com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage.impl_CSS_STYLEABLES())
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (backgroundImages == null) || (!backgroundImages.isBound());
   }
   
   public WritableValue<List<com.sun.javafx.scene.layout.region.BackgroundImage>> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.backgroundImagesProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, List<BorderImage>> IMAGE_BORDERS = new StyleableProperty("-fx-image-borders", BorderImageConverter.getInstance(), null, false, BorderImage.impl_CSS_STYLEABLES())
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (imageBorders == null) || (!imageBorders.isBound());
   }
   
   public WritableValue<List<BorderImage>> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.imageBordersProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, List<StrokeBorder>> STROKE_BORDERS = new StyleableProperty("-fx-stroke-borders", StrokeBorderConverter.getInstance(), null, false, StrokeBorder.impl_CSS_STYLEABLES())
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (strokeBorders == null) || (!strokeBorders.isBound());
   }
   
   public WritableValue<List<StrokeBorder>> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.strokeBordersProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, String> SHAPE = new StyleableProperty("-fx-shape", StringConverter.getInstance())
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (shape == null) || (!shape.isBound());
   }
   
   public WritableValue<String> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.shapeContentProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, Boolean> SCALE_SHAPE = new StyleableProperty("-fx-scale-shape", BooleanConverter.getInstance(), Boolean.TRUE)
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (scaleShape == null) || (!scaleShape.isBound());
   }
   
   public WritableValue<Boolean> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.scaleShapeProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, Boolean> POSITION_SHAPE = new StyleableProperty("-fx-position-shape", BooleanConverter.getInstance(), Boolean.TRUE)
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (positionShape == null) || (!positionShape.isBound());
   }
   
   public WritableValue<Boolean> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.positionShapeProperty();
   }
  };
  private static final StyleableProperty<Region, Boolean> SNAP_TO_PIXEL = new StyleableProperty("-fx-snap-to-pixel", BooleanConverter.getInstance(), Boolean.TRUE)
  {
   public boolean isSettable(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return (snapToPixel == null) || (!snapToPixel.isBound());
   }
   
   public WritableValue<Boolean> getWritableValue(Region paramAnonymousRegion)
   {
    return paramAnonymousRegion.snapToPixelProperty();
   }
  };
  private static final List<StyleableProperty> STYLEABLES;
  
  static
  {
   ArrayList localArrayList = new ArrayList(Parent.impl_CSS_STYLEABLES());
   Collections.addAll(localArrayList, new StyleableProperty[] { PADDING, BACKGROUND_FILLS, BACKGROUND_IMAGES, IMAGE_BORDERS, STROKE_BORDERS, SHAPE, SCALE_SHAPE, POSITION_SHAPE, SNAP_TO_PIXEL });
   STYLEABLES = Collections.unmodifiableList(localArrayList);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.Region
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.ParentBuilder;
import javafx.util.Builder;

public class RegionBuilder<B extends RegionBuilder<B>>
 extends ParentBuilder<B>
 implements Builder<Region>
{
 private int __set;
 private double maxHeight;
 private double maxWidth;
 private double minHeight;
 private double minWidth;
 private Insets padding;
 private double prefHeight;
 private double prefWidth;
 private boolean snapToPixel;
 
 public static RegionBuilder<?> create()
 {
  return new RegionBuilder();
 }
 
 private void __set(int paramInt)
 {
  __set |= 1 << paramInt;
 }
 
 public void applyTo(Region paramRegion)
 {
  super.applyTo(paramRegion);
  int i = __set;
  while (i != 0)
  {
   int j = Integer.numberOfTrailingZeros(i);
   i &= (1 << j ^ 0xFFFFFFFF);
   switch (j)
   {
   case 0: 
    paramRegion.setMaxHeight(maxHeight);
    break;
   case 1: 
    paramRegion.setMaxWidth(maxWidth);
    break;
   case 2: 
    paramRegion.setMinHeight(minHeight);
    break;
   case 3: 
    paramRegion.setMinWidth(minWidth);
    break;
   case 4: 
    paramRegion.setPadding(padding);
    break;
   case 5: 
    paramRegion.setPrefHeight(prefHeight);
    break;
   case 6: 
    paramRegion.setPrefWidth(prefWidth);
    break;
   case 7: 
    paramRegion.setSnapToPixel(snapToPixel);
   }
  }
 }
 
 public B maxHeight(double paramDouble)
 {
  maxHeight = paramDouble;
  __set(0);
  return this;
 }
 
 public B maxWidth(double paramDouble)
 {
  maxWidth = paramDouble;
  __set(1);
  return this;
 }
 
 public B minHeight(double paramDouble)
 {
  minHeight = paramDouble;
  __set(2);
  return this;
 }
 
 public B minWidth(double paramDouble)
 {
  minWidth = paramDouble;
  __set(3);
  return this;
 }
 
 public B padding(Insets paramInsets)
 {
  padding = paramInsets;
  __set(4);
  return this;
 }
 
 public B prefHeight(double paramDouble)
 {
  prefHeight = paramDouble;
  __set(5);
  return this;
 }
 
 public B prefWidth(double paramDouble)
 {
  prefWidth = paramDouble;
  __set(6);
  return this;
 }
 
 public B snapToPixel(boolean paramBoolean)
 {
  snapToPixel = paramBoolean;
  __set(7);
  return this;
 }
 
 public Region build()
 {
  Region localRegion = new Region();
  applyTo(localRegion);
  return localRegion;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RegionBuilder
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.DoublePropertyBase;

class RowConstraints$1
 extends DoublePropertyBase
{
 RowConstraints$1(RowConstraints paramRowConstraints, double paramDouble)
 {
  super(paramDouble);
 }
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "minHeight";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.DoublePropertyBase;

class RowConstraints$2
 extends DoublePropertyBase
{
 RowConstraints$2(RowConstraints paramRowConstraints, double paramDouble)
 {
  super(paramDouble);
 }
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "prefHeight";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.2
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.DoublePropertyBase;

class RowConstraints$3
 extends DoublePropertyBase
{
 RowConstraints$3(RowConstraints paramRowConstraints, double paramDouble)
 {
  super(paramDouble);
 }
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "maxHeight";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.3
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.DoublePropertyBase;

class RowConstraints$4
 extends DoublePropertyBase
{
 RowConstraints$4(RowConstraints paramRowConstraints, double paramDouble)
 {
  super(paramDouble);
 }
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "percentHeight";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.4
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.ObjectPropertyBase;

class RowConstraints$5
 extends ObjectPropertyBase<Priority>
{
 RowConstraints$5(RowConstraints paramRowConstraints) {}
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "vgrow";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.5
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.ObjectPropertyBase;
import javafx.geometry.VPos;

class RowConstraints$6
 extends ObjectPropertyBase<VPos>
{
 RowConstraints$6(RowConstraints paramRowConstraints) {}
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "valignment";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.6
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.BooleanPropertyBase;

class RowConstraints$7
 extends BooleanPropertyBase
{
 RowConstraints$7(RowConstraints paramRowConstraints, boolean paramBoolean)
 {
  super(paramBoolean);
 }
 
 protected void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "fillHeight";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints.7
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.beans.property.BooleanProperty;
import javafx.beans.property.BooleanPropertyBase;
import javafx.beans.property.DoubleProperty;
import javafx.beans.property.DoublePropertyBase;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.property.ObjectPropertyBase;
import javafx.geometry.VPos;

public class RowConstraints
 extends ConstraintsBase
{
 private DoubleProperty minHeight;
 private DoubleProperty prefHeight;
 private DoubleProperty maxHeight;
 private DoubleProperty percentHeight;
 private ObjectProperty<Priority> vgrow;
 private ObjectProperty<VPos> valignment;
 private BooleanProperty fillHeight;
 
 public RowConstraints() {}
 
 public RowConstraints(double paramDouble)
 {
  this();
  setMinHeight(Double.NEGATIVE_INFINITY);
  setPrefHeight(paramDouble);
  setMaxHeight(Double.NEGATIVE_INFINITY);
 }
 
 public RowConstraints(double paramDouble1, double paramDouble2, double paramDouble3)
 {
  this();
  setMinHeight(paramDouble1);
  setPrefHeight(paramDouble2);
  setMaxHeight(paramDouble3);
 }
 
 public RowConstraints(double paramDouble1, double paramDouble2, double paramDouble3, Priority paramPriority, VPos paramVPos, boolean paramBoolean)
 {
  this(paramDouble1, paramDouble2, paramDouble3);
  setVgrow(paramPriority);
  setValignment(paramVPos);
  setFillHeight(paramBoolean);
 }
 
 public final void setMinHeight(double paramDouble)
 {
  minHeightProperty().set(paramDouble);
 }
 
 public final double getMinHeight()
 {
  return minHeight == null ? -1.0D : minHeight.get();
 }
 
 public final DoubleProperty minHeightProperty()
 {
  if (minHeight == null) {
   minHeight = new DoublePropertyBase(-1.0D)
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "minHeight";
    }
   };
  }
  return minHeight;
 }
 
 public final void setPrefHeight(double paramDouble)
 {
  prefHeightProperty().set(paramDouble);
 }
 
 public final double getPrefHeight()
 {
  return prefHeight == null ? -1.0D : prefHeight.get();
 }
 
 public final DoubleProperty prefHeightProperty()
 {
  if (prefHeight == null) {
   prefHeight = new DoublePropertyBase(-1.0D)
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "prefHeight";
    }
   };
  }
  return prefHeight;
 }
 
 public final void setMaxHeight(double paramDouble)
 {
  maxHeightProperty().set(paramDouble);
 }
 
 public final double getMaxHeight()
 {
  return maxHeight == null ? -1.0D : maxHeight.get();
 }
 
 public final DoubleProperty maxHeightProperty()
 {
  if (maxHeight == null) {
   maxHeight = new DoublePropertyBase(-1.0D)
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "maxHeight";
    }
   };
  }
  return maxHeight;
 }
 
 public final void setPercentHeight(double paramDouble)
 {
  percentHeightProperty().set(paramDouble);
 }
 
 public final double getPercentHeight()
 {
  return percentHeight == null ? -1.0D : percentHeight.get();
 }
 
 public final DoubleProperty percentHeightProperty()
 {
  if (percentHeight == null) {
   percentHeight = new DoublePropertyBase(-1.0D)
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "percentHeight";
    }
   };
  }
  return percentHeight;
 }
 
 public final void setVgrow(Priority paramPriority)
 {
  vgrowProperty().set(paramPriority);
 }
 
 public final Priority getVgrow()
 {
  return vgrow == null ? null : (Priority)vgrow.get();
 }
 
 public final ObjectProperty<Priority> vgrowProperty()
 {
  if (vgrow == null) {
   vgrow = new ObjectPropertyBase()
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "vgrow";
    }
   };
  }
  return vgrow;
 }
 
 public final void setValignment(VPos paramVPos)
 {
  valignmentProperty().set(paramVPos);
 }
 
 public final VPos getValignment()
 {
  return valignment == null ? null : (VPos)valignment.get();
 }
 
 public final ObjectProperty<VPos> valignmentProperty()
 {
  if (valignment == null) {
   valignment = new ObjectPropertyBase()
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "valignment";
    }
   };
  }
  return valignment;
 }
 
 public final void setFillHeight(boolean paramBoolean)
 {
  fillHeightProperty().set(paramBoolean);
 }
 
 public final boolean isFillHeight()
 {
  return fillHeight == null ? true : fillHeight.get();
 }
 
 public final BooleanProperty fillHeightProperty()
 {
  if (fillHeight == null) {
   fillHeight = new BooleanPropertyBase(true)
   {
    protected void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return RowConstraints.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "fillHeight";
    }
   };
  }
  return fillHeight;
 }
 
 public String toString()
 {
  return "RowConstraints percentHeight=" + getPercentHeight() + " minHeight=" + getMinHeight() + " prefHeight=" + getPrefHeight() + " maxHeight=" + getMaxHeight() + " vgrow=" + getVgrow() + " fillHeight=" + isFillHeight() + " valignment=" + getValignment();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraints
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import javafx.geometry.VPos;
import javafx.util.Builder;

public class RowConstraintsBuilder<B extends RowConstraintsBuilder<B>>
 implements Builder<RowConstraints>
{
 private int __set;
 private boolean fillHeight;
 private double maxHeight;
 private double minHeight;
 private double percentHeight;
 private double prefHeight;
 private VPos valignment;
 private Priority vgrow;
 
 public static RowConstraintsBuilder<?> create()
 {
  return new RowConstraintsBuilder();
 }
 
 public void applyTo(RowConstraints paramRowConstraints)
 {
  int i = __set;
  if ((i & 0x1) != 0) {
   paramRowConstraints.setFillHeight(fillHeight);
  }
  if ((i & 0x2) != 0) {
   paramRowConstraints.setMaxHeight(maxHeight);
  }
  if ((i & 0x4) != 0) {
   paramRowConstraints.setMinHeight(minHeight);
  }
  if ((i & 0x8) != 0) {
   paramRowConstraints.setPercentHeight(percentHeight);
  }
  if ((i & 0x10) != 0) {
   paramRowConstraints.setPrefHeight(prefHeight);
  }
  if ((i & 0x20) != 0) {
   paramRowConstraints.setValignment(valignment);
  }
  if ((i & 0x40) != 0) {
   paramRowConstraints.setVgrow(vgrow);
  }
 }
 
 public B fillHeight(boolean paramBoolean)
 {
  fillHeight = paramBoolean;
  __set |= 0x1;
  return this;
 }
 
 public B maxHeight(double paramDouble)
 {
  maxHeight = paramDouble;
  __set |= 0x2;
  return this;
 }
 
 public B minHeight(double paramDouble)
 {
  minHeight = paramDouble;
  __set |= 0x4;
  return this;
 }
 
 public B percentHeight(double paramDouble)
 {
  percentHeight = paramDouble;
  __set |= 0x8;
  return this;
 }
 
 public B prefHeight(double paramDouble)
 {
  prefHeight = paramDouble;
  __set |= 0x10;
  return this;
 }
 
 public B valignment(VPos paramVPos)
 {
  valignment = paramVPos;
  __set |= 0x20;
  return this;
 }
 
 public B vgrow(Priority paramPriority)
 {
  vgrow = paramPriority;
  __set |= 0x40;
  return this;
 }
 
 public RowConstraints build()
 {
  RowConstraints localRowConstraints = new RowConstraints();
  applyTo(localRowConstraints);
  return localRowConstraints;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.RowConstraintsBuilder
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import com.sun.javafx.css.StyleableObjectProperty;
import com.sun.javafx.css.StyleableProperty;
import javafx.geometry.Pos;

class StackPane$1
 extends StyleableObjectProperty<Pos>
{
 StackPane$1(StackPane paramStackPane, Pos paramPos)
 {
  super(paramPos);
 }
 
 public void invalidated()
 {
  this$0.requestLayout();
 }
 
 public StyleableProperty getStyleableProperty()
 {
  return StackPane.StyleableProperties.access$000();
 }
 
 public Object getBean()
 {
  return this$0;
 }
 
 public String getName()
 {
  return "alignment";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.StackPane.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import com.sun.javafx.css.StyleConverter;
import com.sun.javafx.css.StyleableProperty;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.value.WritableValue;
import javafx.geometry.Pos;

final class StackPane$StyleableProperties$1
 extends StyleableProperty<StackPane, Pos>
{
 StackPane$StyleableProperties$1(String paramString, StyleConverter paramStyleConverter, Pos paramPos)
 {
  super(paramString, paramStyleConverter, paramPos);
 }
 
 public boolean isSettable(StackPane paramStackPane)
 {
  return (StackPane.access$100(paramStackPane) == null) || (!StackPane.access$100(paramStackPane).isBound());
 }
 
 public WritableValue<Pos> getWritableValue(StackPane paramStackPane)
 {
  return paramStackPane.alignmentProperty();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.StackPane.StyleableProperties.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import com.sun.javafx.css.StyleConverter;
import com.sun.javafx.css.StyleableProperty;
import com.sun.javafx.css.converters.EnumConverter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.value.WritableValue;
import javafx.geometry.Pos;

class StackPane$StyleableProperties
{
 private static final StyleableProperty<StackPane, Pos> ALIGNMENT = new StyleableProperty("-fx-alignment", new EnumConverter(Pos.class), Pos.CENTER)
 {
  public boolean isSettable(StackPane paramAnonymousStackPane)
  {
   return (StackPane.access$100(paramAnonymousStackPane) == null) || (!StackPane.access$100(paramAnonymousStackPane).isBound());
  }
  
  public WritableValue<Pos> getWritableValue(StackPane paramAnonymousStackPane)
  {
   return paramAnonymousStackPane.alignmentProperty();
  }
 };
 private static final List<StyleableProperty> STYLEABLES;
 
 static
 {
  ArrayList localArrayList = new ArrayList(Region.impl_CSS_STYLEABLES());
  Collections.addAll(localArrayList, new StyleableProperty[] { ALIGNMENT });
  STYLEABLES = Collections.unmodifiableList(localArrayList);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   javafx.scene.layout.StackPane.StyleableProperties
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package javafx.scene.layout;

import com.sun.javafx.css.StyleConverter;
import com.sun.javafx.css.StyleableObjectProperty;
import com.sun.javafx.css.StyleableProperty;
import com.sun.javafx.css.converters.EnumConverter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.value.WritableValue;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Orientation;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.geometry.VPos;
import javafx.scene.Node;

public class StackPane
 extends Pane
{
 private static final String MARGIN_CONSTRAINT = "stackpane-margin";
 private static final String ALIGNMENT_CONSTRAINT = "stackpane-alignment";
 private ObjectProperty<Pos> alignment;
 
 public static void setAlignment(Node paramNode, Pos paramPos)
 {
  setConstraint(paramNode, "stackpane-alignment", paramPos);
 }
 
 public static Pos getAlignment(Node paramNode)
 {
  return (Pos)getConstraint(paramNode, "stackpane-alignment");
 }
 
 public static void setMargin(Node paramNode, Insets paramInsets)
 {
  setConstraint(paramNode, "stackpane-margin", paramInsets);
 }
 
 public static Insets getMargin(Node paramNode)
 {
  return (Insets)getConstraint(paramNode, "stackpane-margin");
 }
 
 public static void clearConstraints(Node paramNode)
 {
  setAlignment(paramNode, null);
  setMargin(paramNode, null);
 }
 
 public final ObjectProperty<Pos> alignmentProperty()
 {
  if (alignment == null) {
   alignment = new StyleableObjectProperty(Pos.CENTER)
   {
    public void invalidated()
    {
     requestLayout();
    }
    
    public StyleableProperty getStyleableProperty()
    {
     return StackPane.StyleableProperties.access$000();
    }
    
    public Object getBean()
    {
     return StackPane.this;
    }
    
    public String getName()
    {
     return "alignment";
    }
   };
  }
  return alignment;
 }
 
 public final void setAlignment(Pos paramPos)
 {
  alignmentProperty().set(paramPos);
 }
 
 public final Pos getAlignment()
 {
  return alignment == null ? Pos.CENTER : (Pos)alignment.get();
 }
 
 public Orientation getContentBias()
 {
  for (int i = 0; i < getChildren().size(); i++)
  {
   Node localNode = (Node)getChildren().get(i);
   if ((localNode.isManaged()) && (localNode.getContentBias() != null)) {
    return localNode.getContentBias();
   }
  }
  return null;
 }
 
 protected double computeMinWidth(double paramDouble)
 {
  List localList = getManagedChildren();
  return getInsets().getLeft() + computeMaxMinAreaWidth(localList, getMargins(localList), getAlignment().getHpos(), paramDouble) + getInsets().getRight();
 }
 
 protected double computeMinHeight(double paramDouble)
 {
  List localList = getManagedChildren();
  return getInsets().getTop() + computeMaxMinAreaHeight(localList, getMargins(localList), getAlignment().getVpos(), paramDouble) + getInsets().getBottom();
 }
 
 protected double computePrefWidth(double paramDouble)
 {
  List localList = getManagedChildren();
  Insets[] arrayOfInsets = getMargins(localList);
  Insets localInsets = getInsets();
  return localInsets.getLeft() + computeMaxPrefAreaWidth(localList, arrayOfInsets, paramDouble == -1.0D ? -1.0D : paramDouble - localInsets.getTop() - localInsets.getBottom(), getAlignment().getHpos()) + localInsets.getRight();
 }
 
 protected double computePrefHeight(double paramDouble)
 {
  List localList = getManagedChildren();
  Insets[] arrayOfInsets = getMargins(localList);
  Insets localInsets = getInsets();
  return localInsets.getTop() + computeMaxPrefAreaHeight(localList, arrayOfInsets, paramDouble == -1.0D ? -1.0D : paramDouble - localInsets.getLeft() - localInsets.getRight(), getAlignment().getVpos()) + localInsets.getBottom();
 }
 
 private Insets[] getMargins(List<Node> paramList)
 {
  Insets[] arrayOfInsets = new Insets[paramList.size()];
  for (int i = 0; i < arrayOfInsets.length; i++) {
   arrayOfInsets[i] = getMargin((Node)paramList
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd