org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui_1.2.2.v201103292152

ublic String getName()
 {
  return name;
 }
 
 public IMethod getSetterMethod()
 {
  return setterMethod;
 }
 
 public IMethod getGetterMethod()
 {
  return getterMethod;
 }
 
 public String getQualifiedType()
 {
  if (qualifiedType == null)
  {
   IMethod getterSetterMethod = getterMethod != null ? getterMethod : 
    setterMethod;
   
   qualifiedType = JavaClassUtils.getQualifiedTypeNameInTypeHierarchy(
    getterSetterMethod.getDeclaringType(), signatureType);
  }
  return qualifiedType;
 }
 
 public String getSignatureType()
 {
  return signatureType;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.JavaBeanProperty
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import java.util.Comparator;

class JavaBeanUtils$1
 implements Comparator
{
 public int compare(Object o1, Object o2)
 {
  String name1 = ((JavaBeanProperty)o1).getName();
  String name2 = ((JavaBeanProperty)o2).getName();
  return name1.compareTo(name2);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.JavaBeanUtils.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import java.beans.Introspector;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.eclipse.jdt.core.IJavaProject;
import org.eclipse.jdt.core.IMethod;
import org.eclipse.jdt.core.IType;
import org.eclipse.jdt.core.ITypeHierarchy;
import org.eclipse.jdt.core.JavaModelException;
import org.eclipse.jst.jsf.common.ui.internal.utils.JavaModelUtil;

public final class JavaBeanUtils
{
 private static final String JAVA_UTIL_LIST = "java.util.List";
 private static final String JAVA_UTIL_MAP = "java.util.Map";
 
 private static IMethod getPropertyGetterMethod(IType type, String propertyName)
 {
  if ((type == null) || (!type.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  IMethod getterMethod = null;
  
  String methodBaseName = null;
  if (propertyName.length() == 1) {
   methodBaseName = propertyName.substring(0, 1).toUpperCase();
  } else {
   methodBaseName = 
    propertyName.substring(0, 1).toUpperCase() + propertyName.substring(1);
  }
  String getterMethodName = "get" + methodBaseName;
  
  getterMethod = type.getMethod(getterMethodName, null);
  if ((getterMethod == null) || (!getterMethod.exists()) || 
   (!JavaClassUtils.isPublicMethod(getterMethod)))
  {
   getterMethodName = "is" + methodBaseName;
   getterMethod = type.getMethod(getterMethodName, null);
   if ((getterMethod == null) || (!getterMethod.exists()) || 
    (!JavaClassUtils.isPublicMethod(getterMethod))) {
    getterMethod = null;
   }
  }
  return getterMethod;
 }
 
 private static IMethod getPropertyGetterMethodInTypeHierarchy(IType type, String propertyName)
  throws JavaModelException
 {
  if ((type == null) || (!type.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  IMethod getterMethod = null;
  
  getterMethod = getPropertyGetterMethod(type, propertyName);
  if (getterMethod == null)
  {
   ITypeHierarchy typeHierarchy = null;
   typeHierarchy = type.newSupertypeHierarchy(null);
   if (typeHierarchy == null) {
    return null;
   }
   IType[] superTypes = typeHierarchy.getAllSuperclasses(type);
   if ((superTypes == null) || (superTypes.length == 0)) {
    return null;
   }
   for (int i = 0; i < superTypes.length; i++) {
    if (!superTypes[i].getFullyQualifiedName().equals(
     "java.lang.Object"))
    {
     getterMethod = getPropertyGetterMethod(superTypes[i], 
      propertyName);
     if (getterMethod != null) {
      break;
     }
    }
   }
  }
  return getterMethod;
 }
 
 private static IMethod getPropertySetterMethodInTypeHierarchy(IType type, String propertyName)
  throws JavaModelException
 {
  if ((type == null) || (!type.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  IMethod setterMethod = null;
  
  setterMethod = getPropertySetterMethod(type, propertyName);
  if (setterMethod == null)
  {
   ITypeHierarchy typeHierarchy = null;
   typeHierarchy = type.newSupertypeHierarchy(null);
   if (typeHierarchy == null) {
    return null;
   }
   IType[] superTypes = typeHierarchy.getAllSuperclasses(type);
   if ((superTypes == null) || (superTypes.length == 0)) {
    return null;
   }
   for (int i = 0; i < superTypes.length; i++) {
    if (!superTypes[i].getFullyQualifiedName().equals(
     "java.lang.Object"))
    {
     setterMethod = getPropertySetterMethod(superTypes[i], 
      propertyName);
     if (setterMethod != null) {
      break;
     }
    }
   }
  }
  return setterMethod;
 }
 
 private static IMethod getPropertySetterMethod(IType type, String propertyName)
  throws JavaModelException
 {
  if ((type == null) || (!type.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  IMethod setterMethod = null;
  
  String methodBaseName = null;
  if (propertyName.length() == 1) {
   methodBaseName = propertyName.substring(0, 1).toUpperCase();
  } else {
   methodBaseName = 
    propertyName.substring(0, 1).toUpperCase() + propertyName.substring(1);
  }
  String setterMethodName = "set" + methodBaseName;
  
  IMethod[] methods = (IMethod[])null;
  
  methods = type.getMethods();
  if ((methods == null) || (methods.length == 0)) {
   return null;
  }
  for (int i = 0; i < methods.length; i++) {
   if ((methods[i].getElementName().equals(setterMethodName)) && 
    (methods[i] != null) && (methods[i].exists()) && 
    (JavaClassUtils.isPublicMethod(methods[i])))
   {
    String returnType = methods[i].getReturnType();
    if (returnType.equals("V"))
    {
     String[] params = methods[i].getParameterTypes();
     if (params.length == 1) {
      setterMethod = methods[i];
     }
    }
   }
  }
  return setterMethod;
 }
 
 public static boolean isBeanProperty(IType baseType, String propertyName)
 {
  if ((baseType == null) || (!baseType.exists()) || (propertyName == null)) {
   return false;
  }
  return getBeanPropertyType(baseType, propertyName) != null;
 }
 
 public static IType getBeanPropertyType(IType baseType, String propertyName)
 {
  if ((baseType == null) || (!baseType.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  String typeSignature = null;
  IMethod getterMethod = null;
  IMethod setterMethod = null;
  
  IType declaredType = baseType;
  try
  {
   getterMethod = getPropertyGetterMethodInTypeHierarchy(baseType, 
    propertyName);
   setterMethod = getPropertySetterMethodInTypeHierarchy(baseType, 
    propertyName);
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException1) {}
  if ((getterMethod != null) && (setterMethod == null))
  {
   declaredType = getterMethod.getDeclaringType();
   try
   {
    typeSignature = getterMethod.getReturnType();
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException2) {}
  }
  else if ((setterMethod != null) && (getterMethod == null))
  {
   declaredType = setterMethod.getDeclaringType();
   typeSignature = setterMethod.getParameterTypes()[0];
  }
  else if ((setterMethod != null) && (getterMethod != null))
  {
   declaredType = getterMethod.getDeclaringType();
   try
   {
    if (getterMethod.getReturnType().equals(
     setterMethod.getParameterTypes()[0])) {
     typeSignature = getterMethod.getReturnType();
    }
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException3) {}
  }
  if (typeSignature == null) {
   return null;
  }
  IType type = null;
  try
  {
   String typeName = JavaModelUtil.getResolvedTypeName(typeSignature, 
    declaredType);
   if (typeName != null) {
    type = baseType.getJavaProject().findType(typeName);
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException4) {}
  return type;
 }
 
 public static IMethod[] getBeanPropertyMethods(IType baseType, String propertyName)
 {
  if ((baseType == null) || (!baseType.exists()) || (propertyName == null)) {
   return null;
  }
  IMethod[] methods = new IMethod[2];
  
  IMethod getterMethod = null;
  IMethod setterMethod = null;
  try
  {
   getterMethod = getPropertyGetterMethodInTypeHierarchy(baseType, 
    propertyName);
   
   setterMethod = getPropertySetterMethodInTypeHierarchy(baseType, 
    propertyName);
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException1) {}
  if ((getterMethod != null) && (setterMethod == null)) {
   methods[0] = getterMethod;
  } else if ((setterMethod != null) && (getterMethod == null)) {
   methods[1] = setterMethod;
  } else if ((setterMethod != null) && (getterMethod != null)) {
   try
   {
    if (getterMethod.getReturnType().equals(
     setterMethod.getParameterTypes()[0]))
    {
     methods[0] = getterMethod;
     methods[1] = setterMethod;
    }
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException2) {}
  }
  return methods;
 }
 
 public static boolean isListType(IType type)
 {
  if (type == null) {
   return false;
  }
  if (type.getFullyQualifiedName().equalsIgnoreCase("java.util.List")) {
   return true;
  }
  return JavaClassUtils.isSubClassOf(type.getJavaProject(), type
   .getFullyQualifiedName(), "java.util.List");
 }
 
 public static boolean isMapType(IType type)
 {
  if (type == null) {
   return false;
  }
  if (type.getFullyQualifiedName().equalsIgnoreCase("java.util.Map")) {
   return true;
  }
  return JavaClassUtils.isSubClassOf(type.getJavaProject(), type
   .getFullyQualifiedName(), "java.util.Map");
 }
 
 public static boolean isGetterMethod(IMethod method)
 {
  try
  {
   if (!JavaClassUtils.isPublicMethod(method)) {
    return false;
   }
   String[] params = method.getParameterTypes();
   if (params.length > 0) {
    return false;
   }
   if ((!method.getElementName().startsWith("get")) && (!method.getElementName().startsWith("is"))) {
    return false;
   }
   String rtn = method.getReturnType();
   if (!rtn.equals("V")) {
    return true;
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  return false;
 }
 
 public static boolean isSetterMethod(IMethod method)
 {
  try
  {
   if (!JavaClassUtils.isPublicMethod(method)) {
    return false;
   }
   if (!method.getElementName().startsWith("set")) {
    return false;
   }
   if (method.getParameterTypes().length != 1) {
    return false;
   }
   String rtn = method.getReturnType();
   if (rtn.equals("V")) {
    return true;
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  return false;
 }
 
 public static String toLowCaseFirstChar(String str)
 {
  if ((str != null) && (str.length() > 0)) {
   if (str.length() == 1) {
    str = str.toLowerCase();
   } else {
    str = str.substring(0, 1).toLowerCase() + str.substring(1);
   }
  }
  return str;
 }
 
 public static String toUpperCaseFirstChar(String str)
 {
  if ((str != null) && (str.length() > 0)) {
   if (str.length() == 1) {
    str = str.toUpperCase();
   } else {
    str = str.substring(0, 1).toUpperCase() + str.substring(1);
   }
  }
  return str;
 }
 
 public static String getPropertyNameFromGetterMethod(IMethod method)
 {
  if (!isGetterMethod(method)) {
   return null;
  }
  String methodName = method.getElementName();
  String propertyName = null;
  if ((methodName.startsWith("get")) && (methodName.length() > 3)) {
   propertyName = methodName.substring(3);
  } else if ((methodName.startsWith("is")) && (methodName.length() > 2)) {
   propertyName = methodName.substring(2);
  }
  propertyName = Introspector.decapitalize(propertyName);
  return propertyName;
 }
 
 public static String getPropertyNameFromSetterMethod(IMethod method)
 {
  if (!isSetterMethod(method)) {
   return null;
  }
  String methodName = method.getElementName();
  String propertyName = null;
  if ((methodName.startsWith("set")) && (methodName.length() > 3)) {
   propertyName = methodName.substring(3);
  }
  propertyName = Introspector.decapitalize(propertyName);
  return propertyName;
 }
 
 private static IMethod getMethodWithSameParamters(IMethod[] methods, Map visitedMethods, IMethod foundMethod, String foundMethodName, String[] foundParamTypes)
 {
  String[] foundParamQulifiedTypeNames = (String[])null;
  if ((foundParamTypes != null) && (foundParamTypes.length > 0))
  {
   foundParamQulifiedTypeNames = new String[foundParamTypes.length];
   for (int i = 0; i < foundParamTypes.length; i++) {
    foundParamQulifiedTypeNames[i] = 
     JavaClassUtils.getQualifiedTypeNameInTypeHierarchy(foundMethod
     .getDeclaringType(), foundParamTypes[i]);
   }
  }
  for (int i = 0; i < methods.length; i++) {
   if (visitedMethods.get(methods[i]) == null) {
    if (methods[i].getElementName().equals(foundMethodName))
    {
     if ((methods[i].getParameterTypes() == null) && 
      (foundParamTypes == null)) {
      return methods[i];
     }
     if ((methods[i].getParameterTypes() != null) && 
      (foundParamTypes != null) && 
      (foundParamTypes.length == methods[i].getParameterTypes().length))
     {
      boolean bSameParams = true;
      String[] methodParamTypes = methods[i].getParameterTypes();
      for (int j = 0; j < foundParamQulifiedTypeNames.length; j++)
      {
       String methodParamQualifiedTypeName = 
        JavaClassUtils.getQualifiedTypeNameInTypeHierarchy(methods[i]
        .getDeclaringType(), methodParamTypes[j]);
       if ((!methodParamQualifiedTypeName.equals(foundParamQulifiedTypeNames[j])) && 
        (!JavaClassUtils.isSubClassOf(methods[i]
        .getJavaProject(), 
        methodParamQualifiedTypeName, 
        foundParamQulifiedTypeNames[j]))) {
        if (!JavaClassUtils.isSubClassOf(methods[i]
         .getJavaProject(), 
         foundParamQulifiedTypeNames[j], 
         methodParamQualifiedTypeName))
        {
         bSameParams = false;
         break;
        }
       }
      }
      if (bSameParams) {
       return methods[i];
      }
     }
    }
   }
  }
  return null;
 }
 
 public static JavaBeanProperty[] getBeanProperties(IType classType)
 {
  try
  {
   methods = JavaClassUtils.getMethods(classType);
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException)
  {
   IMethod[] methods;
   return null;
  }
  IMethod[] methods;
  return getBeanProperties(classType, methods);
 }
 
 public static JavaBeanProperty[] getBeanProperties(IType type, IMethod[] methods)
 {
  if ((methods == null) || (methods.length == 0)) {
   return null;
  }
  List properties = new ArrayList();
  Map visitedMethods = new HashMap();
  for (int m = 0; m < methods.length; m++)
  {
   String propertyName = null;
   if (visitedMethods.get(methods[m]) == null)
   {
    visitedMethods.put(methods[m], methods[m]);
    
    propertyName = 
     getPropertyNameFromGetterMethod(methods[m]);
    if ((propertyName != null) && (propertyName.length() > 0))
    {
     String setterMethodName = "set" + 
      toUpperCaseFirstChar(propertyName);
     
     String getterReturnType = null;
     try
     {
      getterReturnType = methods[m].getReturnType();
     }
     catch (JavaModelException localJavaModelException1)
     {
      continue;
     }
     IMethod setterMethod = getMethodWithSameParamters(methods, 
      visitedMethods, methods[m], setterMethodName, 
      new String[] { getterReturnType });
     if ((setterMethod != null) && (setterMethod.exists())) {
      visitedMethods.put(setterMethod, setterMethod);
     }
     properties.add(new JavaBeanProperty(propertyName, 
      getterReturnType, methods[m], setterMethod));
    }
    else
    {
     propertyName = 
      getPropertyNameFromSetterMethod(methods[m]);
     if ((propertyName != null) && (propertyName.length() > 0))
     {
      String getterMethodName = "get" + 
       toUpperCaseFirstChar(propertyName);
      IMethod getterMethod = getMethodWithSameParamters(methods, 
       visitedMethods, methods[m], getterMethodName, null);
      if ((getterMethod != null) && (getterMethod.exists()))
      {
       try
       {
        if (!getterMethod.getReturnType().equals(
         methods[m].getParameterTypes()[0])) {
         break label412;
        }
        visitedMethods.put(getterMethod, getterMethod);
       }
       catch (JavaModelException localJavaModelException2) {}
      }
      else
      {
       getterMethodName = 
        "is" + toUpperCaseFirstChar(propertyName);
       getterMethod = getMethodWithSameParamters(methods, 
        visitedMethods, methods[m], getterMethodName, null);
       try
       {
        if ((getterMethod != null) && 
         (getterMethod.exists()) && 
         (getterMethod.getReturnType().equals(
         methods[m].getParameterTypes()[0]))) {
         visitedMethods.put(getterMethod, getterMethod);
        }
       }
       catch (JavaModelException localJavaModelException3) {}
      }
      label412:
      properties.add(new JavaBeanProperty(propertyName, methods[m]
       .getParameterTypes()[0], getterMethod, methods[m]));
     }
    }
   }
  }
  JavaBeanProperty[] propertyArray = 
   (JavaBeanProperty[])properties.toArray(new JavaBeanProperty[properties.size()]);
  
  Arrays.sort(propertyArray, new Comparator()
  {
   public int compare(Object o1, Object o2)
   {
    String name1 = ((JavaBeanProperty)o1).getName();
    String name2 = ((JavaBeanProperty)o2).getName();
    return name1.compareTo(name2);
   }
  });
  return propertyArray;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.JavaBeanUtils
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import java.util.Comparator;
import org.eclipse.jdt.core.IMethod;

class JavaClassUtils$1
 implements Comparator
{
 public int compare(Object o1, Object o2)
 {
  String name1 = ((IMethod)o1).getElementName();
  String name2 = ((IMethod)o2).getElementName();
  return name1.compareTo(name2);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.JavaClassUtils.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.eclipse.core.resources.IFile;
import org.eclipse.core.resources.IProject;
import org.eclipse.jdt.core.Flags;
import org.eclipse.jdt.core.ICompilationUnit;
import org.eclipse.jdt.core.IJavaProject;
import org.eclipse.jdt.core.IMethod;
import org.eclipse.jdt.core.IPackageDeclaration;
import org.eclipse.jdt.core.IType;
import org.eclipse.jdt.core.ITypeHierarchy;
import org.eclipse.jdt.core.JavaCore;
import org.eclipse.jdt.core.JavaModelException;
import org.eclipse.jdt.core.Signature;
import org.eclipse.jdt.ui.JavaUI;
import org.eclipse.jst.jsf.common.ui.internal.utils.JavaModelUtil;
import org.eclipse.ui.IEditorPart;
import org.eclipse.ui.PartInitException;

public class JavaClassUtils
{
 public static boolean hasIllegalCharacters(String text)
 {
  if ((text.length() == 0) || 
   (!Character.isJavaIdentifierStart(text.charAt(0)))) {
   return true;
  }
  for (int i = 1; i < text.length(); i++) {
   if (!Character.isJavaIdentifierPart(text.charAt(i))) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public static boolean hasNoConstructor(IMethod[] methods)
 {
  for (int m = 0; m < methods.length; m++) {
   try
   {
    if (methods[m].isConstructor()) {
     return false;
    }
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  }
  return true;
 }
 
 public static boolean isPublicMethod(IMethod method)
 {
  int accessFlags = 0;
  try
  {
   accessFlags = method.getFlags();
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException)
  {
   return false;
  }
  boolean isPublic = Flags.isPublic(accessFlags);
  if ((!Flags.isPrivate(accessFlags)) && 
   (!Flags.isProtected(accessFlags)) && 
   (!Flags.isPublic(accessFlags))) {
   isPublic = true;
  }
  if (!isPublic) {
   return false;
  }
  return true;
 }
 
 public static boolean hasPublicConstructor(IMethod[] methods)
 {
  for (int m = 0; m < methods.length; m++) {
   try
   {
    if ((methods[m].isConstructor()) && (isPublicMethod(methods[m])))
    {
     String[] params = methods[m].getParameterTypes();
     if (params.length == 0)
     {
      String rtn = methods[m].getReturnType();
      if (!rtn.equals("V")) {
       break;
      }
      return true;
     }
    }
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  }
  return false;
 }
 
 public static boolean isPrimitiveType(IType classType, String signatureName)
 {
  while (signatureName.startsWith("[")) {
   signatureName = signatureName.substring(1);
  }
  int kind = Signature.getTypeSignatureKind(signatureName);
  if ((kind == 2) || 
   (signatureName.equals("V"))) {
   return true;
  }
  String qualifiedName = getQualifiedTypeNameInTypeHierarchy(classType, 
   signatureName);
  if ((qualifiedName.startsWith("java.lang")) || (qualifiedName.startsWith("java.util"))) {
   return true;
  }
  return false;
 }
 
 public static IType getType(IProject project, String className)
 {
  if (project == null) {
   return null;
  }
  IType cunit = null;
  if (className.length() > 0)
  {
   IJavaProject jProject = JavaCore.create(project);
   try
   {
    cunit = jProject.findType(className);
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  }
  return cunit;
 }
 
 public static boolean openType(IType type)
 {
  if ((type == null) || (!type.exists())) {
   return false;
  }
  try
  {
   IEditorPart editorPart = JavaUI.openInEditor(type
    .getPrimaryElement());
   if (editorPart != null)
   {
    JavaUI.revealInEditor(editorPart, type.getPrimaryElement());
    return true;
   }
  }
  catch (PartInitException localPartInitException) {}catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  return false;
 }
 
 public static String getPackageName(IFile javaFile)
 {
  if (javaFile == null) {
   return null;
  }
  String ext = "." + javaFile.getFileExtension();
  if (!ext.equalsIgnoreCase("java")) {
   return null;
  }
  String packagename = new String();
  ICompilationUnit cunit = JavaCore.createCompilationUnitFrom(javaFile);
  try
  {
   IPackageDeclaration[] packages = cunit.getPackageDeclarations();
   if (packages.length == 0) {
    packagename = new String();
   } else {
    packagename = packages[0].getElementName();
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  return packagename;
 }
 
 private static void copyToMethodList(List methodList, IMethod[] methods)
 {
  if ((methods != null) && (methods.length > 0)) {
   for (int i = 0; i < methods.length; i++) {
    if (!isDuplicateMethod(methodList, methods[i])) {
     methodList.add(methods[i]);
    }
   }
  }
 }
 
 private static boolean isDuplicateMethod(List methodList, IMethod method)
 {
  if ((method == null) || (!method.exists())) {
   return false;
  }
  String[] paramTypes = method.getParameterTypes();
  String methodName = method.getElementName();
  for (Iterator iter = methodList.iterator(); iter.hasNext();)
  {
   IMethod existedMethod = (IMethod)iter.next();
   if (isSameMethodSignature(methodName, paramTypes, existedMethod)) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public static boolean isSameMethodSignature(String name, String[] paramTypes, IMethod curr)
 {
  if (name.equals(curr.getElementName()))
  {
   String[] currParamTypes = curr.getParameterTypes();
   if (paramTypes.length == currParamTypes.length)
   {
    for (int i = 0; i < paramTypes.length; i++)
    {
     String t1 = Signature.getSimpleName(
      Signature.toString(paramTypes[i]));
     String t2 = Signature.getSimpleName(
      Signature.toString(currParamTypes[i]));
     if (!t1.equals(t2)) {
      return false;
     }
    }
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public static IMethod[] getMethods(IType classType)
  throws JavaModelException
 {
  if (classType == null) {
   return null;
  }
  List methodList = new ArrayList();
  IMethod[] methods = classType.getMethods();
  copyToMethodList(methodList, methods);
  
  ITypeHierarchy typeHierarchy = classType.newSupertypeHierarchy(null);
  if (typeHierarchy != null)
  {
   IType[] superTypes = typeHierarchy.getAllSuperclasses(classType);
   if ((superTypes != null) && (superTypes.length > 0)) {
    for (int i = 0; i < superTypes.length; i++) {
     if (!superTypes[i].getFullyQualifiedName().equals(
      "java.lang.Object"))
     {
      methods = superTypes[i].getMethods();
      
      copyToMethodList(methodList, methods);
     }
    }
   }
  }
  if ((methodList != null) && (methodList.size() > 0))
  {
   IMethod[] validMethods = 
    (IMethod[])methodList.toArray(new IMethod[methodList.size()]);
   
   Arrays.sort(validMethods, new Comparator()
   {
    public int compare(Object o1, Object o2)
    {
     String name1 = ((IMethod)o1).getElementName();
     String name2 = ((IMethod)o2).getElementName();
     return name1.compareTo(name2);
    }
   });
   return validMethods;
  }
  return null;
 }
 
 public static String getQualifiedTypeNameInTypeHierarchy(IType classType, String signatureName)
 {
  int arrayNum = 0;
  while (signatureName.startsWith("["))
  {
   arrayNum++;
   signatureName = signatureName.substring(1);
  }
  String qualifiedTypeName = Signature.toString(signatureName);
  int kind = Signature.getTypeSignatureKind(signatureName);
  if (kind != 2)
  {
   if (!signatureName.equals("V")) {}
  }
  else
  {
   while (arrayNum > 0)
   {
    qualifiedTypeName = qualifiedTypeName + "[]";
    arrayNum--;
   }
   return qualifiedTypeName;
  }
  String typeName = Signature.toString(signatureName);
  
  String foundName = getQualifiedTypeName(classType, typeName);
  if (foundName != null)
  {
   qualifiedTypeName = foundName;
  }
  else
  {
   ITypeHierarchy typeHierarchy = null;
   try
   {
    typeHierarchy = classType.newSupertypeHierarchy(null);
   }
   catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
   if (typeHierarchy != null)
   {
    IType[] superTypes = typeHierarchy.getAllSupertypes(classType);
    if ((superTypes != null) && (superTypes.length > 0)) {
     for (int i = 0; i < superTypes.length; i++) {
      if (!superTypes[i].getFullyQualifiedName().equals(
       "java.lang.Object"))
      {
       foundName = getQualifiedTypeName(superTypes[i], 
        typeName);
       if (foundName != null)
       {
        qualifiedTypeName = foundName;
        break;
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  while (arrayNum > 0)
  {
   qualifiedTypeName = qualifiedTypeName + "[]";
   arrayNum--;
  }
  return qualifiedTypeName;
 }
 
 public static String getQualifiedTypeName(IType classType, String typeName)
 {
  String qualifiedTypeName = null;
  try
  {
   String[][] resolvedNames = classType.resolveType(typeName);
   if ((resolvedNames != null) && (resolvedNames.length > 0)) {
    qualifiedTypeName = JavaModelUtil.concatenateName(
     resolvedNames[0][0], resolvedNames[0][1]);
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException) {}
  return qualifiedTypeName;
 }
 
 public static boolean isSubClassOf(IJavaProject jProject, String subClass, String superClass)
 {
  if ((jProject == null) || (subClass == null) || (superClass == null)) {
   return false;
  }
  try
  {
   IType subClassType = jProject.findType(subClass);
   if (subClassType != null)
   {
    ITypeHierarchy typeHierarchy = null;
    try
    {
     typeHierarchy = subClassType.newSupertypeHierarchy(null);
    }
    catch (JavaModelException localJavaModelException1) {}
    IType[] superTypes = typeHierarchy
     .getAllSupertypes(subClassType);
    if ((superTypes != null) && (superTypes.length > 0)) {
     for (int i = 0; i < superTypes.length; i++) {
      if (superTypes[i].getFullyQualifiedName().equals(
       superClass)) {
       return true;
      }
     }
    }
   }
  }
  catch (JavaModelException localJavaModelException2) {}
  return false;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.JavaClassUtils
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import java.util.List;
import org.eclipse.core.resources.IProject;
import org.eclipse.jst.jsf.core.jsfappconfig.internal.IJSFAppConfigManager;
import org.eclipse.jst.jsf.core.jsfappconfig.internal.JSFAppConfigManagerFactory;
import org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.emf.ManagedBeanNameType;
import org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.emf.ManagedBeanType;

public class ManagedBeanUtil
{
 public static boolean isBeanDuplicate(IProject project, String beanName)
 {
  IJSFAppConfigManager appCfgMgr = JSFAppConfigManagerFactory.getJSFAppConfigManagerInstance(project);
  if (appCfgMgr != null)
  {
   List<ManagedBeanType> beans = appCfgMgr.getManagedBeans();
   for (ManagedBeanType mbti : beans) {
    if (mbti.getManagedBeanName() != null)
    {
     String name = mbti.getManagedBeanName()
      .getTextContent();
     if ((name != null) && (name.equals(beanName))) {
      return true;
     }
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 public static String getDefaultManagedBeanName(IProject project, String refName)
 {
  String defaultName = refName;
  
  int newRefNameIndex = 1;
  while (isBeanDuplicate(project, defaultName))
  {
   defaultName = refName + newRefNameIndex;
   newRefNameIndex++;
  }
  return defaultName;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.ManagedBeanUtil
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.emf.FacesConfigPackage;

public class ModelUtil
{
 private static final String ENTITY_NEWLINE = "&#xA;";
 private static final String ENTITY_TAB = "&#x9;";
 private static final String ENTITY_CARRIAGE_RETURN = "&#xD;";
 private static final String ENTITY_AMPERSAND = "&amp;";
 private static final String ENTITY_DOUBLE_QUOTE = "&quot;";
 private static final String ENTITY_SINGLE_QUOTE = "&apos;";
 private static final String ENTITY_GREATER_THAN = "&gt;";
 private static final String ENTITY_LESS_THAN = "&lt;";
 
 public static String getSuperType(Object key)
 {
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getActionListenerType()) {
   return "javax.faces.event.ActionListener";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getNavigationHandlerType()) {
   return "javax.faces.application.NavigationHandler";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getPropertyResolverType()) {
   return "javax.faces.el.PropertyResolver";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getStateManagerType()) {
   return "javax.faces.application.StateManager";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getVariableResolverType()) {
   return "javax.faces.el.VariableResolver";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getViewHandlerType()) {
   return "javax.faces.application.ViewHandler";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getApplicationFactoryType()) {
   return "javax.faces.application.ApplicationFactory";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getFacesContextFactoryType()) {
   return "javax.faces.context.FacesContextFactory";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getLifecycleFactoryType()) {
   return "javax.faces.lifecycle.LifecycleFactory";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getRenderKitFactoryType()) {
   return "javax.faces.render.RenderKitFactory";
  }
  if (key == FacesConfigPackage.eINSTANCE.getPhaseListenerType()) {
   return "javax.faces.event.PhaseListener";
  }
  return null;
 }
 
 public static String escapeEntities(String str)
 {
  if (isEmptyString(str)) {
   return "";
  }
  StringBuffer buffer = null;
  int i = 0;
  for (int n = str.length(); i < n; i++)
  {
   char ch = str.charAt(i);
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   String entity;
   switch (ch)
   {
   case '<': 
    entity = "&lt;";
    break;
   case '>': 
    entity = "&gt;";
    break;
   case '\'': 
    entity = "&apos;";
    break;
   case '"': 
    entity = "&quot;";
    break;
   case '&': 
    entity = "&amp;";
    break;
   case '\r': 
    entity = "&#xD;";
    break;
   case '\t': 
    entity = "&#x9;";
    break;
   case '\n': 
    entity = "&#xA;";
    break;
   default: 
    entity = null;
   }
   if (buffer == null)
   {
    if (entity != null)
    {
     buffer = new StringBuffer(str.length() + 20);
     
     buffer.append(str.substring(0, i));
     buffer.append(entity);
    }
   }
   else if (entity == null) {
    buffer.append(ch);
   } else {
    buffer.append(entity);
   }
  }
  return buffer == null ? str : buffer.toString();
 }
 
 public static String unEscapeEntities(String str)
 {
  if (isEmptyString(str)) {
   return "";
  }
  String result = new String(str);
  
  result = result.replaceAll("&amp;", "&");
  result = result.replaceAll("&lt;", "<");
  result = result.replaceAll("&gt;", ">");
  result = result.replaceAll("&apos;", "'");
  result = result.replaceAll("&quot;", "\"");
  result = result.replaceAll("&#xD;", "\r");
  result = result.replaceAll("&#x9;", "\t");
  result = result.replaceAll("&#xA;", "\n");
  
  return result;
 }
 
 private static boolean isEmptyString(String value)
 {
  if ((value == null) || (value.length() == 0)) {
   return true;
  }
  return false;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.ModelUtil
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util;

import org.eclipse.core.resources.IProject;
import org.eclipse.core.resources.IResource;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspace;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspaceRoot;
import org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin;
import org.eclipse.core.runtime.IPath;
import org.eclipse.core.runtime.Path;
import org.eclipse.emf.common.util.URI;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;
import org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource;

public class WebrootUtil
 extends org.eclipse.jst.jsf.common.ui.internal.utils.WebrootUtil
{
 public static String getProjectPath(EObject model, String strPath)
 {
  IProject project = getProject(model);
  
  String strProjectPath = "";
  if (strPath != null)
  {
   IPath path = new Path(strPath);
   if (path.getFileExtension() != null)
   {
    IPath webContentPath = getWebContentPath(project);
    if (webContentPath != null) {
     strProjectPath = webContentPath.toString() + strPath;
    }
   }
   else
   {
    strPath = new String(strPath.getBytes(), 0, 
     strPath.length() - 1);
    IPath webContentPath = getWebContentPath(project);
    if (webContentPath != null) {
     strProjectPath = webContentPath.toString() + strPath;
    }
   }
  }
  return strProjectPath;
 }
 
 public static IResource getResource(EObject model)
 {
  IResource resource = null;
  if ((model != null) && (model.eResource() != null))
  {
   URI uri = model.eResource().getURI();
   IPath path = new Path(URI.decode(uri.devicePath()));
   
   path = path.removeFirstSegments(1);
   
   IWorkspaceRoot workspaceRoot = ResourcesPlugin.getWorkspace()
    .getRoot();
   resource = workspaceRoot.findMember(path);
  }
  return resource;
 }
 
 public static IProject getProject(EObject model)
 {
  IProject project = null;
  
  IResource resource = getResource(model);
  if (resource != null) {
   project = resource.getProject();
  }
  return project;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.util.WebrootUtil
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.wizard;

import java.util.List;

public abstract interface ISummaryDataSource
{
 public abstract List getSummaryData();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.wizard.ISummaryDataSource
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jst.jsf.facesconfig.ui.wizard;

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;

class ManagedBeanClassSelectionPage$1
 extends SelectionAdapter
{
 ManagedBeanClassSelectionPage$1(ManagedBeanClassSelectionPage paramManagedBeanClassSelectionPage) {}
 
 public void widgetSelected(SelectionEvent e)
 {
  ManagedBeanClassSelectionPage.access$0(this$0).setSelection(
   !ManagedBeanClassSelectionPage.access$1(this$0).getSelection());
  ManagedBeanClassSelectionPage.access$2(this$0, ManagedBeanClassSelectionPage.access$1(this$0).getSelection());
  ManagedBeanClassSelectionPage.access$3(this$0);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd