org.eclipse.osgi_3.8.2.v20130124-134944

yOnWriteIdentityMap.Entry<K, V>[] e)
  {
   entries = e;
  }
  
  CopyOnWriteIdentityMap.Entry<K, V>[] entries()
  {
   return entries;
  }
  
  synchronized void removeEntry(int i)
  {
   entries = CopyOnWriteIdentityMap.removeEntry(entries, i);
  }
  
  synchronized void clearEntries()
  {
   entries = CopyOnWriteIdentityMap.empty();
  }
  
  Set<Map.Entry<K, V>> entrySet()
  {
   return new EntrySet();
  }
  
  Set<K> keySet()
  {
   return new KeySet();
  }
  
  Collection<V> values()
  {
   return new ValueCollection();
  }
  
  private final class EntrySet
   extends AbstractSet<Map.Entry<K, V>>
  {
   EntrySet() {}
   
   public Iterator<Map.Entry<K, V>> iterator()
   {
    return new CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.EntryIterator(CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this);
   }
   
   public int size()
   {
    return entries().length;
   }
   
   public boolean remove(Object o)
   {
    if (o == null) {
     throw new IllegalArgumentException();
    }
    synchronized (CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this)
    {
     int size = entries.length;
     for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (entries[i].equals(o))
      {
       removeEntry(i);
       return true;
      }
     }
    }
    return false;
   }
   
   public void clear()
   {
    clearEntries();
   }
  }
  
  private final class EntryIterator
   extends CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot<K, V>.SnapshotIterator<Map.Entry<K, V>>
  {
   EntryIterator()
   {
    super();
   }
   
   public Map.Entry<K, V> next()
   {
    return nextEntry();
   }
  }
  
  private final class KeySet
   extends AbstractSet<K>
  {
   KeySet() {}
   
   public Iterator<K> iterator()
   {
    return new CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.KeyIterator(CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this);
   }
   
   public int size()
   {
    return entries().length;
   }
   
   public boolean remove(Object o)
   {
    if (o == null) {
     throw new IllegalArgumentException();
    }
    synchronized (CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this)
    {
     int size = entries.length;
     for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (entries[i].key == o)
      {
       removeEntry(i);
       return true;
      }
     }
    }
    return false;
   }
   
   public void clear()
   {
    clearEntries();
   }
  }
  
  private final class KeyIterator
   extends CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot<K, V>.SnapshotIterator<K>
  {
   KeyIterator()
   {
    super();
   }
   
   public K next()
   {
    return (K)nextEntrykey;
   }
  }
  
  private final class ValueCollection
   extends AbstractCollection<V>
  {
   ValueCollection() {}
   
   public Iterator<V> iterator()
   {
    return new CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.ValueIterator(CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this);
   }
   
   public int size()
   {
    return entries().length;
   }
   
   public boolean remove(Object o)
   {
    if (o == null) {
     throw new IllegalArgumentException();
    }
    synchronized (CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot.this)
    {
     int size = entries.length;
     for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (entries[i].value == o)
      {
       removeEntry(i);
       return true;
      }
     }
    }
    return false;
   }
   
   public void clear()
   {
    clearEntries();
   }
  }
  
  private final class ValueIterator
   extends CopyOnWriteIdentityMap.Snapshot<K, V>.SnapshotIterator<V>
  {
   ValueIterator()
   {
    super();
   }
   
   public V next()
   {
    return (V)nextEntryvalue;
   }
  }
  
  private abstract class SnapshotIterator<E>
   implements Iterator<E>
  {
   private int length;
   private int cursor;
   
   SnapshotIterator()
   {
    length = entries().length;
    cursor = 0;
   }
   
   public final boolean hasNext()
   {
    return cursor < length;
   }
   
   protected final CopyOnWriteIdentityMap.Entry<K, V> nextEntry()
   {
    CopyOnWriteIdentityMap.Entry[] e = entries();
    if (length != e.length) {
     throw new ConcurrentModificationException();
    }
    if (cursor == length) {
     throw new NoSuchElementException();
    }
    return e[(cursor++)];
   }
   
   public final void remove()
   {
    if (length != entries().length) {
     throw new ConcurrentModificationException();
    }
    if (cursor == 0) {
     throw new IllegalStateException();
    }
    cursor -= 1;
    removeEntry(cursor);
    length = entries().length;
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.CopyOnWriteIdentityMap
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

public abstract interface EventDispatcher<K, V, E>
{
 public abstract void dispatchEvent(K paramK, V paramV, int paramInt, E paramE);
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventDispatcher
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

/**
 * @deprecated
 */
public class EventListeners<K, V>
{
 private final CopyOnWriteIdentityMap<K, V> list = new CopyOnWriteIdentityMap();
 
 public EventListeners() {}
 
 public EventListeners(int capacity)
 {
  this();
 }
 
 public void addListener(K listener, V listenerObject)
 {
  list.put(listener, listenerObject);
 }
 
 public void removeListener(V listener)
 {
  list.remove(listener);
 }
 
 public void removeAllListeners()
 {
  list.clear();
 }
 
 Set<Map.Entry<K, V>> entrySet()
 {
  return list.entrySet();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventListeners
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.security.PrivilegedAction;

class EventManager$1
 implements PrivilegedAction<EventManager.EventThread<K, V, E>>
{
 final EventManager this$0;
 
 EventManager$1(EventManager paramEventManager) {}
 
 public EventManager.EventThread<K, V, E> run()
 {
  EventManager.EventThread<K, V, E> t = new EventManager.EventThread(this$0.threadGroup, this$0.threadName);
  return t;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.1
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

class EventManager$EventThread$Queued<K, V, E>
{
 final Set<Map.Entry<K, V>> listeners;
 final EventDispatcher<K, V, E> dispatcher;
 final int action;
 final E object;
 Queued<K, V, E> next;
 
 EventManager$EventThread$Queued(Set<Map.Entry<K, V>> l, EventDispatcher<K, V, E> d, int a, E o)
 {
  listeners = l;
  dispatcher = d;
  action = a;
  object = o;
  next = null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.EventThread.Queued
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

class EventManager$EventThread<K, V, E>
 extends Thread
{
 private static int nextThreadNumber;
 private Queued<K, V, E> head;
 private Queued<K, V, E> tail;
 private volatile boolean running;
 
 private static class Queued<K, V, E>
 {
  final Set<Map.Entry<K, V>> listeners;
  final EventDispatcher<K, V, E> dispatcher;
  final int action;
  final E object;
  Queued<K, V, E> next;
  
  Queued(Set<Map.Entry<K, V>> l, EventDispatcher<K, V, E> d, int a, E o)
  {
   listeners = l;
   dispatcher = d;
   action = a;
   object = o;
   next = null;
  }
 }
 
 EventManager$EventThread(ThreadGroup threadGroup, String threadName)
 {
  super(threadGroup, threadName == null ? getNextName() : threadName);
  running = true;
  head = null;
  tail = null;
  
  setDaemon(true);
 }
 
 private static synchronized String getNextName()
 {
  return "EventManagerThread-" + nextThreadNumber++;
 }
 
 EventManager$EventThread(String threadName)
 {
  this(null, threadName);
 }
 
 EventManager$EventThread()
 {
  this(null, null);
 }
 
 void close()
 {
  running = false;
  interrupt();
 }
 
 /* Error */
 public void run()
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: invokespecial 131	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread:getNextEvent	()Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued;
  //  4: astore_1
  //  5: aload_1
  //  6: ifnonnull +4 -> 10
  //  9: return
  //  10: aload_1
  //  11: getfield 116	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:listeners	Ljava/util/Set;
  //  14: aload_1
  //  15: getfield 117	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:dispatcher	Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventDispatcher;
  //  18: aload_1
  //  19: getfield 114	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:action	I
  //  22: aload_1
  //  23: getfield 115	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:object	Ljava/lang/Object;
  //  26: invokestatic 126	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager:dispatchEvent	(Ljava/util/Set;Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventDispatcher;ILjava/lang/Object;)V
  //  29: aconst_null
  //  30: astore_1
  //  31: goto -31 -> 0
  //  34: astore_1
  //  35: aload_1
  //  36: athrow
  //  37: astore_1
  //  38: aload_1
  //  39: athrow
  // Line number table:
  //  Java source line #336	-> byte code offset #0
  //  Java source line #337	-> byte code offset #5
  //  Java source line #338	-> byte code offset #9
  //  Java source line #340	-> byte code offset #10
  //  Java source line #344	-> byte code offset #29
  //  Java source line #335	-> byte code offset #31
  //  Java source line #346	-> byte code offset #34
  //  Java source line #350	-> byte code offset #35
  //  Java source line #351	-> byte code offset #37
  //  Java source line #355	-> byte code offset #38
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	40	0	this	EventThread<K, V, E>
  //  4	27	1	item	Queued<K, V, E>
  //  34	2	1	e	RuntimeException
  //  37	2	1	e	Error
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  0	9	34	java/lang/RuntimeException
  //  10	34	34	java/lang/RuntimeException
  //  0	9	37	java/lang/Error
  //  10	34	37	java/lang/Error
 }
 
 synchronized void postEvent(Set<Map.Entry<K, V>> l, EventDispatcher<K, V, E> d, int a, E o)
 {
  if (!isAlive()) {
   throw new IllegalStateException();
  }
  Queued<K, V, E> item = new Queued(l, d, a, o);
  if (head == null)
  {
   head = item;
   tail = item;
  }
  else
  {
   tail.next = item;
   tail = item;
  }
  notify();
 }
 
 private synchronized Queued<K, V, E> getNextEvent()
 {
  while ((running) && (head == null)) {
   try
   {
    wait();
   }
   catch (InterruptedException localInterruptedException) {}
  }
  if (!running) {
   return null;
  }
  Queued<K, V, E> item = head;
  head = next;
  if (head == null) {
   tail = null;
  }
  return item;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.EventThread
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.security.AccessController;
import java.security.PrivilegedAction;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

public class EventManager
{
 static final boolean DEBUG = false;
 private EventThread<?, ?, ?> thread;
 private boolean closed;
 protected final String threadName;
 protected final ThreadGroup threadGroup;
 
 public EventManager()
 {
  this(null, null);
 }
 
 public EventManager(String threadName)
 {
  this(threadName, null);
 }
 
 public EventManager(String threadName, ThreadGroup threadGroup)
 {
  thread = null;
  closed = false;
  this.threadName = threadName;
  this.threadGroup = threadGroup;
 }
 
 public synchronized void close()
 {
  if (closed) {
   return;
  }
  if (thread != null)
  {
   thread.close();
   thread = null;
  }
  closed = true;
 }
 
 synchronized <K, V, E> EventThread<K, V, E> getEventThread()
 {
  if (closed) {
   throw new IllegalStateException();
  }
  if (thread == null)
  {
   thread = ((EventThread)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
   {
    public EventManager.EventThread<K, V, E> run()
    {
     EventManager.EventThread<K, V, E> t = new EventManager.EventThread(threadGroup, threadName);
     return t;
    }
   }));
   thread.start();
  }
  EventThread<K, V, E> result = thread;
  return result;
 }
 
 static <K, V, E> void dispatchEvent(Set<Map.Entry<K, V>> listeners, EventDispatcher<K, V, E> dispatcher, int eventAction, E eventObject)
 {
  for (Iterator localIterator = listeners.iterator(); localIterator.hasNext();)
  {
   Map.Entry<K, V> listener = (Map.Entry)localIterator.next();
   K eventListener = listener.getKey();
   V listenerObject = listener.getValue();
   try
   {
    dispatcher.dispatchEvent(eventListener, listenerObject, eventAction, eventObject);
   }
   catch (Throwable localThrowable) {}
  }
 }
 
 static class EventThread<K, V, E>
  extends Thread
 {
  private static int nextThreadNumber;
  private Queued<K, V, E> head;
  private Queued<K, V, E> tail;
  private volatile boolean running;
  
  private static class Queued<K, V, E>
  {
   final Set<Map.Entry<K, V>> listeners;
   final EventDispatcher<K, V, E> dispatcher;
   final int action;
   final E object;
   Queued<K, V, E> next;
   
   Queued(Set<Map.Entry<K, V>> l, EventDispatcher<K, V, E> d, int a, E o)
   {
    listeners = l;
    dispatcher = d;
    action = a;
    object = o;
    next = null;
   }
  }
  
  EventThread(ThreadGroup threadGroup, String threadName)
  {
   super(threadName == null ? getNextName() : threadName);
   running = true;
   head = null;
   tail = null;
   
   setDaemon(true);
  }
  
  private static synchronized String getNextName()
  {
   return "EventManagerThread-" + nextThreadNumber++;
  }
  
  EventThread(String threadName)
  {
   this(null, threadName);
  }
  
  EventThread()
  {
   this(null, null);
  }
  
  void close()
  {
   running = false;
   interrupt();
  }
  
  /* Error */
  public void run()
  {
   // Byte code:
   //  0: aload_0
   //  1: invokespecial 131	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread:getNextEvent	()Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued;
   //  4: astore_1
   //  5: aload_1
   //  6: ifnonnull +4 -> 10
   //  9: return
   //  10: aload_1
   //  11: getfield 116	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:listeners	Ljava/util/Set;
   //  14: aload_1
   //  15: getfield 117	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:dispatcher	Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventDispatcher;
   //  18: aload_1
   //  19: getfield 114	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:action	I
   //  22: aload_1
   //  23: getfield 115	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager$EventThread$Queued:object	Ljava/lang/Object;
   //  26: invokestatic 126	org/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventManager:dispatchEvent	(Ljava/util/Set;Lorg/eclipse/osgi/framework/eventmgr/EventDispatcher;ILjava/lang/Object;)V
   //  29: aconst_null
   //  30: astore_1
   //  31: goto -31 -> 0
   //  34: astore_1
   //  35: aload_1
   //  36: athrow
   //  37: astore_1
   //  38: aload_1
   //  39: athrow
   // Line number table:
   //  Java source line #336	-> byte code offset #0
   //  Java source line #337	-> byte code offset #5
   //  Java source line #338	-> byte code offset #9
   //  Java source line #340	-> byte code offset #10
   //  Java source line #344	-> byte code offset #29
   //  Java source line #335	-> byte code offset #31
   //  Java source line #346	-> byte code offset #34
   //  Java source line #350	-> byte code offset #35
   //  Java source line #351	-> byte code offset #37
   //  Java source line #355	-> byte code offset #38
   // Local variable table:
   //  start	length	slot	name	signature
   //  0	40	0	this	EventThread<K, V, E>
   //  4	27	1	item	Queued<K, V, E>
   //  34	2	1	e	RuntimeException
   //  37	2	1	e	Error
   // Exception table:
   //  from	to	target	type
   //  0	9	34	java/lang/RuntimeException
   //  10	34	34	java/lang/RuntimeException
   //  0	9	37	java/lang/Error
   //  10	34	37	java/lang/Error
  }
  
  synchronized void postEvent(Set<Map.Entry<K, V>> l, EventDispatcher<K, V, E> d, int a, E o)
  {
   if (!isAlive()) {
    throw new IllegalStateException();
   }
   Queued<K, V, E> item = new Queued(l, d, a, o);
   if (head == null)
   {
    head = item;
    tail = item;
   }
   else
   {
    tail.next = item;
    tail = item;
   }
   notify();
  }
  
  private synchronized Queued<K, V, E> getNextEvent()
  {
   while ((running) && (head == null)) {
    try
    {
     wait();
    }
    catch (InterruptedException localInterruptedException) {}
   }
   if (!running) {
    return null;
   }
   Queued<K, V, E> item = head;
   head = next;
   if (head == null) {
    tail = null;
   }
   return item;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.eventmgr;

import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

public class ListenerQueue<K, V, E>
{
 protected final EventManager manager;
 private final Map<Set<Map.Entry<K, V>>, EventDispatcher<K, V, E>> queue;
 private boolean readOnly;
 
 public ListenerQueue(EventManager manager)
 {
  if (manager == null) {
   throw new IllegalArgumentException();
  }
  this.manager = manager;
  queue = new CopyOnWriteIdentityMap();
  readOnly = false;
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public void queueListeners(EventListeners<K, V> listeners, EventDispatcher<K, V, E> dispatcher)
 {
  queueListeners(listeners.entrySet(), dispatcher);
 }
 
 public synchronized void queueListeners(Set<Map.Entry<K, V>> listeners, EventDispatcher<K, V, E> dispatcher)
 {
  if (readOnly) {
   throw new IllegalStateException();
  }
  if (!listeners.isEmpty()) {
   queue.put(listeners, dispatcher);
  }
 }
 
 public void dispatchEventAsynchronous(int eventAction, E eventObject)
 {
  synchronized (this)
  {
   readOnly = true;
  }
  EventManager.EventThread<K, V, E> eventThread = manager.getEventThread();
  synchronized (eventThread)
  {
   for (Iterator localIterator = queue.entrySet().iterator(); localIterator.hasNext();)
   {
    Map.Entry<Set<Map.Entry<K, V>>, EventDispatcher<K, V, E>> entry = (Map.Entry)localIterator.next();
    eventThread.postEvent((Set)entry.getKey(), (EventDispatcher)entry.getValue(), eventAction, eventObject);
   }
  }
 }
 
 public void dispatchEventSynchronous(int eventAction, E eventObject)
 {
  synchronized (this)
  {
   readOnly = true;
  }
  for (Iterator localIterator = queue.entrySet().iterator(); localIterator.hasNext();)
  {
   Map.Entry<Set<Map.Entry<K, V>>, EventDispatcher<K, V, E>> entry = (Map.Entry)localIterator.next();
   EventManager.dispatchEvent((Set)entry.getKey(), (EventDispatcher)entry.getValue(), eventAction, eventObject);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.IOException;
import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;

class AbstractBundle$1
 implements PrivilegedExceptionAction<Object>
{
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$1(AbstractBundle paramAbstractBundle, int paramInt, boolean paramBoolean) {}
 
 public Object run()
  throws IOException
 {
  int status = this$0.bundledata.getStatus();
  boolean test = (status & val$mask) != 0;
  if (test != val$state)
  {
   this$0.bundledata.setStatus(val$state ? status | val$mask : status & (val$mask ^ 0xFFFFFFFF));
   this$0.bundledata.save();
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.1
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.InputStream;
import java.net.URLConnection;
import java.security.AccessControlContext;
import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import java.util.Dictionary;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.debug.Debug;
import org.osgi.framework.BundleException;

class AbstractBundle$2
 implements PrivilegedExceptionAction<Object>
{
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$2(AbstractBundle paramAbstractBundle, InputStream paramInputStream, AccessControlContext paramAccessControlContext) {}
 
 public Object run()
  throws BundleException
 {
  URLConnection source = null;
  if (val$in == null)
  {
   String updateLocation = (String)this$0.bundledata.getManifest().get("Bundle-UpdateLocation");
   if (updateLocation == null) {
    updateLocation = this$0.bundledata.getLocation();
   }
   if (Debug.DEBUG_GENERAL) {
    Debug.println("  from location: " + updateLocation);
   }
   source = this$0.framework.adaptor.mapLocationToURLConnection(updateLocation);
  }
  else
  {
   source = new BundleSource(val$in);
  }
  this$0.updateWorkerPrivileged(source, val$callerContext);
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.2
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.security.PrivilegedExceptionAction;

class AbstractBundle$3
 implements PrivilegedExceptionAction<Object>
{
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$3(AbstractBundle paramAbstractBundle1, AbstractBundle paramAbstractBundle2, boolean paramBoolean) {}
 
 public Object run()
  throws Exception
 {
  this$0.framework.checkAdminPermission(val$newBundle, "lifecycle");
  if (val$extension) {
   this$0.framework.checkAdminPermission(val$newBundle, "extensionLifecycle");
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.3
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import org.osgi.framework.BundleException;

class AbstractBundle$4
 implements PrivilegedExceptionAction<Object>
{
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$4(AbstractBundle paramAbstractBundle) {}
 
 public Object run()
  throws BundleException
 {
  this$0.uninstallWorkerPrivileged();
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.4
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.security.PrivilegedAction;
import java.util.Enumeration;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;

class AbstractBundle$5
 implements PrivilegedAction<Enumeration<String>>
{
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$5(AbstractBundle paramAbstractBundle, String paramString) {}
 
 public Enumeration<String> run()
 {
  return this$0.bundledata.getEntryPaths(val$path);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.5
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.StatusException;

class AbstractBundle$BundleStatusException
 extends Throwable
 implements StatusException
{
 private static final long serialVersionUID = 7201911791818929100L;
 private int code;
 private transient Object status;
 final AbstractBundle this$0;
 
 AbstractBundle$BundleStatusException(AbstractBundle paramAbstractBundle, String message, int code, Object status)
 {
  super(message);
  this.code = code;
  this.status = status;
 }
 
 public Object getStatus()
 {
  return status;
 }
 
 public int getStatusCode()
 {
  return code;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.BundleStatusException
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.PrintStream;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.security.AccessControlContext;
import java.security.AccessController;
import java.security.AllPermission;
import java.security.Permission;
import java.security.PrivilegedAction;
import java.security.PrivilegedActionException;
import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import java.security.ProtectionDomain;
import java.security.cert.Certificate;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Dictionary;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashMap;
import java.util.Hashtable;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.ResourceBundle;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleOperation;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleProtectionDomain;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.StatusException;
import org.eclipse.osgi.framework.debug.Debug;
import org.eclipse.osgi.framework.util.KeyedElement;
import org.eclipse.osgi.internal.composite.CompositeImpl;
import org.eclipse.osgi.internal.composite.SurrogateImpl;
import org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader;
import org.eclipse.osgi.internal.permadmin.EquinoxSecurityManager;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.BundleDescription;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.ResolverError;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.State;
import org.eclipse.osgi.signedcontent.SignedContent;
import org.eclipse.osgi.signedcontent.SignedContentFactory;
import org.eclipse.osgi.signedcontent.SignerInfo;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.osgi.framework.AdaptPermission;
import org.osgi.framework.Bundle;
import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.BundleException;
import org.osgi.framework.BundleReference;
import org.osgi.framework.Version;
import org.osgi.framework.startlevel.BundleStartLevel;
import org.osgi.framework.wiring.BundleRevision;
import org.osgi.framework.wiring.BundleRevisions;
import org.osgi.framework.wiring.BundleWiring;

public abstract class AbstractBundle
 implements Bundle, Comparable<Bundle>, KeyedElement, BundleStartLevel, BundleReference, BundleRevisions
{
 private static final long STATE_CHANGE_TIMEOUT;
 protected final Framework framework;
 protected volatile int state;
 protected volatile Thread stateChanging;
 protected BundleData bundledata;
 
 static
 {
  long stateChangeWait = 5000L;
  try
  {
   String prop = FrameworkProperties.getProperty("equinox.statechange.timeout");
   if (prop != null) {
    stateChangeWait = Long.parseLong(prop);
   }
  }
  catch (Throwable localThrowable)
  {
   stateChangeWait = 5000L;
  }
  STATE_CHANGE_TIMEOUT = stateChangeWait;
 }
 
 protected final Object statechangeLock = new Object();
 protected BundleProtectionDomain domain;
 protected volatile ManifestLocalization manifestLocalization = null;
 
 protected static AbstractBundle createBundle(BundleData bundledata, Framework framework, boolean setBundle)
  throws BundleException
 {
  AbstractBundle result;
  AbstractBundle result;
  if ((bundledata.getType() & 0x1) > 0)
  {
   result = new BundleFragment(bundledata, framework);
  }
  else
  {
   AbstractBundle result;
   if ((bundledata.getType() & 0x20) > 0)
   {
    result = new CompositeImpl(bundledata, framework);
   }
   else
   {
    AbstractBundle result;
    if ((bundledata.getType() & 0x40) > 0) {
     result = new SurrogateImpl(bundledata, framework);
    } else {
     result = new BundleHost(bundledata, framework);
    }
   }
  }
  if (setBundle) {
   bundledata.setBundle(result);
  }
  return result;
 }
 
 protected AbstractBundle(BundleData bundledata, Framework framework)
 {
  state = 2;
  stateChanging = null;
  this.bundledata = bundledata;
  this.framework = framework;
 }
 
 protected abstract void load();
 
 protected abstract boolean reload(AbstractBundle paramAbstractBundle);
 
 protected abstract void refresh();
 
 protected abstract boolean unload();
 
 protected void close()
 {
  if ((Debug.DEBUG_GENERAL) && 
   ((state & 0x2) == 0))
  {
   Debug.println("Bundle.close called when state != INSTALLED: " + this);
   Debug.printStackTrace(new Exception("Stack trace"));
  }
  state = 1;
 }
 
 protected BundleActivator loadBundleActivator()
  throws BundleException
 {
  String activatorClassName = bundledata.getActivator();
  if (activatorClassName != null) {
   try
   {
    Class<?> activatorClass = loadClass(activatorClassName, false);
    
    return (BundleActivator)activatorClass.newInstance();
   }
   catch (Throwable t)
   {
    if (Debug.DEBUG_GENERAL) {
     Debug.printStackTrace(t);
    }
    throw new BundleException(NLS.bind(Msg.BUNDLE_INVALID_ACTIVATOR_EXCEPTION, activatorClassName, bundledata.getSymbolicName()), 5, t);
   }
  }
  return null;
 }
 
 protected abstract Class<?> loadClass(String paramString, boolean paramBoolean)
  throws ClassNotFoundException;
 
 public int getState()
 {
  return state;
 }
 
 public Framework getFramework()
 {
  return framework;
 }
 
 protected boolean isActive()
 {
  return (state & 0x28) != 0;
 }
 
 boolean isLazyStart()
 {
  int status = bundledata.getStatus();
  return ((status & 0x4) != 0) && ((status & 0x2) != 0);
 }
 
 public boolean isResolved()
 {
  return (state & 0x3) == 0;
 }
 
 public void start()
  throws BundleException
 {
  start(0);
 }
 
 /* Error */
 public void start(int options)
  throws BundleException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 780	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  4: aload_0
  //  5: ldc 4
  //  7: invokevirtual 897	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:checkAdminPermission	(Lorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/String;)V
  //  10: aload_0
  //  11: invokevirtual 846	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:checkValid	()V
  //  14: aload_0
  //  15: invokevirtual 845	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:beginStateChange	()V
  //  18: aload_0
  //  19: iload_1
  //  20: invokevirtual 855	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:startWorker	(I)V
  //  23: goto +10 -> 33
  //  26: astore_2
  //  27: aload_0
  //  28: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  31: aload_2
  //  32: athrow
  //  33: aload_0
  //  34: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  37: return
  // Line number table:
  //  Java source line #296	-> byte code offset #0
  //  Java source line #297	-> byte code offset #10
  //  Java source line #298	-> byte code offset #14
  //  Java source line #300	-> byte code offset #18
  //  Java source line #301	-> byte code offset #23
  //  Java source line #302	-> byte code offset #27
  //  Java source line #303	-> byte code offset #31
  //  Java source line #302	-> byte code offset #33
  //  Java source line #304	-> byte code offset #37
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	38	0	this	AbstractBundle
  //  0	38	1	options	int
  //  26	6	2	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  18	26	26	finally
 }
 
 protected abstract void startWorker(int paramInt)
  throws BundleException;
 
 protected boolean readyToResume()
 {
  return false;
 }
 
 /* Error */
 protected void resume()
  throws BundleException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 770	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:state	I
  //  4: iconst_1
  //  5: if_icmpne +4 -> 9
  //  8: return
  //  9: aload_0
  //  10: invokevirtual 845	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:beginStateChange	()V
  //  13: aload_0
  //  14: invokevirtual 852	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:readyToResume	()Z
  //  17: ifeq +18 -> 35
  //  20: aload_0
  //  21: iconst_1
  //  22: invokevirtual 855	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:startWorker	(I)V
  //  25: goto +10 -> 35
  //  28: astore_1
  //  29: aload_0
  //  30: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  33: aload_1
  //  34: athrow
  //  35: aload_0
  //  36: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  39: return
  // Line number table:
  //  Java source line #384	-> byte code offset #0
  //  Java source line #385	-> byte code offset #8
  //  Java source line #387	-> byte code offset #9
  //  Java source line #389	-> byte code offset #13
  //  Java source line #390	-> byte code offset #20
  //  Java source line #391	-> byte code offset #25
  //  Java source line #392	-> byte code offset #29
  //  Java source line #393	-> byte code offset #33
  //  Java source line #392	-> byte code offset #35
  //  Java source line #394	-> byte code offset #39
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	40	0	this	AbstractBundle
  //  28	6	1	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  13	28	28	finally
 }
 
 public void stop()
  throws BundleException
 {
  stop(0);
 }
 
 /* Error */
 public void stop(int options)
  throws BundleException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 780	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  4: aload_0
  //  5: ldc 4
  //  7: invokevirtual 897	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:checkAdminPermission	(Lorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/String;)V
  //  10: aload_0
  //  11: invokevirtual 846	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:checkValid	()V
  //  14: aload_0
  //  15: invokevirtual 845	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:beginStateChange	()V
  //  18: aload_0
  //  19: iload_1
  //  20: invokevirtual 857	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:stopWorker	(I)V
  //  23: goto +10 -> 33
  //  26: astore_2
  //  27: aload_0
  //  28: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  31: aload_2
  //  32: athrow
  //  33: aload_0
  //  34: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  37: return
  // Line number table:
  //  Java source line #461	-> byte code offset #0
  //  Java source line #462	-> byte code offset #10
  //  Java source line #463	-> byte code offset #14
  //  Java source line #465	-> byte code offset #18
  //  Java source line #466	-> byte code offset #23
  //  Java source line #467	-> byte code offset #27
  //  Java source line #468	-> byte code offset #31
  //  Java source line #467	-> byte code offset #33
  //  Java source line #469	-> byte code offset #37
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	38	0	this	AbstractBundle
  //  0	38	1	options	int
  //  26	6	2	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  18	26	26	finally
 }
 
 protected abstract void stopWorker(int paramInt)
  throws BundleException;
 
 protected void setStatus(final int mask, final boolean state)
 {
  try
  {
   AccessController.doPrivileged(new PrivilegedExceptionAction()
   {
    public Object run()
     throws IOException
    {
     int status = bundledata.getStatus();
     boolean test = (status & mask) != 0;
     if (test != state)
     {
      bundledata.setStatus(state ? status | mask : status & (mask ^ 0xFFFFFFFF));
      bundledata.save();
     }
     return null;
    }
   });
  }
  catch (PrivilegedActionException pae)
  {
   framework.publishFrameworkEvent(2, this, pae.getException());
  }
 }
 
 /* Error */
 protected void suspend(boolean lock)
  throws BundleException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 770	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:state	I
  //  4: iconst_1
  //  5: if_icmpne +4 -> 9
  //  8: return
  //  9: aload_0
  //  10: invokevirtual 845	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:beginStateChange	()V
  //  13: aload_0
  //  14: iconst_1
  //  15: invokevirtual 857	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:stopWorker	(I)V
  //  18: goto +14 -> 32
  //  21: astore_2
  //  22: iload_1
  //  23: ifne +7 -> 30
  //  26: aload_0
  //  27: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:completeStateChange	()V
  //  30: aload_2
  //  31: athrow
  //  32: iload_1
  //  33: ifne +7 -> 40
  //  36: aload_0
  //  37: invokevirtual 848	org/eclipse/osgi/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd