org.eclipse.pde.api.tools_1.0.301.v20111129-2053

/  272: invokestatic 436	java/util/Collections:sort	(Ljava/util/List;Ljava/util/Comparator;)V
  //  275: aconst_null
  //  276: astore 9
  //  278: aconst_null
  //  279: astore 10
  //  281: aconst_null
  //  282: astore 11
  //  284: aconst_null
  //  285: astore 12
  //  287: aload 8
  //  289: invokeinterface 477 1 0
  //  294: astore 13
  //  296: goto +135 -> 431
  //  299: aload_2
  //  300: getfield 395	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Producer:types	Ljava/util/Map;
  //  303: aload 13
  //  305: invokeinterface 473 1 0
  //  310: invokeinterface 479 2 0
  //  315: checkcast 228	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Type2
  //  318: astore 12
  //  320: aload 12
  //  322: getfield 399	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Type2:counts	Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/search/UseReportConverter$CountGroup;
  //  325: astore 9
  //  327: aload 12
  //  329: getfield 398	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Type2:desc	Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/provisional/descriptors/IElementDescriptor;
  //  332: checkcast 221	org/eclipse/pde/api/tools/internal/provisional/descriptors/IReferenceTypeDescriptor
  //  335: invokestatic 471	org/eclipse/pde/api/tools/internal/util/Signatures:getQualifiedTypeSignature	(Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/provisional/descriptors/IReferenceTypeDescriptor;)Ljava/lang/String;
  //  338: astore 14
  //  340: new 202	java/io/File
  //  343: dup
  //  344: aload 5
  //  346: new 209	java/lang/StringBuffer
  //  349: dup
  //  350: aload 14
  //  352: invokestatic 430	java/lang/String:valueOf	(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  355: invokespecial 433	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  358: ldc_w 193
  //  361: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  364: invokevirtual 432	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  367: invokespecial 419	java/io/File:<init>	(Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)V
  //  370: astore 11
  //  372: aload 11
  //  374: invokevirtual 416	java/io/File:exists	()Z
  //  377: ifne +9 -> 386
  //  380: aload 11
  //  382: invokevirtual 415	java/io/File:createNewFile	()Z
  //  385: pop
  //  386: aload_0
  //  387: aload 5
  //  389: aload 11
  //  391: invokevirtual 418	java/io/File:getAbsolutePath	()Ljava/lang/String;
  //  394: invokevirtual 459	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor:extractLinkFrom	(Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  //  397: astore 10
  //  399: aload 6
  //  401: aload_0
  //  402: aload 9
  //  404: aload 10
  //  406: aload 14
  //  408: iconst_0
  //  409: invokevirtual 463	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor:getReferenceTableEntry	(Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/search/UseReportConverter$CountGroup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Z)Ljava/lang/String;
  //  412: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  415: pop
  //  416: aload_0
  //  417: aload 12
  //  419: getfield 397	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Type2:referencingMembers	Ljava/util/Map;
  //  422: aload 12
  //  424: aload 11
  //  426: aload 14
  //  428: invokevirtual 462	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor:writeTypePage	(Ljava/util/Map;Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/search/UseReportConverter$Type;Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)V
  //  431: aload 13
  //  433: invokeinterface 472 1 0
  //  438: ifne -139 -> 299
  //  441: aload 6
  //  443: ldc_w 197
  //  446: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  449: pop
  //  450: aload 6
  //  452: ldc_w 199
  //  455: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  458: pop
  //  459: aload 6
  //  461: ldc 17
  //  463: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  466: ldc_w 198
  //  469: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  472: getstatic 400	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/SearchMessages:ConsumerReportConvertor_BackLinkToConsumer	Ljava/lang/String;
  //  475: aload_1
  //  476: getfield 390	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/ConsumerReportConvertor$Consumer:name	Ljava/lang/String;
  //  479: invokestatic 441	org/eclipse/osgi/util/NLS:bind	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  482: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  485: ldc_w 194
  //  488: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  491: ldc 8
  //  493: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  496: pop
  //  497: aload 6
  //  499: ldc_w 200
  //  502: invokevirtual 434	java/lang/StringBuffer:append	(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  505: pop
  //  506: new 206	java/io/PrintWriter
  //  509: dup
  //  510: new 205	java/io/OutputStreamWriter
  //  513: dup
  //  514: new 203	java/io/FileOutputStream
  //  517: dup
  //  518: aload 4
  //  520: invokespecial 421	java/io/FileOutputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  523: ldc_w 201
  //  526: invokespecial 422	java/io/OutputStreamWriter:<init>	(Ljava/io/OutputStream;Ljava/lang/String;)V
  //  529: invokespecial 425	java/io/PrintWriter:<init>	(Ljava/io/Writer;)V
  //  532: astore_3
  //  533: aload_3
  //  534: aload 6
  //  536: invokevirtual 432	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  539: invokevirtual 427	java/io/PrintWriter:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  542: aload_3
  //  543: invokevirtual 424	java/io/PrintWriter:flush	()V
  //  546: goto +36 -> 582
  //  549: pop
  //  550: new 207	java/lang/Exception
  //  553: dup
  //  554: getstatic 414	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/SearchMessages:ioexception_writing_html_file	Ljava/lang/String;
  //  557: aload 4
  //  559: invokevirtual 418	java/io/File:getAbsolutePath	()Ljava/lang/String;
  //  562: invokestatic 441	org/eclipse/osgi/util/NLS:bind	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  //  565: invokespecial 428	java/lang/Exception:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  568: athrow
  //  569: astore 15
  //  571: aload_3
  //  572: ifnull +7 -> 579
  //  575: aload_3
  //  576: invokevirtual 423	java/io/PrintWriter:close	()V
  //  579: aload 15
  //  581: athrow
  //  582: aload_3
  //  583: ifnull +7 -> 590
  //  586: aload_3
  //  587: invokevirtual 423	java/io/PrintWriter:close	()V
  //  590: return
  // Line number table:
  //  Java source line #651	-> byte code offset #0
  //  Java source line #652	-> byte code offset #2
  //  Java source line #654	-> byte code offset #5
  //  Java source line #655	-> byte code offset #39
  //  Java source line #656	-> byte code offset #47
  //  Java source line #658	-> byte code offset #53
  //  Java source line #659	-> byte code offset #66
  //  Java source line #660	-> byte code offset #74
  //  Java source line #662	-> byte code offset #80
  //  Java source line #663	-> byte code offset #89
  //  Java source line #664	-> byte code offset #97
  //  Java source line #665	-> byte code offset #115
  //  Java source line #666	-> byte code offset #124
  //  Java source line #667	-> byte code offset #133
  //  Java source line #668	-> byte code offset #161
  //  Java source line #669	-> byte code offset #169
  //  Java source line #670	-> byte code offset #177
  //  Java source line #671	-> byte code offset #205
  //  Java source line #672	-> byte code offset #211
  //  Java source line #673	-> byte code offset #216
  //  Java source line #675	-> byte code offset #224
  //  Java source line #677	-> byte code offset #241
  //  Java source line #678	-> byte code offset #250
  //  Java source line #679	-> byte code offset #267
  //  Java source line #681	-> byte code offset #275
  //  Java source line #682	-> byte code offset #278
  //  Java source line #683	-> byte code offset #281
  //  Java source line #684	-> byte code offset #284
  //  Java source line #685	-> byte code offset #287
  //  Java source line #686	-> byte code offset #299
  //  Java source line #687	-> byte code offset #320
  //  Java source line #689	-> byte code offset #327
  //  Java source line #690	-> byte code offset #340
  //  Java source line #691	-> byte code offset #372
  //  Java source line #692	-> byte code offset #380
  //  Java source line #694	-> byte code offset #386
  //  Java source line #695	-> byte code offset #399
  //  Java source line #696	-> byte code offset #416
  //  Java source line #685	-> byte code offset #431
  //  Java source line #698	-> byte code offset #441
  //  Java source line #699	-> byte code offset #450
  //  Java source line #701	-> byte code offset #459
  //  Java source line #702	-> byte code offset #497
  //  Java source line #704	-> byte code offset #506
  //  Java source line #705	-> byte code offset #533
  //  Java source line #706	-> byte code offset #542
  //  Java source line #708	-> byte code offset #549
  //  Java source line #709	-> byte code offset #550
  //  Java source line #711	-> byte code offset #569
  //  Java source line #712	-> byte code offset #571
  //  Java source line #713	-> byte code offset #575
  //  Java source line #715	-> byte code offset #579
  //  Java source line #712	-> byte code offset #582
  //  Java source line #713	-> byte code offset #586
  //  Java source line #716	-> byte code offset #590
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	591	0	this	ConsumerReportConvertor
  //  0	591	1	parentConsumer	Consumer
  //  0	591	2	producer	Producer
  //  1	586	3	writer	java.io.PrintWriter
  //  3	555	4	originhtml	java.io.File
  //  37	351	5	htmlroot	java.io.File
  //  87	448	6	buffer	StringBuffer
  //  209	10	7	additional	String
  //  248	40	8	producerTypes	List
  //  276	127	9	counts	UseReportConverter.CountGroup
  //  279	126	10	link	String
  //  282	143	11	typefile	java.io.File
  //  285	138	12	type	Type2
  //  294	138	13	iter	Iterator
  //  338	89	14	fqname	String
  //  569	11	15	localObject	Object
  //  549	1	16	localIOException	java.io.IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  5	546	549	java/io/IOException
  //  5	569	569	finally
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.ConsumerReportConvertor
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

public abstract class HTMLConvertor
{
 public static final String HTML_EXTENSION = ".html";
 public static final String XML_EXTENSION = ".xml";
 public static final String HTML_HEADER = "<!doctype HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">\n";
 public static final String CONTENT_TYPE_META = "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\n";
 public static final String W3C_FOOTER = "<p>\n\t<a href=\"http://validator.w3.org/check?uri=referer\">\n<img src=\"http://www.w3.org/Icons/valid-html401-blue\" alt=\"Valid HTML 4.01 Transitional\" height=\"31\" width=\"88\"></a>\n</p>\n";
 public static final String OPEN_TITLE = "<title>";
 public static final String CLOSE_TITLE = "</title>\n";
 public static final String OPEN_HEAD = "<head>\n";
 public static final String CLOSE_HEAD = "</head>\n";
 public static final String OPEN_BODY = "<body>\n";
 public static final String CLOSE_BODY = "</body>\n";
 public static final String OPEN_H3 = "<h3>";
 public static final String CLOSE_H3 = "</h3>\n";
 public static final String OPEN_HTML = "<html>\n";
 public static final String CLOSE_HTML = "</html>\n";
 public static final String CLOSE_TABLE = "</table>\n";
 public static final String OPEN_TD = "<td>";
 public static final String CLOSE_TD = "</td>\n";
 public static final String OPEN_LI = "\t<li>";
 public static final String CLOSE_LI = "</li>\n";
 public static final String OPEN_P = "<p>";
 public static final String CLOSE_P = "</p>\n";
 public static final String OPEN_OL = "<ol>\n";
 public static final String CLOSE_OL = "</ol>\n";
 public static final String OPEN_UL = "<ul>\n";
 public static final String CLOSE_UL = "</ul>\n";
 public static final String OPEN_TR = "<tr>\n";
 public static final String CLOSE_TR = "</tr>\n";
 public static final String CLOSE_DIV = "</div>\n";
 public static final String BR = "<br>";
 public static final String CLOSE_A = "</a>\n";
 public static final String OPEN_B = "<b>";
 public static final String CLOSE_B = "</b>";
 public static final String CLOSE_H4 = "</h4>\n";
 public static final String OPEN_H4 = "<h4>";
 
 public static String openTD(int width)
 {
  StringBuffer buffer = new StringBuffer();
  buffer.append("<td width=\"").append(width).append("%\">");
  return buffer.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.HTMLConvertor
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

public abstract interface IReferenceCollection
{
 public abstract void add(String paramString, IReferenceDescriptor paramIReferenceDescriptor);
 
 public abstract boolean hasReferencesTo(String paramString);
 
 public abstract IReferenceDescriptor[] getAllExternalDependencies();
 
 public abstract IReferenceDescriptor[] getExternalDependenciesTo(String[] paramArrayOfString);
 
 public abstract void clear();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.IReferenceCollection
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.descriptors.IComponentDescriptor;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.descriptors.IMemberDescriptor;

public abstract interface IReferenceDescriptor
{
 public abstract int getLineNumber();
 
 public abstract IMemberDescriptor getMember();
 
 public abstract IComponentDescriptor getComponent();
 
 public abstract int getReferenceKind();
 
 public abstract int getReferenceFlags();
 
 public abstract int getReferenceType();
 
 public abstract IMemberDescriptor getReferencedMember();
 
 public abstract IComponentDescriptor getReferencedComponent();
 
 public abstract int getVisibility();
 
 public abstract String[] getProblemMessages();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.IReferenceDescriptor
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import org.eclipse.jdt.core.Signature;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;

public class MigrationReportConvertor
 extends UseReportConverter
{
 public MigrationReportConvertor(String htmlroot, String xmlroot, String[] topatterns, String[] frompatterns)
 {
  super(htmlroot, xmlroot, topatterns, frompatterns);
 }
 
 protected String getIndexTitle()
 {
  return SearchMessages.MigrationReportConvertor_bundle_migration_information;
 }
 
 protected String getIndexHeader()
 {
  return getIndexTitle();
 }
 
 protected String getReferencedTypeTitle(String bundle)
 {
  return NLS.bind(SearchMessages.MigrationReportConvertor_type_with_unresolved_refs, bundle);
 }
 
 protected String getReferencedTypeHeader(String bundle)
 {
  return getReferencedTypeTitle(bundle);
 }
 
 protected String getAdditionalReferencedTypeInformation()
 {
  return SearchMessages.MigrationReportConvertor_table_shows_unresolved;
 }
 
 protected String getTypeTitle(String typename)
 {
  return NLS.bind(SearchMessages.MigrationReportConvertor_type_migration_information, Signature.getSimpleName(typename));
 }
 
 protected String getTypeHeader(String typename)
 {
  return getTypeTitle(typename);
 }
 
 protected String getTypeDetailsHeader()
 {
  return SearchMessages.MigrationReportConvertor_migration_details;
 }
 
 protected String getTypeDetails()
 {
  return SearchMessages.MigrationReportConvertor_click_table_entry;
 }
 
 protected String getTypeCountSummary(String typename, UseReportConverter.CountGroup counts, int membercount)
 {
  StringBuffer buffer = new StringBuffer();
  buffer.append("<h4>").append(SearchMessages.UseReportConverter_summary).append("</h4>\n");
  buffer.append("<p>").append(NLS.bind(SearchMessages.MigrationReportConvertor_member_has_unresolved_refs, new String[] { typename, Integer.toString(counts.getTotalRefCount()), Integer.toString(membercount) })).append("</p>\n");
  return buffer.toString();
 }
 
 protected String getAdditionalIndexInfo(boolean hasreports)
 {
  if (hasreports)
  {
   StringBuffer buffer = new StringBuffer();
   buffer.append(SearchMessages.MigrationReportConvertor_bundles_have_references);
   return buffer.toString();
  }
  return null;
 }
 
 protected String getNoReportsInformation()
 {
  StringBuffer buffer = new StringBuffer();
  buffer.append("<p>").append("<br>").append(SearchMessages.MigrationReportConvertor_no_reported_migration_problems).append("</p>\n");
  return buffer.toString();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MigrationReportConvertor
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import com.ibm.icu.text.DateFormat;
import java.io.File;
import java.util.Calendar;
import org.eclipse.core.runtime.CoreException;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.search.IMetadata;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.util.Util;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class MissingRefMetadata
 implements IMetadata
{
 public static final String PROFILE = "profile";
 public static final String RUNATDATE = "runatdate";
 public static final String REPORTLOCATION = "reportlocation";
 public static final String APIUUSESCANS = "apiusescans";
 public static final String VALUE = "value";
 public static final String METADATA = "metadata";
 private String profile = null;
 private String runatdate = null;
 private String reportlocation = null;
 private String apiusescans = null;
 
 public MissingRefMetadata() {}
 
 public MissingRefMetadata(String profile, String reportlocation, String apiusescans)
 {
  this.profile = profile;
  runatdate = DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime());
  this.reportlocation = reportlocation;
  this.apiusescans = apiusescans;
 }
 
 public static MissingRefMetadata getMetadata(File xmlFile)
  throws Exception
 {
  MissingRefMetadata metadata = new MissingRefMetadata();
  try
  {
   if (xmlFile.exists())
   {
    String xmlstr = Util.getFileContentAsString(xmlFile);
    Element doc = Util.parseDocument(xmlstr.trim());
    Element element = null;
    String value = null;String name = null;
    NodeList nodes = doc.getElementsByTagName("*");
    for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++)
    {
     element = (Element)nodes.item(i);
     value = element.getAttribute("value");
     name = element.getNodeName();
     if ("profile".equals(name)) {
      metadata.setProfile(value);
     } else if ("runatdate".equals(name)) {
      metadata.setRunAtDate(value);
     } else if ("reportlocation".equals(name)) {
      metadata.setReportLocation(value);
     } else if ("apiusescans".equals(name)) {
      metadata.setApiUseScans(value);
     }
    }
   }
  }
  catch (CoreException localCoreException)
  {
   throw new Exception(NLS.bind(SearchMessages.MissingRefMetadata_CoreExceptionInParsing, xmlFile.getAbsolutePath()));
  }
  return metadata;
 }
 
 /* Error */
 public void serializeToFile(File file)
  throws java.io.IOException, CoreException
 {
  // Byte code:
  //  0: aconst_null
  //  1: astore_2
  //  2: invokestatic 209	org/eclipse/pde/api/tools/internal/util/Util:newDocument	()Lorg/w3c/dom/Document;
  //  5: astore_3
  //  6: aload_3
  //  7: ldc 4
  //  9: invokeinterface 213 2 0
  //  14: astore 4
  //  16: aload_3
  //  17: aload 4
  //  19: invokeinterface 214 2 0
  //  24: pop
  //  25: aload_3
  //  26: ldc 5
  //  28: invokeinterface 213 2 0
  //  33: astore 5
  //  35: aload 4
  //  37: aload 5
  //  39: invokeinterface 218 2 0
  //  44: pop
  //  45: aload 5
  //  47: ldc 8
  //  49: aload_0
  //  50: getfield 183	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefMetadata:profile	Ljava/lang/String;
  //  53: invokeinterface 217 3 0
  //  58: aload_3
  //  59: ldc 7
  //  61: invokeinterface 213 2 0
  //  66: astore 5
  //  68: aload 4
  //  70: aload 5
  //  72: invokeinterface 218 2 0
  //  77: pop
  //  78: aload 5
  //  80: ldc 8
  //  82: aload_0
  //  83: getfield 185	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefMetadata:runatdate	Ljava/lang/String;
  //  86: invokeinterface 217 3 0
  //  91: aload_3
  //  92: ldc 6
  //  94: invokeinterface 213 2 0
  //  99: astore 5
  //  101: aload 4
  //  103: aload 5
  //  105: invokeinterface 218 2 0
  //  110: pop
  //  111: aload 5
  //  113: ldc 8
  //  115: aload_0
  //  116: getfield 184	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefMetadata:reportlocation	Ljava/lang/String;
  //  119: invokeinterface 217 3 0
  //  124: aload_3
  //  125: ldc 3
  //  127: invokeinterface 213 2 0
  //  132: astore 5
  //  134: aload 4
  //  136: aload 5
  //  138: invokeinterface 218 2 0
  //  143: pop
  //  144: aload 5
  //  146: ldc 8
  //  148: aload_0
  //  149: getfield 182	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefMetadata:apiusescans	Ljava/lang/String;
  //  152: invokeinterface 217 3 0
  //  157: new 97	java/io/BufferedWriter
  //  160: dup
  //  161: new 101	java/io/OutputStreamWriter
  //  164: dup
  //  165: new 99	java/io/FileOutputStream
  //  168: dup
  //  169: aload_1
  //  170: invokespecial 195	java/io/FileOutputStream:<init>	(Ljava/io/File;)V
  //  173: ldc 2
  //  175: invokespecial 196	java/io/OutputStreamWriter:<init>	(Ljava/io/OutputStream;Ljava/lang/String;)V
  //  178: invokespecial 191	java/io/BufferedWriter:<init>	(Ljava/io/Writer;)V
  //  181: astore_2
  //  182: aload_2
  //  183: aload_3
  //  184: invokestatic 211	org/eclipse/pde/api/tools/internal/util/Util:serializeDocument	(Lorg/w3c/dom/Document;)Ljava/lang/String;
  //  187: invokevirtual 192	java/io/BufferedWriter:write	(Ljava/lang/String;)V
  //  190: aload_2
  //  191: invokevirtual 190	java/io/BufferedWriter:flush	()V
  //  194: goto +16 -> 210
  //  197: astore 6
  //  199: aload_2
  //  200: ifnull +7 -> 207
  //  203: aload_2
  //  204: invokevirtual 189	java/io/BufferedWriter:close	()V
  //  207: aload 6
  //  209: athrow
  //  210: aload_2
  //  211: ifnull +7 -> 218
  //  214: aload_2
  //  215: invokevirtual 189	java/io/BufferedWriter:close	()V
  //  218: return
  // Line number table:
  //  Java source line #136	-> byte code offset #0
  //  Java source line #138	-> byte code offset #2
  //  Java source line #139	-> byte code offset #6
  //  Java source line #140	-> byte code offset #16
  //  Java source line #142	-> byte code offset #25
  //  Java source line #143	-> byte code offset #35
  //  Java source line #144	-> byte code offset #45
  //  Java source line #146	-> byte code offset #58
  //  Java source line #147	-> byte code offset #68
  //  Java source line #148	-> byte code offset #78
  //  Java source line #150	-> byte code offset #91
  //  Java source line #151	-> byte code offset #101
  //  Java source line #152	-> byte code offset #111
  //  Java source line #154	-> byte code offset #124
  //  Java source line #155	-> byte code offset #134
  //  Java source line #156	-> byte code offset #144
  //  Java source line #158	-> byte code offset #157
  //  Java source line #159	-> byte code offset #182
  //  Java source line #160	-> byte code offset #190
  //  Java source line #161	-> byte code offset #197
  //  Java source line #162	-> byte code offset #199
  //  Java source line #163	-> byte code offset #203
  //  Java source line #165	-> byte code offset #207
  //  Java source line #162	-> byte code offset #210
  //  Java source line #163	-> byte code offset #214
  //  Java source line #166	-> byte code offset #218
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	219	0	this	MissingRefMetadata
  //  0	219	1	file	File
  //  1	214	2	writer	java.io.BufferedWriter
  //  5	179	3	doc	org.w3c.dom.Document
  //  14	121	4	root	Element
  //  33	112	5	child	Element
  //  197	11	6	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  2	197	197	finally
 }
 
 public void setProfile(String profile)
 {
  this.profile = profile;
 }
 
 public String getProfile()
 {
  return profile;
 }
 
 public void setRunAtDate(String date)
 {
  runatdate = date;
 }
 
 public String getRunAtDate()
 {
  return runatdate;
 }
 
 public String getReportLocation()
 {
  return reportlocation;
 }
 
 public void setReportLocation(String location)
 {
  reportlocation = location;
 }
 
 public String getApiUseScans()
 {
  return apiusescans;
 }
 
 public void setApiUseScans(String apiusescans)
 {
  this.apiusescans = apiusescans;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefMetadata
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.io.File;
import java.io.FileFilter;

class MissingRefParser$1
 implements FileFilter
{
 public boolean accept(File pathname)
 {
  return (pathname.isFile()) && (pathname.getName().endsWith(".xml"));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefParser.1
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.problems.ApiProblem;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

class MissingRefParser$MissingRefProblemHandler
 extends DefaultHandler
{
 List problems;
 private String typename;
 private int linenumber;
 private int charstart;
 private int charend;
 private int id;
 private List messageargs;
 private Map extraargs;
 final MissingRefParser this$0;
 
 MissingRefParser$MissingRefProblemHandler(MissingRefParser paramMissingRefParser)
 {
  this$0 = paramMissingRefParser;
  
  problems = new ArrayList();
  
  messageargs = new ArrayList();
  extraargs = new HashMap();
 }
 
 public void startDocument()
  throws SAXException
 {}
 
 public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes)
  throws SAXException
 {
  if ("api_problem".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   typename = attributes.getValue("typeName");
   linenumber = Integer.parseInt(attributes.getValue("linenumber"));
   charstart = Integer.parseInt(attributes.getValue("charstart"));
   charend = Integer.parseInt(attributes.getValue("charend"));
   id = Integer.parseInt(attributes.getValue("id"));
  }
  else if ("message_arguments".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   messageargs.clear();
  }
  else if ("message_argument".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   messageargs.add(attributes.getValue("value"));
  }
  else if ("extra_arguments".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   extraargs.clear();
  }
  else if ("extra_argument".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   extraargs.put(attributes.getValue("id"), attributes.getValue("value"));
  }
 }
 
 public void endElement(String uri, String localName, String qName)
  throws SAXException
 {
  if ("api_problem".equalsIgnoreCase(qName))
  {
   String[] argumentids = new String[extraargs.size()];
   Object[] arguments = new Object[extraargs.size()];
   int i = 0;
   for (Iterator iterator = extraargs.keySet().iterator(); iterator.hasNext(); i++)
   {
    argumentids[i] = ((String)iterator.next());
    arguments[i] = extraargs.get(argumentids[i]);
   }
   ApiProblem problem = new ApiProblem(null, typename, (String[])messageargs.toArray(new String[messageargs.size()]), argumentids, arguments, linenumber, charstart, charend, id);
   problems.add(problem);
  }
 }
 
 public void endDocument()
  throws SAXException
 {}
 
 public List getProblems()
 {
  return problems;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefParser.MissingRefProblemHandler
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.problems.ApiProblem;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.Factory;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.descriptors.IComponentDescriptor;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.util.Util;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

class MissingRefParser
 extends UseScanParser
{
 class MissingRefProblemHandler
  extends DefaultHandler
 {
  List problems = new ArrayList();
  private String typename;
  private int linenumber;
  private int charstart;
  private int charend;
  private int id;
  private List messageargs = new ArrayList();
  private Map extraargs = new HashMap();
  
  MissingRefProblemHandler() {}
  
  public void startDocument()
   throws SAXException
  {}
  
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes)
   throws SAXException
  {
   if ("api_problem".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    typename = attributes.getValue("typeName");
    linenumber = Integer.parseInt(attributes.getValue("linenumber"));
    charstart = Integer.parseInt(attributes.getValue("charstart"));
    charend = Integer.parseInt(attributes.getValue("charend"));
    id = Integer.parseInt(attributes.getValue("id"));
   }
   else if ("message_arguments".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    messageargs.clear();
   }
   else if ("message_argument".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    messageargs.add(attributes.getValue("value"));
   }
   else if ("extra_arguments".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    extraargs.clear();
   }
   else if ("extra_argument".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    extraargs.put(attributes.getValue("id"), attributes.getValue("value"));
   }
  }
  
  public void endElement(String uri, String localName, String qName)
   throws SAXException
  {
   if ("api_problem".equalsIgnoreCase(qName))
   {
    String[] argumentids = new String[extraargs.size()];
    Object[] arguments = new Object[extraargs.size()];
    int i = 0;
    for (Iterator iterator = extraargs.keySet().iterator(); iterator.hasNext(); i++)
    {
     argumentids[i] = ((String)iterator.next());
     arguments[i] = extraargs.get(argumentids[i]);
    }
    ApiProblem problem = new ApiProblem(null, typename, (String[])messageargs.toArray(new String[messageargs.size()]), argumentids, arguments, linenumber, charstart, charend, id);
    problems.add(problem);
   }
  }
  
  public void endDocument()
   throws SAXException
  {}
  
  public List getProblems()
  {
   return problems;
  }
 }
 
 static final FileFilter filter = new FileFilter()
 {
  public boolean accept(File pathname)
  {
   return (pathname.isFile()) && (pathname.getName().endsWith(".xml"));
  }
 };
 
 public void parse(String xmlLocation, MissingRefReportConverter.MissingRefVisitor visitor)
  throws Exception
 {
  if (xmlLocation == null) {
   throw new Exception(SearchMessages.missing_xml_files_location);
  }
  File reportsRoot = new File(xmlLocation);
  if ((!reportsRoot.exists()) || (!reportsRoot.isDirectory())) {
   throw new Exception(NLS.bind(SearchMessages.invalid_directory_name, xmlLocation));
  }
  File[] components = getDirectories(reportsRoot);
  components = sort(components);
  
  visitor.visitScan();
  SAXParser parser = getParser();
  for (int i = 0; i < components.length; i++) {
   if (components[i].isDirectory())
   {
    String[] idv = getIdVersion(components[i].getName());
    IComponentDescriptor targetComponent = Factory.componentDescriptor(idv[0], idv[1]);
    if (visitor.visitComponent(targetComponent))
    {
     File[] xmlfiles = Util.getAllFiles(components[i], filter);
     if ((xmlfiles != null) && (xmlfiles.length > 0))
     {
      xmlfiles = sort(xmlfiles);
      for (int k = 0; k < xmlfiles.length; k++) {
       try
       {
        MissingRefProblemHandler handler = new MissingRefProblemHandler();
        parser.parse(xmlfiles[k], handler);
        List apiProblems = handler.getProblems();
        visitor.addToCurrentReport(apiProblems);
       }
       catch (SAXException localSAXException) {}catch (IOException localIOException) {}
      }
     }
     visitor.endVisitComponent();
    }
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefParser
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.util.Comparator;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.problems.ApiProblem;

class MissingRefReportConverter$1
 implements Comparator
{
 public int compare(Object o1, Object o2)
 {
  if (((o1 instanceof String)) && ((o2 instanceof String))) {
   return ((String)o1).compareTo((String)o2);
  }
  if (((o1 instanceof ApiProblem)) && ((o2 instanceof ApiProblem))) {
   return ((ApiProblem)o1).getMessage().compareTo(((ApiProblem)o2).getMessage());
  }
  return 0;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefReportConverter.1
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.util.Comparator;

class MissingRefReportConverter$2
 implements Comparator
{
 final MissingRefReportConverter this$0;
 
 MissingRefReportConverter$2(MissingRefReportConverter paramMissingRefReportConverter)
 {
  this$0 = paramMissingRefReportConverter;
 }
 
 public int compare(Object o1, Object o2)
 {
  return name.compareTo(name);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.pde.api.tools.internal.search.MissingRefReportConverter.2
 * Java Class Version: 1.2 (46.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.pde.api.tools.internal.search;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.problems.ApiProblem;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.ApiPlugin;
import org.eclipse.pde.api.tools.internal.provisional.descriptors.IComponentDescriptor;
import org.osgi.framework.Version;

class MissingRefReportConverter$MissingRefVisitor
{
 public List reports;
 final MissingRefReportConverter this$0;
 
 MissingRefReportConverter$MissingRefVisitor(MissingRefReportConverter paramMissingRefReportConverter)
 {
  this$0 = paramMissingRefReportConverter;
 }
 
 public void visitScan()
 {
  reports = new ArrayList();
 }
 
 public boolean visitComponent(IComponentDescriptor targetComponent)
 {
  this$0.currentreport = new MissingRefReportConverter.Report();
  this$0.currentreport.name = composeName(targetComponent.getId(), targetComponent.getVersion());
  reports.add(this$0.currentreport);
  return true;
 }
 
 protected String composeName(String id, String version)
 {
  String versionName = version;
  if (version == null) {
   versionName = Version.emptyVersion.toString();
  }
  StringBuffer buffer = new StringBuffer(3 + id.length() + versionName.length());
  buffer.append(id).append(" (").append(versionName).append(")");
  return buffer.toString();
 }
 
 public void endVisitComponent()
 {
  try
  {
   writeIndexFileForComponent(this$0.currentreport);
  }
  catch (Exception e)
  {
   ApiPlugin.log(e);
  }
 }
 
 /* Error */
 private void writeIndexFileForComponent(MissingRefReportConverter.Report report)
  throws Exception
 {
  // Byte code:
  //  0: aconst_null
  //  1: astore_2
  //  2: aconst_null
  //  3: astore_3
  //  4: new 207	java/io/File
  //  7: dup
  //  8: aload_0
  //  9: getfield 351	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefReportConverter$MissingRefVisitor:this$0	Lorg/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefReportConverter;
  //  12: invokevirtual 399	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefReportConverter:getHtmlLocation	()Ljava/lang/String;
  //  15: aload_1
  //  16: getfield 352	org/eclipse/pde/api/tools/internal/search/MissingRefReportConverter$Report:name	Ljava/lang/String;
  //  19: invokespecial 371	java/io/File:<init>	(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
  //  22: astore 4
  //  24: aload 4
  //  26: invokevirtual 367	java/io/File:exists	()Z
  //  29: ifne +9 -> 38
  //  32: aload 4
  //  34: invokevirtual 368	java/io/File:mkdirs	()Z
  //  37: pop
  //  38: new 207	java/io/File
  //  41: dup
  //  42: aload 4
  //  44: ldc 17
  //  46: invokespecial 370	java/io/File:<init>	(Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)V
  //  49: astore_3
  //  50: aload_3
  //  51: invokevirtual 367	java/io/File:exists	()Z
  //  54: ifne +8 -> 62
  //  57: aload_3
  //  58: invokevirtual 366	java/io/File:createNewFile	()Z
  //  61: pop
  //  62: new 216	java/lang/StringBuffer
  //  65: dup
  //  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd